U C H W A Ł A   Nr XIX/ 78/2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia  21 czerwca 2004r.

 

 

w sprawie:  zmiany administracyjnej sołectwa.

 

 

                                        Na podstawie art. 5 ust.1 ,2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zew zmianami) i § 6 pkt.1 ust.1-4 Statutu Gminy  Doruchów uchwalonego uchwała Rady Gminy Doruchów
 Nr XXVIII/150/01 z dnia 19.09.2001r. Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

                                                      § 1

 

 

Zmienić granice sołectwa Skarydzew w ten sposób, że do Sołectwa Doruchów II przyłączyć wieś Gruszków obecnie przynależącej do sołectwa Skarydzew.

 

                                                     

 

                                                      § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                     §  3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Doruchów.

 

 

                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                              Joanna Blewąska 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XIX/78/2004  z dnia 21.06.2004r.

w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa.

 

         Z inicjatywy mieszkańców wsi Gruszków popartych 25 podpisami mieszkańców  oraz po przeprowadzonej konsultacji na zebraniach wiejskich  z mieszkańcami sołectwa Skarydzew i  sołectwa Doruchów II zmienia się granice sołectwa Skarydzew  przyłączają wieś Gruszków do sołectwa Doruchów II.

        Zmiana ta podyktowana jest tym ,że zabudowa gospodarstw wsi Gruszków jest na terenie gruntów Doruchowskich. Ponadto wszystkie instytucje publiczne znajdujące  się w Doruchowie jak : Urząd Gminy, Szkoły, Ośrodek Zdrowia, Bank , Kościół  i inne umożliwiają  bezpośredni bliski kontakt mieszkańcom tej wsi.

Natomiast przynależność do sołectwa Skarydzew znacznie  utrudnia kontakt jak  również uzyskiwanie informacji od sołtysa wywieszanych na tablicy ogłoszeń.

  

                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                    Joanna Blewąska