P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2004

 

                  z sesji Rady Gminy Doruchów odbytej w dniu 28 maja 2004r.

 

                                  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie .

 

 

 

                                   Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz. 10-tej otworzyła  XVIII sesję i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą  obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi qworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

 

Listy obecności stanowią zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  przypomniała, że porządek obrad przedstawia się następująco :

 

 

  1. Otwarcie. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Wybór sekretarza obrad.

  1. Przyjęcie protokółu z XVII sesji.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.

  1. Informacje:

- Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

  Zdrowia  w Kaliszu,

 

 - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

 

      7. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2003 rok.

 

      8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę

           kanalizacji sanitarnej w Doruchowie.

 

      9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

 

    10.   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki

            z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            w Poznaniu na cele ochrony środowiska. 

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w budowie

         chodnika.

 

  12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania darowizny na rzecz Powiatowej

         Komendy Policji w Ostrzeszowie – Rewiru Dzielnicowych w Doruchowie.

 

   13. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań w okresie

         m. sesyjnym.

 

   14. Zapytania i wolne głosy.

 

   15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

   16. Zakończenie.

 

 

Do przedstawione porządku obrad radni nie wystąpili żadnym wnioskiem

dokonanie zmian w porządku obrad XVIII sesji.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3 porządku obrad proponując wybór sekretarza obrad. Na sekretarza Obra zgłoszono radnego Mieczysława Baraniaka.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Mieczysława Baraniaka na sekretarza obrad XVIII sesji.

 

 

PUNKT 4  - Przyjęcie protokółu z XVII sesji.

 

Zgodnie ze statutem gminy protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesja rady. Z protokółem było można zapoznać się także w biurze rady.

       Sekretarz poprzedniej sesji radny Zbigniew Broniszewski przedstawił krótką informacje dotyczącą sporządzonego protokółu.

Rada nie wniosła żadnych uwag do protokółu. W wyniku głosowania protokół Nr XVII/2004 przyjęto jednogłośnie.

 

 

PUNKT 5Interpelacje i zapytania radnych.

 

Na XVII sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania :

 

Radny Andrzej Kempa -  zapytał kto ustala terminarz imprez organizowanych na terenie gminy – gdyż  w  br. wyszła taka sytuacja, że dniu gdy są organizowane zawody sportowo- pożarnicze w Doruchowie  ( od 10 lat w pierwszą niedziele lipca)  organizowana jest druga impreza w Dioruchowie o zasięgu wojewódzkim. Uważam, jak stwierdził nie powinno tak być aby odbywały się dwie imprezy w tym samym dniu.

 

Radny Zbigniew Broniszewski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy czy wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatu o doprowadzenie do stanu prawnego dróg rolniczych do pól. O ile nie to postawił wniosek o skierowanie tej sprawy do Kierownika Powiatowego Biura Geodezji  i doprowadzenie ich do aktualnego stanu prawnego,  ponieważ na to są zabezpieczone środki  z budżetu państwa. Wnioskował też o to aby wyjaśnić dlaczego w ewidencjach gruntów jest tyle nieścisłości nie są ponanoszone np. rowy. Prosił też o wyjaśnienie sprawy przesunięcia kamieni granicznych, które przesunięto  przy prowadzonym wodociągowaniu. Rolnicy pytają kto ma ponieść za to koszty.

 

Radny Stefan Trzciński – prosił o informacje w temacie wytyczenia gruntu na plac zabaw dla dzieci z osiedla przy ul. Rolnej w Doruchowie.

 

Radny Lucjan Dyba – wnioskował o zaproszenie na sesję przedstawiciela Telekomunikacji dla wyjaśnienia spraw dotyczących obsługi klienta.

 

Radny Jan Jaśkiewicz – wnioskował o ustawienie lustra przy wyjeździe z drogi podporządkowanej w Starej Kuźnicy na drogę wojewódzką.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w pkt. 13 porządku obrad.

 

PUNKT 6Informacje .


W punkcie tym informacje złożyli :

 

1/ Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatury w Kaliszu Pan Józef Gryszka, który w swojej informacji przedstawił sprawy :

 

-         podziękował za zaproszenie na sesję Rad Gminy na której omawiana jest sprawa służby zdrowia.

