P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2005

z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu 17 lutego 2005 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy

w Doruchowie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10-tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska ,otworzyła XXV sesję Rady Gminy Doruchów. Następnie powitała radnych i zaproszonych gości.

Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

W sesji uczestniczyli :
1. P. Andrzej Lange – Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta i Obrotu Energią oraz P. Dolata Wiesław również z Departamentu Obrotu Energią w Kaliszu ,
2.Władysław Karnicki – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu,
3.Robert Pustkowski – Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4.Zofia Poprawa – Kierownik Spółdzielczego Banku Ludowego w Doruchowie,
5.Benedykt Jakubczyk Z-ca Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej, członek Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
6.Idzi Baraniak – Agronom Gminnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

Przewodnicząca Rady Gminy powitała, również uczestniczących w sesji sołtysów, kierowników zakładów pracy, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedstawiciela prasy.

Listy obecności stanowią zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca Rad Gminy Joanna Blewąska przedstawiła następujący porządek obrad

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Informacja Wójta Gminy z działań za okres m. sesyjny.

 8. Informacja zakładu Energetycznego w zakresie rozliczeń za pobór energii.

 9. Informacje o sytuacji w rolnictwie .

 10. Uchwalenie programu ochrony środowiska dla Gminy Doruchów.

 11. Uchwalenie planu gospodarki odpadami dla Gminy Doruchów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji na 2005 rok.

 2. Rozparzenie sprawy Zespołu Oświatowo- Administracyjnego.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 5. Z a k o ń c z e n i e.

Do zaprezentowanego porządku obrad Radny Henryk Rachwał zgłosił wniosek w sprawie ujęcia w porządku sesji podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych . Wobec powyższego wniosek Rada przyjęła jednogłośnie, który włączono do porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3-go porządku sesji tj. wyboru sekretarza sesji. Na sekretarza sesji zgodnie z listą obecności zaproponowała Radnego Stanisława Przybyła. Do przedstawionej propozycji Rada nie wniosła uwag i wniosków. W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodnicząca Rady Gminy Joannę Blewąska Rada jednogłośnie powołała Radnego Stanisława Przybyła na sekretarza obrad XXV sesji.


PUNKT 4 - Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją Rady.

Z protokółem było można zapoznać się także w biurze rady.

Informację dot. spisanego protokółu przedstawił Radny Stanisław Przybył.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do protokółu.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXIV sesji .


PUNKT 5Powołanie komisji uchwał i wniosków.


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w skład, której zaproponowała Radnych Andrzeja Kempę, Mieczysława Niełacnego i Jan Sieczkę.
Powyższy skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.


PUNKT 6Interpelacje i zapytania.


Na XXV sesji radni nie zgłosili żadnej interpelacji i zapytania.


PUNKT 7Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.


Informację z działań w okresie m. sesyjnym złożył Wójt Gminy Józef Wilkosz, który poinformował m. innymi , że :

 • rozpatrywał funkcjonowanie stołówki szkolnej,

 • lustracja mostów na rz. Prośnie,

 • sprawa uaktualnienia nazw miejscowości,

 • wyjazd do notariusza w spr. sprzedaży gruntów w Plugawicach,

 • rozmowy w sprawie zatrudnienia lekarza stomatologa,

 • udział w spotkaniu noworocznym w Tokarzewie i Godziętowach,

 • spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w temacie budowy sali gimnastycznej,

 • udział w spotkaniu z okazji 85 -lecia wyzwolenia Kępna,

 • wręczenie medali 50 -lecia pożycia małżeńskiego,

 • narada z sołtysami,

 • uczestnictwo w obchodach Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Doruchowie,

 • sprawa zaawansowania remontu mieszkań w Przytocznicy,

 • udział w spotkaniu z Prezesem Sądu Najwyższego w temacie odpowiedzialności urzędników

 • udział w spotkaniu z okazji 10 - lecia funkcjonowania komisji BHP,

 • udział w zebraniu KR Doruchów I,

 • narada w Starostwie z udziałem Wojewody,

 • zjazd delegatów KR,

 • spotkanie z Prezesem Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych,

 • omówienie zmian architektonicznych sali gimnastycznej,

 • podsumowanie kontroli Izby Skarbowej z Poznania,

 • udział w zebraniu OSP Doruchów,

 • rozmowy z Agencją Zbytu Nieruchomości w temacie Gruszkowa,

 • udział w inauguracji Regionalnego Ośrodka Szkoleń Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu,

 • udział w posiedzeniach komisji Rady,

   udział w zebraniach wiejskich , które odbyły się w


  okresie od 31 stycznia do 11 lutego 2005 roku odbyły sięo ogólne zebrania  wiejskie  we wszystkich wsiach sołeckich na terenie gminy. Zainteresowanie


  zebraniami było dość duże, zebrania odbyły się przy dobrej frekwencji i tak :

- Doruchów I uczestniczyło 93 osoby
- Dorcuhów II -,,-   36       - ,,-
- Godziętowy -,,-  33       -,,-
- Plugawice -,,-     27        -,,-
- Przytocznica -,,- 31     -,,-
- Skarydzew -,,-   35       -,,-

- Tokarzew -,,-            28                -,,-

- Torzeniec -,,-           44               -,,-

Zebrania prowadzone były przez sołtysów. Przygotowanie zebranie zebrań z ich strony było b. dobre. Zebrania rozpoczynały się punktualnie i przebiegały bardzo sprawnie.

