P R O T O K O Ł  NR XIX /2004

 

z sesji Rady Gminy Doruchów odbytej w dniu 21 czerwca 2004r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

 

 

 

                                  Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz.10-tej  otworzyła XIX sesję rady i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie  w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi qworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przypomniała, że porządek obrad przedstawia się następująco :

 

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje:
  - Dyrektora Telekomunikacji Polskiej S.A. w Kaliszu w temacie obsługi klienta
    
  oraz założenia światłowodu do internetu.
  - Wójta Gminy,
  - Przewodniczącej Rady Gminy.

      8.  Informacje o funkcjonowaniu Szkół Podstawowych i Przedszkola 

           podsumowanie  roku szkolnego 2003/2004.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania terenów za użytki ekologiczne.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 5. Zapytania i wolne głosy.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Zakończenie. 

 Do zaproponowanego porządku obrad radni nie zgłosili żadnego wniosku.


 

PUNKT 3  Wybór sekretarza obrad.

 

                    Na sekretarza obrad zgłoszono radnego Lucjana Dybę. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała Lucjana Dybę na sekretarza obrad XIX sesji.

 

 

PUNKT 4Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 

                  Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała do komisji uchwał i wniosków radnego Stanisława Przybyła, radnego Czesława Anioła oraz skarbnik gminy Władysławę Lasota.

 

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków rada przyjęła jednogłośnie.

 

 

PUNKT 5 -  Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta do udzielenia

                   odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do

                    Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  

              Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych”  i „wstrzymujących” nie było.

 

Uchwalę Nr XIX/77/2004  w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do Sądu Administracyjnego  rada podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT – 6Interpelacje i zapytania radnych.

 

Na XIX sesji radni zgłosili następujące interpelacje :

 

Radny Zbigniew Broniszewski  -   w związku z odbywającymi się zebraniami Gminnej Spółki Wodnej , stwierdził , że  wychodzi wiele niejasności . Na ostatnim zebraniu padło stwierdzenie, że Wójt wystąpił z wnioskiem do Gminnej Spółki Wodnej o podjęcie uchwały dot. Spółki Torzeniec.

Postawił pytanie czy w gminie odbył się  przetarg na grunty dzierżawione po byłym PGR Torzeniec.

Radny Lucjan Dyba – wnioskował o oczyszczenie i udrożnienie przepustu w m. Mieleszówka  przy pomocy pracowników robót publicznych.

Radny Jan Sieczka – zapytał czy wiadomo jest, coś w sprawie budowy drogi powiatowej Przytocznica- Godziętowy. Zapytał też o sprawę budowy chodnika przy drodze powiatowej w Przytocznicy, gdyż minęło już pół roku a powiat w tej sprawie

nic nie robi.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.14 porządku obrad.


PUNKT 7
Informacje.

 

Informacja dot. obsługi klienta oraz założenia światłowodu do Internetu nie została przedstawiona radzie  z uwagi na nieobecność na sesji przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

W związku z powyższym rada jednogłośnie postanowiła przesłać do Telekomunikacji Polskiej S. A w Kaliszu  pytania  o udzielenie informacji na piśmie w sprawie obsługi klienta i założenia światłowodu do Internetu.

 

Następnie informację z działalności w okresie m. sesyjnym złożyli :

 

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował , że :

 

W okresie m. sesyjnym oprócz realizowanych bieżących spraw uczestniczył :

-  w obchodach 75 rocznicy OSP Doruchów,

-  w obchodach Dnia Dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowych,

-  w obchodach europejskich w Gimnazjum,

-  zapoznał się z projektem budowy sali gimnastycznej,

-  spotkał się  z dyrektorami szkół i nauczycielami wf w spr. parametrów wielkości sali

   gimnastycznej

- uczestniczył w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

   i Administracji,

- brał udział w spotkaniu z W- ce Marszałkiem Urzędu Marszałkowskiego

   i Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego,

-  uczestniczył w Regionalnym  turnieju tenisa ziemnego w Przytocznicy,

-  spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych i powiatowych ,

-  spotkanie i rozmowy w sprawie obchodów 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej

   miejsca pamięci narodowej w Torzeńcu,

-  podpisanie umów z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na

   wodociągowanie Toni i PGR Torzeńca,

-  spotkanie z mieszkańcami Toni w sprawie wodociągowania,

-  udział w komisjach rady,

- udział w festynie w m Wrzosy.

 

Przedstawił również informacje z realizacji uchwały rady podjętych  na XVIII sesji. Informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokółu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała ,że w okresie m. sesyjnym tj. od 30.04.2004r. do 27.05.2004r.

