P R O T O K O Ł Nr XXIII/2004

z sesji R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

odbytej w dniu 22 grudnia 2004r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

____________________________________________________________


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz. 10-tej otworzyła XXIII sesję rady Gminy Doruchów.

Po powitaniu radnych stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.

Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do nin. protokółu.

Następnie przedstawiła porządek sesji, który przedstawia się następująco :

  1. Otwarcie.

  2. Przedstawienie porządku sesji.

  3. Powołanie sekretarza sesji.

  4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

  7. Zapytania i wolne głosy.

  8. Odpowiedzi na zapytania.

  9. Z a k o ń c z e n i e .

Do przedstawionego porządku radny Stanisław Przybył – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o poszerzenie porządku sesji o informacje Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Oświatowo- Administracyjnym.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek przez radnego Stanisława Przybyła.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3-go powołanie sekretarza sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mieczysława Niełacego. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Mieczysława Niełacnego na sekretarza XXIII sesji.

PUNKT 4 Wybór komisji uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała w skład komisji uchwał i wniosków Radnego Henryka Rachwała, Radnego Jana Jaśkiewicza i Skarbnik Gminy Władysławę Lasota.

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 5Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXIII/103/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu podjęto jednogłośnie .Uchwała stanowi zał. Nr 2 do nin. protokółu.


PUNKT 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na na 2004r.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących„ nie było.

Uchwałę Nr XXIII/104/2004 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r. podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 3 do nin. protokółu.

PUNKT 7Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokółu z kontroli .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył odczytała protokół
z przeprowadzonej kontroli w Zespole Oświatowo – Administracyjnym.

Protokół komisji rewizyjnej stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.

Radny Stefan Trzciński postawił wniosek aby temat przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną rozpatrzyć na komisjach i sesji w miesiącu styczniu.

Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych , „za” przyjęciem wniosku było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Wobec powyższego do tematu kontroli w Zespole Oświatowo -Administracyjnym Rada przystąpi w miesiącu styczniu 2005r.

PUNKT 8 Zapytania i wolne głosy.

Radny Jan Jaśkiewicz – wnioskował aby na sesję Rady Gminy zaprosić przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Banku.

Radny Czesław Anioł- zgłosił wniosek aby opóźnić o co najmniej pół godziny czas włączania i wyłączania się oświetlenia ulicznego.

PUNKT 9 Odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił odpowiedzi w sprawie oświetlenia ulicznego informując, że wniosek radnego Czesława Anioła zostanie skierowany do Zakładu Energetycznego w Kępnie.

PUNKT 10 Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła XXIII sesję Rady Gminy Doruchów.

Prot. Grażyna Tuz                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                Joanna Blewąska