U C H W A Ł A  Nr XIX / 80/ 2004

 

R A D Y  G M I N Y    D O R U C H Ó W

 

z dnia  21  czerwca 2004r.

 

w sprawie uznania terenów za użytki ekologiczne.

 

 

                                       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami ) oraz art. 44 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880) Rada Gminy uchwala , co następuje :

 

                                                         

                                                                       § 1

 

 

Obejmuje się ochroną jako użytki ekologiczne następujące powierzchnie
w Nadleśnictwie Przedborów, położone na gruntach gminy Doruchów:

 

1)     Leśnictwo Przytocznica  oddz. 80 j pow.0,61 ha  pastwisko kl. VI położone na gruntach wsi Przytocznica dz. Nr 80/2,

2)     Leśnictwo Przytocznica oddz. 80 k   pow.1,51 ha  pastwisko kl. V położone na gruntach wsi Przytocznica dz. Nr 80/2

 

                                                            § 2

 

Określone w § 1 użytki ekologiczne podlegają szczególnej ochronie prawnej podlegającej na zakazie:

 

1/ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2/  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem

    prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym

    lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub

    naprawą urządzeń wodnych;

3/ uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4/ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie

     przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5/  likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,

     starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6/  wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów  rolnych;

7/  zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8/  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,

     w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i  bursztynu;

                                                              

9/   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk

       zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb

       oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarka leśną,

       rybacką i łowiecka;

10/  zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków

       ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin

        i grzybów chronionych;

 

                                      

                                                             §  3

 

Naruszanie powyższych zakazów podlega karze określonej w art. 127 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz.880)

 

 

                                                             § 4

 

Użytki ekologiczne uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów.

 

 

                                                            § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.

 

                                                          

                                                            § 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                  Joanna Blewąska