PROTOKÓŁ Nr XXII/2004

z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu 25 listopada 2004r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10 – tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła XXII sesje Rady Gminy Doruchów. Powitała Radnych i zaproszonych gości.

Następnie stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.

Nieobecny : Radny Waldemar Pietrusiak usprawiedliwił swoją nieobecność.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do nin. protokółu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 2 do nin. protokółu.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przypomniała, że porządek obrad XXII sesji przedstawia się następująco :

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja z działalności sportu w gminie za 2004.

 2. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychna 2005 rok.

 1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2005 rok tj.

   • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

   • podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

   • podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

   • podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy,informacji, deklaracji podatkowych,

   • podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej,

   • podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok.

 2. Zapytania i wolne głosy.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Z a k o ń c z e n i e .

Do przedstawionego porządku radni nie wnieśli żadnych wniosków.

Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do punktu 3- go porządku obrad tj. wyboru sekretarza obrad. Na sekretarza obrad XXII sesji zaproponowała Radnego Czesława Langnera. W wyniku głosowania rada jednogłośnie powołała Radnego Czesława Langnera na sekretarza XXII sesji Rady Gminy.

PUNKT 4 - Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

                              Zgodnie ze Statutem Gminy protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesja rady. Z protokółem było można także zapoznać się w biurze rady. Sekretarz poprzedniej sesji radny Jan Jaśkiewicz przedstawił informację dotyczącą sporządzonego protokółu.

Do treści protokółu rada nie wniosła żadnych uwag .

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodnicząca Rady Gminy Joannę Blewąskę protokół z poprzedniej sesji Nr XXI został przyjęty jednogłośnie.

PUNKT 5 - Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie Radny Zbigniew Broniszewski, Radny Mieczysław Niełacny i Skarbnik Gminy Władysława Lasota.

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Na XXII sesji Radni zgłosili następujące interpelacje :

Radny Andrzej Kempa

      –  wnioskował o założenie agregatu prądotwórczego w hydrofornii Godziętowy.

 • wnioskował aby uczestniczący w sesji przedstawiciele prasy obiektywnie oceniali przebieg sesji. Z ostatniej sesji w tygodniku „ czas ostrzeszowski „ została podana obiektywna ocena przebiegu sesji, natomiast w tygodniku „puls tygodnia „ została podana krótka informacja o budowie chodnika w Przytocznicy oraz informacja o „nawiedzonym radnym „ jest to dla nas oburzające i nie życzymy sobie jak stwierdził takiej oceny.

Radny Dyba Lucjan

 • wnioskował o zakup agregatu prądotwórczego do hydrofornii w Doruchowie ,

 • poruszył sprawę ostatniego ataku zimy i odśnieżania dróg. Stwierdził , że pługi zostały wysłane do odśnieżania kiedy śnieg topniał. Pługi przy tym odśnieżaniu uszkodziły drogi i nieoznakowane hydranty. Sprawa zbyt późnego przystąpienia do odśnieżania ciągle się powtarza. Jest to jak stwierdził, marnowanie pieniędzy.

 • wnioskował o zdjęcie z dachów na przystankach PKS pokryć eternitowych i założenie blachy.

      -      wnioskował o położenie nowego chodnika w kierunku Kościoła w Morawinie.

Radny Anioł Czesław

 • przekazał na piśmie Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy interpelację w sprawie założenia neostrady tp dla stałego i szybkiego dostępu do internetu. Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 • poruszył sprawę odśnieżania dróg wskazując na to,w pierwszym dniu ataku tegorocznej zimy na drodze wojewódzkiej Kalisz -Opatów na terenie gminy Wieruszów droga ta była już odśnieżana o godz. 14 -tej natomiast na terenie naszej gminy ta sama droga była nieprzejezdna.

Radny Henryk Rachwał

 • podziękował zarówno Panu Okoniowi Walentemu – Radnemu Powiatu poprzedniej kadencji , Wójtowi Gminy oraz Radnemu powiatowemu obecnej kadencji Panu Janowi Smugi za zrealizowanie chodnika na terenie wsi Przytocznica .

 • zgłosił zastrzeżenie do ukazanego się artykułu w tygodniku „puls tygodnia „ w którym to radnego wnioskującego
  o założenie 4-ch lamp w  k . Pieczysk nazwano  „nawiedzonym”.