W zebraniach uczestniczyli :

- Przewodnicząca Rady Gminy i Wiceprzewodniczący Rady
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- pracownik Urzędu
- funkcjonariusz Policji
- Agronom

Na zebraniach przedstawiono informacje dotyczące :

- z realizacji zadań społeczno- gospodarczych oraz kierunki działania na 2005r.
- działalności Rady za 2004 rok,]
- działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 -
bezpieczeństwa publicznego,
temat pomocy dla rolnictwa,

W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszali spraw :

- budowy dróg i ich remontów zarówno dróg gminnych jak i powiatowych
- naprawy dróg równiarką i nawiezienie szlaki,
- oświetlenia ulicznego i wymiany lamp,
- sprawy wycinki drzew,
- oczyszczenia rz. Prosny,
-  wywożenia śmieci
- ustawienia tablic i znaków drogowych
- budowy chodników
- oczyszczenia strugi „spod Torzeń- braku lekarza stomatologa
  oraz
i wiele innych

Z zebrań pracownicy Urzędu sporządzili protokóły. Zostaną przeanalizowane wszystkie


wnioski, które skierujemy do odpowiedzialnych instytucji.


Do przedstawionej informacji Rada nie wniosła uwag i wniosków.

W wyniku głosowania informację przyjęto jednogłośnie.

PUNKT 8 Informacja Zakładu Energetycznego w zakresie rozliczeń za pobór energii.


Pytania do obecnego na sesji Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta i Obrotu Energią zgłosili :

Radny Henryk Rachwał prosił o wyjaśnienie wystawianych faktur za pobór energii elektrycznej. Obecnie wystawiane faktury za energię jak stwierdził, są bardzo mało czytelne i jest to celowe działanie aby nikt nie wiedział o co tu chodzi. Duża ilość pozycji dotyczy samych przesyłów energii. Dlatego też prosił o wyjaśnienie, o co w tej fakturze chodzi , gdyż zwrócili się do niego mieszkańcy aby ten temat przedstawić na sesji. Wskazał też , że w rachunku wykazana kwota za zużytą energię jest znacznie niższa niż kwota za przesył energii. Zapytał też komu sprzedano linie energetyczne i komu my płacimy te należności.

Radny Anioł Czesław – zapytał czy Zakład Energetyczny, który źle podłączył licznik zwróci należność za nie właściwie naliczoną wysokość pobranej energii. Taki przypadek jak stwierdził , spotkał go gdzie przez okres 4-ch lat pomimo nie pobierania w danej chwili prądu licznik naliczał jego pobór. Z wyliczenia jakie sobie zrobił wynika, że kwota za niepobrana energię wynosi ok 600,- zł. Czy w takim przypadku otrzymam zwrot tej należności. Dziwi też fakt, jak stwierdził, że pracownicy Zakładu Energetycznego nie umieją dobrze podłączyć licznika, który jest urządzeniem nieskomplikowanym i każdy nawet po szkole zawodowej umie taką czynność wykonać.

Radny Jaśkiewicz Jan – zapytał czy można energię zakupić u innego konkurencyjnego odbiorcy. Zapytał też o temat napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy Józef Wilkosz – zapytał o możliwość przełączenia wsi Godziętowy, która to ma prąd z Ostrzeszowa a mieszkańcy chcieliby być podłączeni do Energetyki Kępińskiej.

Radny Dyba Lucjan – w swojej wypowiedzi przypomniał, że linie energetyczne są z lat 60-tych. Są to jak stwierdził, nie linie a widmo, którymi płynie prąd o różnym napięciu.

Te wachania powodują uszkodzenia wielu urządzeń w gospodarstwie. Jest to związane, także z awaryjnością linii, gdyż przy niewielkim wietrze linie te się zrywają i wówczas brak prądu powoduje ogromne trudności w gospodarstwie. Stwierdził również, że pracownicy Zakładu Energetycznego dokonujący napraw są bardzo nie uprzejmi. Także przy nie zapłaceniu terminowo faktury za prąd wielce jesteśmy zastraszani odłączeniem prądu.

Sołtys Wsi Doruchów II Przygoda Janina – zapytała kto pokrywa koszty wymiany linii od słupa energetycznego do danej posesji .

Radny Tuz Tadeusz – zapytał jak prawnie wygląda sprawa opłat ( dzierżawy ) za słupy energetyczne, które znajdują się na gruntach rolników.

Sołtys Wsi Plugawice Jurasik Krystyna – stwierdziła, że wiele słupów energetycznych jest pochylonych i energetyka winna je wymienić ale nikt tym, jak stwierdziła nie interesuje się.

Kosik Jadwiga – zapytała jaki jest koszt odcięcia i ponownego podłączenia prądu. Wskazała na przypadek mieszkańca Doruchów, który miał do zapłacenia rachunek na kwotę 34,- zł. Przesłane dwukrotne upomnienia nie zostały przez niego odebrane z uwagi na jego nieobecność. Po pewnym okresie czasu przyjechała ekipa z energetyki i odłączył prąd nie interesując się, że upomnienia nie zostały odebrane, gdyż tej osoby nadal nie było. Następnie przyjeżdża następna ekipa i zdejmuje licznik mimo, że nadal tego odbiorcy nie ma w domu. Dlatego też jak stwierdziła, koszty postępowania energetyki w takich przypadkach przewyższają koszty nie zapłaconego rachunku.

Radny Przybył Stanisław – zapytał o sprawę zakupu przez odbiorcę prądu z tzw. jak to można określić wytwórni prądu. Poruszył też sprawę zamawiania przez odbiorców prądu pytając, jak to się przedstawia o ile energetyka nie dostarczy tyle prądu ile było zamówione.

Prezes GS- Paweł Pietrusiak – postawił pytanie w związku z audycją radiową radia „Z” prowadzoną przez P. Wajsa, czy koszty jakie poniosła Energetyka w związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia zostały wliczone w koszty rachunków klienta w pozycji za przesył energii.

Radny Stefan Trzciński – postawił pytanie, jaka jest możliwość otrzymania licznika dwutaryfowego. Poruszył też sprawę podatku od słupów stojących na polu rolnika. Gmina z tego tytułu otrzymuje podatek w wysokości 2% ale rolnik z tego tytułu nie otrzymuje nic.

Radny Baraniak Mieczysław – zapytał czy nadal jest aktualna sprawa prowadzenia modernizacji linii energetycznej we wsi Torzeniec.