-         Ustosunkował się do sprawy zawarcia kontraktu z lekarzem stomatologiem w Ośrodku Zdrowia w Doruchowie oraz przedstawił ogólną sytuację w służbie zdrowia.

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Przewodnicząca  Rady Gminy Joanna Blewąska  - poinformowała, że po ostatniej bytności Dyrektora NFZ na sesji i podjętych przez niego działaniach mieliśmy na terenie powiatu 3 – ch okulistów  dlatego też jak stwierdziła, po dzisiejszej bytności Pana Dyrektora ma nadzieję , że podjęte zostaną działania dla zabezpieczenia lekarza stomatologa w  Ośrodku Zdrowia w Doruchowie.

  

Radny Stefan Trzciński stwierdził, że w służbie zdrowia jest tak źle , że gorzej już być nie może . Cała służba zdrowia jest chora i nikt nie dba o mieszkańca wsi. Na szczeblu centralnym są wysoko wyspecjalizowane szpitale, senatoria do których prosty rolnik nie ma dostępu.

 

Do podjętych spraw ustosunkował się Dyrektor NFZ w Kaliszu Józef Gryszka.

 

2/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Bożena Powąska, która poinformowała o prowadzonej działalności przez Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

PUNKT  7   -   Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy .

 

                       Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w następującym składzie radny Andrzej Kempa , radny Mieczysław Niełacny, skarbnik Gminy Władysława Lasota .

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków rada przyjęła jednogłośnie.

 

Następnie głos zabrał Kierownik Rewiru Doruchowie Roman Kowal,  złożył informację o stanie ładu porządku i bezpieczeństwa publicznym na terenie gminy Doruchów za 2003r. Informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

 

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie Władysław Miszkieło, który przedstawił ogólną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w powiecie i województwie.

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Lucjan Dyba – radny powiedział, że podczas imprez jakie są organizowane a terenie sołectwa Skarydzew Policja wystarczająco zabezpiecza porządek.

Andrzej Kempa  radny – stwierdził, że na organizowanych imprezach
w  Tokarzewie działanie Policji jest zbyt mało energiczne. Poruszył też sprawę przesunięcia tablicy ograniczającej prędkość jazdy w Tokarzewie o której przestawienie nie może się doczekać. Pyzatym stwierdził ,że jest zadowolony ze współpracy z miejscową Policją .

 

Stefan Trzciński – w swojej wypowiedzi stwierdził, że komisja analizując stan ładu porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy wyraziła pozytywna opinie o pracy miejscowej policji. Poruszył też sprawę porządku w miejscowym parku aby Policja zwracała uwagę tym co przebywają przestrzeganie parku aby przestrzegali wywieszonego tam  regulaminu .

 

Henryk Rachwał  radny – wnioskował aby Policja zwróciła większą uwagę na przestrzeganie prędkości jazdy na odcinku drogi Przytocznica- Ostrzeszów.

                                  

 

Wójt Gminy Józef Wilkosz – w swojej wypowiedzi wskazał na duży wandalizm młodzieży , apelując do Policji oraz Dyrektorów Szkół aby na to zwracali uwagę.

 

Wobec braku dalszej dyskusji do poruszonych spraw ustosunkował się Kierownik Rewiru Roman Kowal. Udzielone odpowiedzi przyjęto.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła informację Kierownika Rewiru w Doruchowie o stanie ładu porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2003r.

 

  

PUNKT 8  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę

                       kanalizacji sanitarnej w Doruchowie.

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Doruchowie.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

 

Rada gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/72/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Doruchowie.

 

Uchwała Nr XVIII/72/2004 stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

  

PUNKT 9Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na  2004 rok.

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie gminy na 2004r.

 

Rada nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych propozycji wprowadzenia zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

                                                   

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

 

Uchwałę Nr XVIII/73/2004 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok Rada podjęła jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XVIII/73/2004 stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT 10  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki

                      z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

                      Wodnej  w Poznaniu.


Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt powyższej uchwały.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały  pod głosowanie. Głosowało 15 radnych , „za „ było 15 radnych, „przeciwnych „ przeciwnych „wstrzymujących „ nie było.

 

Uchwalę Nr XVII/74/2004 podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.