Radny Zbigniew Broniszewski

 • zwrócił się w sprawie wyjaśnienie nieprawidłowości jakie powstały w prowadzeniu rozliczeń z ZUS-em przez Zespół Oświatowo- Administracyjny. Stwierdził, że nie otrzymał właściwej odpowiedzi , co do kosztów tj. odsetek, kosztów komorniczych jak i należności za wyprowadzenie spraw . Wnioskował aby w tym temacie komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę. Wnioskował też o przywrócenie tej sprawy na komisje rady aby szczegółowo przedstawić ten temat i wyjaśnić prawdę.

 • wnioskował o zaproszenie na sesję osoby z Powiatowego Zarządu Dróg dla wyjaśnienia sprawy reklamacji wykonanej drogi w Torzeńcu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w pkt 12 porządku obrad.

PUNKT 7Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań w okresie między sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że w okresie m . sesyjnym zajmował sie sprawami :

 • brał udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego P. Rackim

 • brał udział w Szkole Podstawowej w Doruchowie w pasowaniu uczniów pierwszej klasy,

 • udział w spotkaniu w temacie gazyfikacji Doruchowa, 
  --
   spotkanie w Torzeńcu ze Starostą podsumowujące uroczystości wydarzeń wrześniowych,

 • sprawy związane z zatrudnieniem stomatologa,

 • udział w szkoleniu Wójtów i Burmistrzów w Puszczykowie,

 • kontrola zadania – budowy wodociągu Pieczyska,

 • sprawa zagospodarowania ziemi uzyskanej prz budowie chodnika przy ul.Kaliskiej,

 • kontrola budowy kanalizacji na ul. Tokarskiej

 • sprawa zaopatrzenia w wodę zabudowań w okolicy byłej cegielni (P. Brzeziński, Elsner)

 • sprawa budowy chodnika przy ul. Kaliskiej,

 • przebieg robót publicznych,

 • sprawy zasad sprzedaży alkoholu u. P. Pawlika

 • odbiór modernizacji hydrofornii Doruchów,

 • udział w obchodach Dnia Niepodległości w Ostrzeszowie i Ostrzeszowie,

 • udział w walnym zgromadzeniu wspólników oświetleń ulicznych,

 • udział w zebraniu wiejskim w Torzeńcu,

 • lustracja zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy przez przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • udział w odbiorze zadania budowy kanalizacji na ul. Tokarskiej,

 • udział w spotkaniu Związku Emerytów i Rencistów,

 • udział w zebraniu wiejskim wsi Doruchów II

 • sprawy braku energii na terenie gminy,

 • spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

 • udział w komisjach Rady Gminy,

 • udział w spotkaniu podsumowujący sezon sportowy na terenie gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła skargę Pana Janickiego jaka wpłynęła do Rady Gminy w dniu 18-10-2004r. Treść skargi stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.
Przedstawiła również do zaakceptowania Radzie wypracowane stanowisko na okoliczność przeprowadzenia rozmowy z Panem Janickim Krzysztofem. Stanowisko to stanowi zał. Nr 5 do nin. protokółu.

W dyskusji głos zabrali :

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że obecne przepisy zwalniają z obowiązku naliczania odpłatności za przyłącza wodociągowe . Ponadto na wszystkich zebraniach wiejskich informował, że jest takie prawo, że o ile ktoś jest w trudnych warunkach materialnych to może zwrócić do Gminy z wnioskiem o odroczenie, rozłożenia a raty czy też umorzenie odsetek a w skrajnych przypadkach o umorzenie należności.Ten kierunek działalności Gminy jest w dalszym ciągu utrzymywany. Sprawa z Panem Janickim mogła powstać na wskutek nie doinformowania.

Radny Jan Sieczka – zapytał dlaczego tak została załatwiona sprawa skoro Wójt twierdził, że Pan Janicki nie zwracała się
o pomoc.

