U C H W A Ł A Nr XXIV / 106/2004

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2005r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. ) oraz art. 109 ust.1,2, art.122,124 ust.1 pkt 1,2,3,6,7,9 i 10 ust.2 pkt 2, ust.3 i art. 128, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 15 , poz.148 z 2003r. z późn.zm.), oraz art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz..627 z 2001 r. z poźń.zm.)uchwala się , co następuje :

§ 1


Uchwala się budżet Gminy Doruchów na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2


  1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.411.891,-

w tym :


    • dotacje na zadania zlecone 994.260,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedażnapoi alkoholowych 70.000,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.713.211,-


w tym :

    • wydatki na zadania zlecone 994.260,-

    • wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki .i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 70.000,-3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 301.320,- pokryty zostanie z kredytu bankowego . Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


4.Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 9.000,-

§ 3

Ustala się wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2005 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.


§ 4


Uchwala się dotację do gminnych instytucji kultury w wysokości 145.951,-. zgodnie z załącznikiem nr 5. do uchwały.


§ 5Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 18.100,- oraz wydatki w wysokości 18.100,- źródła przychodu oraz cele wydatkowania określa załącznik nr 6 do uchwały.


§ 6

Określa się kwotę 100.000,-. do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania .


§ 7


Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego tj. kredytów i pożyczek o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały , oraz zaciągnięcia kredytu.
§ 8


Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,-


§ 9


Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między

rozdziałami i paragrafami w ramach działu.


§ 10Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                                                   Przewodniczaca Rady Gminy
                                                       Joanna Blewąska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/106/2004 z dnia

30 grudnia 2005.Budżet gminy na 2005 r został uchwalony w wysokości dochody 8.411.891,- natomiast wydatki w wysokości 8.713.211,- w tym: dotacje i wydatki na zadania zlecone w wysokości 994.260,- tj. w wysokościach przyjętych w projekcie budżetu na 2005 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano w wysokości 70.000,- z przeznaczeniem na wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokości dochodów i wydatków nie zmieniono w żadnym paragrafie.

Deficyt budżetowy w wysokości 301.320 pokryty zostanie z planowanego zaciągnięcia kredytu.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIV/105/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ostrzeszowskiemu w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na wspólne finansowanie budowy chodnika wraz z przejściem drogowym w kierunku Godziętów przy drodze powiatowej nr 405 Doruchów- Ostrzeszów w miejscowości Przytocznica oraz budowy chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. W Doruchowie – droga powiatowa nr 456 Doruchów – Morawin.

Wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zaplanowano faktycznie w wysokości

75.000,- w § 4300 72.544,-.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy


Nr XXIV/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004


Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem
020


Leśnictwo 2,200,00 0,00 2,200,00

02095

Pozostała działalność 2,200,00 0,00 2,200,000750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2,200,00 0,00 2,200,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek


samorządu terytorialnego lub innych


jednostek zaliczanych do sektora finansów


publicznych oraz innych umów o


podobnym charakterze


400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 215,000,00 0,00 215,000,00
elektryczną, gaz i wodę40002

Dostarczanie wody 215,000,00 0,00 215,000,000830 Wpływy z usług 215,000,00 0,00 215,000,00
700


Gospodarka mieszkaniowa 137,280,00 0,00 137,280,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137,280,00 0,00 137,280,000470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2,107,00 0,00 2,107,00
użytkowanie wieczyste nieruchomości

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 120,000,00 0,00 120,000,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek


samorządu terytorialnego lub innych


jednostek zaliczanych do sektora finansów


publicznych oraz innych umów o


podobnym charakterze

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 13,173,00 0,00 13,173,00
własności oraz prawa użytkowania


wieczystego nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 2,000,00 0,00 2,000,00
750


Administracja publiczna 23,450,00 45,100,00 68,550,00

75011

Urzędy wojewódzkie 0,00 45,100,00 45,100,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 45,100,00 45,100,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 23,450,00 0,00 23,450,00
powiatu)

