PROROKÓŁ Nr XXVI/2005z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu 30 marca 2005 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz. 10 – tej  o t w o r z y ł a XXVI sesję Rady Gminy Doruchów.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdziła , że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokółu.

Lista zaproszonych gości stanowi zał. Nr 2 do protokółu.

Następnie przedstawiła porządek sesji:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku sesji.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m.sesyjnym.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2004 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004rok.

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok - udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Doruchów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

 2. Zapytania i wolne głosy.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Z a k o ń c z e n i e.

  Do zaprezentowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnego wniosku w sprawie jego zmiany.

PUNKT 3Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Henryka Rachwała.

Do zgłoszonej kandydatury uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała Radnego Henryka Rachwała na sekretarza XXVI sesji.

PUNKT 4 - Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

Protokół z XXV sesji został wyłożony przed sesją. Z protokółem było można zapoznać się w biurze rady. Sekretarz poprzedniej sesji Radny Stanisław Przybył przedstawił informację dotycząca sporządzonego protokółu.

Rada nie zgłosiła żadnych uwag i wniosków i w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół z XXV sesji.

PUNKT 5 Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w skład , której zaproponowała Radnego Andrzeja Kempę, Radnego Mieczysława Niełacnego oraz Skarbnik Gminy Władysławę Lasotę.

Do zaproponowanego składu komisji nie wniesiono uwag i wniosków .W wyniku głosowania jednogłośnie powołała powyższy skład komisji uchwał i wniosków.

PUNKT 6 - Interpelacje i zapytania radnych.

Na XXVI sesji radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Andrzej Kempa

 • zwrócił się z zapytaniem, czy Wójt Gminy w swoim planie działania ujął renowację po okresie zimowym drogi w Tokarzewie od krzyżówki w kierunku drogi Kępno – Grabów,

 • zwrócił się z zapytaniem, jaka jest realizacja przyjętego wniosku w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Wygoda Tokarska,

 • zapytał, czy podjęto już decyzję w temacie poprawienia bezpieczeństwa wyjazdu
  z drogi od Tokarzew - Rudniczysko na drogę Doruchów - Kępno – Grabów,

 • zapytał, dlaczego w Ośrodku Zdrowia w Doruchowie nie ma w soboty i w niedziele  dyżuru pielęgniarki dla wykonywania zabiegów .

Radny Tadeusz Tuz

 • zwrócił się z interpelacją w sprawie podłączenia do wodociągu mieszkańców byłej cegielni oraz P. Brzezińskiego i dalej P. Elsner. Temat ten wypłynął też na zebraniu wiejskim . Po bliższym zapoznaniu się z tym tematem i rozmowie z mieszkańcami okazuje się, że jest to poważny problem i wstyd, że tak blisko centrum Doruchowa mieszkańcy nie mają wody. W budynku po byłej cegielni mieszka 20 osób w tym 14- ro dzieci. Jest tam jedna pompa , która nie zawsze jest sprawna i mieszkańcy muszą często donosić wodę. Mieszkańcy ci do tej pory nic nie mówili a dziś o to proszą .O tym problemie my też nie wiedzieliśmy, że tak blisko Doruchowa mieszkańcy nie mają wody. Zwrócił się do Wójta Gminy aby problem ten w br. zrealizować. Ostatnio zakładaliśmy wodę na Pieczyska i do P. Matyjaka, gdzie są to pojedyńcze gospodarstwa a nie wiedzieliśmy, że tylu mieszkańców Doruchowa nie ma wody. Dlatego zwrócił się z prośbą aby
  w tegorocznym budżecie znalazły się środki na to
  zadanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska - poparła interpelację radnego Tuza – stwierdzając, że mimo to, że budżet na bieżący rok został już uchwalony to sprawa ta jest pilna i konieczna aby tym mieszkańcom zabezpieczyć wodę z uwagi na zapowiadające się suche lato. Gmina również ustawowo jest zobowiązana do zabezpieczenia mieszkańcom wody. Uważam, jak stwierdziła sprawę tą należy rozpoznać już teraz i wiosną przystąpić do realizacji.

Radny Czesław Anioł

 • w sprawie założenia w gminie neostrady – stwierdził, że w tej sprawie nic się nie robi.Na dzień dzisiejszy jest to sprawa nieodzowna. Zgłosił wniosek o zaproszenie na przyszłą sesję przedstawiciela Telekomunikacji aby wyjaśnił w czym jest problem. Wiadomo, że opłaty za internet w miastach są znikome a młodzież na wsi płaci czterokrotnie więcej.

 • Poinformował, że na podstawie rozmów rodzicami gimnazjum został upoważniony do zadania Pani Dyrektor Gimnazjum pytania w temacie pisania przez uczniów gimnazjum testów .Wniosek jest taki, że ten test w naszym gimnazjum wypadł bardzo słabo. O ile się orientuje jak stwierdził, z matematyki, czwórek było brak, dostatecznych było 6 a reszta to dwójki i jedynki. W starożytnej Grecji Sokrates mówił tak „uczeń taki jaki jego mistrz „ .Pytania testu były na pewno trudne ale dziś wszystko jest trudne, dlatego nie jest to wytłumaczeniem i wydaje się, że został tu popełniony jakiś błąd. Jest też obawa, że młodzież z takimi wynikami będzie miła trudności w szkole średniej .

Radny Henryk Rachwał

 • wrócił do tematu omawianego na poprzedniej sesji tj. czytelności wystawianych rachunków za pobór energii. Poinformował, że po tej sesji następnego dnia przyjechali do niego przedstawiciele Energetyki i jeszcze raz wyjaśniali zasady naliczania opłat za prąd. Z tymi wyjaśnieniami trudno jest się zgodzić, dlatego ponowił wniosek aby Rada Gminy zwróciła się do Rzecznika Praw Konsumenta Starostwa Powiatowego o sprawdzenie sposobu naliczania kosztów przesyłu prądu do odbiorców.

   Radny Jan Jaśkiewicz 

          -    
postawił pytanie jakie są możliwości dofinansowania budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków,
          -     wnioskował o zabezpieczenie równiarki na drogi gminne w Starej  Kuźnicy.

Radny Lucjan Dyba

 • odniósł się do spraw oświaty, gdyż jak stwierdził temat oświaty jest u nas traktowany tak jak by nie było żadnego problemu i tak jak by było za dużo pieniędzy. Chodzi tu jak stwierdził, o temat nadgodzin, postawił pytanie ile nadgodzin jest w poszczególnych szkołach i jakie są to koszty. Stwierdził, że nie ma potrzeby przydzielania nadgodzin nauczycielom, gdyż w innych zakładach tego się nie stosuje tylko w oświacie. Poza tym jest tylu ludzi z wykształceniem bez pracy i można by ich zatrudnić poprzez odbycie staży czy też przez Urząd Pracy. Podział nadgodzin pomiędzy nauczycieli ma też wiele uwag i niedomówień.