Kier. Ref .Rol. Stanisław Smiatacz – stwierdził, że nie bardzo wie o jaką to osobę chodzi, gdyż nie zna Pana Janickiego i nie przypomina sobie aby zwracał się o pomoc w tej sprawie. Osobiście nie pamięta  jak, stwierdził tej sprawy i nie czuję się winny. Sprawy, które nie należą do mojego zakresu czynności zawsze kieruje do odpowiedzialnej osoby lub też do Wójta Gminy albo kontaktuje się telefonicznie z Wójtem Gminy pytając, jak można załatwić tą sprawę. Dlatego też, jak stwierdził szkoda , że tak się stało.

Radny Henryk Rachwa ł – w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie jest to wysoka kwota należności i należałoby w jakiś sposób tej osobie pomóc i zrekompensować poniesione koszty.

Sołtys Wsi Torzeniec Florian Jeziorny poinformował, że osoba ta ma faktycznie trudną sytuacje materialną i należałoby  w jakiś sposób pomóc.

Radny Baraniak Mieczysław – poinformował, że Pan Janicki Krzysztof w trakcie rozbudowy szkoły w Torzeńcu bardzo chętnie pomagał angażował w prace budowlane. Jest osobą bardzo spokojną i dużo udziela się społecznie na rzecz miejscowego środowiska.

Radny Dyba Lucjan – wnioskował aby tej osobie w jakiś sposób dopomóc i zrekompensować koszty jakie poniósł w związku z trudnościami i nieterminową zapłatę.

Skarbnik Gminy Władysława Lasota – w swojej wypowiedzi stwierdziła, że nie można aż tak ubolewać nad tą sprawą gdyż P. Janicki pobierał rentę socjalną na chore dziecko jak również wyjeżdżał do pracy za granicę i być może nie kwalifikował się do świadczeń. Nie można też jak , stwierdziła  pytać się każdego czy ma trudną sytuację i z góry mu umarzać zaległości.


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała przeprowadzenie głosowania nad przedstawionym stanowiskiem Rady w sprawie skargi Pan Janickiego Krzysztofa.

Głosowało 14 radnych , „za” przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego większością głosów stanowisko Rady w sprawie skargi pana Janickiego Krzysztofa zostało przyjęte. Stanowisko Rady stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokółu.

PUNKT 8Informacja z działalności sportu w gminie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mazur Ryszard przedstawił informację z działalności sportu w gminie. Informacja stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :

Walenty Okoń – Prezes LZS- u w swojej wypowiedzi stwierdził , że jako Prezes LZS-u  może być szczęśliwy, że będzie w przszłym roku budowana sala gimnastyczna , że będzie modernizowany stadion . Wiele też rzeczy dzieje się jeżeli chodzi o drużynę piłki nożnej . Jest też dobra atmosfera w drużynie i dobry klimat na czym wszyscy skorzystamy a szczególnie 600 dzieciaków szkolnych, które ćwiczą obecnie w sali pawilonu sportowego, co miała okazję sprawdzić komisja rewizyjna. W imieniu własnym i zawodników LZS podziękował Radzie Gminy za przydzielane środki na działalność LZS-u . Zwrócił się   do Rady aby zastanowiła się nad utworzeniem w przyszłym roku młodej drużyny - dzieci w wieku 8 lat i wprowadzić tą grupę do rozgrywek.

Radny Andrzej Kempa – w sprawie płyty boiska przez którą to codziennie z jednego końca na drugi przechodzą mieszkańcy osiedla aby skrócić sobie czas przejścia. Wnioskował aby  to przejście zlikwidować.

Radny Czesław Anioł -pogratulował dobrego 4-go  miejsca w rozgrywkach piłki nożnej. Jest to dobra pozycja jak stwierdził z której można wystartować na wiosnę.  W sprawie przejścia przez stadion stwierdził, że można to zlikwidować poprzez zamknięcie furtek i zakaz przejścia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył przedstawił informacje z przeprowadzonej kontroli przez komisję w zakresie funkcjonowania sportu i utrzymania obiektów sportowych. Protokół z kontroli stanowi zał. Nr 7 do nin. protokółu.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przedstawione informację z zakresie funkcjonowania sportu w gminie. Głosowało 14 radnych „ za” było 14 radnych , przeciwnych i wstrzymujących nie było .

Informacje przyjęto jednogłośnie.