- podpisała wszystkie uchwały podjęte na ostatniej sesji, które skierowano do organu

  nadzoru,

- przesłała do Wojewody odpowiedź łącznie z uchwałą Rady w sprawie skargi

  Przewodniczącego Zarządu Spółek Wodnych w Ostrzeszowie,

-  zapoznała się ze wszystkimi oświadczeniami majątkowymi radnych,

- uczestniczyła w obchodach świąt majowych oraz obchodach 25 - lecia przedszkola

   w Doruchowie,

- uczestniczyła w pracach komisji rewizyjnej,

- uczestniczyła w obchodach Gminnego Dnia Matki oraz uroczystościach Dnia Matki

  zorganizowanych przez Koło Rencistów i emerytów,

- uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym przygotowań do powiatowych dożynek

   Doruchowie,

- w każdy poniedziałek tygodnia pełniła dyżur w biurze rady.

 

Do złożonych informacji uwag i wniosków nie wniesiono.

W wyniku głosowania złożone informacje przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

PUNKT 8 -   Informacje o funkcjonowaniu szkół podstawowych i przedszkola

                     podsumowanie roku szkolnego 2003/2004.

 

Informacje w powyższym temacie złożyli :

 1. Dyrektor Przedszkola – Zofia Krzemińska
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznica Danuta Tomczyk
 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Torzeńcu Dorota Makles
 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie Joanna Hyłka Krzyżańska
 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń
 6. Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Orchowska

Informacje stanowią zał. nr 5,6,7,8, 9, 10,


W dyskusji głos zabrali :

 

Stefan Trzciński – radny w swojej wypowiedzi stwierdził, że :

- po wysłuchaniu przedstawionych tu informacji należy stwierdzić, że funkcjonowanie

  szkół jest pozytywne. Duże zaangażowanie się dyrekcji ,nauczycieli i rodziców

  jak i dobra współpraca powoduje to, że dzieci są w szkołach bezpiecznie a poziom

  nauczania jest co roku wyższy. Apelował o pomoc dla Gimnazjum w temacie

  budowy sali gimnastycznej aby sala mogła powstać w krótkim czasie i można

  byłoby organizować wiele zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży .Stwierdził

  również, że zadawalające jest także to, że  w roku szkolnym 2003/2004 wszystkie

  dzieci były objęte nauczaniem przedszkolnym. Takie działania należy podjąć także

  w roku  szkolnym 2004/2005 aby przyjąć wszystkie dzieci również i tych dwoje,

  które nie zostały przyjęte na dzień dzisiejszy. 

Tadeusz Tuz – radny – stwierdził, że przedstawione informacje były bardzo szerokie i wyczerpujące  nie było jednak nic mowy  o tym czy w przyszłości nie  czeka nas likwidacja którejś ze szkół w związku z niżem demograficznym. O ile taka sytuacja miałaby mieć miejsce to jak ,  stwierdził  radni powinni być poinformowani z  dużym wyprzedzeniem aby sprawy te właściwie skonsultować i podjąć wszelkie możliwe działania dla utrzymania szkoły. Drugą sprawę jaką poruszył to sprawa stworzenia warunków dla uczniów tych szczególnie uzdolnionych czy to w formie stypendium czy też innej pomocy. Tym uczniom jak stwierdził należałoby szczególnie pomóc, gdyż środowisko wiejskie jest biedne i może być sytuacja, że ten szczególnie uzdolniony uczeń nie będzie mógł podjąć dalszej nauki. Zwrócił też uwagę  na sprawę autorytetu nauczyciela aby autorytet ten był ciągle podwyższany również przez uczestnictwo nauczyciela w różnych imprezach środowiskowych.

Andrzej Kempa – radny – w swojej wypowiedzi wskazał na niewłaściwe zachowywanie się młodzieży dojeżdżającej autobusem do szkoły w Doruchowie. Postawił też pytanie czy nie zbyt dużo zarabia się w Przedszkolu na sprzedaży zdjęć.

Ks. Kanonik Stanisław Twardowski – powiedział, że dzieci są zwierciadłem swoich rodziców , które mimo tego, że mają ciągły kontakt z nauczycielami czy też księdzem to większość czasu spędzają z rodzicami w swoim domu. Dlatego też nauczyciel może pielęgnować tylko to, co w dziecku jest już zakodowane. Często jest tak, że to rodzice podważają autorytet nauczyciela mówiąc często do dziecka, co ten nauczyciel od ciebie chce. Dlatego też mamy takie dzieci jak są ich rodzice i ich rodziny, bo to te dzieci reprezentują swoich rodziców i taka jest rzeczywistość.

 

Do podjętych spraw  w dyskusji odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz  oraz Dyrektor Przedszkola Zofia Krzemińska wyjaśniła sprawę nie przyjęcia wszystkich zgłoszonych dzieci do Przedszkola na nowy rok szkolny 2004/2005.

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożone informacje przez Dyrektorów Szkół i Przedszkola.

W wyniku głosowania informacje  rada przyjęła jednogłośnie wraz z wnioskiem
o pozytywne rozwiązanie sprawy nie przyjęcia 2-ga dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2004/2005.


