P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2004

                                                                           z sesji rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu 30 grudnia 2004 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy

w Doruchowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10 -tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o t w o r z y ł a XXIV sesje Rady Gminy Doruchów.

Po powitaniu Radnych i zaproszonych gości stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi gworum do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny Dyba Lucjan – usprawiedliwił swoja nieobecność.

Listy obecności stanowią zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

Następnie przedstawiła porządek obrad .

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad XXII i XXIII sesji.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej.

 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok.

 10. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Doruchów
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącym
  działalność pożytku publicznego.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Z a k o ń c z e n i e.

Do zaproponowanego porządku radni nie zgłosili wniosku w sprawie jego zmiany.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3 – go porządku obrad tj. wyboru sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad zaproponowano Radnego Waldemara Pietrusiaka. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała Radnego Waldemara Pietrusiaka na sekretarza XXIV sesji.

PUNKT 4 Przyjęcie protokółu z obrad XXII i XXIII sesji .

Protokół z XXII i XXIII sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu przed sesją.
Z protokółami było można także zapoznać się w biurze rady. Sekretarz XXIII sesji Radny Mieczysław Niełacny przedstawił informację dotyczącą sporządzonych protokółów.

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag do protokółów.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII i XXIII z sesji Rady.

PUNKT 5 - Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono Radnego Czesława Anioła, radnego Jana Jaśkiewicza oraz Skarbnik Gminy Władysławę Lasota.

Do zaproponowanego składu komisji uchwał i wniosków uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie powołała powyższy skład komisji uchwał
i wniosków.

PUNKT 6Interpelacje i zapytania radnych .

Na XXIV sesji Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:

Radny Andrzej Kempa

 • zwrócił się wnioskiem pod adresem władz powiatowych o poczynienie starań celem ponownego uruchomienia linii PKP Ostrzeszów – Katowice -Poznań. Linia ta została zlikwidowana z uwagi na jej nierentowność.

 • wnioskował o ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Wygoda Tokarska,

 • w imieniu mieszkańców ul. Tokarskiej wnioskował o ścięcie starych drzew (jesionów )zasłaniających wyjazd z ul. Tokarskiej na drogę Kępno- Doruchów.

Radny Henryk Rachwał

 • wnioskował pod adresem Wójta Gminy o konkretne zainteresowanie się zrealizowaną budową chodnika w m. Przytocznica, który to już częściowo się oberwał
  i może tam dojść do wypadku przy przechodzeniu dzieci do szkoły. Budowa tego chodnika jak stwierdził, została zrealizowana w większości ze środków Gminy a sam Powiat tylko firmuje jego budowę.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.13 porządku sesji.

PUNKT 7Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz w swojej informacji powiedział m. innymi , że :

 • w minionym okresie zajmował się sprawami wynagradzania nauczycieli,

 • uczestniczył w spotkaniu z Kombatantami Gminy Ostrzeszów z okazji dekonspiracji bunkru w Wygodzie Tokarskiej,

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy podpisał umowy na staż w Urzędzie Gminy,

 • wyjazd do Zabrza w sprawie zakup agregatu,

 • udzielił 1 ślubu,

 • rozmowy z Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP,

 • rozmowy ze ZNP w sprawie regulaminu wynagradzania,

 • uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej,

 • spotkanie w Banku Ochrony Środowiska w sprawie możliwości kredytowych na 2005 rok,

 • uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie budowy sali gimnastycznej,

 • spotkanie w Departamencie Kultury Fizycznej,

 • udział w spotkaniu związany z akcją „przejrzysta Polska”,

 • uczestnictwo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – podpisanie umów na kredyt,

 • narada u Starosty – podsumowanie roku i plany na 2005 rok.,

 • spotkanie ze Związkiem Emerytów , Rencistów i Inwalidów,

 • udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej Doruchów,

 • udział w spotkaniu z osobami samotnymi,

 • udział w komisjach rady,

 • lustracja remontu mostu na rz.Prośnie.


Do złożonej informacji uwag i pytań nie wniesiono. Informację Rada przyjęła jednogłośnie.