 • wnioskował o zatrudnienie w Urzędzie Gminy informatyka aby rolnik mógł uzyskać potrzebne mu informacje a szczególnie te pierwsze prawdziwe podawane przez internet a nie te zasłyszane z telewizji. Stwierdził, że uzyskanie informacji w biurze Agencji jest coraz trudniejsze dlatego też Urząd Gminy winien pomóc rolnikom.

Radny Stefan Trzciński  
       -    
stwierdził, że na ulicy Ostrzeszowskiej jest zbieracz wody, który to zbiera wodę z pól idących od P. Tuza. W okresie 
             wiosennym i letnim rów przy ul. Ostrzeszowskiej nie może odebrać całej tej wody skierowanej dalej w kierunku pół
             P.   Stodolnego powodując zatapianie mieszkańców tej ulicy. Temat ten był zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg,
             który oczyścił niewielki odcinek rowu ale nic to nie pomogło. Dlatego też ponownie należy skierować wniosek do
             Związku Spółek Wodnych i Powiatowego Zarządu Dróg o wyczyszczenia rowu i przepustu przy drodze na ul.
             Ostrzeszowskiej k. P. Chróścika i P. Nowaka. Prosił też, aby informację o skierowaniu wniosku przesłać do Pana
             Chróścika.

Radny Mieczysław Baraniak

 • zgłosił temat naprawy drogi Torzeniec- Wyszanów, droga ta jak stwierdził, jest  w okropnym stanie i jest codziennie co

  raz gorsza. Jest to droga  wojewódzka  i nie widać aby ktoś się nią interesował, czy też wykonał  chociaż łatanie dziur.

  Wnioskował,  także o wymianę dachu na przystanku PKS w Torzeńcu, gdyż stan jego  zagraża bezpieczeństwu.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła interpelację


Radnego Zbigniewa Broniszewskiego, jaka wpłynęła w okresie m. sesyjnym w sprawie wyjaśnienia
w jakim terminie i w jaki

sposób Urząd Gminy zrekompensuje Panu Janickiemu Krzysztofowi koszty przyłącza wodociągowego.

Przedstawiła również udzieloną w tej sprawie odpowiedź Wójta Gminy.


                Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w pkt.16 porządku obrad.

            

                PUNKT 6 Powołanie komisji uchwał i wniosków.

                Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie

                komisji uchwał i wniosków w składzie Radny Mieczysław Niełacny, Radny Andrzej Kempa

                i Skarbnik Gminy Władysława Lasota.

                 

                W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie powołała powyższy skład komisji uchwał

                i wniosków.

                                

                PUNKT 7Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

         

                Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił informacje z działań jakie podejmował

                w okresie . Sesyjnym. Powiedział między innymi, że w okresie tym zajmował się

sprawami :

 •  dożywiania uczniów w szkołach,

 •  uczestniczył w turnieju piłki siatkowej
   
   uczestniczył w przetargu na konserwację zbiorników retencyjnych na 
   
   hydrofornię,
   

 •  udział w sesji Rady Powiatu,

 •  udział w naradzie w temacie oświaty w Centrum Dokształcania Nauczycieli 
    
    w Kaliszu,

 •   sprawy zimowego utrzymania dróg,

 •   uczestnictwo w konkursie wiedzy o Wielkopolsce,

 •   uczestnictwo w gminnym turnieju tenisa stołowego,

 •   analiza dzierżaw gruntów gminnych,

 •   sprawa regulacji nazw miejscowości w gminie,

 •   organizacja honorowego krwiodawstwa
  ,

 •   podpisanie umowy stażowej w Urzędzie Pracy
  ,

 •    rozmowa w temacie uruchomienia robót publicznych ,

 •   uczestnictwo w Komisji poborowej,

 •   analiza realizacji inwestycji na drogach powiatowych,

 •   udział w Walnym Zgromadzeniu Emerytów i Rencistów,

 •   udział w naradzie z udziałem Premiera Hausnera,

 •   analiza wynagrodzeń nauczycieli,

 •   lustracja zagrożenia p. powodziowego rzeki Prosny, 

    udział w komisjach Rady,

 •   udział w turnieju piłki siatkowej im. Stefana Maka 

   
  udział w szkoleniu Wójtów i Burmistrzów w 

    Puszczykowie.

                                Radny Andrzej Kempa – podziękował Wójtowi Gminy za sprawne zorganizowanie

                                odśnieżania dróg.
                       
                                Do    przedstawionej i nformacji uwag i wniosków nie wniesiono.
   
  
   
                                W   wyniku głosowania  Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną informację


PUNKT 8 - Działalność Gminnego Ośrodka Kultury za 2004 rok.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Mazur złożył sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2004 rok.

Sprawozdanie stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.


Przedstawił też projekt herbu gminy, który został wysłany do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw

Wewnętrznych i Administracji.Komisja Heraldyczna odpowiedziała, że przesłany do zaopiniowania projekt herbu jest niezgodny

z zasadami heraldyki i nic nie mówi o gminie i jej tradycjach. Mówi on jedynie o tym, że właścicielami ziem była rodzina

Niesobia , która to występuje już w  kilku herbach. Komisja wskazała, że dobrym rozwiązaniem byłoby nawiązanie do

słynnego procesu spalenia czarownic. Komisja widzi możliwość dwóch wariantów herbu tj.

 1. zmiana barw pola tarczy i dodanie heraldycznych płomieni przy jednoczesnym

  pozostawieniu Niesobi prawidłowo narysowanej,

 2. opracowanie nowego oryginalnego projektu bez Niesobi ale bezpośrednio

  nawiązującego do słynnego procesu.

Dyrektor Ryszard Mazur poinformował ,że te przekazane uwagi są tylko uwagami Komisji Heraldycznej, natomiast Rada Gminy

jest władna do wprowadzenia herbu nawet takiego, który nie spełnia określonych wymogów.


W dyskusji głos zabrali :


Radny Henryk Rachwał – wyraził niezadowolenie z przedstawionego projektu  herbu. Zaproponował aby ogłosić konkurs

i zwrócić się do młodzieży szkolnej  o narysowanie projektów herbów i wybrać ten najlepszy projekt.


Radny Stefan Trzciński – w swojej wypowiedzi stwierdził, że należałoby  Dyrektora GOK -upoważnić ponownie do

wypracowania projektu herbu  z uwzględnieniem przekazanych uwag przez Komisję Heraldyczną.

