U C H W A Ł A Nr XXII/ 97 /2004


R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W


z dnia 25 listopada 2004r


w sprawie: ustalenia stawek podatków od nieruchomości.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami / i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :
   1. od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

      • 12,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych – 3,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,15 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,


2. od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m2

powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

    • 3,22 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,10 zł 0d 1 m2 powierzchni,   1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003r Nr.XIII/45/2003 w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.


                                                 Przewodnicząca Rady Gmin
                                                    Joanna Blewąska