Do postawionych pytań odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Lange Dyrektor Departamentu  Obsługi Klienta i Obrotu .Energią, który swoja wypowiedź rozpoczął od podziękowania za zaproszenie na sesję a jednocześnie stwierdził, że jak z dyskusji wynika Rada bardzo poważnie traktuje sprawę energetyki dlatego też chciałby udzielić pełnej i na ile mu się to uda wyczerpującej odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania :

w spr. licznika, który jak to stwierdzono, sam się kręci – jest to tzw. stan jałowy i jest stanem nie prawidłowym podlegający wymianie. O ile taki stan licznika zostanie potwierdzony to należy domagać się zwrotu należności. O ile był to błąd pracownika to tym bardziej można ubiegać się o zwrot należności. Urządzenia pomiarowe pozwalają na określenie czasu od kiedy nastąpił tzw. bieg jałowy licznika i jest to wszystko możliwe do wyliczenia.

w spr. zapisów na fakturach – temat ten jest trudny i do jego wyjaśnienia trzeba podejść w sposób wielostronny po pierwsze :

- na skutek sygnałów wpływających od klientów, którzy bardzo często zgłaszali fakt, że wystawiane dotychczas faktury są mało czytelne i niejasne został zmieniony system wystawiania faktur, które to już częściowo odbiorcy otrzymali. Faktury te są drukowane w innej technologii i są znacznie bardziej czytelne, jak również nie ulegają degradacji pod wpływem światła ani ciepła które będą dostarczane przez pocztę. Jest to bardzo istotna zmiana wprowadzana od stycznia br.. Została też zmieniona nazwa Zakładu Energetycznego, który obecnie jest częścią dużego przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu. To co zostało zapisane na fakturach w miesiącu styczniu jest dość skomplikowane z tego względu, że z dniem 1 stycznia nastąpiły zmiany prawne. Od 1 stycznia ceny na energię są podawane w wartości netto i doliczany jest WAT w wysokości 22 %. Nowe rozliczenie za energię zostało dostosowane do takiego sposobu rozliczenia, jak jest na wszelkiego rodzaju fakturach. Ta zmiana na fakturach styczniowych i lutowych spowodowała, że tych zapisów na fakturze jest znacznie więcej, gdyż doliczony został na starych zasadach częściowo miesiąc grudzień. Zmieni się to dopiero w miesiącu marcu, gdzie zostaną podane na fakturze czyste rozliczenia w cenach netto i podatek Wat.


w spr. opłat za przesył energii – powiedział, że energetyka jest gałęzią gospodarki dość szczególną, która dostarcza towar niezbędny do funkcjonowania zarówno gospodarstw domowych, jak i wszystkich gałęzi gospodarki a jednocześnie jest to towar niewidoczny. Dodatkowe uwarunkowanie to tzw. sieciowość, gdyż inaczej energii poza siecią nie można dostarczyć. Należy dlatego zdać sobie sprawę z tego, że dostawy energii, cena energii są rzeczami istotnymi z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, jak i osoby prowadzącej działalność. Dlatego też istotne było, co zrobić aby do energetyki wprowadzić konkurencyjność. Okazało się jednak, że można dlatego, że część działalności energetycznej ta polegająca na eksploatacji linii, utrzymaniu i dostarczania energii do odbiorcy jest prowadzona w warunkach tzw. lokalnego monopolu i pewnie nigdy się nie zdarzy, że równolegle do sieci, która jest naszą własnością powstanie inna sieć, gdyż są to inwestycje niesłychanie kosztowne i ta działalność sieciowa będzie nadal wykonywana w warunkach monopolowych, która jest objęta tzw. regulacją. Został powołany centralny organ administracji państwowej Urząd Regulacji Energetyki, który sprawuje kontrolę nad rynkową działalnością energetyki. Regulacja ta polega na tym, że Prezes Urzędu Regulacji kontroluje wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne przede wszystkim przyglądając się cenom stosowanym przez zakłady energetyczne. Można powiedzieć, że każdego roku przy zatwierdzaniu taryfy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie zatwierdzi tak długo ceny do póki nie wytłumaczymy się, że stosowane przez nas ceny i stawki są racjonalne i mają pełne uzasadnienie. Drugą gałęzią naszej gospodarki jest sprzedaż energii. Energia jest wytwarzana u wielu wytwórców w kraju i zagranicą. Jeden wytwórca może ją produkować taniej a drugi drożej dlatego też można ją kupić po droższej lub tańszej cenie. Zgodnie z prawodawstwem europejskim od lipca 2007 roku nawet najdrobniejszy klient w Polsce będzie mógł sobie wybrać od kogo kupić energię. Należy jednak podkreślić, że sprzedawcę energii będzie można sobie wybrać ale nie dostawcę.

w spr. pytania - komu sprzedano sieci i kto się na tym bogaci – nasze sieci nie zostały nikomu sprzedane one nadal są państwowe. Nowa firma która powstała 01-01-2005 Koncern Energetyczny Energa S.A jest jednoosobową spółka Skarbu Państwa i nikomu jej nie sprzedano. Sprzedane zostały tylko dwa zakłady w kraju.