Radny Lucjan Dyba

 • poparł wniosek radnego Rachwała w temacie opracowania projektu herbu w ramach konkursu przez młodzież,

 • podziękował Dyrektorowi GOK w imieniu członków LZS Morawin za  współpracę oraz pomoc w zorganizowaniu

  wyjazdów na rozgrywki poza teren powiatu. Podziękował Kierownikowi Rewiru Policji w Doruchowie za opiekę

  nad zabawami, które odbywały
  w Morawinie bez większych zakłóceń.


Radny Czesław Anioł - proponował aby w tej sprawie zwrócić się do znanego  artysty heraldyka P. Jerzego Haladyna

pochodzącego z Bobrownik.
Wskazał, też na temat poczynienia działań dla  przygotowania przez GOK widowiska

na temat spalenia  czarownic
z uwagi na to, że w br. mija 230 rocznica tego

wydarzenia.

Do podjętych spraw w dyskusji ustosunkował się Dyrektor Mazur Ryszardwyjaśniając , że :

w spr. projektu P. Haladyna – przedstawił projekt herbu P. Haladyna, który to symbolizuje podkowę jest o jednak jak stwierdził

zbyt młody okres dziejów Doruchowa.

w spr. ogłoszenia konkursu – nic nie stoi na przeszkodzie aby taki konkurs ogłosić , chociaż mogą być trudności z wybraniem

odpowiedniego projektu.

w spr. przygotowania widowiska spalenia czarownic poinformował , że komisja oświaty zobowiązała go w do przygotowania w

ciągu miesiąca i przedstawienia na posiedzeniu komisji wstępnej kalkulacji przygotowania takiego widowiska. Taką

kalkulację przedstawię na posiedzeniu komisji w m-cu kwietniu br.


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  poddała pod głosowanie przyjęcie złożonej

informacji .


Głosowało 15 radnych „za” było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było -

Informację przyjęto jednogłośnie.


PUNKT 9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Cieśla złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy

Społecznej za 2004 rok.

Sprawozdanie stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.


W dyskusji głos zabrali :


Radny Andrzej Kempa – zapytał czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma  zabezpieczone środki dla 260 osób bezrobotnych bez

prawa do zasiłku z terenu  gminy.


Radny Czesław Anioł – w sprawie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy stwierdził, że znaczna ich część to

osoby, którym się nie chcą pracować i lepiej przyjść na garnuszek gminy. Natomiast jak stwierdził, gdybyprzyszło poprosić te

osoby do pracy na rzecz gminy np. sprzątania terenu to tych osób nie ma. Dlatego jest to problem nie bezrobocia a problem chęci do pracy


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie informację z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej.

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, ”przeciwnych” i „wstrzymujących” nie  było.

Informację przyjęto jednogłośnie.


PUNKT 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Przedstawił, także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

Kończąc swoją wypowiedź podziękował wszystkim radnym, sołtysom , kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorom szkół i wszystkim, którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się w realizację budżetu , gdyż jak stwierdził każdy na swoim stanowisku pracy jakiś wysiłek włożył. Podziękował wszystkim za działania progminne i probudżetowe, które pozwoliły na pozytywne zamknięcie roku 2004 i zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium za 2004 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004rok oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22-03-2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów.

Wniosek Komisji oraz uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi zal. Nr 7 i 8 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Stefan Trzciński – powiedział, że budżet na 2004 rok był bardzo ambitny również jego realizacja jest dobra. Wiele prac zostało wykonanych w zakresie dróg , wodociągów a także w zakresie oświetlenia dróg i ulic. Rozpoczęto na całej terenie gminy zbiórkę śmieci przez firmę „Retman” . Wykorzystano wszystkie możliwe maksymalne działania dla uzyskania dotacji celowych jaki i Unijne , które wykorzystano na realizację zadań inwestycyjnych i za to należą się Wójtowi słowa podziękowania za te wszystkie działania.Nie zrobiono natomiast nic w zakresie bezrobocia w gminie. Pomimo, że to bezrobocie w gminie nie jest tak wysokie, to jest tylko dzięki temu, że mieszkańcy naszej gminy dojeżdżają do pracy do innych miejscowości, a gmina i my radni w tym temacie nie zrobiliśmy nic. Nie zrobiono też nic w kierunku otwierania nowych zakładów pracy i punktów usługowych dlatego też w przyszłych latach podatków tych będzie ubywało. Nie zrobiono też nic w kierunku osób niepełnosprawnych. Dużo natomiast dzieje się w oświacie , która ma swoje prawa zapisane w Karcie nauczyciela. Podsumowując stwierdził, że realizacja budżetu jest dobra i proponuje jego przyjęcie.

Radny Czesław Anioł – w swojej wypowiedzi stwierdził, że realizacja budżetu gminy za 2004 rok jest pozytywna i takie zadnie było też na posiedzeniu komisji oświaty. Zwrócił się natomiast w sprawie wydatków na usługi kominiarskie stwierdzając, że należałoby na wykonywanie usług kominiarskich ogłosić przetarg, gdyż wtedy usługi mogły by być wykonywane znacznie taniej taniej.

Wójt Gminy Józef Wilkosz ustosunkował się do podjętych spraw w dyskusji wyjaśniając, że :

w spr. usług kominiarskich – z wykonywanych u nas usług kominiarskich kominiarze są szczegółowo rozliczani , chociaż w terenie w naszych budynkach mieszkańcy niejednokrotnie nie życzą sobie tego właśnie każdorazowego wymiatania kominów.

w spr. bezrobocia – nie można twierdzić, że nic w tym zakresie gmina nie robi uważam , że przeciwnie chociażby ceny na wodę, ścieki, stawki podatków , plan rozwoju przestrzennego gminy są to działania wręcz pro rozwojowe dla tych co chcą pracować.

w spr. osób niepełnosprawnych – z budżetu gminy dopłaciliśmy do Warsztatów Terapii Zajęciowej 7.000,- zł na zakup samochodu, który wozi osoby niepełnosprawne.

Wobec braku dalszej dyskusji Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych „za” było 15 radnych , „przeciwnych „i „wstrzymujących „ nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwalę Nr XXVI/114/2005 w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do nin. protokółu.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska złożyła Wójtowi Gminy Józefowi Wilkoszowi serdeczne gratulacje . Powiedziała , że budżet na 2004rok był bardzo ambitny i przy jego uchwalaniu sądziła, że jest nie do zrealizowania ,ale dzięki operatywności pracowników Urzędu Gminy,Wójta Gminy, Skarbnik Gminy , Sekretarza, ten budżet został wykonany. Przede wszystkim warte jest zauważenia to, że w czasie tej kadencji , kiedy praktycznie zakończyło się pozyskiwanie środków SAPARDU nasza gmina pozyskała prawie blisko 2 mil. złotych. Jest to naprawdę suma przeogromna i gdyby nie te środki inwestycje na terenie gminy nie byłyby zrealizowane. Dlatego też w imieniu Rady podziękowała Wójtowi Gminy i kadrze Wójta za to, że chcieli szukać i udało się te środki pozyskać. Życzyła aby cała ta kadencja była tak realizowana, jak do tej pory.

