P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2004

z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu15 października 2004r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie


---------------------------------------------------------------------------------------

O godz.10-tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła XXI sesję Rady Gminy Doruchów.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych, stanowi qworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokółu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 2 do nin. protokółu.

W sesji uczestniczyli także :

 • Jan Smug Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 • Kap. Tomasz Mak – Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Ostrzeszowie,

 • Roman Perz – przedstawiciel Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa

- Przedstawiciele prasy tj. "Czasu Ostrzeszowskiego" i "Puls Tygodnia".

 • Sołtysi,

 • Kierownicy jednostek organizacyjnych.


Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przypomniała, że porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

8. Uchwalenie Programu Gospodarczego pn."Planu Rozwoju Lokalnego GminyDoruchów na lata 2004-2014" oraz programu gospodarczegopn. " Program Odnowy Sołectwa Doruchów I".

9. Stan bezpieczeństwa p. pożarowego - działalność jednostek OSP na terenie gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/176/2002z dnia 27.03.2002r. w sprawie zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/67/2004 z dnia 24-03-2004w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/56/2003 z dnia 05.12.2003r. i załącznika w postaci regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowychprowadzonych przez Gminę Doruchów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Z a k o ń c z e n i e .


Do przedstawionego porządku radni nie wystąpili z żadnym wnioskiem o dokonanie zmian.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do punktu 3-go tj. wyboru sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała radnego Jana Jaśkiewicza.

Do przedstawionej propozycji uwag i wniosków nie wniesiono. W wyniku głosowania sekretarzem obrad XXI sesji został radny Jan Jaśkiewicz.

PUNKT 4Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Zgodnie ze statutem gminy protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją rady.

Sekretarz poprzedniej sesji radny Andrzej Kempa przedstawił informację dotyczącą sporządzonego protokółu.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do sporządzonego protokółu z poprzedniej sesji.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodnicząca Rady Gminy Joannę Blewąska Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XX sesji Rady Gminy Doruchów.

PUNKT 5Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała do składu komisji uchwał i wniosków radnych Mieczysława Niełacnego i Stanisława Przybyła oraz skarbnik gminy Władysławę Lasota.

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 6Interpelacje i zapytania radnych.

Na XXI sesji Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania :

Radny Lucjan Dyba

 • zapytał czy w naszym planie zagospodarowania przestrzennego gminy są ujęte tereny pod zalesienia, gdyż przy tak suchych latach wielu rolników będzie musiało swoje grunty zalesić.

 • wnioskował o naprawę drogi Mieleszówka – Brzeziny,

 • wnioskował o budowę 400 m chodnika w m. Wygoda Plugawska.

Radny Zbigniew Broniszewski

 • wnioskował o wyjaśnienie w jakiej wysokości zostały zapłacone odsetki i koszty komornicze tytułem nieprawidłowości w rozliczeniach Zespołu Oświatowo-Administracyjnego z ZUS – em oraz jak faktycznie wygląda prowadzona dokumentacja w tym zakresie oraz od kiedy nie były płacone składki .

Radny Czesław Anioł

 • wnioskował o założenie gniazda bocianiego na słupie energetycznym obok. P. Klajnerta w m. Zalesie,

 • zapytał czy została udzielona odpowiedź na wniosek w sprawie odstrzałów na lisy,

 • w sprawie składek KRUS stwierdził, że KRUS wystąpił do wszystkich tych osób , które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składkę KRUS aby dostarczyli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2003 rok . Wszyscy ci, którzy zapłacili podatek powyżej 2.500,- zł są zmuszeni do przejścia na składkę ZUS. Spowoduje to znaczne obciążenie tych osób, które prowadzą niewielką działalność gospodarczą, gdyż po prostu nie są w stanie opłacić tak wysokich składek ZUS-u. Dlatego też wnioskował aby temat ten skierować do Ministra Finansów .

Radny Tadeusz Tuz -

 • wnioskował o wspólne rozwiązanie spornego tematu Gminnej Spółki Wodnej Doruchów, gdyż to co jest na dzień dzisiejszy  jest śmieszne i brak jest podstaw do ściągania należności.

Radny Henryk Rachwał

 • zapytał kiedy rozpocznie się budowa chodnika w m. Przytocznica,

 • wnioskował o założenie 4-ch lamp oświetlenia ulicznego w m. Pieczyska.