PUNKT 9
 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na
2004r.

 

                 Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „ za” było 13 radnych , 2 radny był  „przeciwny”  wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XIX/78/2004  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy  na 2004r. rada podjęła większością głosów. Uchwała Nr XIX/78/2004  stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokółu.

                                

PUNKT  10 –   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa.

 

                         Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Głosowało 14 radnych, „ za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było. Uchwałę Nr XIX/79/2004 w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa podjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokółu.

 

       

PUNKT  11Podjęcie uchwały w sprawie uznania terenów za użytki

                      ekologiczne.

 

Komisja uchwała i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania terenów za użytki ekologiczne.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było. Uchwałę Nr XIX/80/2004 w sprawie uznania terenów za użytki ekologiczne podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/80/2004 stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokółu.

 

 PUNKT 12Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 

                        Protokół Nr XVIII/ 2004 z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją. Sekretarz poprzedniej sesji radny Zbigniew Broniszewski przedstawił informację dotyczącą sporządzonego protokółu.

 

Uwag i wniosków do protokółu nie wniesiono.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było. Protokół Nr XVIII/2004 z sesji odbytej w dniu 28 maja 2004r. przyjęto jednogłośnie.

 

PUNKT 13 Zapytania i wolne głosy.

 

Czesław Anioł – radny wnioskował pod adresem, wszystkich Kół Łowieckich aby
o przeprowadzenie selekcji lisów.

Tadeusz Tuz – radny – wnioskował o częściowe utwardzenie placu i zrobienie kratki do spływu wody  przy wjeździe na targowisko przed sklepami, gdzie ciągle powstają duże kałuże wody. Wnioskował też o doprowadzenie do należytego stanu ubikacji przy placu targowym.

Jan Sieczka – radny -  zapytał o sprawę paszportów dla koni pytając gdzie o to można się ubiegać i jakie formalności trzeba załatwić.

Adam Wypchło - sołtys wsi Doruchów I – wnioskował o usunięcie  powstałej wyrwy na drodze  k. P. Warszawskiego przy ul. Tokarskiej. Zapytał kiedy będzie realizowane oświetlenie na terenie sołectwa Doruchów I.

Mieczysław Baraniak – radny – wnioskował o odmalowanie sali w Domu Ludowym Torzeniec przy  pomocy pracowników robót publicznych.

Mieczysław Niełacny – sołtys wsi Skarydzew – wnioskował o usunięcie trzech drzew przy drodze powiatowej w m. Wygoda Plugawska tj. drzewa przy sklepie , i obok P. Kowalczyka.

Czesław Langner – radny wnioskował o obcięcie suchych konarów drzew przy drodze powiatowej od Rudniczyska do Doruchowa.

Andrzej Kempa – radny – wnioskował pod adresem miejscowej policji o zwiększenie patroli na drogach  ( droga do Tokarzewa).

Lucjan Dyba – radny – podziękował za wsparcie finansowe przy remoncie Sali Dmu Ludowego w Morawinie.

 

 

PUNKT 14Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz  informując:

w spr. wniosków dot. dróg powiatowych tj. usunięcia wyrwy, gałęzi, drzew  zostanie skierowana do powiatu .

w spr. malowania sali w Domu Ludowy Torzeniec – mamy program malowania obiektów na terenie gminy i realizujemy go na bieżąco. Zatrudnienie pracowników robót publicznych zostało skrócone o miesiąc  i jest obawa, że nie zrealizujemy złożonego w tym zakresie  planu.

w spr. wyrwy k. P. Warszawskiego zostanie to usunięte w ramach gwarancji.

w spr. realizacji zadań w zakresie oświetlenia – aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na realizację zadań oświetleniowych  i wszystkie zadnia, które były zaplanowane na br. zostaną zrealizowane. 

w spr. ubikacji przy targowisku – są to ubikacje powszechnego użytku i trudno tu utrzymać  właściwy porządek – można też korzystać z ubikacji w Gminnym Ośrodku Kultury.

w spr. częściowego utwardzenia  placu przy targowisku jest to przewidziane do realizacji w ramach robót publicznych.

w spr. selekcji lisów – wniosek zostanie skierowany do Kół Łowieckich.

w spr. podjętej uchwały dot. Spółki Torzeniec - takiej uchwały nie było.

w spr. sprzedaży gruntów po byłym PGR Torzeniec – żadnego przetargu w tym zakresie nie było. Grunty są nadal dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych.

w spr. naprawy przepustu  w  Mieleszówce – zadanie to przyjmujemy do realizacji.

w spr. budowy chodnika w Przytocznicy – chodnik ten na pewnym odcinku długości  będzie realizowany w br.

w spr. drogi Przytocznica – Godziętowy - jest to poważne zadanie.
Z naszej strony mamy zapewnione środki na dokumentację i będziemy starali się dokumentację tą opracować. Powiat jednak nie zapewnia realizacji tego zdania.