PUNKT 11 Uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

Projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że pomoc ta będzie udzielana głównie w formie materialnej na określone potrzeby. Na bieżący rok mamy przyznane na ten cel kwotę 26,- tys. zł. Wniosków zostało przyjętych 170 , których jeszcze liczba może wzrosnąć. Jest to zatem kropla w morzu potrzeb. Dla rozpatrzenia tych wniosków została powołana komisja.

Radny Czesław Anioł – stwierdził, że problemem może być ustalenie dochodowości u rolnika, gdzie dochodowość z danego gospodarstwa może być b. niska a rolnik ten przykładowo posiada 3 ciągnik i wiele innego sprzętu.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło – ustosunkował się do sprawy podjętej  przez radnego Anioła stwierdzając, że w takich

sytuacjach trzeba podchodzić do tematu indywidualnie i stypendium przydzielić tam, gdzie jest faktyczna bieda a nie,

że dochodowość jest niska.

Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych , „za” było 13 radnych , „przeciwnych „ nie było, 2-ch radnych „wstrzymało” się od głosu.

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVI/115/2005 w sprawie udzielania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

Uchwała stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokółu.

PUNKT 12- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Dyrektor Zespołu Oświatowo Administracyjnego Wiktoria Mak – poinformowała, że po wnikliwym przeanalizowaniu projektu tej uchwały nie ma potrzeby podwyższania wartości jednego punktu dla ustalenia tabel wynagrodzenia zasadniczego i proponuje się pozostawienie obecnie obowiązujących wartości i nie podejmowania nowej uchwały w tym temacie.

Do przedstawionej propozycji uwag i wniosków nie wniesiono.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie odstąpiła od podejmowania powyższej uchwały.


PUNKT 13 - Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

Uwag i wniosków do projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było.

Uchwale Nr XXVI/117/2005 podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.


PUNKT 14Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami  gminy Doruchów.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Doruchów.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych „za” było 15 radnych, „przeciwnych „ i „wstrzymujących” nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/118/2005 w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Doruchów.

Uchwała stanowi zał. Nr 12 do nin. protokółu.

PUNKT 15 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005rok.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Tadeusz Tuz - zapytał czy w przedstawionych propozycjach zmiany budżetu nie można by zabezpieczyć środki na założenie wodociągu w kierunku cegielni.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zapytała Wójta Gminy, jakie działania i jakie kierunki podjęto w sprawie budowy wodociągu w k. cegielni. Wniosek ten był już zgłoszony na zebraniu wiejskim w miesiącu styczniu. Prosiła zatem aby do tego tematu przystąpić z dużą rozwagą, gdyż to zadnie jest niezbędne, chociażby ze względu na mieszkające tam wielodzietne rodziny.

Sołtys wsi Doruchów I - Adam Wypchło w swojej wypowiedzi stwierdził, że temat ten jest bardzo ważny. Stwierdził też, że nie potrzeba czekać do okresu po żniwnego, gdyż można rozważyć możliwość przejścia sieci wodociągowej od strony Pana Muskały.

Do sprawy tej ustosunkował się Wójt Gminy informując, że temat ten jest b. istotny ale nie prosty do zrealizowania.

Najważniejszą sprawą jest tu sprawa środków. Jest  też deklaracja Pana Morawca o wykonaniu prac ziemnych. Gmina przystąpiła

też do aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, który przedstawiony zostanie  Radzie na następną sesję. Plan ten jest

podstawowym źródłem dokumentacyjnym przy wszystkich dotacjach o które się staramy. Dlatego też nie możemy od razy coś

dodatkowego wprowadzić do realizacji bez przyjęcia zadania w planie inwestycyjnym. W gminie mamy jeszcze inne ważne

sprawy wodociągowe, chociażby w kierunku P. Sieczki
w Godziętowch , w Doruchowie w k. Pana Stodolnego. Dlatego też

należy to dokładnie przeanalizować i ustalić które z zadań  już uchwalonych zdjąć a przyjąć nowe do realizacji.


Wójt zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na przygotowanie materiałów  geodezyjnych i dokumentacji zakładając na budowę

wodociągu w kierunku byłej cegielni zakładając, że zadanie to przez Radę zostanie do planu inwestycyjnego

wprowadzone.


W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zwróciła się do Rady z wnioskiem „ kto z radnych jest za

tym aby Wójt Gminy przystąpił do przygotowywania materiałów związanych z budową wodociągu w k. byłej cegielni”.


Głosowało 15 radnych „ za” było 15 radnych, „przeciwnych „ i „wstrzymujących „ nie było.

Wniosek podjęto jednogłośnie.


Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaproponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005rok.

Głosowało 15 radnych „za” było 15 radnych, „przeciwnych „ i „wstrzymujących” nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/116/2005 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała stanowi zał. Nr 13 do nin. protokółu.


PUNKT 16 Zapytania i wolne głosy.

Florian Jeziorny – Sołtys wsi Torzeniec

 • wnioskował pod adresem Urzędu Marszałkowskiego o naprawę drogi wojewódzkiej Torzeniec – Wyszanów. Droga ta, jak stwierdził ma same wyboje, dziury i stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników.

 • wnioskował też o naprawę drogi powiatowej Przytocznica – Bukownica,

 • prosił również o wymianę pokrycia dachowego na przystanku PKS w Torzeńcu,

 • wnioskował o poprawę stanu wody pitnej , której stan ostatnio się pogorszył, gdyż po nalaniu do naczynia pozostaje znaczny osad. O ile jest to wynikiem płukania rur to winno się o tym poinformować mieszkańców,

 • w sprawie drogi w Torzeńcu od PGR – do szkoły , która to z uzyskanej informacji ma być przez właściciela zamknięta. Droga ta stanowi najbliższe dojście dzieci z PGR Torzeniec do szkoły.

 • poparł wniosek Radnego Czesława Anioła w temacie neostardy, która jest bardzo potrzeba szczególnie młodzieży.


Radny Czesław Anioł

 • poruszył sprawę braku lekarza pediatry i stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Doruchowie,  

-                           w  sprawie zakupu szlaki na drogi gminne., zapytał kiedy będzie wożona szlaka na drogi. Prosił też aby poinformować P. Bogaczyńskiego, o terminie wożenia szlaki,

                           - prosił  aby na zebraniu członków LZS poinformować , co będzie robione na stadionie  br.