0830 Wpływy z usług 22,000,00 0,00 22,000,000970 Wpływy z różnych dochodów 1,000,00 0,00 1,000,002360 Dochody jednostek samorządu 450,00 0,00 450,00
terytorialnego związane z realizacją zadań


z zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych ustawami


751


Urzędy naczelnych organów władzy 0,00 760,00 760,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa


oraz sądownictwa75101

Urzędu naczelnych organów władzy 0,00 760,00 760,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 760,00 760,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami


754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 2,900,00 2,900,00
przeciwpożarowa75414

Obrona cywilna 0,00 2,900,00 2,900,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 2,900,00 2,900,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami


Strona: 1

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem
756


Dochody od osób prawnych, od osób 1,604,683,00 0,00 1,604,683,00
fizycznych i od innych jednostek


nieposiadających osobowości prawnej


oraz wydatki związane z ich poborem75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób 12,000,00 0,00 12,000,00
fizycznych

0350 Podatek od działalności gospodarczej 12,000,00 0,00 12,000,00
osób fizycznych, opłacany w formie karty


podatkowej75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 488,240,00 0,00 488,240,00
leśnego, podatku od czynności


cywilnoprawnych, podatków i opłat


lokalnych od osób prawnych i innych


jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 444,930,00 0,00 444,930,000320 Podatek rolny 160,00 0,00 160,000330 Podatek leśny 40,700,00 0,00 40,700,000340 Podatek od środków transportowych 1,450,00 0,00 1,450,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1,000,00 0,00 1,000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku 484,690,00 0,00 484,690,00
leśnego, podatku od spadków i darowizn,


podatku od czynności cywilnoprawnych


oraz podatków i opłat lokalnych od osób


fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 261,400,00 0,00 261,400,000320 Podatek rolny 97,840,00 0,00 97,840,000330 Podatek leśny 6,300,00 0,00 6,300,000340 Podatek od środków transportowych 76,550,00 0,00 76,550,000360 Podatek od spadków i darowizn 500,00 0,00 500,000370 Podatek od posiadania psów 300,00 0,00 300,000430 Wpływy z opłaty targowej 13,800,00 0,00 13,800,000450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 3,000,00 0,00 3,000,00
czynności urzędowe

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2,000,00 0,00 2,000,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 23,000,00 0,00 23,000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 92,000,00 0,00 92,000,00
dochody jednostek samorządu


terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22,000,00 0,00 22,000,000480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 70,000,00 0,00 70,000,00
sprzedaż alkoholu75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących 527,753,00 0,00 527,753,00
dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 525,953,00 0,00 525,953,000020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1,800,00 0,00 1,800,00
758


Różne rozliczenia 5,087,511,00 0,00 5,087,511,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3,186,136,00 0,00 3,186,136,00
jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3,186,136,00 0,00 3,186,136,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1,881,375,00 0,00 1,881,375,00
dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1,881,375,00 0,00 1,881,375,00

75814

Różne rozliczenia finansowe 20,000,00 0,00 20,000,000920 Pozostałe odsetki 20,000,00 0,00 20,000,00
801


Oświata i wychowanie 81,100,00 0,00 81,100,00

80101

Szkoły podstawowe 6,600,00 0,00 6,600,000830 Wpływy z usług 6,600,00 0,00 6,600,00

80104

Przedszkola 74,500,00 0,00 74,500,00
Strona: 2

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem0830 Wpływy z usług 74,500,00 0,00 74,500,00
852


Pomoc społeczna 89,200,00 945,500,00 1,034,700,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na 0,00 913,000,00 913,000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 913,000,00 913,000,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 6,300,00 6,300,00
opłacane za osoby pobierające niektóre


świadczenia z pomocy społecznej oraz


niektóre świadczenia rodzinne

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 6,300,00 6,300,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 41,900,00 26,200,00 68,100,00
ubezpieczenia społeczne

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 26,200,00 26,200,00
państwa na realizację zadań bieżących z


zakresu administracji rządowej oraz


innych zadań zleconych gminie (związkom


gmin) ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 41,900,00 0,00 41,900,00
państwa na realizację własnych zadań


bieżących gmin ( związków gmin)85219

Ośrodki pomocy społecznej 46,800,00 0,00 46,800,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 46,800,00 0,00 46,800,00
państwa na realizację własnych zadań


bieżących gmin ( związków gmin)85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 500,00 0,00 500,00
opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 500,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza 86,007,00 0,00 86,007,00

