U C H W A Ł A N R XXII/100/2004
R A D Y G M I N Y D O R U C H ÓW
Z DNIA 25 listopada 2004r
 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 13 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami, / art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym/Dz. U. Nr 94 pozycja 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 9 ust. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.


Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.


Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003 r. Nr XIII/47/2003 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego i leśnego.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                   Joanna Blewąska1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację


...................................................................................................

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004


IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCIna

2. Rok


........................................


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi

nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Doruchów właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ


B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ? 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )


6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )9. Numer PESEL/REGON


B.2 ADRES ZAMIESZKANIA


10. Kraj


11. Województwo

12. Powiat


13. Gmina


14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu


16. Miejscowość


17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI


19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)


D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)


1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.


............................................................................ m2


2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ ha


3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

22.


............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)


1. mieszkalnych - ogółem

23.

............................................................................ m2
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.


................................................................................................ m2


................................................................................................ m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.


2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.


.............................................................................. m2................................................................................................. m2


................................................................................................. m2


3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.


............................................................................. m2................................................................................................ m2


................................................................................................ m2


4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2................................................................................................ m2


................................................................................................ m2


5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m


28.

............................................................................ m2


............................................................................................... m2


............................................................................................... m2


D.3 BUDOWLE


1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


30. Imię


31. Nazwisko


32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


34. Uwagi organu podatkowego35. Identyfikator przyjmującego formularz


36. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację


...................................................................................................

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004


DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIna

2. Rok


........................................


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy............................... właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ? 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 


7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )


 


8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj


12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina


15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu


17. Miejscowość


18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja na dany rok ? 2. korekta deklaracji rocznej ? 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

? 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ? 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedzibyD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł, gr

(należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)


D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.


................... m2

22.


.................,.......

23.


.................,.......2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.


.................... ha

25.


.................,.......

26.


.................,.......3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


27.


................... m2

28.


.................,.......

29.


.................,.......


D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)1. mieszkalnych - ogółem

30.

..................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2........................... m2


34.

........................,........


.......................,........

35.

........................,................................,........


* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,


w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.


........................... m2........................... m2


........................... m2

37.


.................,.......
........................,........

........................,........

38.


.................,........

.......................,........


........................,........3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,


w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.


..................... m2........................... m2


........................... m2

40.


.................,...............................,........

........................,.........

41.


.................,...............................,........


........................,.........4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,


w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

......................m2........................... m2


........................... m2

43.

.................,...............................,........

........................,........

44.

.................,...............................,........


........................,........5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m


45.

..................... m2


........................... m2


........................... m2


46.

.................,.......


........................,........

........................,........


47.

.................,.......


........................,........


........................,........


D.3 BUDOWLE1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

....................

50.

.................,.......


E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKUKwota podatku*

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

51.

.................,.......


F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


52. Imię


53. Nazwisko


54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz


58. Data i podpis przyjmującego formularz


*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację


...................................................................................................

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004


IR – 1 I N F O R M A C J A W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Doruchów właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ


B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)


6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)
9. Numer PESEL/REGON


B.2 ADRES ZAMIESZKANIA


10. Kraj


11. Województwo

12. Powiat


13. Gmina


14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu


16. Miejscowość


17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI


19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. korekta uprzednio złożonej informacji


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


20. Imię


21. Nazwisko


22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz


26. Data i podpis przyjmującego formularz
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację


...................................................................................................

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004


DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNYna

2. Rok


........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Doruchów właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości


7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj


12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina


15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu


17. Miejscowość


18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznejD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kwLiczba hektarów przelicze-niowychStawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,grWymiar podatku rolnego w zł,grOgółem


Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe


Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe


Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów2. inwestycyjne3. górskie4. inneRazemG. ŁĄCZNA KWOTA PODATKUKwota podatku

Różnica kwot z D–F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


21. Imię


22. Nazwisko


23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz


26.Data i podpis przyjmującego formularz


 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację


...................................................................................................

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004


DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Doruchów właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości


7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj


12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina


15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu


17. Miejscowość


18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznejD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kwLiczba hektarów przelicze-niowychStawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,grWymiar podatku rolnego w zł,grOgółem


Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe


Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe


Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów2. inwestycyjne3. górskie4. inneRazemG. ŁĄCZNA KWOTA PODATKUKwota podatku

Różnica kwot z D–F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


21. Imię


22. Nazwisko


23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz


26.Data i podpis przyjmującego formularz

 


1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

.......................................................................

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100/ 2004 z dnia 25 listopada 2004IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. Rok

................................


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Doruchów właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI


3. Wójt Gminy Doruchów

adres: ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię


8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )9. Numer PESEL/REGON


B.2 ADRES ZAMIESZKANIA


10. Kraj


11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina


14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość


17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. korekta złożonej uprzednio informacji


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCHWyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)


1

2

1. Lasy ochronne


2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych


3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)
4. Razem (w. 1–3)


E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)


F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


20. Imię


21. Nazwisko


22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz


26.Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację


................................................................

Załącznik 6 Nr XXII/100/2004

do Uchwały Rady Gminy .Doruchów

NrXXI/100/2004 z 25-11-2004r. dnia ......................................

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNYna

2. Rok

................................


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy ............................ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Wójt Gminy ..............................

Adres ........................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ?4. współposiadacz samoistny ?5. użytkownik wieczysty

? 5. współużytkownik wieczysty ? 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ? 7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)


6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)


7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**


B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj


12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina


15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu


17. Miejscowość


18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCHWyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych


Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

- należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2 x rubr.3)


1

2

3

4


1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)

4. Razem (w. 1–3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


21. Imię


22. Nazwisko


23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)


24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz


27. Data i podpis przyjmującego formularz