 

Poinformował także o :

spr. dróg do pół - każdy zainteresowany rolnik może zgłosić wniosek do geodezji. Wniosek  taki  Powiatowe Biuro Geodezji załatwia prawie od ręki i bez większych opłat.

w spr. odmalowania pasów drogowych w centrum Doruchowa - zostaną odmalowane przed dożynkami.

w spr wyboru członków komisji wyborczych – członków komisji zgłaszają komitety wyborcze – a Wójt tylko na podstawie tych zgłoszeń  powołuje poszczególne komisje i nie ma tu żadnego wpływu na skład danej komisji.

 

Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Robert Pustkowski przedstawił informację dotycząca składania wniosków
o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych przez producentów rolnych. Przedstawił także informację dot. możliwości uzyskania rent strukturalnych a ponadto odpowiedział na pytanie w sprawie paszportów koni.

 

Do udzielonych odpowiedzi Rada nie wniosła żadnych uwag.

Udzielone odpowiedzi przyjęto jednogłośnie.

 

 

PUNKT 14    Z a k o ń c z e n i e.

 

        Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodnicząca Rady Gminy  Joanna Blewąska zamkła  o godz. 14 – tej  XIX sesje Rady Gminy Doruchów.

 

 

Prot. Grażyna Tuz                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 /-/ Joanna Blewąska


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                             

 

                                                           Zał. Nr 7
                                       
 do prot. Nr XIX/2004 z dnia 21-06-2004

                                                              

                                                                Torzeniec 18-06-2004r.

 

                            INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W TOEZEŃCU W ROKU SZKOLNYM 2003/2004      

 

 

W roku szkolnym 2003/2004 w Szkole Podstawowej w Torzeńcu uczyło się 71 dzieci

w  5 oddziałach (w tym oddział przedszkolny liczący 9-ro sześciolatków i 6-ro pięciolatków).W dwóch oddziałach w szkole prowadzone są zajęcia łączone tj. w kl. II-III i w kl. IV- V. Szkoła prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla 2 uczniów. Dla jednego z nich zajęcia te prowadzone są w domu rodzinnym ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się dziecka, dla drugiego ucznia zajęcia rewalidacji prowadzi się  w szkole. Jest to uczeń klasy czwartej , realizujący program szkoły specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, ale z poważnym zaburzeniem rozwoju mowy. .Wymaga on intensywnych ćwiczeń logopedycznych, których szkoła nie prowadzi ze względu na brak specjalisty- logopedy. Zaburzony rozwój mowy poważnie utrudnia dziecku naukę czytania i pisania. Obecnie chłopiec nie jest w stanie samodzielnie przeczytać i napisać nawet krótkiego i prostego zdania. Czyta niektóre pojedyncze, proste wyrazy i to z pomocą nauczyciela. Budzi to w nas głęboki niepokój, bo chłopiec w szóstej klasie będzie musiał przystąpić do sprawdzianu, który wymaga jednak od ucznia opanowania umiejętności czytania i pisania. Chłopiec nie rokuje nadziei , by  umiejętności te zdążył opanować w stopniu wystarczającym do samodzielnego czytania i pisania testu .

                            W szkole zatrudnionych jest 5-ro w pełnym wymiarze obowiązującego pensum i 5-ro zatrudnionych w niepełnym wymiarze, którzy uzupełniają etaty w innych szkołach na terenie naszej gminy, a także w Szkole Podstawowej w  Wyszanowie i Ostrzeszowie. Oprócz katechetki będącej w trakcie dokształcania wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i prowadzą zajęcia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Spośród wszystkich zatrudnionych jeden nauczyciel to nauczyciel dyplomowany , jeden n- l to  kontraktowy a pozostali to nauczyciele mianowani. Szkoła zatrudnia także jedną sprzątaczkę na pełnym etacie oraz konserwatora na 0.5 etatu i palacza(także w wymiarze 0.5 etatu) w sezonie grzewczym.

W roku 2003/2004  11-cioro uczniów ukończy szkołę podstawową, a jeden z uczniów będzie powtarzał klasę szóstą. Klasa ta 1.04.20004 r. przystąpiła do zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i uzyskała  wynik-średnią –22.6 pkt. Wnikliwa analiza wyników wskazuje, że uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze opanowali umiejętność czytania , dobrze umiejętność pisania, gorzej umiejętność korzystania z informacji i najgorzej wykorzystania wiedzy w praktyce oraz rozumowania.