w spr. sieci i remontów i awaryjności - faktem jest, że sieci są sprzed okresu powszechnej elektryfikacji. Problem polega przede wszystkim na tym, że w tamtych czasach doprowadzając energię do gospodarstw domowych zapewniano tym odbiorcom minimalny stopień korzystania z energii, umowy były zawierane na przysłowiową żarówkę
i odbiornik radiowy, ponieważ wówczas uzbrojenie gospodarstw rolnych w elektryczność było żadne. Ta sytuacja uległa radykalnej zmianie i dzisiejsze gospodarstwo rolne jest nieporównywalne do tamtego, co było kiedyś. Dziś są elektryczne dojarki chłodnie i cały szereg sprzętu elektrycznego, który to pochłania znaczne ilości prądu o określonej mocy
i nie w każdym przypadku nadążamy z rozbudową i potrzebami klientów. W takiej sytuacji winni po części są także klienci, ponieważ nie zgłaszają zapotrzebowania na większy pobór energii. Pewne opracowania dot. przebudowy i modernizacji sieci robi się na podstawie analiz komputerowych, gdzie pewne dane są zapisane w umowach tych z lat 60 -tych. Jeżeli ktoś ma umowę ta z lat 60-tych na 1,5 KV i sam wymienia sobie zabezpieczenie to w tej sytuacji sam powoduje awarie. Energetyka nie zawsze wie o potrzebie zwiększenia zapotrzebowania na energię, gdyż nie zostało to formalnie zgłoszone. Odbiorcy niechętnie zawierają te umowy, ponieważ za zamówienia się płaci. Dlatego też klient niejednokrotnie godzi się na taką sytuację i te niedogodności związane ze spadkiem napięcia i awariami i nie zgłasza zapotrzebowania na większy pobór energii. Jednym z parametrów zapisanych w umowie jest moc i wielkość zabezpieczenia. Jeżeli klient samowolnie wymienia zabezpieczenie na większe to jest to poważne naruszenie warunków umowy i z tego są konsekwencje. Dlatego też należy na to zwrócić szczególną uwagę.

w spr. niezapłaconych faktur i w konsekwencji odcięcie prądu . O ile Zakład Energetyczny nie będzie konsekwentnie egzekwował należności to będzie miał trudności z realizacją należności, które musi również płacić. Czasy są b. trudne i należy też nas zrozumieć, że musimy terminowo realizować należności. Pierwszą reakcją na niezapłacony rachunek są upomnienia a w dalszej konsekwencji odcięcie prądu. O ile ktoś wyjeżdża na dłuższy okres o takiej sytuacji winien zawiadomić Energetykę aby przesyłać fakturę na inny adres.Koszt odłączenia prądu wynosi 66,75 zł.

w spr. pytania kto płaci za przyłącze energetyczne do budynku – o ile powstaje nowy budynek to następuje proces przyłączenia się do sieci i płaci odbiorca. Ponieważ nakłady na infrastrukturę energetyczna są dość wysokie aby umożliwić dalszy rozwój przyłączenie nowych obiektów zgodnie z przepisami wynosi 25 % ogólnych kosztów przyłącza za które płci klient. Pozostałą część płaca wszyscy i jest to tzw. opłata za przesył energii.

w spr. wymiany starego istniejącego przyłącza to są tu dwie możliwości :

 • jeżeli odbiorca sam sobie życzy wymiany przyłącza to jest to traktowane jako nowe przyłącze i płaci odbiorca ale jest to różnica pomiędzy starym a nowym przyłączem.

 • Jeżeli natomiast to przyłącze jest w złym stanie technicznym i stwarza zagrożenie
  o obowiązek spoczywa na energetyce.

w spr. słupów – energetyka płaci za słupy postawione na gruntach rolników gminie.Jest to podatek lokalny wynoszący 2 % wartości majątku. Sprawa opodatkowania energii jest to oddzielny problem i należy stwierdzić że jest to wysokie opodatkowanie. Cena energii w Polsce jest wysoka ze względu na jej opodatkowanie. Wysokim podatkiem jest podatek WAT – 22 % i akcyza.

w spr. konserwacji oświetlenia – temat ten realizuje Spółka Oświetleniowa w Kaliszu, której udziałowcem jest także gmina Doruchów.

w spr. nie dostarczenia zmówionej energii – przepisy w tym zakresie określają jaki jest dopuszczalny okres nie dostarczania energii. Ten okres nie został dotrzymany w miesiącu listopadzie ub. gdzie z uwagi na opady śniegu prawie 50 % linii energetycznych zostało w ciągu jednej doby uszkodzonych. Były przypadki, że odbiorcy pozostali bez prądu przez okres 1 ,2 a nawet 3 dni . W przypadku kiedy odbiorca jest pozbawiony prądu przez 48 godzin ma prawo do ubiegania się z tego tytułu rekompensaty. Te odszkodowania są jednak małe, gdyż są wyliczane na podstawie określonych wzorów. Okazało się, że wynoszą one od 12,- do 15,- zł , co spowodowało złość w kliencie , który oczekiwał większej rekompensaty.

w spr. rentowności energetyki – rentowność energetyki jest bardzo mała w granicach 2 do 2,5 % i nie ma tu możliwości tak jak w handlu ustalenia marży gdzie wszystkie pochodne koszty można wliczyć w marżę.

w spr. licznika dwutaryfowego w tym zakresie nie ma żadnych problemów trzeba tylko złożyć wniosek do Zakładu Energetycznego.

w spr. podatku od słupów energetycznych – w przypadku realizacji nowej inwestycji  w dzisiejszych czasach szanowania prywatnej własności firma, która stawia słupy na polu rolnika musi uzyskać na to zgodę właściciela. Aby uzyskać taka zgodę Zakład Energetyczny musi zapłacić odszkodowanie. Takie odszkodowania przy wspólnym uzgodnieniu są płacone. Natomiast nie płacimy odszkodowań za słupy , które były postawione w latach 60 – tych, gdyż to było budowane na innych zasadach w czasach powszechnej elektryfikacji i nie ma możliwości uzyskania odszkodowania.

w spr. modernizacji Torzeńca – takiej informacji można uzyskać w Zakładzie Energetycznym w Kępnie.

w spr. zasada rozliczania energii u odbiorcy przemysłowego jest bardziej skomplikowane, gdyż jest tu pobierania i mierzona moc czego nie ma u drobnych klientów. Ta moc jest mierzona urządzeniem pomiarowym. Za przekroczenie pobrania zamówionej mocy jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 2-krotnej stawki podstawowej. Natomiast za nie wykorzystanie mocy nie ma żadnej opłaty.