W punkcie tym Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poprosiła o zabranie głosu przez uczestniczącego w sesji mieszkańca m. Stara Kuźnica Stanisława Pawlaka, który przedstawił sprawę sprzedaży dwóch działek budowlanych od których to musi zapłacić na rzecz Urzędu Gminy ok. 3.000,- zł w związku z przekwalifikowaniem tego gruntu z klasy VI na na działki budowlane. Takich działek do sprzedaży ma więcej, dlatego też w sprawie tej wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, które to decyzję Wójta Gminy Doruchów uchyliło i przekazało ponownie do rozpatrzenia z uwagi na uchybienia dotyczące wyceny przez rzeczoznawcę. Pan Stanisław Pawlak zwrócił się do Rady aby obniżyła wysokość procentową opłaty jaką Rada przyjęta w uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dyskusji głos zabrali :

Wójt Gminy Józef Wilkosz w swojej wypowiedzi stwierdził, że sprawa ta wymaga ponownej analizy. Urząd czeka za ponowną wyceną tych działek przez biegłego rzeczoznawcę i temat będzie trzeba rozpatrzyć ponownie.

Radny Tadeusz Tuz – w swojej wypowiedzi stwierdził, że sprawa ta wygląda tak, że ten co sprzedaje chce sprzedać drożej a ten co kupuje chce kupić jak najtaniej. O ile jedna ze stron zrobiła wycenę, którą zaskarżył organ odwoławczy to należałoby aby druga strona też zrobiła wycenę i przyjąć wówczas średnią. Stwierdził, że wycena działek Pana Pawlaka jest dość wygórowana dlatego też jest spór.

Radny Henryk Rachwał postawił pytanie na jakich zasadach została podjęta w kwietniu 2004 roku uchwała Rady w sprawie określenia wysokości podatku od sprzedaży działek skoro zmiana do ustawy została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero w miesiącu wrześniu 2004.

Stanisław Smiatacz – Kierownik ref. Rolnictwa – wyjaśnił, że ustawa o gospodarce nieruchomościami , która jest podstawą do wydania tego typu decyzji jest z 1997 roku. Ustawa była aktualizowana kilkakrotnie a ostania aktualizacja weszła w życie jesienią bieżącego roku. Natomiast ustalenie odpłatności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy objęte jest uchwałą Rady Gminy zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania. Ustawa przewidywała  maksymalnie 30 % wartości nieruchomości tj. różnicy wartości między gruntem przed zatwierdzeniem planu a ceną działki po zatwierdzeniu planu. Rada uchwaliła, że opłata ta będzie wynosiła 20 % od różnicy wzrostu wartości działki. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości wyceny działki przez biegłego strony zainteresowanej. Organ wydający decyzję zleca wykonanie wyceny. Rzeczoznawca jest obwarowany również przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wójt wydając decyzję kieruje się jego wyceną. To, że Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta Gminy i przekazało ta sprawę do ponownego rozpatrzenia wcale nie znaczy , że Gmina popełniła w ty zakresie błędy. W przypadku Pana Stanisława Pawlaka decyzja została uchylona z uwagi na pewne niedociągnięcia ze strony rzeczoznawcy i Kolegium ma zastrzeżenia, co do wyceny nieruchomości. Dlatego też sprawa ta ponownie została zlecona do wyceny rzeczoznawcy.

Radny Stanisław Przybył - w swojej wypowiedzi stwierdził,że wycena działki winna być sporządzona przed zawarciem aktu notarialnego.

Radca Prawny Marcin Małecki – wyjaśnił, że przepis mówi, że opłatę nalicza się od sprzedaży nieruchomości to znaczy dopiero jak działka zostanie sprzedana. Natomiast adekwatną ceną do obliczenia opłaty jest wyceny działki a nie cena aktu notarialnego.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska podsumowując temat poinformowała Pana Pawlaka Stanisława, że na dzień dzisiejszy jego sprawa jest w toku ponownego rozpatrywania z uwagi na uchyloną decyzję.
W najbliższych dniach zostanie przekazana ponowna wycena i Pan Pawlak otrzyma odpowiedź.

PUNKT 8Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Do przedstawionego projektu uchwały zgłoszono wniosek

-
o dopisanie w § 1 uchwały zapisu o budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 405 Doruchów- Ostrzeszów w miejscowości Przytocznica dodając zapis wraz z przejściem drogowym w kierunku Godziętów.

Powyższy wniosek Rada przyjęła jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Głosowało 14 radnych, „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/105/2004
w sprawie udzielenia pomocy finansowej .

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.

PUNKT 9Uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok.

Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił projekt budżetu gminy na 2005 rok. Przedstawił również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy .

W dyskusji głos zabrali :
Radny Stanisław Przybył – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził pozytywną opinię sprawie przedstawionego projektu budżetu gminy na 2005 rok. Stwierdził, że Komisja analizując na swoim posiedzeniu projekt budżetu gminy na 2005 rok nie wniosła zasadniczych uwag i wniosków i wnioskuje o przyjęcie w przedstawionej wersji.

