U C H W A Ł A Nr XXI/ 92 /2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 15 października 2004r.


w sprawie : zmiany do uchwały Nr XXXIII/176/2002 Rady Gminy Doruchów z dnia 27.03.2002r.

Na podstawie art.34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.) art.40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) Rada Gminy Doruchów u c h w a l a , co następuje :
§ 1


Do § 1 pkt.1 uchwały dodaje się zapis :


- " upoważnia się Wójta Gminy Doruchów do rozkładania na raty , odraczania

terminów płatności i umarzania zaległości wraz z odsetkami lub odsetek za zwłokę bez ograniczenia kwoty należności za jednorazową opłatę wnoszoną
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ".


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                           Joanna Blewąska