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała przyjęcie informacji przez głosowanie.

W wyniku głosowania udzielone odpowiedzi Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 9 - Informacje o sytuacji w rolnictwie.


Informacje o sytuacji w rolnictwie złożyli :


Kierownik Powiatowego Biura Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Robert Pustkowski, który powiedział m. innymi, że :
dopłaty dla rolników z terenu naszego powiatu w zdecydowanej większości juz otrzymali decyzje i pieniądze na konto. Nie otrzymanie te 2% rolników decyzji na dopłaty jest spowodowane dwoma przypadkami tj.

1.dwóch rolników złożyło wniosek o dopłatę na te same grunty,

2.przeprowadzona kontrolą na miejscu.

W takich przypadkach nie są naliczone jeszcze dopłaty, aż do czasu wyjaśnienia.

Agencja ma na to czas do końca kwietnia br.. Oprócz dopłat bezpośrednich Powiatowe Biuro zajmuje się tzw. programem rozwoju obszarów wiejskich w skład którego wchodzą renty strukturalne, zalesienia gruntów , gospodarstwa ekologiczne , działania rolno- środowiskowe , gospodarstwa niskotowarowe oraz tzw. dostosowanie do standardów Unii Europejskiej czyli płyty obornikowe, zbiorniki na gnojówkę, gnojownice oraz w przypadku produkcji mleczarskiej towarowej na wyposażeniu hal udojowych , zbiorników do schładzania mleka. Nie wolno nam natomiast informować o ilości złożonych wniosków. Takie informacje przekazywane są na szczeblu regionalnym. Jeżeli chodzi o renty strukturalne to zainteresowanie ze strony rolników jest bardzo duże, również i zalesianiami gruntów. Od 1 lutego br weszły nowe dwa działania tj. gospodarstwa niskotowarowe i dostosowanie do standardów europejskich. Zainteresowanie w tym zakresie jest bardzo duże i przeszło wszelkie nasze oczekiwanie. Wydanych zostało ponad 500 wniosków na płyty. Jeżeli chodzi o gospodarstwa niskotowarowe to pula środków jest bardzo duża i można powiedzieć, że ci co wystąpią o te środki to je otrzymają.
Wnioski obszarowe będą przyjmowane od 15 marca do 15 kwietnia. Można je wysyłać pocztą.


Do przedstawionej informacji pytania zgłosili :

Jan Sieczka – zapytał

- dlaczego rolnicy otrzymali dwie decyzje a dopłaty przyszły na jedna decyzję

    • zapytał też czy jest prawda, że koszt przekazania gospodarstw w zamian za rent strukturalną wynosi 5.000 zł.

Zbigniew Broniszewski postawił dwa pytania:

    • czy te osoby, które wystąpiły o dopłaty obszarowe i były niezgodności otrzymają te dopłaty,

- czy dopłatami za 2004 rok były objęte poplony.

Jan Jaśkiewicz zapytał,

    • czy rolnicy którzy złożyli wnioski otrzymali już renty strukturalne.

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Kierownik Powiatowego Biura Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa informując, że :

w spr. przekazania środków na otrzymana przez rolnika decyzję – środki pochodzą
z dwóch różnych źródeł dlatego też rolnicy nie otrzymują ich w tym samym terminie,
w spr. kosztów przekazania gospodarstwa – wynosi to ok. 2000 zł.

w spr. powstałych niezgodności we wnioskach po ich wyjaśnieniu kiedy strony się dogadają i Agencja to przyjmie rolnicy otrzymają decyzje na dopłaty.

w spr. poplonów - w 2004 r. poplony nie były objęte dopłata,

w spr. rent strukturalnych – załatwienie tej sprawy wymaga pewnego czasu . Na dzień dzisiejszy decyzje o przyznaniu rent strukturalnych otrzymały te osoby ,które dopełniły wszelkie warunki w m-cu październiku ubr. Natomiast te osoby , które dopełniły formalności w miesiącu listopadzie i grudniu ubr. tych decyzji jeszcze nie otrzymali. Jest to kwestia najbliższych dni.

Następnie głos zabrała Kierownik Spółdzielczego Banku Ludowego w Doruchowie Pani Zofia Poprawa , która poinformowała jakie można uzyskać kredyty bankowe w SBL m. innymi powiedziała, że :

 • rolnik może uzyskać kredyt nisko procentowy tj. 8,75 % jest to wysokość ograniczona i wynosi 400 zł na hektar użytków rolnych,

 • są też kredyty obrotowe , które już były, kredyty dla młodych rolników

 • są kredyty mieszkaniowe.

  Zainteresowania większego kredytami , jak stwierdziła nie ma.

Jeżeli chodzi o wyniki finansowe to zaprosiła wszystkich na zebranie członków Banku, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2005r. o godz. 11-tej w sali restauracji w Doruchowie.

W dyskusji głos zabrali :

Jan Jaśkiewicz – zapytał, jak wygląda sprawa z poręczycielami przy kredycie tym oprocentowanym 8,75 %.

Henryk Rachwał – zapytał jakie ma bank oprocentowanie przy oszczędnościach zdeponowanych w banku.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Banku Zofia Poprawa.


Agronom Ośrodka Doradztwa Rolniczego Idzi Baraniak poinformował m. innymi

o temacie :

 • współpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Urzędem Gminy, gdzie jak stwierdził ta współpraca układa się dobrze,

 • omówił dwa programy pomocowe dla rolnictwa, które obowiązują od 1 lutego 2005r, gdzie rolnicy mogą ubiegać się o środki na zakup płyt obornickich oraz o środki z tytułu gospodarstw niskotowarowych. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma na celu zwiększenie możliwości inwestowania gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Pomoc w ramach tego programu ma przyczynić się do stabilizacji sektora rolnego w Polsce. Zainteresowanie rolników ta pomocą jest duże.

Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wielkopolskiej Izby Rolniczej Benedykt Jakubczyk przedstawił informację z działalności Izby Rolniczej.
Powiedział m. innymi że Izba Rolnicza zajmuje się zbieraniem informacji i wysyłaniem wniosków na szczeble wyższe w sprawach nurtujących rolników, jak również w sprawach niespójności z prawem. Wiele takich spraw zostało skierowanych i jak stwierdził, wiele z nich zostało zrealizowanych z korzyścią dla rolnika. W swojej działalności pomagają rolnikom w sporządzaniu wniosków o dopłaty.W roku ubiegły jak i bieżącym podjęto Izba podjęła się przeprowadzenia akcji dopłat do wapna nawozowego. Z tego tytułu rolnicy otrzymali dopłaty do zakupionego przez nich wapna nawozowego. Poinformował o konieczności wykonania przez rolników prób glebowych aby mogli starać się o dalsze dopłaty do wapna nawozowego.


Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożone informacje w temacie rolnictwa.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Informacje przyjęto jednogłośnie.


PUNKT 10 Uchwalenie programu ochrony środowiska dla Gminy Doruchów.


Obecna na sesji Przedstawicielka Firmy EKO-LOG z Poznania P. Anna Grabowska przedstawiła ogólne założenia programu ochrony środowiska oraz programu gospodarki odpadami dla Gminy Doruchów.

Poinformowała m. innymi , że : przygotowany program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami został przyjęty przez Starostwo Powiatowe i Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Są to dwa najważniejsze aspekty prawne tego programu. Są to dokumenty strategiczne dla gminy i są one spójne z programem wojewódzkim. W programie ochrony środowiska opisano wszystkie komponenty poczynając od powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego poprzez drzewa, lasy i inne. Ujęto tu to co jest zrealizowane, jak również to co proponujemy do zrealizowania. Mimo, że są to zadania w obu tych programach strategiczne dla gminy nie są to zadania przymusowe, które muszą być realizowane. Być może z biegiem czasu znajdą się zadania ważniejsze, gdyż na dzień opracowywania tych dokumentów te zadania były istotne. Realizacja tych zadań jest przewidziana do 2014 roku. Jednym z ważnych punktów tego programu dla gminy jest sprawa składowiska odpadów. Jeżeli będzie podejmowana jakakolwiek decyzja związana z tym składowiskiem należy rozważyć możliwość, co będzie lepsze gdyż pisząc ten dokument podaliśmy wszystkie możliwe warianty, które są związane z tym składowiskiem a to które można zastosować. Napisaliśmy tu albo modernizację albo zupełną likwidację, czy też utworzenie związku z innymi gminami w celu kompromisowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami na terenie kilku gmin. Z tego co wiemy, Starostwo Powiatu jest za likwidacja wysypiska na terenie gminy Doruchów. Takie rozwiązanie na pewno nie byłoby dobre z tego względu, że na terenie gminy powstawałyby dzikie wysypiska. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest modernizacja wysypiska a nie likwidowanie tego, co już istnieje. Na terenie gminy winna też być bardziej rozwinięta selektywna zbiórka śmieci. Z tego względu, że gmina może z tego względu uzyskać pewne środki a po drugie to sprawa ekologiczna. W temacie opracowanych programów będziemy stałą współpracę z gminą.


W dyskusji głos zabrali :


Władysław Karnicki Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu w swojej wypowiedzi stwierdził, że Starostwo zgodnie z ustawą wydało decyzję zobowiązująca gminę do 31 grudnia 2005r. na dostosowania wysypiska odpadów komunalnych do określonych warunków m. innymi do zamontowania wagi jak również do przeprowadzenia w określonym czasie rekultywacji oraz moritoringu , co niewątpliwie jest bardzo kosztowne. Wobec tak kosztownych zadań utrzymanie wysypiska staje się nierentowne. Dlatego też należałoby rozważyć możliwość czy firma „RETMAN” z która gmina podpisała umowę byłaby skłonna przejąć to wysypisko i przy wspólnym udziale dostosować do wymaganych warunków. Dlatego też trzeba konkretnie jak stwierdził, nad tym się zastanowić, gdyż Starostwo do końca br roku będzie musiało wydać stosowną decyzję o dalszym funkcjonowaniu wysypiska łącznie z jego zamknięciem.

Henryk Rachwał – Radny – zapytał, kto upoważnił Starostę do wydania decyzji o zamknięciu wysypiska w Doruchowie i czy było to konsultowane z Wójtem czy też Radą. Na uruchomienie tego wysypiska wydatkowaliśmy znaczne środki i jak powiedziała Przedstawicielka Firmy EKO- LOG to wysypisko warto jest utrzymać a nie podejmować pochopne decyzje na szczeblu Starostwa o jego zamknięciu.


Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Władysław Karnicki wyjaśniając, że to ustawa określa kto wydaje decyzję dostosowawczą i kto jest władny do zamknięcia wysypiska. Gmina musi zastanowić się i w okresie do końca 2005 roku stosowane działania podjąć aby to istniejące wysypisko utrzymać.

Paweł Pietrusiak – Prezes GS-u poinformował, że GS posiada dwie wagi , które są zalegalizowane i gmina mogłaby skorzystać z jednej z wag za odpłatnością czy też spisaniem wspólnego porozumienia z Wójtem w sprawie ważenia śmieci, które po zważeniu wywożone byłyby na wysypisko aby nie doprowadzić do likwidacji tego co powstało niedawno.

Stanisław Przybył – radny w swojej wypowiedzi stwierdził, że z wypowiedzi Przedstawicielki Firmy EKO-LOK, wynika, że opracowane przez nich programy zostały najpierw zatwierdzone przez powiat a potem województwo. Natomiast Rada ma tylko je uchwalić nie znając ich gdyż opracowane programy zawierają setki stron i trudno było by każdy z radnych mógł taki dokument otrzymać do szczegółowego zapoznania się. Poruszył temat, który to jest realizowany w krajach zachodnich uniemożliwiający produkcję opakowań foliowych i wprowadzenie w to miejsce opakowań tekturowych.

