UCHWAŁA Nr XX /82/ 2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 06 września 2004r

w sprawie:zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142,poz.1591 ze zm./oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm. / Rada Gminy u ch w a l a , co następuje:

§ 1

1.Wydatki na usługi /z wyjątkiem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyjątkiem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi / pomoc rzeczową,zasiłki okresowe,zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegające zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2.Wydatki na świadczenia przyznawane pod warunkiem zwrotu,podlegają zwrotowi w części lub w całości,jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2

1.Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości,jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego,o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej uchwały.

2.Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części zależnej od wysokości dochodu na osobę w rodzinie,zgodnie z następującymi zasadami:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

101% - 120%

30%

121% - 135%

50%

136% - 150%

70%

 

§ 3

Wydatki na świadczenia w postaci „ jednego gorącego posiłku dziennie” przyznawane zgodnie z art.48 ust.4 ustawy o pomocy społecznej,dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole,gmina pokrywa w całości,jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

1. Zwrot wydatków na świadczenia jest dokonywany poprzez wpłatę należności na rachunek wskazany przez GOPS.

2.Zwrot wydatków na świadczenia dokonywany być może poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

3.Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa Kierownik GOPS stosownie do wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

4.Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2-ch miesiącach od daty przyznania świadczenia,a okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5.Za dzień spłaty uważa się dzień wpłaty kwoty na rachunek wskazany przez GOPS w Doruchowie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   
   
 
 
   
   
 
 

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XX / 82 /2004

Rady Gminy Doruchów

z dnia 06 września 2004r

 

w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

W dniu 01 maja 2004r weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm./.

Art.96 powołanej ustawy nakłada obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy spolecznej w formie usług pomocy rzeczowej,zasików okresowych i zasiłków celowych.

Wobec powyższych zmian podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.