85401

Świetlice szkolne 75,000,00 0,00 75,000,000830 Wpływy z usług 75,000,00 0,00 75,000,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy 11,007,00 0,00 11,007,00
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a


także szkolenia młodzieży

0830 Wpływy z usług 11,007,00 0,00 11,007,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona 91,200,00 0,00 91,200,00
środowiska90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80,000,00 0,00 80,000,000830 Wpływy z usług 80,000,00 0,00 80,000,00

90002

Gospodarka odpadami 1,200,00 0,00 1,200,000830 Wpływy z usług 1,200,00 0,00 1,200,00

90095

Pozostała działalność 10,000,00 0,00 10,000,006290 Środki na dofinansowanie własnych 10,000,00 0,00 10,000,00
inwestycji gmin (związków gmin),


powiatów (związków powiatów),


samorządów województw, pozyskane z


innych źródeł


Razem 7,417,631,00 994,260,00 8,411,891,00
Strona: 3


 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy


Nr XXIV/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004


Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem
010


Rolnictwo i łowiectwo 2,500,00 0,00 2,500,00

01030

Izby rolnicze 2,500,00 0,00 2,500,002850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2,500,00 0,00 2,500,00
wysokości 2% uzyskanych wpływów z


podatku rolnego


400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 197,200,00 0,00 197,200,00
elektryczną, gaz i wodę40002

Dostarczanie wody 197,200,00 0,00 197,200,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,000,00 0,00 8,000,004260 Zakup energii 59,000,00 0,00 59,000,004270 Zakup usług remontowych 38,000,00 0,00 38,000,004300 Zakup usług pozostałych 2,400,00 0,00 2,400,004430 Różne opłaty i składki 21,000,00 0,00 21,000,004480 Podatek od nieruchomości 33,800,00 0,00 33,800,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek 35,000,00 0,00 35,000,00
budżetowych


600


Transport i łączność 102,000,00 0,00 102,000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe 30,000,00 0,00 30,000,006300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną 30,000,00 0,00 30,000,00
między jednostkami samorządu


terytorialnego na dofinansowanie


własnych zadań inwestycyjnych i zakupów


inwestycyjnych60016

Drogi publiczne gminne 72,000,00 0,00 72,000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,000,00 0,00 5,000,004270 Zakup usług remontowych 40,000,00 0,00 40,000,004300 Zakup usług pozostałych 15,000,00 0,00 15,000,004430 Różne opłaty i składki 2,000,00 0,00 2,000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10,000,00 0,00 10,000,00
budżetowych


700


Gospodarka mieszkaniowa 144,620,00 0,00 144,620,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144,620,00 0,00 144,620,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 41,800,00 0,00 41,800,004260 Zakup energii 7,000,00 0,00 7,000,004270 Zakup usług remontowych 85,320,00 0,00 85,320,004300 Zakup usług pozostałych 8,000,00 0,00 8,000,004430 Różne opłaty i składki 2,500,00 0,00 2,500,00
750


Administracja publiczna 1,026,156,00 45,100,00 1,071,256,00

75011

Urzędy wojewódzkie 0,00 45,100,00 45,100,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 37,685,00 37,685,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6,492,00 6,492,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 923,00 923,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach 58,840,00 0,00 58,840,00
powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56,040,00 0,00 56,040,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,000,00 0,00 2,000,004300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 300,004410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 938,116,00 0,00 938,116,00
powiatu)


Strona: 1

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 4,000,00 0,00 4,000,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498,767,00 0,00 498,767,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42,790,00 0,00 42,790,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,343,00 0,00 90,343,004120 Składki na Fundusz Pracy 13,873,00 0,00 13,873,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 3,500,00 0,00 3,500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 77,000,00 0,00 77,000,004260 Zakup energii 8,200,00 0,00 8,200,004270 Zakup usług remontowych 75,000,00 0,00 75,000,004300 Zakup usług pozostałych 72,544,00 0,00 72,544,004350 Opłaty za usługi internetowe 3,000,00 0,00 3,000,004410 Podróże służbowe krajowe 15,000,00 0,00 15,000,004430 Różne opłaty i składki 8,000,00 0,00 8,000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15,099,00 0,00 15,099,00
socjalnych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11,000,00 0,00 11,000,00
budżetowych75095