Stefan Trzciński – radny - stwierdził, że nie może tu być mowy o zamykaniu wysypiska, zostało on pobudowane i za duży wkład wniesiono aby go likwidować. Dlatego też jak stwierdził, należy zrobić wszystko aby spełniało warunki i było czynne.

Jan Jaśkiewicz – radny – zapytał jak rozwiązana zostanie sprawa w tych gospodarstwach których nie obejmie kanalizacja.

Janusz Pinkowski – członek Rady Sołeckiej Doruchów I – poinformował, że sprawa o której mówił radny Jan Jaśkiewicz może być realizowana z funduszu restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, gdzie jest możliwość refundacji 50 % kosztów budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków. Wnioski w tej sprawie można składać w oddziale wojewódzkim


Wobec braku dalszej dyskusji Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Doruchów.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Przedstawiony projekt uchwały Przewodnicząca poddała pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „ wstrzymujących „ nie było.

Uchwałę Nr XXV/109/2005 Rada podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 3 do nin. protokółu.


PUNKT 11 Uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Doruchów.


W związku z tym, że zagadnie tego tematu zostało omówione przez przedstawicielkę firmy EKO-LOG z Poznania P. Annę Grabowską komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.


Głosowało 14 radnych , „za” było 13 radnych „ , „przeciwnych „ nie było , 1 radny' „wstrzymał „ się od głosu.

Uchwałę Nr XXV/110/2005 podjęto większością głosów.

Uchwała stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.


PUNKT 12Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła wniosek Wójta Gminy skierowany do Rady w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

We wniosku Wójt wnosi o zatwierdzenie na okres od 01-06-2005 roku do 31-05-2006r. następujących cen :

1/ za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

a/ gospodarstwa domowe – 1,55 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem WAT

b/ pozostali odbiorcy - 1,55 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem WAT

2/ za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych :

a/ gospodarstwa domowe - 2,05 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem WAT

b/ pozostali odbiorcy - 2,05 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem WAT

3/ ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków 1,35 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem WAT.


Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji .

Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów Jan Jaśkiewicz poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie stawkę 1,50 zł z WAT-em za m3 wody i 2,00 zł za m3 ścieków też z WAT-em.

Przewodniczący Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spraw obywatelskich i samorządowych Henryk Rachwał poinformował, że opiniując przedstawione propozycje na komisji wystąpiły rozbieżności i komisja nie wypracowała wspólnej opinii.

Z-ca Przewodniczącego Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych Andrzej Kempa przedstawił opinie komisji informują, że komisja jednogłośnie wypowiedziała się za podwyższeniem ceny wody na 1,50 zł z WAT-em i ścieków na 2,00 zł z WAT-em

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył – poinformował, że komisja po przeanalizowaniu kosztów utrzymania wodociągów jak i kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków oraz przeanalizowaniu opinii komisji proponuje cenę wody 1,40 zł netto za m3 natomiast, co do ścieków odprowadzanych do kanalizacji jak i tych dowożonych komisja jest za przyjęciem proponowanej stawki przez Wójta Gminy.


Wobec braku dalszej dyskusji Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwał .

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.


Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie projekt uchwały.


Głosowało 14 radnych , „za” było 7 radnych , „przeciwnych” był 1 radny , 6 radnych „wstrzymało „ się od głosu.


Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr XXV/112/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01-06-2005 roku do 31 -05-2006 roku.

Uchwała stanowi zał. Nr 5 do nin. protokółu.

PUNKT 13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i Komisji na 2005 rok.


Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i komisji na 2005r.


Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.


Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych „ i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXV/112/2005 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i komisji podjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.


PUNKT 14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Komisja uchwal i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujacych „ nie było.

Uchwalę Nr XXV/113/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości podjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu.

PUNKT 15Rozpatrzenie sprawy Zespołu Oświatowo- Administracyjnego.


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że temat przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną w Zespole Oświatowo-Administracyjnym był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Komisje wypowiedziały się za rozpatrzeniem tego tematu dopiero po zakończeniu kontroli przez ZUS.


Wobec powyższego zapytała czy są w tej sprawie pytania i wnioski.

Radni nie zgłosili żadnych pytań i wniosków.

Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponował przegłosowanie wniosku o przełożenie tego tematu do rozpatrzenia po zakończeniu kontroli w Zespole Oświatowym przez ZUS.


Głosowało 14 radnych , „za” wnioskiem było 13 radnych, 1 głos był „przeciwny „ , „wstrzymujących” nie było.


Wobec powyższego wniosek przy 1 głosie przeciwnym został przyjęty.

PUNKT 16 Zapytania i wolne głosy.


Jan Jaśkiewicz - Radny– zapytał jak wygląda w sprawa zatrudnienia lekarza stomatologa w Ośrodku Zdrowia.

Czesław Anioł - Radny– prosił o sprawdzenie wiarygodności firmy ze Sosnowca oferującej sprzedaż za cenę 120,- zł map szkolnych. Wnioskował o przeprowadzenie szczegółowej kontroli wszystkich hydrantów i te które okażą nie sprawne należy doprowadzić do sprawności i zaplombować. Jest to działanie nieodzowne aby zapobiec kradzieży wody. Musimy podjąć wszystkie możliwe starania aby uniemożliwić nielegalny pobór wody.


Stefan Trzciński – Radny wnioskował o podjęcie działań w celu ustalenia dla Gminy flagi i herbu, gdyż jesteśmy jedną z ostatnich gmin w naszym powiecie, która nie ma herbu  i flagi.

Jadwiga Kosik– w spr. badań mamograficznych kobiet prosiła o przekazanie informacji w terenie, że w dniach 26 i 27 lutego 2005r. w Doruchowie będą prowadzone takie badania nieodpłatnie aby jak najwięcej kobiet skorzystało z tych badań.