 • prosił też o szczegółowe zapoznanie się z projektem statutu spółek wodnych, który dostarczono radnym.

Radny Jan Jaśkiewicz

 • zapytał, kiedy będzie ustawione lustro przy drodze w Starej Kuźnicy.

 • zapytał też, od kiedy Urząd Gminy będzie zatrudniał pracowników w ramach robót interwencyjnych.

Radny Tadeusz Tuz – zwrócił się w sprawie przystąpienia do wiosennego porządkowania miejscowego parku aby zorganizować akcję sprzątania poprzez młodzież szkolną. Taką pomoc ze swej strony, jak stwierdził deklaruje.

Sołtys wsi Doruchów II Janina Przygoda – zwróciła uwagę , że są już pełne pojemniki od zbiórki śmieci. Zapytała też, czy zostaną ustawione dodatkowe pojemniki na śmieci.

Radny Henryk Rachwał – wnioskował aby Rada skierowała wniosek do Zarządu Powiatu informując, że wybudowany przez Zarząd w roku ubiegłym chodnik w Przytocznicy, już się rozpada. Poruszył tez sprawę niszczejącej drogi Przytocznica – Bukownica.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło

 • wnioskował na budowę dróg na osiedlu w kierunku bazy spędowej,

 • w spr. kanalizacji na ul. Tokarskiej , stwierdził , że po okresie zimowym teren po wykopanej kanalizacji znacznie się obniżył i należałoby to zgłosić wykonawcy.

 • czy to prawda, że w Szkole w Doruchowie zatrudnia się nauczycielkę j. polskiego bez studiów, która ponoć studiuje filologię rosyjską ,

 • poinformował , że P. Pińkowski właściciel stadninii koni udostępnia bezpłatnie swoją ujeżdżalnię pod warunkiem, że musi być z grupą młodzieży z opiekunem. Brak jest jak stwierdził zainteresowania, ze strony młodzieży nauką jazdy konnej ,

 • w spr. drogi na ul. Tokarskiej wnioskował o jej utwardzenie. Ulica ta jest skanalizowana i utwardzona kamieniem,

 • wnioskował o ustawienie kontenera na śmieci na miejscowym targowisku.

 • poruszył sprawę aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, którego procedura ustalania i aktualizacji powoduje tylko przedłużenie realizacji zadań.

Kierownik Rewiru Policji Roman Kowal – zapytał, czy na ulicy Leśnej, gdzie powstaje nowe budownictwo będzie budowana kanalizacja.


Radny Lucjan Dyba – przypomniał o pilnej potrzebie remontu drogi Mieleszówka – Brzeziny, gdzie jak stwierdził dzieci chodzą po kolana w błocie do szkoły w Morawinie. Na realizację tej drogi czekamy, jak stwierdził od 40 lat dlatego też prosił aby nie przesuwano terminu jej realizacji.


PUNKT 17Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz

 • powiedział, że dzisiejsza sesja absolutoryjna stałą się sesją budżetową i wszyscy wskazują na to co trzeba zrobić, na to jednak trzeba mieć pieniądze. Nikt nie mówi jednak o dochodach. Nasze dochody stanowią tylko 25 % budżetu i jest to najniższy poziom w gminie od powstania samorządów w 1990 roku.

 • w spr. drogi do Brzezin – jest ujęta w planie inwestycyjnym jako jedna z potrzebnych dróg . Z informacji Premiera Rządu wynika, że do 2007 roku środki dotacyjne będą ograniczone do minimum . Natomiast rok 2007 – do 2013 jest ostatnią szansą do wykorzystania dla Polski środków unijnych, gdyż potem będą wchodzić do Unii inne kraje. Dlatego też muszą być podejmowane wszelkie działania aby skorzystać z tej możliwości.

 • w spr. chodnika w Przytocznicy wielokrotnie interweniowaliśmy w Zarządzie Dróg ale jeszcze raz z sesji wniosek zostanie skierowany,

 • w spr. drogi w k. bazy spędowej -droga ta jest na pewno w złym stanie ale jest to droga na jednym z najmłodszych osiedli. Dodał , że inne osiedla czekały za lepszą drogą ok. 20 lat,

 • w spr. tłucznia zastanawiamy się co jest lepsze. Na pewno tłuczeń jest cięższy od szlaki i ilościowo będzie go znacznie mniej,

 • w spr. kontenerów na śmieci – zwrócimy się do tej firmy „Retman” o dodatkowe ustawienie kontenerów oraz o opróżnienie zapełnionych kontenerów,

 • w spr. ustawienia lustra przy drodze w Starej Kuźnicy – ponowimy w tej sprawie wniosek. Z uzyskanych informacji od Zarządu Dróg dowiedzieliśmy się, że obecnie odchodzi się od ustawiania luster, które to często powodują jeszcze większe niebezpieczeństwo. O ile będziemy mieli informację o ustawianiu lustra to poprosimy także, radnego Jaśkiewicza aby przy tym uczestniczył,

 • w spr. lekarzy i pielęgniarek w Ośrodku Zdrowia w Doruchowie– na jedną z sesji poprosimy i Dyrektora NFZ z Kalisza, aby poinformował nas o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia,

 • w spr. modernizacji stadionu w Doruchowie – wiemy, że wnioski o dofinansowanie można składać do 6 maja br. Natomiast do końca nie wiemy jeszcze jakie muszą być zabezpieczone materiały i środki na to zadanie,

 • w spr. drogi Tokarzew- Doruchów – wniosek skierujemy do Powiatowego Zarządu Dróg,

 • w spr. ustawienia tablicy z nazwą m. Wygoda Tokarska musi to być uzgodnione z komisją ruchu drogowego i po uzgodnieniu taka tablicę ustawimy,

 • w spr. wyjazdu od Tokarzewa na drogę Kępińska wniosek o podjęcie działań we tej sprawie został skierowany do Zarządu Dróg,

 • w spr. kanalizacji – jest wniosek ujęty w wieloletnim planie inwestycyjnym,

 • w spr. internetu w tej sprawie pisaliśmy do Telekomunikacji i uzyskaliśmy odpowiedź, że w planach na 2005 rok jest ujęta budowa węzła komunikacyjnego internetu w Doruchowie, jednak Telekomunikacja nie wie jeszcze, czy to zadnie zostanie przyjęte do realizacji.