Oprócz obowiązkowych zajęć szkoła w r. szk. 2003/2004 prowadziła zajęcia dodatkowe : j. niemiecki i gry i zabawy z komputerem dla klas młodszych, kółko teatralne, kółko przyrodnicze, kółko matematyczne oraz SKS . Prowadzimy także zajęcia pozalekcyjne-4 godz. tygodniowo w pracowni profilaktyki uzależnień , zajęcia wychowania prorodzinnego dla klas V i VI oraz Program Siedmiu Kroków. Dzięki godzinom SKS- u oraz społecznemu zaangażowaniu n- lki  E. Rybczak systematycznie prowadzone były treningi w klubie sportowym „Przełom”, a nasi uczniowie uczestniczyli w wielu turniejach ,rozgrywkach i zawodach sportowych. Szkoła prowadzi także od kilku lat „dni otwartych drzwi”, podczas których rodzice mogą być uczestnikami , bądź obserwatorami prowadzonych zajęć i nauki swoich dzieci .

Dzięki współpracy z Radą Rodziców w okresie jesienno-zimowym szkoła prowadzi akcję       „ szklanka ciepłego napoju” dla wszystkich uczniów, przygotowuje szereg imprez kulturalno- rozrywkowych, które na trwałe wpisały się w coroczny harmonogram wydarzeń szkolnych: Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy dla dzieci, powitanie pierwszego dnia wiosny, Dzień Matki i Ojca. W styczniu szkoła wraz z Radą Rodziców zorganizowała wieczorek karnawałowy. Dochód z imprezy przeznaczony został na dofinansowanie wycieczek szkolnych- wycieczkę po Piastowskim Szlaku oraz wycieczkę do fabryki bombek w Miliczu. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wyposażenie w krzesła i stoliki jednej z sal lekcyjnych. Przy pomocy Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym pomalowano pomieszczenie oddziału przedszkolnego i głównego korytarza szkoły, zorganizowano Gminną Uroczystość Dnia Edukacji w naszej szkole. Uczestniczyliśmy w wielu przeglądach i konkursach organizowanych przez GOK , w naszej szkole odbył się gminny etap konkursu matematycznego „ Odkrywamy talenty”, wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami, których fundatorem była przewodnicząca Rady Gminy – P. J. Blewąska, a nasza uczennica Agnieszka  Malik  została laureatem etapu powiatowego.

Gościliśmy w tym roku szkolnym dzieci z doruchowskiego przedszkola, harcerzy z Ostrzeszowa , a także uczniów Szkoły Podstawowej z Morawiny na szkolnym Dniu Dziecka.

Dzięki współpracy z GOPS w minionym roku szkolnym 21 uczniów mogło korzystać z bezpłatnego posiłku w postaci zupy, a dzieciom z rodzin najuboższych udało się zakupić podręczniki do nauki. Troje uczniów klasy pierwszej otrzyma bezpłatną wyprawkę pierwszoklasisty. Pięcioro uczniów skorzysta z bezpłatnego wypoczynku nad morzem, trzynaścioro z „ Zielonych wakacji” organizowanych w Szkole Podstawowej w Doruchowie.

Na okres wakacji planuje się malowanie okien w oddziale przedszkolnym i doposażenie niektórych sal lekcyjnych w grzejniki, gdyż w sezonie zimowym w tych pomieszczeniach nie można uzyskać wymaganej temperatury tj.180C.

Rok szkolny obfitował więc w liczne imprezy środowiskowe, sprzyjał nawiązywaniu więzi szkoły z lokalną społecznością oraz integracji naszych dzieci z uczniami innych placówek.

Podsumowuję miniony rok szkolny pozytywnie i dziękuję Wysokiej Radzie i Panu Wójtowi  za współpracę i pomoc w realizacji naszych działań i zamierzeń.

 

 

 

                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                         mgr Dorota Makles

                                                                        

                                                                          
Zał. Nr 10 do prot. Nr XIX/2004 z dnia 21-06-2004

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY GIMNAZJUM W DORUCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

            Gimnazjum w Doruchowie w roku szkolnym 2003/2004 funkcjonowało zgodnie z założeniami Ustawy o Systemie Oświaty na podstawie strategicznego i uszczegółowionego rocznego programu rozwoju szkoły, zestawu programów nauczania, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkolnej.

            W placówce pracowało łącznie z dyrektorem 19 nauczycieli, w tym jeden niepełnozatrudniony, jeden pracownik administracyjny i 4 pracowników obsługowych zatrudnionych na 2,75 etatu.

            Do gimnazjum uczęszczało 276 uczniów uczących się w 10 oddziałach, w tym czterech uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim uczyło się programem szkoły specjalnej. Do szkoły dojeżdżało 128 uczniów.

            W ciągu całego roku szkolnego gimnazjum realizowało swoje podstawowe funkcje dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z założonymi celami i opracowanymi planami. W zakresie pracy dydaktycznej skupialiśmy się w minionym roku szkolnym na urozmaiceniu metod i form realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, wypracowaliśmy metody wdrażania i ewaluacji wybranych ścieżek. Cały czas na bieżąco kontrolowaliśmy poziom wiedzy i umiejętności uczniów, poziom gotowości szczególnie uczniów klas III do egzaminu końcowego oraz podjęcia nauki w szkole średniej. W tym celu zorganizowaliśmy dwie próby egzaminacyjne – pierwszą w styczniu, drugą z bloku matematyczno-przyrodniczego w kwietniu. 5 i 6 maja 87 uczniów przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.