PUNKT 9 - Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Henryk Rachwał – poinformował ,że komisja rewizyjna skontrolowała funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień, którego utworzenie zostało sfinansowane ze środków alkoholowych. Stwierdził, że była słuszna decyzja na wszech miar do popierania. Stwierdził, że środki funduszu alkoholowego są wydatkowane prawidłowo idą na dobry cel. Na podkreślenie zasługuje tu działalność Przewodniczącej Gminnej Komisji Alkoholowej P. Kuśnierczyk Czesławy , która jest całkowicie oddana
i zaangażowana sprawie.

Radny Czesław Anioł poruszył dwie sprawy :

 • sprawę sprzedaży alkoholu przez niektóre sklepy na tzw. kreskówki. Martwi w tym fakt jak stwierdził to, że kwota pobieranego alkoholu urasta do dużych kwot , które i tak dany delikwent zapłaci. Na tym fakcie cierpi cała rodzina gdyż do tego sklepu trzeba potem oddać całą kwotę. Dlatego też niektóre sklepy prowadzą błędną politykę w tym zakresie.

 • sprawę młodzieży, która zamiast uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. idzie na ten czas do parku. Uważam, jak stwierdził nie należy obok tego tematu przechodzić obojętnie.


Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. D o projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Projekt uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych „i „wstrzymujących” nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/96/2004 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.Uchwała stanowi zał. Nr 8 do nin. protokółu.

PUNKT 10 Uchwalenie podatków lokalnych na 2005 rok.


Wprowadzenia do tematu podatków na 2005 rok dokonał Wójt Gminy Józef Wilkosz, który powiedział m. innymi , że :

 • wieloletnia nasza polityka w zakresie podatków jest taka ,żeby te podatki były na miarę możliwości naszych mieszkańców, naszych firm i zakładów pracy. W bieżącym roku również ogólnie proponujemy ich podwyżkę w granicach 3 % w poszczególnych segmentach podatkowych . Po szczegółowych analizach na poszczególnych komisjach
  a także po pewnych przymiarkach do projektu przyszłorocznego budżetu stwierdziliśmy, że pewien wzrost jest tu niezbędny a szczególnie z tego względu, że mamy mniejszą niż w bieżącym roku subwencję, która po uchwaleniu budżetu Państwa może okazać się jeszcze mniejsza z uwagi na to, że również i Państwo ma określone problemy finansowe. Dlatego też i my możemy mieć w przyszłym roku problemy z utrzymaniem tej substancji, którą posiadamy nie mówiąc o zadaniach inwestycyjnych. Dlatego też b ędziemy podejmować  takie działania aby zabezpieczyć odpowiednie dochody. W związku z powyższym Wójt zwrócił się do Rady o ich uchwalenie podatków w proponowanej wersji.

Opinie komisji

Radny Tuz Tadeusz -Przewodniczący Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych powiedział, że komisja szczegółowo analizowała propozycje stawek podatków przedstawione przez Urząd , które przyjęła poza jedną stawka tj podatku od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wnioskując o przyjęcie 12,20 za m2 powierzchni. Chodzi tu o pomoc działającym na terenie naszej gminy zakładom pracy. Komisja wnioskuje również o przyjęcie mniejszej stawki podatku od środków transportowych tj. o autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej 30 lub wyższej niż 30 proponując kwotę 1.500 , - i 1.550,- zł .

Radny Jaśkiewicz Jan Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu
i finansów wyraził pozytywną opinię komisji o przedstawionych propozycjach podatków. Komisja wnioskuje  tylko o pozostawienie podatku od psów w dotychczasowej wysokości tj. 20, - zł.

Radny Rachwał Henryk – Przewodniczący Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spraw obywatelskich i samorządowych wyraził pozytywną opinię komisji o zaproponowanych stawkach podatku przez Urząd. Zwrócił

się do Wójta Gminy aby w przypadku trudności finansowych zakładów pracy funkcjonujących na terenie gminy udzielił wsparcia poprzez umorzenie lub też rozłożenie na raty należności podatkowych i w rozsądny

sposób te trudności załatwił.