Pozostała działalność 29,200,00 0,00 29,200,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19,200,00 0,00 19,200,004430 Różne opłaty i składki 10,000,00 0,00 10,000,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy 0,00 760,00 760,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa


oraz sądownictwa75101

Urzędu naczelnych organów władzy 0,00 760,00 760,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 110,00 110,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 635,00 635,00
754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 42,000,00 2,900,00 44,900,00
przeciwpożarowa75412

Ochotnicze straże pożarne 42,000,00 0,00 42,000,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6,760,00 0,00 6,760,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,440,00 0,00 16,440,004260 Zakup energii 6,000,00 0,00 6,000,004270 Zakup usług remontowych 5,400,00 0,00 5,400,004300 Zakup usług pozostałych 3,700,00 0,00 3,700,004430 Różne opłaty i składki 3,700,00 0,00 3,700,00

75414

Obrona cywilna 0,00 2,900,00 2,900,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2,900,00 2,900,00
756


Dochody od osób prawnych, od osób 33,750,00 0,00 33,750,00
fizycznych i od innych jednostek


nieposiadających osobowości prawnej


oraz wydatki związane z ich poborem75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 33,750,00 0,00 33,750,00
należności budżetowych

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20,000,00 0,00 20,000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 800,004120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 0,00 130,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,000,00 0,00 2,000,004300 Zakup usług pozostałych 10,820,00 0,00 10,820,00
757


Obsługa długu publicznego 135,000,00 0,00 135,000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, 135,000,00 0,00 135,000,00
kredytów i pożyczek jednostek samorządu


terytorialnego


Strona: 2

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 135,000,00 0,00 135,000,00
skarbowych papierów wartościowych oraz


od krajowych pożyczek i kredytów


801


Oświata i wychowanie 3,830,995,00 0,00 3,830,995,00

80101

Szkoły podstawowe 2,149,463,00 0,00 2,149,463,003020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 115,100,00 0,00 115,100,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,364,691,00 0,00 1,364,691,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108,418,00 0,00 108,418,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 284,856,00 0,00 284,856,004120 Składki na Fundusz Pracy 38,450,00 0,00 38,450,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,130,00 0,00 73,130,004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 7,900,00 0,00 7,900,00
i książek

4260 Zakup energii 27,700,00 0,00 27,700,004270 Zakup usług remontowych 12,400,00 0,00 12,400,004300 Zakup usług pozostałych 18,194,00 0,00 18,194,004350 Opłaty za usługi internetowe 2,256,00 0,00 2,256,004410 Podróże służbowe krajowe 4,900,00 0,00 4,900,004430 Różne opłaty i składki 7,000,00 0,00 7,000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 84,468,00 0,00 84,468,00
socjalnych80104

Przedszkola 571,567,00 0,00 571,567,003020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 24,755,00 0,00 24,755,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330,044,00 0,00 330,044,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26,328,00 0,00 26,328,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,089,00 0,00 68,089,004120 Składki na Fundusz Pracy 9,171,00 0,00 9,171,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 28,530,00 0,00 28,530,004220 Zakup środków żywności 35,000,00 0,00 35,000,004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5,200,00 0,00 5,200,00
i książek

4260 Zakup energii 12,100,00 0,00 12,100,004270 Zakup usług remontowych 4,000,00 0,00 4,000,004300 Zakup usług pozostałych 5,260,00 0,00 5,260,004410 Podróże służbowe krajowe 950,00 0,00 950,004430 Różne opłaty i składki 1,700,00 0,00 1,700,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20,440,00 0,00 20,440,00
socjalnych80110

