UCHWAŁA Nr XX / 83 / 2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 06 września 2004r

 

w sprawie:szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142,poz.1591 ze zm./oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm. / Rada Gminy u ch w a l a , co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze obejmujące:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną,zalecaną przez lekarza pielęgnację,

- podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem dla osób,które z powodu wieku,choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,a są jej pozbawione.

§ 2

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunke zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

§ 3

 

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie:

- osobie samotnie gospodarującej,której dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r

o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593 z póź.zm./,

- osobie w rodzinie,w której dochody na osobę nie przekracza,kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r

o pomocy spolecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593 z póź.zm./.

§ 4

1.Osobom nie spełniającym kryterium,o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy może być przyznana pomoc pod warunkiem zwrotu w części lub całości wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w/g tabeli:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatność liczona od kosztów usługi w

procentach

____________________________________________________

osobie samotnej i osobie

samotnie gospodarującej osobie w rodzinie

101% - 150%

5%

15%

151% - 200%

10%

20%

201% - 300%

15%

30%

301% - 400%

30%

70%

401% - 500%

50%

100%

powyżej - 501%

100%

100%

2.Odpłatność za jedną godzinę ustala się w wysokosci 8,42 zł /płaca plus pochodne/ , od której naliczać się będzie odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

3.Opłaty za usługi opiekuńcze wpłacane są na konto wskazane przez GOPS w terminie do dnia 10-ego następnego miesiąca po miesiącu wykonania usługi.

§ 5

Stawka odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych ulega zmianie corocznie o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej ogłoszony w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 6

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach,na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub z urzędu może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności,zwłaszcza ze względu na:

- konieczność ponoszenia odpłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

- sutuację,gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych,

- duże odpowiednio udokumentowane wydatki na leki i koszty leczenia wynikające z pogorszenia stanu zdrowia,

- zdarzenie losowe.

2.Okres na jaki osoba lub rodzina zwolniona jest z ponoszenia opłat określa w decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXI/126/2000 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,szczegółowych zasad zwolnień częściowych lub całkowitych z opłat,jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                    Joanna Blewąska

 

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XX / 83 /2004

Rady Gminy Doruchów

z dnia 06 września 2004r

 

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania

W dniu 01 maja 2004r weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm./,która zobowiązuje Radę Gminy do podjęcia uchwały określajacej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Wobec powyższych zmian podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                   Joanna Blewąska