Radny Przybył Stanisław – Przewodniczący Komisji rewizyjnej wyraził pozytywną opinię
o proponowanych stawkach podatkowych zaproponowanych przez Urząd. Poinformował także, że komisja zapoznała się z opiniami w sprawie stawek podatkowych wyrażonych przez poszczególne komisje. Przeanalizowała również wnioski komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych,która proponowała mniejszą stawkę podatku od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej proponując 12, 20 za m2 oraz od środków transportowych tj. autobusów. W sprawie tej komisja wypowiedziała się jednak za przyjęciem propozycji Urzędu.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie 3 wnioski komisji Oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych tj.


1/ o przyjęcie stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na 12,20 za m2 powierzchni.

2/ o przyjęcie stawki podatku od środków transportowych przy autobusach o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc proponując kwotę 1.500, zł dla autobusów wyprodukowanych do 2000 roku i 1.550 ,- dla autobusów wyprodukowanych po 2000 roku.

3/ o nie podwyższanie stawki podatku od psów i utrzymanie go w obecnej wysokości tj.20,- zł od psa.


Za pierwszym wnioskiem głosowało 14 radnych , „za” było 9 radnych, „przeciwnych” nie było , 5 radnych „wstrzymało” się od głosu. Wobec powyższego wniosek został przyjęty.


Za drugim wnioskiem głosowało 14 radnych „za” było 12 radnych, „przeciwnych” nie było , 2-ch radnych „wstrzymało” się od głosu. Wobec czego wniosek został przyjęty.

Za trzecim wnioskiem głosowało 14 radnych , „za” było 10 radnych , 3-ch radnych było „przeciwnych” , 1 radny „wstrzymał „ się od głosu. Wobec czego wniosek został przyjęty.

Następnie komisja uchwał i wniosków przedstawiła kolejno uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.

1/ projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Głosowało 14 radnych „ za” było 9 radnych, „przeciwnych „ nie było , 5 radnych „wstrzymało „ się od głosu. Rada podjęła większością głosów uchwałę Nr XXII/97/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi zał. Nr 9 do nin. protokółu.

2/ projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Głosowało 14 radnych „za” było 13 radnych , „przeciwnych” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada Gminy podjęła większością głosów uchwałę Nr XXII/98/2004 w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi zał. Nr 10 do nin. protokółu.

3/ projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowało 14 radnych „ za” było 13 radnych , „przeciwnych” nie było , 1-radny wstrzymał się od głosu.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr XXII/99/2004 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi zał. Nr 11 do nin. protokółu.

4/ projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było. Uchwałę Nr XXII/100/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych podjęto jednogłośnie.Uchwała stanowi zał. Nr 12 do niniejszego protokółu.


5/ projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.


Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Głosowało 14 radnych, „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwała Nr XXII/101/2004 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 13 do niniejszego protokółu.

PUNKT 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.


Do projektu uchwały uwagi i wnioski zgłosili :


Radny Andrzej Kempa – prosił o wyjaśnienie propozycji przeznaczenia kwoty 205 tys. zł na oświatę. Stwierdził, że mimo to, że praca nauczycieli jest bardzo trudna to wydaje się, że tych środków na oświatę jest tu zbyt dużo a szczególnie na płace.


Radny Jan Jaśkiewicz – zapytał, co się stało ze środkami, które były zabezpieczone na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Doruchowie.


Radny Tadeusz Tuz – powiedział, że temat agregatu był przez niego już podejmowany a środki na jego zakup zostały w tegorocznym budżecie zabezpieczone. W sprawie tej poczynił starania o jego zakup. Dziwi jak powiedział, zatem fakt braku środków na zakupu agregatu. Sprawę agregatu uważam, jako pilną i nie potrzeba tu wyjaśniać potrzeby jego zakupu. Wnioskuję zatem o podjęcie skutecznego zrealizowania zadania natomiast agregat obecnie znajdujący się na hydroforni przenieść do Godziętów.


Radny Henryk Rachwał – poparł wniosek radnego Tadeusza Tuza o zakup nowego agregatu do hydroforni Doruchów. . Wnioskował też aby agregat znajdujący się obecnie na hydroforni w Doruchowie został przeniesiony do hydroforni w Godziętowach.