Radny Jan Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów - poinformował, że komisja nie wniosła zasadniczych uwag i wniosków do projektu budżetu gminy na 2005 rok poza tym , że jak stwierdzono zbyt mało jest proponowanych środków na drogi a głównie na ulepszenie nawierzchni dróg asfaltowych, które z roku na rok coraz bardziej niszczeją.

Radny Henryk Rachwał – Przewodniczący Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spraw obywatelskich i samorządowych – stwierdził, że komisja przyjęła projekt budżetu na 2005r. z zastrzeżeniem , co do środków na oświatę a głównie do regulaminu wynagrodzeń nauczycieli, który to Rada ma przyjąć również na dzisiejszej sesji. Regulamin ten jak stwierdził jest bardzo skomplikowany i trudno jest go zrozumieć.

Radny Tadeusz Tuz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych w swojej wypowiedzi stwierdził, że przedstawiony przez Wójta Gminy budżet na 2005r komisja ocenia pozytywnie i przyjęła go bez większych uwag i wniosków.

Radny Stefan Trzciński – w swojej wypowiedzi stwierdził, że :

 • w przedstawionym projekcie budżetu gminy nie ma nic na temat walki z bezrobociem
  w gminie, dlatego też zaproponował aby ze środków jakie planuje się uzyskać
  z akcyzy alkoholowej przeznaczyć 10 do 20 % na walkę z bezrobociem. Środki te można by wykorzystać przy budowie chodników czy też modernizacji parku. Dlatego też przy przyszłych budżetach należy o tym pamiętać.


 • w swoim wystąpieniu Wójt mówił o oszczędności środków dlatego też, jak stwierdził należy odejść od budowy dalszych oświetleń ulicznych, gdyż w końcu nie wystarczy nam na opłaty za pobór energii. Jest wiele oświetlonych dróg, gdzie nie ma żadnych zabudowań. W przyszłości środki na budowę oświetlenia lepiej przeznaczyć na budowę dróg i chodników. Na komisji jak stwierdził, wnioskował o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Kościelnej i Lipowej, gdzie jest szczególnie niebezpiecznie w niedziele i święta, gdyż jest to droga do Kościoła na której to może dojść do niebezpiecznego wypadku. Dlatego też wnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2006r na budowę chodnika przy ul. Lipowej a na dzień dzisiejszy dla poprawy bezpieczeństwa proponował ustawienie odpowiednich znaków drogowych.

 • w sprawie proponowanej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Kępińskiej stwierdził, że nie potrzebna jest tu większa budowa oświetlenia poza ustawieniem dodatkowych dwóch lamp w kierunku Gminy.

 • w sprawie kanalizacji na ulicy Leśniej, która na dzień dzisiejszy nie spełnia warunków kanalizacji wnioskował o budowę nowego odcinka kanalizacji dla nowo powstałych działek budowlanych. Stwierdził również, że zbyt małe są działania ze strony Wójta Gminy w zakresie podłączania się mieszkańców do wybudowanej kanalizacji. Część mieszkańców mimo, że ma położoną kanalizację nie podłącza się do niej aby uniknąć opłat i dalej wypuszcza ścieki do rowu.

 • w sprawie chodnika na parkiem, który jak stwierdził nie może doczekać się remontu.Odcinek tego chodnika od centrum Doruchowa aż do „Kasandry „ jest bardzo niebezpieczny dla przechodniów. Należy w tej sprawie podjąć interwencję w jednostce zarządzającej tj. Urzędzie Marszałkowskim.

 • w sprawie ubezpieczenia wiat przystankowych proponował odstąpić od tego z uwagi na to, że PKS nie dba o przystanki PKS – u.

Podsumowując swoją wypowiedź Radny Trzciński stwierdził, że zgłoszone przez niego wnioski proponuje przyjąć do realizacji w przyszłym budżecie natomiast wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa na ul. Kościelnej i Lipowej należy zrealizować w I pół. 2005r. ze środków na bieżącą działalność. Poza tym budżet na 2005 rok ocenia pozytywnie i będzie głosował za jego przyjęciem.

Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących”nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/106/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Uchwała stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

Punkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów

W dyskusji głos zabrali :

Radny Stanisław Przybył – stwierdził, że regulaminem wynagrodzeń nauczycieli jest trudny do zrozumienia stąd też radnym trudno jest nad nim głosować. Trudno też jak stwierdził, wyjaśnić jak się ma Kodeks Pracy do Karty Nauczyciela.