Radny Jan Jaśkiewicz

- zapytał o sprawę organizacji kursów wykwalifikowanego rolnika.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.16 porządku obrad.

PUNKT 7Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działańpodejmowanych w okresie m.sesyjnym

Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił informację z działań podejmowanych w okresie m. sesyjnym. Powiedział m. innymi, że:

 • uczestniczył w naradzie u Starosty Powiatu w temacie budowy drogi Przytocznica Godziętowy oraz budowy I -go etapu chodnika w m. Przytocznica,

 • prowadził rozmowy z konserwatorem zabytków w temacie oświetlenia parku w Doruchowie,

 • uczestniczył w V Kongresie Gmin Wiejskich,

 • uczestniczył w podsumowaniu dożynek powiatowych, które odbyły się w naszej gminie,

 • uczestniczył w obchodach Dnia Energetyka,

 • podpisanie umowy z bankiem na kredyt,

 • sprawdził stan mostów na rz. Prośnie oraz drogi do Brzezin,

 • spotkał się z projektantem sieci gazowniczej,

 • spotkał się z Radą Sołecką Wrzosy,

 • ustalił zakres prac wykaszania i konserwacji rowów przydrożnych,

 • ustalił zakres prac remontowych miejsca Pamięci Narodowej,

 • uczestniczył w sesji Rady Powiatu,

 • popisał umowy na realizację stażu w Urzędzie Gminy,

 • uczestniczył w spotkaniu w temacie opracowania programu rozwoju lokalnego gminy oraz programu odnowy Sołectwa Doruchów I,

 • prowadził rozmowy z telekomunikacją w temacie dostępu do interenetu,

 • uczestniczył w konferencji Wójtów , Burmistrzów i Prezydentów,

 • uczestniczył w komisjach rady,

 • uczestniczył o obchodach Dnia Edukacji Narodowej i ślubowaniu klas pierwszych

 • rozmawiał w temacie dalszego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 • uczestniczył w spotkaniu w temacie budowy chodnika przy ul. Kaliskie.


Przedstawił także informację z realizacji uchwał rady podjętych na poprzedniej sesji oraz informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych.

Informacje stanowił zał. Nr 3 i 4 do niniejszego protokółu.


Następnie informację z działalności w okresie m. sesyjnym złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska informując, że w okresie m. sesyjnym

- uczestniczyła w rozmowach u Starosty w temacie budowy drogi Przytocznica-Godziętowy oraz budowy chodnika
  w      Przytocznicy,

 • uczestniczyła w podsumowaniu dożynek powiatowych,

 • uczestniczyła w opiniowaniu programu rozwoju lokalnego gminy oraz programu odnowy wsi Doruchów i,

 • uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej,

  Przedstawiła też informację dotyczącą złożonych oświadczeń przez radnych, która stanowi zał. Nr 5 do nin.

PUNKT 8 Uchwalenie programu gospodarczego pn."Plan Rozwoju LokalnegoGminy Doruchów na lata 2004-2013" oraz programu gospodarczegopn.Program Odnowy Sołectwa Doruchów I".

Sekretarz Gminy Tomasz Bugaryn poinformował, że:

- potrzeba uchwalenia obu dokumentów wynika z możliwości jakie daje nam Unia Europejska, chodzi tu od dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne dla polskich samorządów do roku 2013. Plan rozwoju lokalnego gminy Doruchów jest planem składającym się z kilku działów. Najważniejszym działem jest raport o stanie gminy , analiza SWOT i WPI, który był już przez Radę Gminy uchwalony w maju br. i został włączony jako załącznik do tego dokumentu . Posiadanie tego dokumentu daje gminie Doruchów możliwość sięgnięcia po środki unijne do wysokości 75 % kosztów realizacji inwestycji. Jest to plan kroczący i ulega aktualizacji , co rocznie do 30 września o ile zajdzie taka potrzeba, wówczas Rada ma możliwość przesunięcia określonych zadań np. z uwagi na brak środków finansowych. W programie tym zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do 2009 roku. Plan te określa dalsze możliwości składania wniosków inwestycyjnych poprzez radę , poszczególnych radnych , mieszkańców sołectwa , stowarzyszenia, fundacje, którzy mogą w następnych latach składać wnioski w sprawie realizacji określonych zadań. Zarządzeniem Wójta z dnia 24-09- 2004r. została powołana komisja do spraw opracowania programu gospodarczego.