            Praca szkoły przebiegała spokojnie bez większych zakłóceń. Nie zmieniała się kadra, nauczyciele nie chorowali. Jedyny wyjątek stanowiły zmiany nauczyciela języka angielskiego, które pociągnęły za sobą zmianę planu nauczania.

            Bardzo trudnym zadaniem w pracy gimnazjum jest wychowywanie. W tym zakresie realizujemy zadania z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. Choć w ciągu całego roku szkolnego nie zdarzyły się jakieś bardzo rażące występki, przyznać trzeba, że problemy wychowawcze rozwiązywać musimy w zasadzie każdego dnia. Największe z nich to wagarowanie, arogancja niektórych uczniów, brak podporządkowania się dyscyplinie na niektórych zajęciach, a także drobne kradzieże, z których niektóre udało się wykryć – sprawa skończyła się interwencją policji. Nowością w pracy naszej szkoły było zatrudnienie na 0,5 etatu pedagoga szkolnego.

            Trudności w pracy wychowawczej wynikają także w dużej mierze z braku porozumienia z niektórymi rodzicami, którzy ignorują wezwania do szkoły, usprawiedliwiają pisemnie wagary i inne. Grupa sprawiająca trudności jest nieliczna, są to uczniowie pochodzący najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych, których dzieci już wcześniej sprawiały problemy.

            Większość uczniów szkoły to dzieci ambitne, którym zależy na wynikach nauczania i zachowania. Wielu z nich chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych, rozwijając swoje umiejętności i zainteresowania. Wymienić tu należy:

III Wojewódzki Konkurs Polonistyczny. Do etapu rejonowego tego konkursu zakwalifikowało się pięć uczennic: Jagoda Pietrusiak, Agnieszka Kuchta, Kamila Lis, Natalia Wilkosz i Jagoda Orchowska. W etapie rejonowym uczestniczyło 48 uczniów z powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego. Eliminacje te wygrała Jagoda Orchowska, która reprezentowała szkołę w etapie wojewódzkim w Poznaniu i uzyskała tytuł finalisty.

III Wojewódzki Konkurs Matematyczny. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się trzech uczniów: Marcin Nowicki, Jagoda Orchowska i Agnieszka Kuchta. W eliminacjach rejonowych uczestniczyło 42 uczniów. M. Nowicki i J. Orchowska znaleźli się w pierwszej dwudziestce uczestników.

III Wojewódzki Konkurs Historyczny. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica kl. II Karolina Owczarek.

III Wojewódzki Konkurs Biologiczny. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Dominika Sopart, Monika Kosidło i Angelika Kucharska.

IV Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

III Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, w etapie rejonowym reprezentowały nasza szkołę: A. Kuchta i A. Wiciak

V Powiatowy Konkurs Ortograficzny, w którym naszą szkołę reprezentowały uczennice Angelika Kucharska i Jagoda Orchowska, która została powiatowym wicemistrzem ortografii. 

II miejsce klas I w Powiatowym Turnieju – Potyczki Matematyczno-Sportowe.

Liczne były również osiągnięcia sportowe.

           

Na terenie szkoły podejmowaliśmy różne działania dodatkowe o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Wymienić należy najważniejsze:

-         tradycyjne już pasowanie na gimnazjalistę

-         organizacja akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

-         akcja  zbiórki opakowań aluminiowych

-         przygotowanie części artystycznej na Święto Konstytucji 3 Maja

-         akcja zbiórki szkła

-         organizacja Święta Ziemi w maju

-         organizacja Dnia Europejskiego, podczas którego kl. III prezentowały trzy kolejne kraje Unii Europejskiej: Węgry, Danię i Czechy

-         współpraca podczas sprzątania parku w Doruchowie

-         rozwijaliśmy w tym roku współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Doruchowie. Niektórzy uczniowie podjęli się stałej współpracy w formie wolontariatu.

-         uczniowie współpracowali z Publicznym Przedszkolem w Doruchowie – członkowie Kółka Teatralnego przygotowali dla nich przedstawienia

-         zorganizowano dla uczniów klas II dwudniową  wycieczkę do stadniny koni w Racocie

-         część uczniów uczestniczyła wycieczce do Zakopanego

-         uczniowie kl. I uczestniczyli w wycieczce do Pokrzywnej

-         zorganizowano dwudniowy biwak dla uczniów kl. III w Kobylej Górze

-         w lipcu planowany jest obóz stały w Ustroniu, w którym uczestniczyć będzie 35 uczniów.