Radny Czesław Anioł – prosił o wyjaśnienie na str. 4 pkt. 8 regulaminu dot. przyznania nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli i dyrektorów gdzie wnioski o nagrody należy składać w Zespole Oświatowo- Administracyjnym do 10 września każdego roku – skąd zatem można już wiedzieć na początku roku szkolnego, który nauczyciel dostanie nagrodę.

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz oraz Dyrektor Zespołu Oświatowo – Administracyjnego Wiktoria Mak.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała przyjęcie regulaminu przez głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za było 12 radnych , „przeciwnych” nie było , 2-ch radnych „wstrzymało” się od głosu.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIV/107/2004, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

PUNKT 11Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy  Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami .

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwalę Nr XXIV/108/2004 w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.

PUNKT 12 Zapytania i wolne głosy.

Radny Czesław Anioł – w swojej wypowiedzi stwierdził, że cieszy fakt iż w samym centrum Doruchowa mamy nowe chodniki, drogi, obiekty. Natomiast jeżeli chodzi  o pozostałe wsie, jak stwierdził to do zrealizowania jakiegoś zadania potrzebna jest siła rąk mieszkańców, ich sprzęt , czas i niewielkie środki z budżetu gminy. Dlatego też jak stwierdził mieszkańcy tych wsi czują pewien niedosyt, że muszą sami realizować niektóre zadania aby poprawić wygląd czy też bezpieczeństwo na swojej wsi. Dlatego też o ile mieszkańcy ul. Lipowej i Kościelnej włączyli by się w to na pewno mogli by bez nakładów finansowych poprawić bezpieczeństwo na ich ulicy.


Radny Stefan Trzciński – ustosunkował się do wypowiedzi Radnego Czesława Anioła informując, że droga na ul. Kościelnej i Lipowej była realizowana w czynie społecznym na co są dokumenty. Droga ta została oddana do użytku w 1979 roku. Mieszkańcy tych ulic utrzymują stały porządek i nie można mówić, że nic nie robią . W moim wniosku jak stwierdził chodziło mi o bezpieczeństwo dla tych mieszkańców z Zalesia , Godziętów
i pozostałych wsi, którzy przyjeżdżają do Kościoła .

Skarbnik Gminy Władysława Lasota - jako mieszkanka ul. Lipowej w swojej wypowiedzi potwierdziła fakt stałego porządkowania tej ulicy przez jej mieszkańców. Natomiast chodnik przy tej ulicy jest potrzebny głównie dla pozostałych mieszkańców którzy korzystają z tej drogi.

PUNKT 13 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił odpowiedzi w sprawie :

w spr. linii PKP tj. połączenia Ostrzeszowa z Katowicami – PKP pozostawiło jeszcze połączenia wojewódzkie a zlikwidowało natomiast połączenia przelotowe. Problem jest przebudowa sieci kolejowej.
w spr. ustawienia tablicy w nazwą m. Wygoda Tokarska – zostaną w tej sprawie podjęte działania.
w spr. chodnika w Przytocznicy – faktem jest to, że w większości budowany jest on przez gminę. Pierwszy etap został zrealizowany natomiast drugi etap ma kosztować 90, - tys. zł. W sprawie uszkodzenia chodnika zostały już podjęte działania.
w spr. bezrobocia – wyjaśnił, że w najbliższych miesiącach ma zmienić się ustawa o bezrobociu, która to zobowiąże gminy do zatrudniania osób na określone prace. Z tego też tytułu gmina będzie musiała pokrywać 50 % kosztów i na to zdanie będzie trzeba zabezpieczyć środki.
w spr. podłączeń do kanalizacji temat ten będziemy podejmować w najbliższych dniach
i szereg spraw będziemy musieli wyjaśniać na roboczo z mieszkańcami.
w spr. ul. Lipowej – stwierdził , że w opinii mieszkańców gminy jest to najlepiej utrzymana ulica w Doruchowie. Natomiast problem bezpieczeństwa na tej ulicy szczególnie dla tych przejeżdżających będziemy musieli w jakiś sposób rozwiązać.
Poinformował , że w 2004 roku zrealizowano na terenie gminy m. innymi takie zadania jak:

 • budowa drógi Stary Pan i drogi Tokarzew- Rudniczysko,

 • Gmina otrzymała środki za budowę drogi Stary Pan a także za wodociągi Torzeniec i Tonia,

 • modernizacja stacji hydroforowej w Doruchowie z doposażeniem w agregat i modernizacją sieci,

 • budowa wodociągu PGR Torzeniec, Tonia i Pieczyska,

 • budowa chodnika w Przytocznicy, przy ul. Kaliskiej oraz przejście obok Apteki ,