 • Drugim dokumentem jest "Program odnowy sołectwa Doruchów I " jest to mini strategia rozwoju wsi Doruchów I. W dokumencie tym są określone wszystkie kierunki rozwoju sołectwa. Program ten z kolei korzysta z dotacji sektorowy program operacyjny. W miarę potrzeb jest też aktualizowany najpierw przez uchwałę Rady Sołeckiej i dalej zatwierdzanej przez Radę Gminy.

 • Opracowanie tych dokumentów Gmina zleciła Firmie z Poznania.

 • Uchwalenie tych dokumentów jest konieczne aby było można sięgnąć po środki unijne.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Anioł – zapytał w sprawie opracowania programów rozwoju dla pozostałych wsi sołeckich w Gminie Doruchów.

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz – informując, że plan odnowy wsi Doruchów I został opracowany dla pozyskania środków na budowę sali gimnastycznej w Doruchowie oraz na modernizację stadionu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby w następnych latach opracować takie programy dla pozostałych wsi.

Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały
w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn."Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014" .

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , "za" była 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących " nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/89/2004 , która stanowi załącznik Nr 6do niniejszego protokółu.

Następnie komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarczego np. "Program Odnowy Sołectwa Doruchów I ".

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowało 14 radnych " za" było 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących"nie było. Uchwałę Nr XXI/90/2004 Rada podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu


PUNKT 9Stan bezpieczeństwa p. pożarowego – działalność jednostek OSPna terenie gminy.

Informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz działalność jednostek OSP na terenie gminy przedstawił Wójt Gminy Józef Wilkosz. Informacja stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :

Komendant Gminny Związku OSP Andrzej Kempa – powiedział m. innymi, że:

 • na terenie gminy mamy 7 jednostek OSP z czego dwie jednostki Doruchów i Morawin posiadają na stanie samochody .Garaże o większych parametrach posiadają jednostki Doruchów,Tokarzew, Morawin i Godziętowy. Natomiast w pozostałych jednostkach są pomieszczenia przystosowane do przechowywania sprzętu.

 • Dwa razy w roku dokonywany jest objazd jednostek straży w celu sprawdzenia stanu ich gotowości i sprawności sprzętu. W objazdach tych biorą udział członkowie Zarządu Gminnego OSP oraz pracownik Urzędu Gminy. Ostatni objazd jednostek odbył sięw miesiącu październiku, gdzie szczególną uwagę zwrócono na sprawy zabezpieczenia przed włamaniami i kradzieżą, gdyż ostatnio miały miejsce dwa włamania do garaży jednostek OSP w Morawinie i Tokarzewie.

 • Pracami Zarządu kieruje Pani Prezes Zarządu Jadwiga Kosik.

 • W roku bieżącym na terenie gminy były dwa pożary i 5 akcji ratowniczych ( wypadek).

 • Strażacy muszą być przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego a ponadto trzeba będzie podjąć działania w celu zakup samochodu do ratownictwa drogowego.

 • Dobrze układa się współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej jak również Wójtem Gminy i Radą Gminy.

 • Podziękował za udzieloną pomoc i wsparcie działalności jednostek straży.


Następnie głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Kapitan Tomasz Mak, który przedstawił dane statystyczne dotyczące zdarzeń jakie odnotowano w 2004 roku na terenie powiatu Ostrzeszowskiego:

 • ogółem wystąpiły 402 zdarzenia w tym, 133 pożary i 264 inne zdarzenia ,

 • pożary stanowią tylko 1/3 ogólnych zdarzeń,

 • na terenie gminy Doruchów zanotowano 14 różnych zdarzeń i tylko 4 pożary,

 • poszkodowanych w zdarzenia tych było – rannych 61 i 5 wypadków śmiertelnych,


 • co rocznie organizowane są zawody powiatowe i gminne,

 • ostanie zawody gminne odbyły się w Godziętowach, gdzie wszystkie drużyny z OSP Godziętowy zdobyły 1 miejsce.

 • Zwrócił się z prośba do Prezesa OSP Godziętowy aby właściwie przygotował pod względem ubioru swoją jednostkę, która weźmie udział w zawodach wojewódzkich.