Dorota Makles – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Torzeńcu – poinformowała, że szkoła ma już mapy o których mówił radny Anioł i sponsoring, który załatwiała firma ze Sosnowca został zakończony za co serdecznie dziękuję.


Zbigniew Broniszewski – Radny – w sprawie spółek wodnych zwrócił się z pytaniem do Kierownika Wydziały Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa P. Władysława Karnickiego, pytając ile egzemplarzy dokumentów potrzebuje Starostwo do stwierdzenia ważności zebrania spółek.


PUNKT 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz

w spr. zatrudnienia stomatologa były podejmowane działania o zatrudnienie lekarza stomatologa jednak większego zainteresowania nie ma mimo, że zapewniamy mieszkanie.

w spr. oferowanych do sprzedaży w ramach sponsoringu map szkolnych – ostrzegał przed podejmowaniem takich decyzji o ich zakupie, gdyż trudno tu ustalić ile dana firma sprzedała tych map jaka maja faktycznie cenę i ile na tym zarobiono.

w spr. kontroli hydrantów – zwrócił się z prośba o każdą informacje w temacie nielegalnego poboru wody z hydrantów. Jeżeli chodzi o kontrole hydrantów to takie będziemy prowadzić jak również kontrole u indywidualnych odbiorców.

w spr. herbu i flagi gminy – jest to w trakcie przygotowywania. Propozycje zostaną przedstawione na komisjach i sesji.

w spr. badań momograficznych dla większej informacji o tych badaniach informację o terminie badań podana zostanie poprzez Księdza Proboszcza.


Władysław Karnicki - Kierownik Wydziału Ochrony środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa udzielił odpowiedzi :

w spr. pytania radnego Zbigniewa Broniszewskiego – wyjaśnił, że sporządzony protokół
z Walnego Zebrania Spółek Wodnych w Doruchowie przesłany do Starostwa zawierał uchwały, które były włączone w treść protokółu. Stanowisko Starosty było takie, że uchwały te winny być załącznikiem do protokółu dlatego o takie uzupełnienie dokumentó Starostwo zwróciło się do Gminnej Spółki Wodnej. Ponadto w protokóle wpisano 75 członków Spółki obecnych na zebraniu, gdzie wpisane było moje nazwisko jako 74 – to również jest niezgodne, gdyż nie jestem członkiem Spółki jak również trudno jest określić na sporządzonej liście obecności, kto jest członkiem spółki a kto nie. Zgodnie z procedurą zobowiązanym do przekazania prawidłowych dokumentów jest Przewodniczący zebrania a nie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Stanowisko Starosty jest takie aby problem Gminnej Spółki Wodnej zakończyć pozytywnie i dlatego dobrze się stało, że w gminie jest powołana specjalna komisja do zaktualizowania statutu spółki , od czego trzeba wyjść, gdyż statut ten jest z 1989 roku dlatego musi być zaktualizowany. Dlatego najpierw trzeba powołać Zarząd Spółki i dalej w kolejnym etapie wywołać taka uchwałę, która byłaby niepodważalna o wyłączeniu Spółki ze Związku Spółek Wodnych, gdyż w całej tej sprawie problemem jest to, że Gminna Spółka Wodna w Doruchowie nie chce być kierowana przez jedna osobę z terenu gminy, która kieruje Związkiem Spółek Wodnych w Ostrzeszowie. Trzeba też wystąpić do Związku Spółek Wodnych w Ostrzeszowie po podanie aktualnego wykazu członków Spółki Wodnej w Doruchowie, gdyż jest Spółka w Doruchowie a nikt nie wie kto do niej należy. Przez okres 15 upoważnionym do prowadzenia ewidencji członków Spółki był Związek Spółek Wodnych w Ostrzeszowie, które Przewodniczącym jest P. Kolarski Edward. O ile takiego wykazu nie dostarczy to należy zwrócić się w tej sprawie do Marszałka Województwa, który to wyegzekwuje od Związku Spółek.


Anioł Czesław Radny – poinformował, że w kwietniu br. odbędzie się zebranie sprawozdawczo- wyborcze spółki, będą powołane nowe władze spółki będzie uchwalony nowy statut spółki i nie ma sensu prowadzić dalej istniejącego tu konfliktu. Osobiście jak stwierdził, przez rok czasu zajmował się wyjaśnianiem tej sprawy i doszedł do wniosku , że nie prowadziło się rzetelnej dokumentacji spółki. Brak tej dokumentacji doprowadził do dzisiejszego konfliktu dlatego też, żaden sąd i inna instytucja tego nie rozwiąże. Powołana komisja przygotowuje materiały na walne zgromadzenie dlatego też zwrócił się z prośbą o dwa miesiące spokoju w tym temacie dla przygotowania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jan Sieczka -Radny – zwrócił się do Kierownika Władysława Karnickiego z pytaniem co było przyczyną, że wydał pierwszą decyzję w sprawie naprawy dren na polu P. Pustkowskiego w Godziętowach bez dokonania jakiejkolwiek wizji, czy te dreny są. Zapytał też dlaczego złożona przez niego skarga do Pana Starosty na Pana Karnickiego i Pana Zawadzkiego została skierowana do rozpatrzenia przez te osoby.


Władysław Karnicki – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa iLeśnictwa Starostwa Powiatowego wyjaśnił, że konflikt pomiędzy Panem Sieczka a P. Pustkowskim i cała ta sprawa jest nadal nierozstrzygnięta i Starostwa tej sprawy nie rozwiąże póki nie będzie woli z obu stron na wyrażenie zgody na zbadanie czy na spornym gruncie są dreny i w jakim stanie, gdyż nikt nie jest tu jasnowidzem aby określił stan tych urządzeń drenarskich.

PUNKT 18Z a k o ń c z e n i e .


Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Przewodnicząca rady Gminy Joanna Blewąska zamkła o godz. 14 -tej XXV sesję Rady Gmiy Doruchów .Prot. Grażyna Tuz