Gimnazja 884,700,00 0,00 884,700,003020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 42,665,00 0,00 42,665,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545,257,00 0,00 545,257,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42,077,00 0,00 42,077,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,921,00 0,00 113,921,004120 Składki na Fundusz Pracy 15,365,00 0,00 15,365,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,420,00 0,00 51,420,004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10,000,00 0,00 10,000,00
i książek

4260 Zakup energii 13,000,00 0,00 13,000,004270 Zakup usług remontowych 1,000,00 0,00 1,000,004300 Zakup usług pozostałych 7,300,00 0,00 7,300,004350 Opłaty za usługi internetowe 500,00 0,00 500,00
Strona: 3

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem4410 Podróże służbowe krajowe 2,000,00 0,00 2,000,004430 Różne opłaty i składki 5,000,00 0,00 5,000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 35,195,00 0,00 35,195,00
socjalnych80113

Dowożenie uczniów do szkół 62,000,00 0,00 62,000,004300 Zakup usług pozostałych 62,000,00 0,00 62,000,00

80114

Zespoły obsługi 119,384,00 0,00 119,384,00
ekonomiczno-administracyjnej szkół

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 180,00 0,00 180,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78,582,00 0,00 78,582,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6,045,00 0,00 6,045,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,726,00 0,00 14,726,004120 Składki na Fundusz Pracy 1,983,00 0,00 1,983,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,600,00 0,00 4,600,004270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,004300 Zakup usług pozostałych 4,300,00 0,00 4,300,004350 Opłaty za usługi internetowe 300,00 0,00 300,004410 Podróże służbowe krajowe 2,000,00 0,00 2,000,004430 Różne opłaty i składki 900,00 0,00 900,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2,268,00 0,00 2,268,00
socjalnych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3,000,00 0,00 3,000,00
budżetowych80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20,123,00 0,00 20,123,004300 Zakup usług pozostałych 13,522,00 0,00 13,522,004410 Podróże służbowe krajowe 6,601,00 0,00 6,601,00

80195

Pozostała działalność 23,758,00 0,00 23,758,004300 Zakup usług pozostałych 5,400,00 0,00 5,400,004430 Różne opłaty i składki 1,600,00 0,00 1,600,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16,758,00 0,00 16,758,00
socjalnych


851


Ochrona zdrowia 70,000,00 0,00 70,000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70,000,00 0,00 70,000,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1,500,00 0,00 1,500,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 17,600,00 0,00 17,600,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,690,00 0,00 11,690,004260 Zakup energii 800,00 0,00 800,004270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 200,004300 Zakup usług pozostałych 36,850,00 0,00 36,850,004410 Podróże służbowe krajowe 760,00 0,00 760,004430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 600,00
852


Pomoc społeczna 350,027,00 945,500,00 1,295,527,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na 0,00 913,000,00 913,000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 0,00 876,716,00 876,716,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10,005,00 10,005,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 447,00 447,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 19,925,00 19,925,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 256,00 256,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00
Strona: 4

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4,235,00 4,235,004410 Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 716,00 716,00
socjalnych85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 6,300,00 6,300,00
opłacane za osoby pobierające niektóre


świadczenia z pomocy społecznej oraz


niektóre świadczenia rodzinne

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 6,300,00 6,300,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 117,900,00 26,200,00 144,100,00
ubezpieczenia społeczne

3110 Świadczenia społeczne 116,666,00 26,200,00 142,866,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,234,00 0,00 1,234,00

85215

Dodatki mieszkaniowe 55,000,00 0,00 55,000,003110 Świadczenia społeczne 55,000,00 0,00 55,000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej 122,421,00 0,00 122,421,003020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 2,679,00 0,00 2,679,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75,098,00 0,00 75,098,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5,749,00 0,00 5,749,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,267,00 0,00 14,267,004120 Składki na Fundusz Pracy 1,922,00 0,00 1,922,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,508,00 0,00 3,508,004260 Zakup energii 100,00 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 3,000,00 0,00 3,000,004300 Zakup usług pozostałych 8,400,00 0,00 8,400,004350 Opłaty za usługi internetowe 600,00 0,00 600,004410 Podróże służbowe krajowe 3,750,00 0,00 3,750,004430 Różne opłaty i składki 1,200,00 0,00 1,200,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2,148,00 0,00 2,148,00
socjalnych85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 19,706,00 0,00 19,706,00
opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,033,00 0,00 3,033,004300 Zakup usług pozostałych 16,673,00 0,00 16,673,00