 • Podziękował Radzie za udzielone wsparcie finansowe na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na zakup tego samochodu złożyły się wszystkie gminy powiatu i będzie on służył wszystkim jednostkom.

 • Wskazał na potrzebę i konieczność przeprowadzenia szkoleń strażaków aby ze wszystkich szkoleń organizowanych przez Powiatową Straż w pełni korzystać tak aby jak najwięcej strażaków przeszkolić.

Lucjan Dyba – radny

 • zapytał, czy dla przyspieszenia powiadomienia o pożarze czy też zdarzeniu jestmożliwość zabezpieczenia telefonów komórkowych lub zapłacenia określonej ilości impulsów za rozmowy kierowcom OSP.

     –  wskazał na zagrożenie, jaki stanowi budynek w Mieleszówce po P. Sławińskim.

Jan Sieczka – radny

 • zapytał, jak to się stało, że w dniu w którym były gminne zawody pożarniczezorganizowano drugą imprezę o zasięgu powiatowym na Stadninie Koni w Doruchowie.

Czesław Anioł - radny

 • powiedział, że Straż Pożarna to jedyna organizacja społeczna nie tylko w gminie ale i w kraju, która cieszy się dużym uznaniem. W naszej gminie działa od 75 lat. Przechodziła różne koleje swojej działalności ale jest to organizacja bezsprzecznie apolityczna. Strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym, kulturowym, gospodarczym uczestniczą we wszystkich imprezach gminnych i dlatego należą się im słowa podziękowania. Dodał,też że należy zwracać uwagę na uszanowanie munduru strażaka i tym mniej odpowiedzialnym za swoją funkcję przy okazjach gdzie zabezpieczają różne imprezy nie należy dawać munduru.

Ryszard Mazur- Dyrektor GOK – ustosunkował się do sprawy braku konsultacji co do organizacji kilku imprez masowych imprez w gminie w tym samym dniu wyjaśniając, że jest o lat przestrzegana zasada, co do imprez gminnych aby nie organizować w tym samym dniu np. dwóch imprez masowych. W br. zdarzyła się jednak taka sytuacja, że w dniu kiedy organizowano gminne zawody strażackie została też zorganizowana impreza organizowana przez powiat - wyścigi konne na Stadninie Koni w Doruchowie. Na to nie mieliśmy wpływu, gdyż impreza ta została ujęta w kalendarzu imprez powiatowych.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożone informacje dotyczące bezpieczeństwa p. pożarowego oraz działalności jednostek OSP na terenie gminy.

Głosowało 14 radnych, "za" było 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Wobec czego Informacje Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 10 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.
Do przedstawionych propozycji wprowadzenia zmian uwag i wniosków nie wniesiono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , "za" było 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/91/2004 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r. Uchwała stanowi zał. Nr 9 do nin. protokółu.

PUNKT 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/176/2002 z dnia 27-03-2002r.w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podaktowa.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła komisja uchwał i wniosków.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , "za" było 14 radnych , "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/92/2004 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIII/176/2002 w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa. Uchwała stanowi zał. Nr 10 do nin. protokółu.


PUNKT 12- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/67/2004 w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/67/2004 w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu
w Doruchowie.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Joanna

Blewąska. Głosowało 14 radnych „za” było 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Wobec powyższego uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/93/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/67/2004 w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie stanowi zał. Nr 11 do nin. protokółu.

PUNKT 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/56/2003i załącznika w postaci regulaminu wynagradzania i przyznawaniadodatku mieszkaniowego nauczcielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła powyższy projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przeprowadziła głosowanie. Głosowało 14 radnych "za" było 14 radnych, "przeciwnych" i " wstrzymujących" nie było.

Uchwałę Nr XXI/94/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/56/2003 i załącznika w postaci regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów Rada podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokółu.

PUNKT 14Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , " za" było 14 radnych. "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Uchwałę Nr XXI/95/2004 Rada podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 13 do nin. protokółu.

PUNKT 15 Zapytania i wolne głosy.

W punkcie tym głos zabrali :

Przedstawiciel Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Roma Perz – przedstawił informacje dotyczące możliwości przechodzenia rolników na renty strukturalne oraz jakie muszą spełnić warunki. Przedstawił też informację dotyczącą zalesiania gruntów oraz kursów kwalifikacyjnych o które pytał Radny Jaśkiewicz Jan.