Wójt Gminy Józef Wilkosz zobowiązał się do odwrotnego podjęcia działań w temacie zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni w Doruchowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń – w swojej wypowiedzi stwierdził, że jako dyrektor szkoły nie prowadzi spraw finansowych. Całość obsługi finansowej prowadzi Zespół Oświatowo- Administracyjny w swojej szkole. Każda szkoła ma swój budżet i wg. którego się posługuje. W moim przypadku wystąpiła potrzeba przesunięcia środków o kwotę 16,- tys. zł dlatego też dziwi fakt, że dziś dowiadujemy się,że potrzeba jest na oświatę 200,- tys. zł m. innymi na składki ZUS o których wcześniej nie było wiadomo, że nie były odprowadzane. Dlatego też należy szukać przyczyny dlaczego składki te nie zostały odprowadzone. Ja jako dyrektor szkoły nie jestem tu winien. Za to odpowiada Zespół Oświatowo- Administracyjny a my jako dyrektorzy byliśmy przekonani, że jest to robione dobrze. Dlatego należy tu powiedzieć jasno dlaczego jest taki niedobór środków na koniec roku w oświacie.


Skarbnik Gminy Władysława Lasota wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych kierownik jednostki budżetowej odpowiedzialny jest za całokształt gospodarki finansowej swojej jednostki i to on odpowiada za całokształt tej jednostki nadaje kierunki jej działalności, regulamin kontroli, nadzoru . Dlatego też jak powiedziała, każdy kierownik wie ile ma środków finansowych natomiast jeżeli chodzi o planowanie to zgodnie z planem środki na 2004 rok zostały przez księgową zaplanowane. W miesiącu styczniu 2004 r. 108, - tys. zł zostało wydatkowane środki za rok poprzedni, gdyż jest taka możliwość, że do 15 stycznia mogą być realizowane wydatki za rok poprzedni. Dlatego też o taką kwotę pomniejszone zostały już wydatki na oświatę w styczniu 2004 roku a ciągu roku wystąpiły jeszcze inne wydatki związane m. innymi z awansami dlatego na dzień dzisiejszy potrzeba na oświatę 200, - tys. zł.


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

Głosowało 14 radnych „za” było 13 radnych , „przeciwnych” nie było , 1 radny „wstrzymał się od głosu.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę nr XXII/102/2004 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004 .Uchwała stanowi zał. Nr 14 do niniejszego protokółu.


PUNKT 13 Zapytania i wolne głosy.


W punkcie tym głos zabrali :


Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło -

      -   postawił pytanie, czy Telekomunikacja płaci podatek do Gminy za położone kable telefoniczne.


Radny Czesław Anioł

      –  wnioskował o postawienie 1 pojemnika na szkło w m. Zalesie.

 • w sprawie pracy dziennikarzy stwierdził, że wyszło tu pewne nieporozumienie i zła interpretacja artykułu zamieszczonego w tygodniku „Puls Tygodnia „. Osobiście jak stwierdził ma szacunek do młodych dziennikarzy.


Sołtys wsi Godziętowy Marian Tomalak

 • poruszył sprawę odśnieżania dróg na terenie sołectwa Godziętowy, gdzie przy ostatnim odśnieżaniu było wiele nie porozumienia, gdyż jedne drogi zostały odśnieżane a drugie nie .

 • wnioskował o ustawienie 1 kosza do selektywnej zbiórki śmieci w Godziętowach k. Pana Kokota.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznicy Danuta Tomczyk podziękowała zarówno władzom powiatu jak i gminy za zrealizowanie chodnika do Szkoły w Przytocznicy, gdzie dzieci mogą teraz bezpiecznie przejść do szkoły i z tej szkoły odejść. Zwróciła się z prośbą o budowę chodnika od szkoły w kierunku drogi Przytocznica – Bukownica. Jest to nie wielki już odcinek którego budowa pozwoliłaby na bezpieczne przejście dzieciom z Godziętów


Podziękowała także za odśnieżenie drogi w kierunku Godziętów mimo, że odśnieżanie tej drogi nie leży w gestii Gminy.


Radny Rachwał Henryk

         -     wnioskował o większy kosz na śmieci przy przystanku PKS w Przytocznica II.


Radny Dyba Lucjan

 • podziękował za postawione pojemniki do segregacji śmieci na terenie sołectwa Skarydzew. Podziękował tez za wszystkie środki jakie zostały skierowane w br. na sołectwo Skarydzew. Wnioskował pod adresem Energetyki o wymianę przewodów energetycznych, gdyż te obecne to wiszą już ponad 40 lat i przy niewielkim tylko wietrze zrywają się .