 

Współpraca z rodzicami układała się dobrze, choć nie wszyscy rodzice chcą angażować się w pracę na rzecz szkoły. Rodzice obsługiwali organizowane przez szkołę uroczystości dla uczniów. Największe zadanie, jakiego się podjęli, to organizacja wspólnie z dyrektorem i radą pedagogiczną wieczorku karnawałowego w styczniu tego roku. Organizowana z  dużym wysiłkiem i wielkim zaangażowaniem wielu osób impreza przyniosła nam 8.300 zł. Podczas wspólnej dyskusji Prezydium R.R. oraz członków R.P. zdecydowaliśmy przeznaczyć te środki na zamontowanie w szkole monitoringu. Celem tego ma być zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem. Szkoła wzbogaciła się także o nowy sprzęt komputerowy – 4 komputery, dwa urządzenia wielofunkcyjne (skaner+drukarka+kopiarka), przenośny rzutnik pisma. Sprzęt ten został zakupiony ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż szkoła przeprowadziła w 2004r. szkolenia dla rolników.

Pozyskane komputery przeznaczyliśmy na wzbogacenie pracowni komputerowej, przede wszystkim jednak udało nam się skomputeryzować bibliotekę szkolną. Uczniowie mają obecnie stały dostęp do materiałów multimedialnych.

W okresie wakacji planujemy rozbudowanie instalacji grzewczej na poddaszu budynku, gdyż znajdujące się tam pomieszczenia są w zimie niedogrzane.   Ponieważ środki te nie zostały zaplanowane w budżecie, uprzejmie proszę o przydzielenie ich, gdyż prace te pragniemy przeprowadzić w okresie wakacji.

W tym roku pojawiły się także problemy z przyjęciem uczniów do szkoły. Przeprowadzone kilka lat temu symulacje pozwalały zakładać w roku 2004/2005 trzy klasy I. Jednakże w trakcie planowania arkusza okazało się, że przypuszczalnie przyjdzie do nas 95 uczniów kl. I. Obecnie podania doniosło jeszcze dwóch nieprzewidzianych wcześniej uczniów: Tomczyk, Moś. Trudno jest także odmówić przyjęcia do szkoły uczniom spoza obwodu szkolnego. Dlatego tworzenie klas I będzie bardzo trudne. Uważam, że oszczędności można by szukać w środkach przeznaczonych na opłacanie dowożenia uczniów.

Największym problemem dla naszej szkoły jest brak sali gimnastycznej, na którą z olbrzymimi nadziejami czekają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Natłok na sali powoduje, że tam zdarza się najwięcej drobnych kradzieży, niszczenia rzeczy osobistych. Nie mamy także w szkole żadnej auli, w której można by było organizować uroczystości szkolne, próby egzaminu, egzaminy zewnętrzne, spotkania z rodzicami. Współpraca w tym zakresie z GOK nie jest zadowalająca, dlatego też sala gimnastyczna, mamy nadzieję, rozwiąże te problemy.

Kończąc, dziękuję za współpracę Gminnej Komisji Oświaty oraz całej Radzie Gminy z Panem Wójtem i Przewodniczącą Rady Gminy, która układała się dobrze. 

                                                            

                                                               Dyrektor Gimnazjum

                                                           mgr Elżbieta Orchowska

Załącznik Nr .....
do  protokółu Nr XIX/2004 z dnia 21.06.2004

         Informacja na temat działalności Dzkoły Podstawowej w Morawinie w roku szkolnym 2003/2004