 • w spr. rozliczeń za pobór prądu – taki Rzecznik Praw Konsumenta jest przy Starostwie Powiatowym i tam można skierować wniosek,

 • w spr. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na dofinansowanie realizacji takich zadań mogą na pewno pozwolić sobie tylko b. bogate gminy nas jednak nie jest stać na takie dofinansowanie. Mogą być jedynie możliwości na sektorowe dofinansowanie zadań.

 • w spr. drożności rowu i przepustu na ul. Ostrzeszowskiej – wniosek skierujemy do Związku Spółek Wodnych w Ostrzeszowie,

 • w spr. drogi wojewódzkiej Doruchów- Wyszanów – było już interweniowane, wniosek jednak ponowimy. Modernizacja, tej drogi jest planowane na następne lata ale konieczne jest też bieżące jej utrzymanie.

 • w spr. zanieczyszczenia wody – nie mamy żadnych sygnałów o jej zanieczyszczeniu. Przystąpiliśmy do remontu zbiorników na hydrofornii w Doruchowie i ma to być do

15 maja br. zakończone. Wówczas generalnie zostanie przepłukana cała sieć.

 • w spr. drogi od PGR Torzeniec w kierunku szkoły w tej sprawie przeprowadzimy rozmowę.

Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Orchowska

 • ustosunkowała się do tematu wyników testów z matematyki jaki

  przeprowadzono
  w gimnazjum i przedstawiła raport z ostatnio

  przeprowadzonych egzaminów, gdzie
  w bloku matematycznym była 9-io

  punktowa skala ocen. Gimnazjum w Doruchowie mieściło się w stopniu

  średnim tj. 5-tym. Na 50 punktów, jakie można było uzyskać gimnazjum w

  Doruchowie uzyskało 25,3 punkty. Średnia powiatu ( 9 gimnazjów ) wniosła

  24,2 punkty a średnia województwa 24,4 punkty. Wynika z tego, że gimnazjum

  Doruchowskie jest na drugim miejscu po Mikstacie. Dlatego też, jak stwierdziła

  jest to dobry wynik.


Dyrektor Zespołu Oświatowo- Administracyjnego Wiktoria Mak

- udzieliła odpowiedzi w temacie nadgodzin dla nauczycieli informując, że wykaz nadgodzin został uzgodniony z Wójtem Gminy i przekazany został każdemu dyrektorowi szkoły.


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska w imieniu Rady poprosiła

Dyrektor Zespołu Oświatowo- Administracyjnego o przedłożenie tematu nadgodzin na posiedzeniu komisji oświaty.

Udzielone odpowiedzi zostały przyjęte bez uwag.


PUNKT 18Z a k o ń c z e n i e .W związku z zrealizowaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła o godz. 14,30 XXVI sesję Rady Gminy Doruchów
Pr. Grażyna Tuz                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 Joanna Blewąska 

Załącznik Nr 3 do protokółu Rady Gminy Nr XXVI/2005
z dnia 30-03-2005r.
Doruchów dnia 10.03.2005r


DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w D o r u c h o w i e za rok 2004.


 1. Kadra GOK - 2,5 etatu

- Ryszard Mazur - dyrektor / pełny etat/

- Ryszard Komin - palacz – konserwator 1 etatu

w sezonie grzewczym pełny etat.

- Krystyna Zawadzka - sprzątaczka 1 etatu

- Stanisława Czabańska - instruktor 1 etatu

- Zenon Dymarski - asystent instruktora 1 etatu

 1. Działalność sekcji i zespołów :

  • Zespół folklorystyczny „Doruchowianie”

  • Kabaret „EWG”

  • Młodzieżowy zespół rockowy.

  • Sekcja Aerobic-u

  • Izba Tradycji Ludowej

Poza wymienionymi zespołami przy współpracy z GOK w roku minionym w naszym obiekcie funkcjonowały:

- Świetlica środowiskowa
- Koło hobbystyczne Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Koło Emerytów i Rencistów

Występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie na terenie Gminy i poza nim :

- 11.01.2004r    -  Występ kabaretu „EWG” w Kobylej Górze.

- 18.01.2004r    -  Występ kabaretu „EWG” w Brzezinach k/Kalisza

Występ „Doruchowian” w Tokarzewie „Ślub z ogłoszenia”

- 12.02. 2004r   -   Występ „Doruchowian” w Przytocznicy.

- 6.03. 2004r      -  Występ kabaretu „EWG” w Ostrzeszowie / Starostwo/.

- 21.03. 2004r   -   Występ kabaretu ‘ EWG” w Mikstacie

- 18 04. 2004r   -   Występ „Doruchowian” w Ostrzeszowie - Cross.

- 30.04. 2004r   -  Występ kabaretu „EWG” w Mikstacie.

- 1.05. 2004r    -   Występ kabaretu „EWG” w Brześciu Kujawskim.

- 2.05. 2004r    -   Występ kabaretu „EWG” w Ostrzeszowie.

- 6.06. 2004r    -   Występ kabaretu „EWG” w Chrząstawie k/Jelcza Laskowic.

- 13.06.2004r    -  Występ „Doruchowian” i kabaretu „EWG” na Estradzie folkloru w

Perzowie.

- 18-20.06.2004r -   Udział „Doruchowian” i kabaretu „EWG” w XX Międzywojewódzkim

Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Bukówcu Górnym.

- 27.06. 2004r     - Występ „Doruchowian” w Olszowie /festyn/

- 4.07. 2004         -Występ „Doruchowian´na „Estradzie Folkloru” w Wielowsi.

- 17.07. 2004r Występ kabaretu „EWG” w Ostrzeszowie /festyn/.

                 - 18.07. 2004r Występ kabaretu „EWG” na festynach w Krajance/gm. Czstary/ i w Galewicach.

 

                 -25.07. 2004r Występ zespołu rockowego działającego przy GOK na I Powiatowych Prezentacjach Zespołów Rockowch w Doruchowie.

                 - 21.08. 2004r                        - Występ kabaretu „EWG’ w Grabowie/ jubileusze Par Małżeńskich/

                 - 22.08. 2004r                       -   Występ „Doruchowian” na dożymkach w Bobrownikach.

                 - 29.08. 2004r                        -  Występ „Doruchowian” i kabaretu „EWG” na dożynkach powiatowych w Doruchowie.

                 - 5.09. 2004r                          -   Występ „Doruchowian”i kabaretu „EWG” na Dożynkach w Grabowie/Książenice/.

                 - 13.11.2004r                          - Występ „Doruchowian” i kabaretu „EWG” na Jubileuszach Par Małżeńskich w Doruchowie.