Sołtys wsi Doruchów II Janina Przygoda

      –  zwróciła się z prośbą o ustawienie koszy na śmieci na terenie sołectwa Doruchów II tj. k. byłej szkoły, w Starej Kuźnicy w k.  P.Drożak i na Zalesiu.


Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło

         - wnioskował o zaproszenie na sesje przedstawicieli Zakładu Energetycznego z Kępna.


Redaktor gazety „ Puls Tygodnia „ wyjaśnił, że artykuł, który ukazał się w gazecie „Puls tygodnia „ w którym to radny został określony jako „nawiedzony „ jest to korespondencja wysłana z Doruchowa a nazwisko osoby, która ten artykuł napisała jest znane tylko redakcji .O umieszczeniu takiego artykuły decyduje redaktor naczelny gazety i do niego należy kierować pretensje.


PUNKT 14Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje i zapytania :

w spr. sprawa energetyki – zaproszenie przedstawicieli energetyki na najbliższą sesje jest konieczne dla wyjaśnienia spraw związanych z ostatnim brakiem energii.

w spr. ustawienia dodatkowych pojemników do segregacji śmieci – Firma „Retman „ ustawiła pierwszy rzut tych pojemników ale dalsze ich ustawienie musi być w jakiś sposób ustalone z możliwością ich zapełnień, gdyż nie może tak być aby co ileś tammetrów był ustawiony kubeł na śmieci. Są to określone koszty dla tej firmy.


w spr. budowy chodnika – nie jest już tak, że chodnik przy drodze powiatowej realizuje
i finansuje w całości powiat. Powiat  żąda obecnie od gminy wsparcia finansowego. Dlatego też pewne środki na takie zadania zabezpieczamy w budżecie na przyszły rok.

w spr. podatku od telekomunikacji – to wynosi on 71 ,-tys. zł rocznie.

w spr. agregatu prądotwórczego – zostanie to zrealizowane.

w spr. odśnieżania – zawsze w takich sytuacjach powstaje problem czy mają jechać pługi czy też nie bo za kilka godzin zmienia się aura i następuje gwałtowna odwilż. Ostatni ostry atak zimy spowodował, że wiele dróg było nieprzejezdnych, stąd też zostały skierowane pługi .Otrzymaliśmy też sygnał o tym, że wystąpią nocy duże opady śniegu i przymrozki a okazało się, że w nocy przyszła odwilż i  wysłanie tych pługów było niecelowe.

w spr. odnowienia hydrantów jest to oczywiste i będziemy to realizować.


PUNKT 12 - Z A K O Ń C Z E N I E .

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Przewodnicząca Rady gminy Joanna Bleąska zamkła o godz. 14 -tej XXII sesję Rady Gminy Doruchów .


Prot. Grażyna Tuz                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                 Joanna Blewąska

 Zała. Nr  6
do protokółu Nr XXII/2004  z dnia 25-11-2004r.

Doruchów dn. 21.X.2004r.Informacja o działalności sportowej w Gminie Doruchów

w roku 2003/2004

Na terenie Gminy Doruchów w wymienionym okresie działalność sportową prowadziły dwa kluby zrzeszone w pionie Ludowych Zespołów Sportowych :

 • LZS Doruchów

 • LZS Morawin

Nadal nie wznowiły swojej działalności LZS-y w Godziętowach, Przytocznicy,Torzeńcu i Tokarzewie. LZS Morawin nie bierze udziału w żadnym systemie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej ponieważ taki system w naszym rejonie nie funkcjonuje.

Działalność klubu ogranicza się do organizacji i udziału w turniejach piłki siatkowej organizowanych przez okoliczne LZS-y , organizuje bardzo dużo imprez na rzecz swojego środowiska / festyny ,turnieje, zabawy, współorganizacja Dożynek itp./

W roku 2004 LZS Morawin był organizatorem 3 dniowego wyjazdu sportowców do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich ‘ Start’ w Wiśle. W programie wyjazdu było rozegranie meczu piłki siatkowej z TKKF Wisła, oraz zwiedzanie Wisły i okolic.