  

PUNKT 11Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

                      w budowie  chodnika.

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 40.000,- zł na budowę chodnika przy ul. Kaliskiej.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowało  15 radnych, „za” było 15 radnych, „przeciwnych” przeciwnych „wstrzymujących” nie było.

 

Uchwałę Nr XVII/75/2004  podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu.

  

 

PUNKT 12    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny na rzecz

                       Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie – Rewiru

                       Dzielnicowych    w  Doruchowie.

 

Powyższy projekt  uchwały przedstawiła komisja uchwał i wniosków.

 

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Głosowało 15 radnych , „za „ było 15 radnych, „przeciwnych” i „ wstrzymujących” nie było.

 

Uchwale Nr XVII/76/2004 podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT 13  - Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań

                      w okresie m.sesyjnym.

 

 

Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył informację z działań podejmowanych w okresie m. sesyjnym Przekazał też szczegółową informację z pobytu we Francji w ramach stażu zawodowego nt. Rola gminy w procesie integracji z Unią Europejską „ organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Poznań.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  również poinformowała o swoich działaniach podejmowanych w okresie m. sesyjnym.

 

Do przedstawionych informacji uwag i pytań nie wniesiono. Złożone informacje Rada przyjęła jednogłośnie.

 

 

PUNKT 14Zapytania i wolne głosy.

 

Czesław Anioł – radny

 – w związku z obchodem 65 rocznicy napadu wojsk hitlerowskich na mieszkańcach wsi Torzeniec wnioskował  aby wystąpić do Prezydenta RP o  odznaczenie wsi Torzeniec medalem męstwa.

- w sprawie obchodów 75 rocznicy OSP Doruchów  zwrócił się do radnych aby ufundować z  tej okazji pamiątkowy puchar od radnych,

- wnioskował o podjęcie działań w celu nadania imienia Gimnazjum w Doruchowie.

- apelował do tych sołtysów i rad sołeckich gdzie są parki aby podjęli działania

  w   zakresie ich uporządkowania.

Jan Jaśkiewicz – radny – wnioskował aby Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Doruchowie również posadził kwiaty przy chodniku przed Szkołą Podstawową  tak jak jest to w centrum Doruchowa.

Zbigniew Broniszewski – radny w sprawie niszczenia drogi Torzeniec – Wyszanów wnioskował o ustawienie znaku ograniczającego przejazd samochodami ciężarowymi powyżej 15 ton.

Stefan Trzciński – radny wnioskował o odnowienie pasów na drodze w centrum Doruchowa oraz naprawę chodnika wzdłuż parku.

Andrzej Kempa – radny w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego pytając kto  będzie kandydował.

 

 

PUNKT 14Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

 

Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje
i zapytania.

 

 - w spr. wyborów do Parlamentu Europejskiego poinformował, że listy kandydatów zostaną wywieszone zgodnie z terminem do 0-3 czerwca br. Ogółem jest 15 list na terenie okręgu wielkopolskiego.

w spr.  remontu drogi Torzeniec – Wysznów poinformował, że jest pewna nadzieja na realizację drogi Torzeniec –Wysznów.

w spr. budowy chodnika w Przytocznicy – budowa chodnika ma być w bieżącym roku rozpoczęta. W najbliższym czasie ma być ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca.

w spr. odznaczenia wsi Torzeniec medalem – o ile będzie możliwość to z takim  wnioskiem wystąpimy.

w spr. odnowienia pasów drogowych w centrum Doruchowa z takim wnioskiem wystąpilismy do Zarządu Dróg.

 w spr. terminarz a zebrań – na organizację  imprezy o zasięgu wojewódzkim nie mieliśmy żadnego wpływu i nie możemy zabronić organizowaniu innych imprez.

w spr. uregulowaniu stanu dróg gminnych do pól z takim wnioskiem wystąpimy do Starostwa Powiatru.

 

Do udzielonych odpowiedzi uwag nie wniesiono.

 

 

PUNKT 15Z a k o ń c z e n i e .

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodniczaca Rady Gminy Joanna Blewąska  z a m k ł a   XVIII  sesje Rady Gminy w Doruchowie.

 

 

Prot. Grażyna Tuz                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                              Joanna Blewąska