                 - 17 i 18.12. 2004r                  -  Wystawienie przedstawienia pt.”Wigilia u Walusiaków „ dla mieszkańców gminy Doruchów przez zespół         „Doruchowianie”

                        Kapela ludowa oprócz akompaniowania zespołowi „Doruchowianie” wielokrotnie występowała na zaproszenie Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

                        Sekcja Aerobic-u działała w Gok przez 7 miesięcy / październik – kwiecień/. W zajęciach tej sekcji uczestniczyło 10 – 15 pań. Sekcja ta jest sekcją samo finansującą się. Z wpłat uczestniczek zajęć wynagradzany był instruktor prowadzący zajęcia.

                       Od 1994 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Izba Tradycji Ludowej w której gromadzone są w celu udostępniania zwiedzającym przedmioty codziennego użytku związane z życiem mieszkańców wsi naszego regionu.

                      Systematycznie przez te lata gromadzimy i wystawiamy nowe eksponaty, które zostały nam ofiarowane przez mieszkańców Gminy Doruchów.

                       Obecnie w swoich zbiorach posiadamy ponad 400 eksponatów związanych z życiem mieszkańców. W minionym roku Izbę Tradycji odwiedziły wycieczki ze wszystkich szkół z terenu gminy, z Przedszkola, oraz trzy wycieczki z zewnątrz / Emeryci i Renciści z Kępna i Ostrzeszowa/ W swoich zbiorach oprócz sprzętu użytku codziennego eksponujemy stare narzędzia rolnicze.

                        Od 2005r Izba Tradycji Ludowej GOK została wpisana do ewidencji placówek muzealnych Wielkopolski przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury

                      Do największych sukcesów w roku 2004 należy zaliczyć:

  • Zakwalifikowanie się zespołu „Doruchowianie” i kabaretu „EWG” do udziału w XXI Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Bukówcu Górnym.

 1. Działalność imprezowa GOK w roku 2004:

Zestawienie imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK, oraz spotkań i imprez odbytych w GOK:

- 6.01. – Egzaminy Gimnazjum - 7.01. - Testy Gimnazjum

- 13.01. – Konkurs recytatorski Szkół Podstawowych.

- 14.01. - Dyskoteka Szkoła Podstawowa.

-16.01. - Dzień Patrona – Szkoła Podstawowa.

-24.01. - Wieczorek Gimnazjum.

-27-28 .01. Ferie w GOK – Gry konkursy, zabawy organizowane przez GOK i wspólnotę charytatywną przy parafii w Doruchowie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1.02. - Turniej szachowy.

-14.02. - Wieczorek Taneczny – Przedszkole.

-16.02 - Zebranie Wiejskie.

-21.02 - Dyskoteka

-24.02. - Zebranie Koła Emerytów i Rencistów z Doruchowa.

-29.02. - II Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych – Szkół Podstawowych.

/ Organizatorzy GOK, Szkoła Morawin ./

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5.03. - Spektakl teatralny „Z innej perspektywy”


- 8.03. - Dzień Kobiet - Gimnazjum.

-10.03 - Zebranie KGW Doruchów.

-14.03. - Zebranie sprawozdawcze OSP Doruchów.

-16.03 - Zebranie Spółek Wodnych.

-24.03. - Spektakl Teatralny dla uczniów Gimnazjum- „Pomóż mi „

-29.03. - Kiermasz odzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5.04. – Konkurs piosenki – Szkół Podstawowych. -16.04. - Konkurs plastyczny pt. „Zdobne jajo „

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.05 - Festyn z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej

5-6.05 - Egzaminy Gimnazjum.

- 9.05. - Uroczystość rodzinna /p.Moś/

-22.05 - Jubileusz 25 lecia Przedszkola.

-26.05 - Dzień Matki - Emeryci i renciści.

-30.05. - Jubileusz 75 lecia OSP Doruchów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- 1.06. - Dzień Europejski - Gimnazjum.

13.06. - Wybory do Parlamentu Europejskiego.

26.06. - Uroczystość rodzinna /wesele/

3.07. - Uroczystość rodzinna / wesele/

15.07 - Zebranie Spółek wodnych.

25.07. - I Powiatowy Przegląd Zespołów Rockowych – Doruchów 2004r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.08. - Zebranie dot. Gazyfikacji Gminy.

-29.08. - Dożynki Powiatowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.09 . - 65 rocznica pacyfikacji wsi Torzeniec.

-18.09. - Uroczystość rodzinna / wesele/

-25.09. - Uroczystość rodzinna / wesele/

. - - 6.10. - Zebranie Spółek Wodnych.

-13.10. - Impreza szkolna - Gimnazjum.

-14.10. - Apel – Szkoła Podstawowa.

-19.10. - Zebranie rodziców – Szkoła Podstawowa.

-21.10. - Zebranie rodziców – Szkoła Podstawowa.

-29.10. - Otrzęsiny - Ginazjum.

- 5.11 - Zebranie rodziców – Szkoła Podstawowa.

- 9.12. - Jubileusz KGW Doruchów.

-17 i 18.12. - Wystawienie przez zespół „Doruchowianie” przedstawienia pt.”Wigilia u Walusiaków „.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Działalność gospodarcza :

  • wynajem pomieszczenia na centralę telefoniczną

  • prowadzenie działalności imprezowej.

  • Wynajem sali na bale, imprezy rodzinne i inne.

  • Wynajem sprzętu.

  • Prowadzenie zajęć Aerobic-u.


 1. Inne zadania przyporządkowane dyrektorowi GOK nie związane bezpośrednio z upowszechnianiem kultury :

  • prowadzenie dokumentacji związanej ze sportem gminnym, sprawy organizacyjne dotyczące działu sport, dysponowanie budżetem sportu /LZS-y/

  • nadzór nad sportem szkolnym.

  • Współpraca z mediami w celu nagłaśniania ważniejszych wydarzeń z życia naszej gminy.

  • Przygotowywanie materiałów dla różnych wydawnictw promujących naszą gminę.

  • Nadzór nad obiektami i dysponowanie budżetem świetlic i Domów ludowych w Morawinie, Godziętowach i Torzeńcu.

  • Nadzór nad salą ćwiczeń ogólnorozwojowych / siłownia/

 2. Prace remontowo – budowlane :

Ważniejsze zadania wykonane w tym zakresie to :


Dom Ludowy w Torzeńcu :

  • Malowanie sali widowiskowej i zaplecza.

  • Zamontowanie nowych drzwi frontowych.

  • Wyrównanie koparką terenu wokół Domu Ludowego, wykarczowanie krzewów.


Dom Ludowy w Godziętowach :


  • Zakup nagrzewnicy olejowej do ogrzewania sali.


Dom Ludowy w Morawinie :

  • Wybudowanie i wyposażenie chłodni.

  • Zamontowanie nowych drzwi do kuchni.

  • Położenie płytek posadzkowych przed wejściem do Domu Ludowego.