Projektant sieci gazowej Pani Wanda Grześkowiak odpowiedzialna za przygotowanie projektu sieci gazowej na terenie gminy Grabów i Doruchów  poinformowała, że projekt ten wykonuje na zlecenie Firmy 'Petriko „z Karlina , która to jest dystrybutorem gazu.Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami posesji . Projektowana sieć jest prowadzona od strony Marszałek w kierunku Doruchowa. Poinformowała też o kosztach za przyłącze gazowe do danej posesji.

Stefan Trzciński – radny wnioskował o ponowne zorganizowanie zebrania mieszkańców w sprawie projektowania sieci gazowej na terenie gminy.

Janina Przygoda – sołtys wsi Doruchów II przedstawiła wnioski Rady Sołeckiej do oceny i ujęcia w projekcie budżetu gminy na 2005r.

 • odnowienie tynku na budynku świetlicy na Wrzosach oraz remont dachu na tym budynku,

 • remont drogi od świetlicy w kierunku Bobrownik – zlikwidowanie wyboi na tej drodze, jest to droga powiatowa,

 • budowa oświetlenia ulicznego od P. Pawlaka do świetlicy na Wrzosach,

 • budowa oświetlenia na drodze od Pana Goli do Wańtocha jest to droga gminna,

 • budowa drogi asfaltowej od Pani Drożak do P. Bobrowskiego,

 • budowa ogrodzenia przy świetlicy na Wrzosach ,

 • założenie lustra przy drodze od P. Jaśkiewicza przy wyjeździe na drogę wojewódzką,

         -   konserwacja drogi asfaltowej od Starej Kuźnicy do Zalesia,

 • wiosenne równanie dróg i zwiększenie ilości szlaki na drogę.

Poinformowała Radę o uporządkowaniu w roku bieżącym terenu wokół świetlicy. Koszt wykonanych prac wynosi ok.20 tys. zł. Prace przy porządkowaniu terenu wykonali sami mieszkańcy sołectwa . Powiedziała również, że P. Zawadzka wynajmująca mieszkanie w budynku świetlicy zrobiła wielkie zmieszanie zarzucając wszystkim, że zrobiono tam wielki bałagan i sprawę tą zgłosiła Wójtowi Gminy. Takim podejściem do sprawy jak stwierdziła, jesteśmy oburzeni, że jedna osoba przeszkadza w porządkowaniu tego co służy wszystkim mieszkańcom sołectwa.

Anioł Czesław – radny – poparł wypowiedź P. Przygodowej stwierdzając, że jedna osoba zrobiła wielkie zamieszanie i społeczeństwo wsi Doruchów II jest na to oburzone.

Stefan Trzciński - radny – zwrócił się w temacie selektywnej zbiórki śmieci, pytając kiedy będą ustawione pojemniki do segregacji śmieci.

Ponadto stwierdził, że aby uporządkować gospodarkę odpadami należałoby nałożyć podatek na tych co nie wywożą śmieci na wysypisko.

Adam Wypchło – sołtys wsi Doruchów I w sprawie nie załatwienia spraw zgłoszonych przez niego na poprzedniej sesji tj.

          -  wałęsających się psów ,

 • braku lekarza stomatologa w Ośrodku Zdrowia,

 • sprawa wykonania przejścia przez drogę z ul. Łąkowej na drogę wojewódzką,

 • położenia 40 m chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. przy CPN, gdzie pomoc deklaruje P. Morawiec

 • budowy chodnika przy ul. Ostrzszowskiej,

 • ponadto wnioskował o zabezpieczenie w parku wypalonego drzewa (dębu ) w któregoto uderzył piorun.

Jan Sieczka – radny – zapytał w temacie drogi Przytocznica – Godziętowy

Mieczysław Baraniak – radny wnioskował o budowę drogi Stary Pan - Wygoda Plugawska. Jest to bardzo ważna droga . W sprawie tej był zgłoszony wniosek do Starostwa Powiatu, poparty podpisami mieszkańców.