LZS Doruchów jest jednosekcyjnym klubem ukierunkowanym na piłkę nożną.

Drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej o mistrzostwo klasy „ A „ Obecnie w sezonie rozgrywkowym 2004/2005 zajmuje 5 miejsce na 14 drużyn występujących w grupie II „ A „ klasy.

Od sezonu 2003/2004 drużyna młodzików występuje w klasie „Trampkarz Starszy „ i obecnie w sezonie 2004/2005 tabeli swojej grupy zajmuje również 6 miejsce.

Trenerem drużyny seniorów jest Bogumił Stempiń z Mikorzyna , a trenerem drużyny młodzieżowej Walenty Okoń.

LZS Doruchów utrzymuje międzynarodowe kontakty sportowe. W miesiącu czerwcu /25-27/ br. w Doruchowie przebywali z 3 dniową wizytą sportowcy z Hohenleipisch w Niemczech.

Prezesem LZS Morawin jest Grzegorz Wyrwas, a prezesem LZS Doruchów Walenty Okoń.

W pażdzierniku 2002r w Pawilonie Sportowym w Doruchowie uruchomiono salę ćwiczeń ogólnorozwojowych / siłownię / z której w ramach swoich zajęć korzystają uczniowie szkoły podstawowej , gimnazjum, drużyny w ramach treningu . Wszyscy chętni obecnie mogą korzystać z siłowni w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17,00 - 20,00 za symboliczną opłatę.

W dziale sport szkolny należy odnotować działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Giganciki „ ze szkoły podstawowej z Doruchowa i UKS z Przytocznicy i UKS przy Gimnazjum w Doruchowie.

W okresie sprawozdawczym w dziale sport wykonano następujące prace remontowe :

 • Malowanie sali sportowej, malowanie okien i krat w Pawilonie sportowym w Doruchowie.

- malowanie hollu i szatni w Pawilonie sportowym.

 • na bieżąco dokonywano naprawy ławek na stadionie w Doruchowie.

 • w Morawinie wykonano malowanie dwóch pomieszczeń LZS, wraz z hollem.

Urząd Gminy w Doruchowie zabezpiecza oba kluby w sprzęt sportowy, zakupuje puchary na organizowane turnieje zgłasza drużyny do systemu rozgrywek, ubezpiecza sportowców, organizuje przejazdy na zawody sportowe, wypłaca wynagrodzenia sędziów piłkarskich, trenerów oraz nagrody dla zawodników za wygrane mecze

Budżet sportu w roku 2004 :


Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 68.100,-


par . 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6.000,-

nagrody dla piłkarzy za wygrane mecze.


par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 13.900,-

 • 4.900,- zakup opału

 • 3.300,-zakup butów piłkarskich

 • 1.000,- środki czystości, wapno, wyposażemie apteczek

 • 1.300,- materiały do remontu pomieszczeń LZS Morawin

 • 1.000,- materiały do remontu toalety na stadionie

 • 800,- farby do pomalowania Pawilonu Sportowego.

 • 300,-zakup pucharów

 • 900,-zakup piłek

 • 400,-zakup tenisówek

par 4260 – zakup energii - 3.000,-

par 4270 – zakup usług remontowych - 1200,-

ułożenie płytek przy Pawilonie Sportowym

wymiana rynny spustowej „ „‘

par 4300 – zakup pozostałych usług - 21.500,-

7.000,- wynagrodzenie trenera

4.800,- wynagrodzenie sędziów dr. Seniorów

600,- wynagrodzenie sędziów dr. Młodzików

3.500,- przewóz drużyny seniorów na mecze

2.300,- przewóz drużyny młodzików na mecze

800,- koszenie stadionu, czyszczenie kominów

2.500,- koszt przyjęcia drużyny z Hohenleipisch /Niemcy/

par 4430 - różne opłaty i składki - 2.500,-

1.200,- ubezpieczenia sportowców

1.300,- zgłoszenia zawodników i drużyn do rozgrywek,

opłaty transferowe, opłata za zanieczyszczania

środowiska.


Par 6050 – wydatki inwestycyjne - 20.000,-

Środki zaplanowano na częściową modernizację

Stadionu sportowego w Doruchowie.