  • Cyklinowanie i lakierowanie podłogi na sali.

  • Zamontowanie baterii umywalkowych /2 szt/


Gminny Ośrodek Kultury w Doruchowie:

  • Utwardzenie placu przed GOK kostką brukową.

  • Zasianie trawy na rabatach i obsadzenie ich krzewami zimozielonymi.

  • Ułożenie płytek ceramicznych przed wejściem do GOK.

  • Remont toalet na piętrze / ułożenie płytek ściennych i podłogowych, montaż luster, przerobienie instalacji elektrycznej, montaż podgrzewacza wody/

  • Remont kapitalny pieca w kuchni GOK.

  • Malowanie Kuchni i zaplecza.

  • Remont zadaszenia sceny na stadionie.


BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY.

Liczba czytelników - 510

Liczba wypożyczeń - 5.790

Udostępnianie książek w czytelni - 382

Udostępnianie czasopism w czytelni - 223

Liczba odwiedzin w bibliotece - 4.183

Biblioteka posiada dwa punkty biblioteczne w szkołach w Przytocznicy i Torzeńcu.


Działalność kulturalno-oświatowa :

Lekcje biblioteczne - 10

Wystawy książek - 6

Wystawy plakatu - 2

Wycieczki - 10 / 315 osób/

Liczba zakupionych książek - 323 voluminy n a kwotę 6.000,- w tym ze środków Ministerstwa Kultury 1.600,-

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2004r - 14.794.


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w DORUCHOWIE ZA 2004 rROZCHODY ;


Par. 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.363,95

- Środki bhp dla pracowników - 231,05

- mleko dla palacza GOK - 132,90

-nagroda dla zespołu „Doruchowianie” 1.000,-


Par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.226,42


Par. 4040 - dodatkowa premia roczna - 3.736.03


Par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.424,15


Par. 4120 - składki na fundusz pracy - 1.269,29


Par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35.551,72

- zakup środków czystości - 412,40

- zakup materiałów biurowych - 140,19

- zakup artykułów gospodarczych - 759,21

- zakup opału -8.253,70

- prenumerata czasopism - 494,10

-zakup drzewek ozdobnych - 527,50

-zakup papy - 7.533,91

-zakup nagrzewnicy do Godziętów - 4.480,67

- zakup podgrzewacza wody –GOK - 230,99

-zakup lustra do WC GOK - 104,51

-zakup płytek i listew „ - 2.303,71

-zakup materiałów na zadaszenie sceny 853,72

-zakup materiałów hydraulicznych - 130,-

-zakup materiałów murarskich - 940,20

-zakup materiałów malarskich - 650,90

-zakup firan - 203,50

-zakup materiałów /fuga, klej/ - 199,74.

-zakup słodyczy –konkurs „Zdobne jajo” 64,86

-zakup agregatów chłodniczych - 1.891,- / D. L. Morawin/

-zakup materiałów do budowy chłodni 965,25 / D.L. Morawin/

-zakup płytek ceramicznych - 985,99 / D.L. Morawin/

-zakup steropianu i inne mat. - 348,10 / D.L Morawin/

-zakup materiałów malarskich - 909,42 / DL. Morawin/

-zakup lakierów - 187,27 / D.L. Morawin/

-zakup materiałów - 190,78

-zakup materiału – fuga - 64,- / D.L. Morawin/

-zakup farb do Torzeńca - 1.201.78 / D.L. Torzeniec/


Par. 4260 Zakup energii - 7.428,43

- energia elektryczna - 6.978,51 / dotyczy GOK, Morawin, Godziętowy i Torzeniec/
-   dostawa wody - 190,-
- odprowadzenie ścieków - 259,92


Par. 4270 Zakup usług remontowych - 62.848,43

- wykonanie zadaszenia sceny - 481,-

- naprawa akordeonów - 200,-

- modernizacja placu przed GOK 57.457,43

- założenie płytek / Morawin/ - 800,-
- wykonanie i montaż drzwi Torzeniec 1200,-
- remont pieca i instalacji C.O - 886,80
- wykonanie drzwi / 2 szt.Morawin/ - 650,-
- ułożenie płytek GOK - 1.100,-
- przerobienie instalacji elektr. GOK - 73,20

Par. 4300 Zakup usług pozostałych - 10.222.88

- usługi telefoniczne - 1.514,-

- abonament - 28,95

- usługi kominiarskie - 304,-

- wywóz śmieci - 425,-

- opłaty i prowizje bankowe - 727,55
- wynagrodzenie instruktora Aerobic - 2.565,60
- badania okresowe pracowników - 169,-
- transport drewna - 108,-
- legalizacja gaśnic - 53,68
- opłata za szkolenie kadry - 180,-
- szklenie okien - 30,-
- ogłoszenie przetargu - 30,50
- akredytacja zespołu na „Doruchowianie” 1.050,- / XXI Międzwojewódzki Przegląd.Zespołów –Bukówiec Górny/
- przewóz zespołu „Doruchowianie” - 560,-
- cyklinowanie podłogi w Morawinie - 1.000,-
- transport torfu do GOK - 180,-
- czyszczenie strojów ludowych - 77,-
- równanie równiarką terenu - 586,50 / plac przed salą w Torzeńcu/
-usługi hydrauliczne - 152,80
-obsługa KZP. - 30,30
-wynagrodzenie zespołu /festyn/ - 450,-

Par. 4410 Podróżę służbowe - 364,50


Par. 4440 Odpis na fundusz urlopowy - 1.739,20 
 


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZA ROK 2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROZCHODY


Par. 3020 - środki bhp pracowników - 52,56


Par. 4010 - wynagrodzenia osobowe -2 0.723,94


Par. 4040 - premia roczna - 1.612.19


Par. 4110 - składki ZUS - 3.966,91


Par. 4120 - składki na fundusz pracy - 534,27


Par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.416,75

- czasopisma - 1.514,91

- środki czystości mat. biurowe - 795,63

- zakup opału - 3.866,20

- materiały gospodarcze - 240,01


Par. 4240 - zakup pomocy naukowych i książek - 6.227,41


Par. 4260 - zakup energii elektrycznej - 785,13


Par. 4300 - zakup usług pozostałych - 2.558,52

- usługi telefoniczne - 736,65

- abonament RTV, KZP - 39,05

- zakup znaczków - 194,30

- naprawa kosiarki - 170,-

- prowizje bankowe - 445,30

- legalizacja gaśnic - 62,22

- wynagrodzenie punktów - 855,-

bibliotecznych.

- badania okresowe - 56,-

Par. 4410 - Podróże służbowe - 119,24

Par. 4440 - świadczenia urlopowe - 695,68