Punkt 16Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy informując, że :

w spr . drogi powiatowej Przytocznica - Godziętowy – w sprawie tej byliśmy wspólnie z Przewodnicząca Rady Gminy u Starosty Powiatu. Otrzymaliśmy warunki techniczne drogi potrzebne do zlecenia opracowania dokumentacji tej drogi. Na opracowanie dokumentacji mamy zabezpieczone środki w budżecie gminy i zostanie zlecone opracowanie tej dokumentacji.

w spr . budowy chodnika w Przytocznicy – budowa I etapu rozpoczęta zostanie w najbliższych dniach.

w spr . zatrudnienia stomatologa – jest to duży problem i na dzień dzisiejszy jak i do końca br. nie ma możliwości zatrudnia z uwagi na brak chętnego lekarza jak i kontraktu.

w spr. wałęsających się psów – jest to zadanie powiatu. Nam jest niejednokrotnie trudno zlokalizować wałęsającego się psa. Są również określone trudności z przekazaniem psa do schroniska w Ostrzeszowie.

w spr . chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej oraz i przejścia przez drogę od ul. Łąkowej , są to sprawy, które niejednokrotnie były już zgłaszane do Zarząd Dróg i nie zostały przyjęte do realizacji. Udało się dotychczas zrealizować chodnik przy Aptece oraz rozpoczęta została budowa chodnika przy ul. Kaliskiej.

w spr . selektywnej zbiórki śmieci – jest to też zadanie, które ciągle nam obiecują, że zostaną ustawione zbiorniki do selektywnej ale nadal ich nie ma. W sprawie tej dalej będziemy monitować.

w spr . wniosków zgłoszonych przez sołtys wsi Doruchów II – są to wnioski, które należałoby ująć w „programie odnowy wsi Doruchów II „. Do opracowania takiego programu należałoby przystąpić w przyszłym roku.

w spr . podziękowania za aktywność – a incydent z Panią Zawadzką( jest to osoba starsza) – było to niepotrzebny konflikt i można było to załatwić na etapie przystąpienia do porządkowania terenu.

w spr. budynku po P. Sławińskim ( będący zagrożeniem ) – zwrócimy się w tej sprawie do nadzoru budowlanego o podjęcie działań.

w spr. zabezpieczenia dębu – musi to być wyjaśnione i uzgodnione z konserwatorem zabytków.

w spr . Spółek Wodnych jest to trudna sprawa, Rada może podjąć działania np. występując do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie Zarządu Komisarycznego lub też innej sprawy. Jest to temat do rozważenia i uzgodnienia z radcą prawnym.

w spr. założenia gniazda bocianiego na Zalesiu – Zakład Energetyczny zakłada takie gniazda ale żąda udziału gminy w kosztach założenia. Dlatego też rozpatrzymy możliwość częściowego współfinansowania.

w spr. budowy oświetlenia Przytocznica w k. lasu – z uwagi na brak środków aktualnie nie ma możliwości zrealizowania tego zadania.

w spr. rozliczeń Zespołu Oświatowo- Administracyjnego z ZUS- em temat ten był omówiony na komisjach. Kserokopia orzeczenia wraz z uzasadnieniem zostanie wysłana radnemu Broniszewskiemu.


w spr . zalesiania gruntów – mamy takie plany i z tym nie powinno być problemów. Jest to na pewno szansa dla naszych rolników do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

w spr. drogi Mieleszówka – Brzeziny - – droga ta na pewno jest ważna i potrzebna a le też w głównej mierze wykorzystywania przez mieszkańców Brzezin, którzy o to zabiegają.W perspektywie 8 – 10 lat musimy myśleć też o budowie mostów w Mieleszówce , gdyż te obecne na pewno dłużej nie wytrzymają. O ile będzie możliwość dofinansowania to jest to realne, gdyż za nasze środki nie mamy możliwości ich budowy.

Radny Powiatu Jan Smug – ustosunkował się do :

w spr . budowy chodnika w m. Przytocznica – informując, że został juz rozstrzygnięty przetarg i teren pod budowę chodnika został już wykonawcy przekazany.

w spr. drogi Wrzosy ( garby) wniosek w tej sprawie złożyłem do Zarządu Powiatu.

Poinformował również, że zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu o budowę chodnika Wygoda Plugawska. Obecnie Starostwo przygotowuje wieloletni program inwestycyjny, będzie on przedstawiany na komisjach Rady i na pewno będą ostre dyskusje, które zdania ująć w tym programie.