85295

Pozostała działalność 35,000,00 0,00 35,000,003110 Świadczenia społeczne 35,000,00 0,00 35,000,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza 242,952,00 0,00 242,952,00

85401

Świetlice szkolne 218,499,00 0,00 218,499,003020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 7,120,00 0,00 7,120,00
do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108,920,00 0,00 108,920,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,005,00 0,00 8,005,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,658,00 0,00 21,658,004120 Składki na Fundusz Pracy 2,916,00 0,00 2,916,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,350,00 0,00 6,350,004220 Zakup środków żywności 50,000,00 0,00 50,000,004260 Zakup energii 4,300,00 0,00 4,300,004270 Zakup usług remontowych 1,000,00 0,00 1,000,004300 Zakup usług pozostałych 1,800,00 0,00 1,800,004410 Podróże służbowe krajowe 270,00 0,00 270,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6,160,00 0,00 6,160,00
socjalnych


Strona: 5

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy 24,453,00 0,00 24,453,00
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a


także szkolenia młodzieży

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 2,300,00 0,00 2,300,00
do wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 419,00 0,00 419,004120 Składki na Fundusz Pracy 57,00 0,00 57,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,450,00 0,00 4,450,004220 Zakup środków żywności 10,750,00 0,00 10,750,004300 Zakup usług pozostałych 6,477,00 0,00 6,477,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona 546,100,00 0,00 546,100,00
środowiska90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 280,100,00 0,00 280,100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,000,00 0,00 20,000,004260 Zakup energii 55,000,00 0,00 55,000,004270 Zakup usług remontowych 7,000,00 0,00 7,000,004300 Zakup usług pozostałych 12,200,00 0,00 12,200,004430 Różne opłaty i składki 7,000,00 0,00 7,000,004480 Podatek od nieruchomości 58,900,00 0,00 58,900,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek 120,000,00 0,00 120,000,00
budżetowych90002

Gospodarka odpadami 17,500,00 0,00 17,500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 300,004260 Zakup energii 1,800,00 0,00 1,800,004300 Zakup usług pozostałych 10,600,00 0,00 10,600,004430 Różne opłaty i składki 4,800,00 0,00 4,800,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6,500,00 0,00 6,500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,900,00 0,00 3,900,004270 Zakup usług remontowych 2,000,00 0,00 2,000,004300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 600,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i 2,000,00 0,00 2,000,00
klimatu

4430 Różne opłaty i składki 2,000,00 0,00 2,000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg 240,000,00 0,00 240,000,004260 Zakup energii 125,000,00 0,00 125,000,004270 Zakup usług remontowych 80,000,00 0,00 80,000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek 35,000,00 0,00 35,000,00
budżetowych


921


Kultura i ochrona dziedzictwa 145,951,00 0,00 145,951,00
narodowego92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 96,651,00 0,00 96,651,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 96,651,00 0,00 96,651,00
samorządowej instytucji kultury92116

Biblioteki 49,300,00 0,00 49,300,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 49,300,00 0,00 49,300,00
samorządowej instytucji kultury


926


Kultura fizyczna i sport 849,700,00 0,00 849,700,00

92695

Pozostała działalność 849,700,00 0,00 849,700,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6,500,00 0,00 6,500,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 13,150,00 0,00 13,150,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,000,00 0,00 12,000,004260 Zakup energii 3,200,00 0,00 3,200,004270 Zakup usług remontowych 3,000,00 0,00 3,000,00
Strona: 6

Dział Rozdział Paragraf
Treść Własne Zlecone Ogółem4300 Zakup usług pozostałych 9,050,00 0,00 9,050,004430 Różne opłaty i składki 2,800,00 0,00 2,800,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek 800,000,00 0,00 800,000,00
budżetowych


Razem 7,718,951,00 994,260,00 8,713,211,00
Strona:

7