 • położenie kostki na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury,

 • prace modernizacyjne w Urzędzie Gminy,

 • budowa oświetlenia dróg Emilianów , Godziętowy, Zalesie, Psia Górka, Wygoda Plugawska,


 • kanalizacja na ul. Tokarskiej,

 • bieżące utrzymanie dróg,

 • remonty szkół i budynków komunalnych,

 • uporządkowanie gospodarki odpadami,

 • modernizacja strażnic OSP i domów ludowych\

Są to zadania, które udało się w 2004 roku wspólnie zrealizować. Sprawie udało się także przeprowadzić dwie duże powiatowe imprezy tj. dożynki powiatowe i uroczystości z okazji 60 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Torzeńcu.Dla zrealizowania przyszłorocznego budżetu musimy szukać własnych dochodów. Zagrożeniem jest oświata, która jest poważnym problemem. Dlatego też winna trwać ogólna dyskusja wśród związków zawodowych, gron pedagogicznych, w poszczególnych środowiskach wiejskich, co dalej z oświatą na terenie gminy. W najbliższych latach musi być wypracowana koncepcja w tym temacie, gdyż na dzień dzisiejszy koszt utrzymania ucznia w szkole Doruchowie wynosi 3.100 ,- zł a średnio w terenie 7. 200 ,- zł – to jest to temat do zastanowienia się. Do oświaty z budżetu gminy rocznie dokładamy 645,- tys. zł. Natomiast gdyby koszt utrzymania ucznia był taki jak w Doruchowie to dokładalibyśmy tylko 2 tys. zł a pozostałe środki 640,-tys. zł mielibyśmy na inne cele gminy. Dlatego też jak stwierdził, jest to temat do rozważania na najbliższe lata, co do potrzeby istnienia wszystkich tych szkół, czy też mają to być szkoły społeczne czy też inne kierunki rozwiązania. Kończąc swoje wystąpienie podziękował za współpracę radnym, Przewodniczącej Rady, sołtysom , dyrektorom jednostek i wszystkim działaczom samorządowym gminy Doruchów za to co wspólnie zrobiono , za wspólne wsparcie podejmowanych działań. Jednocześnie przeprosił za niedociągnięcia, które się zdarzyły w minionym roku ale przy dobrej współpracy i zrozumieniu jak stwierdził, można wiele zrealizować.

Smug Jan – Wiceprzewodniczący Rad Powiatu ustosunkował się do :

-
spr. uszkodzenia chodnika w m. Przotocznica , informując, że tematem tym winna zająć się także Policja.

- w spr. przywrócenia linii PKP Katowice – Poznań. Linia ta była już raz wycofana , jednak po interwencji została   przywrócona. Jest to jedyne nasze połączenie z Poznaniem, dlatego też wniosek w sprawie ponownego przywrócenia linii należałoby również od samorządu gminy skierować do dyrekcji PKP.

Podziękował całemu samorządowi gminy, Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe dla Powiatowej Straży na zakup samochodu, który służy wszystkim mieszkańcom również za wsparcie finansowe w budowie chodników, które powstają na terenie gminy.
Poinformował również, że :

 • przy szpitalu w Ostrzeszowie jest tworzony oddział intensywnej opieki medycznej, powstają nowe stanowiska pracy i w razie jakiegoś zagrożenia dla zdrowia można z takiej opieki skorzystać.

 • prowadzona jest modernizacja szpitala powiatowego polegająca na wymianie okien , ociepleniu , będzie położona nowa elewacja, będą zainstalowane bateriedo ogrzewania słonecznego (wody). Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 1.400, -tys. zł. Prace modernizacyjne trwają i mają być zakończone w I pół. 2005r.-

  - N
  a bazie byłego Domu Dziecka w Książenicach powstał Zakład Aktywizacji Zawodowej, który zatrudnia ok. 30 osób.   Z naszego terenu zostały zakwalifikowane 4 osoby. Jedna osoba z terenu gminy ma też zatrudnienie jako kierowca.

Kończąc sKończąc swoją informację podziękował Radnym, Przewodniczącej Rady, Wójtowi Gminy pracownikom Urzędu Gminy

pUrzędu z za współpracę i z okazji nowego roku życzył życzenia aby nowy 2005 rok był lepszy.

PUNKT 14Z a k o ń c z e n i e .

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska z a m k ł a XXIV sesję Rady Gminy Doruchów dziękując za realizację tegorocznych zadań Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy . Z okazji nadchodzącego Nowego Rok życzyła wszystkim Dosiego Roku, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności i żeby wszystkim żyło się szczęśliwiej i lepiej.Prot. Grażyna Tuz                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                            Joanna Blewąska