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

PUNKT 17Zakończenie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska z a m k ł a XXI sesję Rady Gminy Doruchów.


Prot. Grażyna Tuz                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                   Joanna Blewąska
                                                Zał. Nr   8
                        do protokółu Rady Gminy Nr XXI/2004 z dnia 15.10.2004r


Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Gminy Doruchów za 2004 rok.


W roku 2004 na ochronę przeciwpożarową i działalność ochotniczych straży pożarnych przeznaczono kwotę : 45.650,-zł.

Z tego do dnia dzisiejszego, wydatkowano; Plan Wykonanie

OGÓŁEM: 45.650,-zł 27.137,-zł.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500,-zł. 3.331,-zł.

§ 4210 zakup materiału i wyposażenia 19.400,-zł. 15.277,-zł.

§ 4260 zakup energii 6.000,-zł. 3.677,-zł.

§ 4270 zakup usług remontowych 7.100,-zł. 1.906,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.800,-zł. 1.758,-zł.

§ 4430 różne opłaty i składki 2.850,-zł. 1.188,-zł.


Wydatkowana kwota 27.137,- zł. stanowi ok. 60% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W ramach tych środków między innymi zrealizowano:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich – 2.275,-zł.

- zakup koszul i czapek MDP dla dziewczęcej drużyny z OSP Doruchów – 891,-

- zakup nagród dla MDP biorących udział w turnieju wiedzy p.poż. – 133,-zł.

- zakup pucharów dla drużyn współzawodnictwa z okazji 75-lecia OSP Doruchów – 485,-zł.

- zakup materiału do wymiany zabezpieczenia elektrycznego w OSP Tokarzew

i Godziętowy – 211,-zł.

- wykonanie usługi wymiany i naprawy tego zabezpieczenia – 400,-zł.

- zakup tuszu do drukarek do wykonania zaproszeń i dyplomów i listów

gratulacyjnych – 276,-zł.

- zakup wykładziny i listew do salki OSP Doruchów – 760,-zł.

- zakup nagród na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 1.223,-zł.

- zakup sprężarki do samochodu bojowego OSP Morawin – 206,-zł.

- zakup pachołków błyskowych dla OSP Doruchów – 408,-zł.

- zakup materiałów do wykonania prac remontowo-modernizacyjnych w remizie

OSP Godziętowy – 1.415,-zł.

- zakup materiałów do położenia płytek w OSP Tokarzew – 1.270,-zł.

- zakup noszaków do OSP Godziętowy – 146,-zł.

- zakup rozdzielacza – 2 szt. dla OSP Morawin i OSP Torzeniec oraz smoka, prądnicy

i przełączników, a także innych drobnych części do motopomp – 2.579,

- zakup stali do budowy krat w OSP Godziętowy – 202,-zł.

- zakup materiałów do modernizacji i remontu remizy w OSP Przytocznica (drewno-277,-zł.

stal – 362,-zł. cement, wapno, pustaki, cegła – 1.566,-zł. materiały elektryczne- 400,-zł.)

razem – 2.605,-zł.

- naprawa motopompy z OSP Przytocznica – 80,-zł.

- naprawa stacji selektywnego wywoływania – 200,-zł.

- regeneracja zbiornika paliwa do motopompy OSP Plugawice- 366,-zł.

- usługa położenia płytek w OSP Tokarzew – 860,-zł.

Informacyjnie podaje się, że w roku bieżącym będzie ukończona jeszcze modernizacja obiektu w OSP Przytocznica, polegająca na przesunięciu ściany frontalnej i wydzieleniu w pomieszczeniu garażowym toalety i pomieszczenia kuchennego. Koszty związane z zakończeniem tych prac remontowych wyniosą jeszcze do końca tego roku około 4.270,-zł. oraz koszty materiału około 2.900,-zł. Do tej pory wydatkowano kwotę 2.605,-zł.

Dodatkowym również nie planowanym wydatkiem było zakupienie i uzupełnienie armatury aluminiowej dla OSP Morawin, która została skradziona we wrześniu b.r. dochodzenie w tej sprawie zostało już umorzone a straty według cen zakupu oszacowano na kwotę: 4.475,25 zł.