Do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morawinie uczęszcza 55 uczniów do 4 oddziałów I-II,III,IV - ViVI i 18 przedszkolaków: 10 sześciolatków i 8 pięciolatków.Ponadto w II półroczu jedna uczennica objeta była nauczaniem indywidualnym.
W szkole uczy 11 nauczycieli :
- 5 nauczycieli pełnozatrudnionych,
- 3 nauczycieli uzupełnia etat w innej szkole,
- 3 niepelnozatrudnionych
Dwie nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, natomiast wszyscy są magistrami z wyższym wykształceniem, a poza tym maja ukończone studia podyplomowe nadające dodatkowe kwalifikacje.Ponadfto kadra nauczycielska c ały czas uczestniczy w dokształcaniu i samodoskonaleniu, co pomaga w efektywnym nauczaniu.Trzy nauczycielki ukonczyły pedagogikę spec jalna w zwiazku z przygotowaniem do szkoły do utworzenia klasy integracyjnej.
         Zatrudnionych jest rónież 2 pracowników obsługi na 1,5 etatu, a w sezonie jesienno-zimowym na 2 etatach.
W budynku znajduje się 6 sal lekcyjnych, jedna prcownia komuterowa z dwunastoma komputerami i zastepcami sala gimnastyczna. prowadzone sa następujące koła zainteresowań:ekologiczne,historyczne,informatyczne,dekoratorskie, teatralne,astronomiczne,Klub uropejski "Mali Europejczycy", SKS, LUKS,"Herkules". Uczniowie juz od kl. "O" uczęszczajną na zjęcia języka niemieckiego i informatyki.Rok szkolny 2003/2004 obfitował w liczne wydarzenia, które z pewnością zostaną na długo w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców.Coroczne uroczystości organizowane w szkole to: Dzień Sportu,Dzień Nauczyciela,Dzień Chłopca, pasowanie na ucznia Kl.I i czytelnika, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia dla dzieci i rodzicó, choinka noworoczna, bal seniora,Dzień Kobiet,powitanie wiosny, święto ziemi, dzień patrona,Dzień Matki, Dzień Dziecka.
Uczniowie wzieli też udział w akcji "sprzątanie świata" oraz zorganizowali przedstawienie jasełkowe, z którym odwiedzili domy w okolicnych wsiach.Zebrane środki finansowe zasiliły konto szkoły i zostały wykorzystane przy remontach gabinetu dla higienstki i sali komputerowej - zakup biurek i krzeseł.
Tradycyjnie odbywały się także oginiska i dyskoteki.Ważnym wydarzeniem było też spotkanie Szkolnych Klubów Eurpoejskich w arboretum k. Sycowa.Uczniowie mieli tak okazję poznać swoich rówiesników z różnych miast  w kraju oraz z Ukrainy i rywalizować z nimi w konkurencjach sportowych, zdobywając II miejsce. Szkoła zrzeszona jest w Międzyszkolnym Centrum Współpracy Klubów Europejskich Pogranic za Śląska i Wielkopolski.
Zostały także zorganizowane wycieczki za darmo dla wszystkich dzieci.Jedna z nich do Stradomi-arboretum, druga do Krakowa. Wycieczki dofinansowała Rada Rodziców z zarobionych środków.
Jak co roku, w szkole przeprowadzone zostały akcje dochodowe: sprzedaż zniczy,kasztanów, żołędzi, surowców wtórnych, truskawek.Dochód przyniósło także przedstawienie jasełkowe. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby szkoły.
W szkole dokonano ważnych remontów. Została przeniesiona i powiększona sala komputerowa, którą doposażono w nowe komputery w związku z udziałem w programie ARiMR,wykonano podojazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu i zaopatrzono go w barierki, założono nowe drzwi wejściowe  i wyłożono podest płytkami, wygospodarowano nowe pomieszczenia na gabinet  higienistki, przeniesiono pokój nauczycielski , zakupiono nowe meble do sali nr 3. Ponadto w okresie letnim planuje się wymianę drzwi awaryjnych, remont sali nr 2 i zakup mebli. W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie z najuboższych rodzin korzystali z dożywiania, którym objęto 22 osoby.Ponadto 3 uczniów otrzymało wyprawkę do Kl.I, a 2 zakwalifikowano na kolonie profilaktyczne. Wszyscy uczniowie przez cały rok korzystali z gorącej herbaty. Szkoła w ciagu roku szkolnego współpracowała z Pradnia Psychologiczno- Pedagogiczną,.policją oraz Radą Gminy.Wszystkie te instytucje wspierały i pomagały szkole w bieżącej działalności oraz w rozwoju.
Zmieniło sie także otoczenie budynków szkolnych- o upiększenie i wzbogacenie szkolnego ogrodu zadbał ks. Bernard Wesoły. Istotne dla dalszej pracy placówki było też mierzenie jakości pracy szkoły,które w listopadzie przeprowadziła pani wizytator Iwona Powaga. Wzieliśmy też udział w programie ARiMR, w ramach którego zostały zorganizowane kursy dla mieszkańców okolicznościowych wsi(komputerowy, rachunkowosci, zdrowej żywności i agroturystyki). Dzięki temu szkoła została wyposażona w dodatkowe komutery, drukarkę i telewizor. Obowiązkowy wkład finansowy w kwocie 3.750 zł ofiarowała Rad Gminy.Szczególne podziękowania należą się jak co roku rodzicom, którzy przeproacowali społecznie wiele godzin. Dla nich w podzięce za trud, który wkładają w to, aby szkoła mogła funkcjonować jak najlepiej,organizowane jest ognisko.Uczniowie brali udział też w licznych konkursach i zawodach organizowanych zawówno w szkole jak i poza nią. Jedna z uczennic Kl.VI zajeła II miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbył sie w Doruchowie.
Uczestniczylismy także w festynie gminnym zorganizowanym z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rok szkolny 2003/2004 możemy zaliczyc do bardzo udanych, niewątpliwie wszystkie w/w wydarzenia przyczyniły sie do rozwoju szkoły i pomagały w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Udało sie zrealizować zamierzone cele i dzięki temu kolejny rok pracy uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji zakończył sie suksesem.
Za wszelką udzieloną pomoc dziekujemy w imieniu całej społeczności szkolnej.