Rokrocznie strażacy z Gminy Doruchów organizują różne imprezy kulturalne promujące wiedzę na temat działań przeciwpożarowych. Biorą udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych, często będąc zaangażowanymi podczas ich organizacji między innymi jako służby porządkowe. W roku bieżącym zabezpieczali wspólnie z policją bezpieczeństwo i porządek podczas zorganizowanych Powiatowo-Gminnych Dożynek w Doruchowie.

Również w tym roku zorganizowano wczesną wiosną konkurs wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej, w którym udział wzięła młodzież szkolna ze wszystkich jednostek OSP.

Zwycięzcy tego konkursu - młodzież z OSP Godziętowy i Morawin reprezentowali Gminę Doruchów podczas tego samego konkursu na szczeblu powiatu.

04 lipca 2004 r. zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Godziętowach, podczas których udział wzięło 15 sekcji OSP z tego:

- 7 drużyn – seniorów,

- 5 drużyn MDP – sekcje męskie

- 2 drużyny MDP - sekcje żeńskie,

- 1 drużyna pow. 16 lat – sekcja żeńska.

W grupie kobiecej pow. 16 lat startowała sekcja z OSP Godziętowy, w grupie MDP męskiej pierwsze miejsce zajęła sekcja OSP Godziętowy, również w grupie MDP sekcje żeńskie najlepsza okazała się sekcja z Godziętów oraz w grupie seniorów najlepszą była drużyna z OSP Godziętowy. Zwycięska OSP Godziętowy zebrała wszystkie puchary tegorocznych zawodów. Natomiast nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów.

W maju bieżącego roku jednostka OSP Doruchów obchodziła jubileusz 75 rocznicy powstania. Impreza odbyła się na stadionie LZS-u w Doruchowie. Organizacja jej wymagała włożenia wiele trudu i wysiłku wszystkich druhów strażaków tej jednostki. Ze strony Urzędu Gminy w Doruchowie sfinansowano koszty zakupu pucharów, przygotowania zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych itd. oraz koszty zakupu koszul i czapek dla żeńskiej MDP.

Tradycją jest, że jednostka OSP Tokarzew organizuje rokrocznie zabawę choinkową dla dzieci i młodzieży szkolnej z Tokarzewa i sąsiednich wsi, podczas której również wręczane są dzieciom paczki świąteczne. Również w bieżącym roku taka uroczystość dla naszych milusińskich się odbyła.

Ze spraw organizacyjnych dotyczących jednostek OSP można wymienić:

- organizuje się różne kursy i przeszkolenia z zakresu ochrony przeciw pożarowej. W roku bieżącym skierowano na kurs dowódców jednostek 3 druhów strażaków. Planuje się do końca roku skierować jeszcze 2 druhów na kurs naczelnika jednostki.

Jeśli chodzi o działalność ratunkową straży pożarnych, to do dnia dzisiejszego odnotowano:

08-02-2004r


Pożar samochodu ciężarowego

Bobrowniki

23-02-2004r.


Akcja ratownicza-wypadek drogowy

Doruchów

ul. Kaliska

15-03-2004r.


Akcja ratownicza- wypadek drogowy

Emilianów, gm.Doruchów

18-03-2004r.


Akcja ratownicza- wypadek drogowy

Doruchów, droga w kierunku Wieruszowa

26-07-2004r.


Akcja ratownicza-wypadek drogowy

Kuźnica Stara

07-08-2004r.

0289

Pożar słomy

Wrzosy

08-08-2004r.

0292

Akcja ratownicza-wypadek drogowy

Doruchów,ul.Powstańców Wielkopolskich

29-08-2004r.


Pożar drzewa

Park w Doruchowie

30-08-2004r.


Pożar drzewa

Park w Doruchowie

30-08-2004r.


Pożar drzewa

Park w Doruchowie


W roku 2004 przy zaangażowaniu społeczności strażackiej, Zarządu Gminnego ZOSP oraz przy udziale środków finansowych Urzędu Gminy zrealizowano jak i jeszcze się realizuje szereg potrzeb jakie zgłosiły poszczególne jednostki OSP, dokładając starań, aby zrealizować rzeczy i sprawy najpilniejsze i najpotrzebniejsze.Sporządziła: U.Kowalińska

Doruchów,dn. 2004-10-08