PROTOKÓŁ NR XXVII/2005


z sesji RADY GMINY DORUCHÓW

odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 rok w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie

------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10 – tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  o t w o r z y ł a XXVII sesję Rady Gminy w Doruchowie.


W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Pan Lech Janicki oraz Kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Pan Bogdan Ogrodowski.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Tak więc Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.


Nieobecny Radny Waldemar Pietrusiak usprawiedliwił swoją nieobecność.


Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła porządek obrad :

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. I n t e r p e l a c j e i z a p y t a n i a r a d n y c h .

 7. Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

 8. Informacja Starosty Powiatu o ogólnej działalności powiatu.

 9. Informacja o porządku i czystości w gminie.

 10. Podjęcie uchwały w aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego GminyDoruchów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/2004 z dnia 15 -10 -2004 dotyczącej „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I”.

 2. Przedstawienie projektu budowy sali gimnastycznej w Doruchowie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

 4. Zapytania i wolne głosy.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 6. Z a k o ń c z e n i e .


Do zaprezentowanego porządku obrad uwag i wniosków Radni nie wnieśli.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3-go to jest wyboru sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad XXVII sesji zaproponowała Radnego Jana Sieczkę.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała Radnego Jana Sieczkę na sekretarza XXVII sesji.


PUNKT 4 - Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.


Protokół z XXVI sesji Rady Gminy została wyłożony do wglądu przed sesją.

Z protokółem było można zapoznać się w biurze rady. Sekretarz poprzedniej sesji przedstawił informacje dotyczącą sporządzonego protokółu.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do treści protokółu.W wyniku głosowania protokół Nr XXVI przyjęto jednogłośnie.

PUNKT 5 Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie Radny Mieczysław Niełacny, Radny Jan Jaśkiewicz

i Skarbnik Gminy Władysława Lasota.

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 6 Interpelacje i zapytania radnych.


Na XXVII sesji Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania :


Radny Anioł Czesław

w spr. ścięcia drzew przy Ośrodku Zdrowia w Doruchowie, gdzie jak stwierdził zostały wycięte dwie wierzby o pokaźnej średnicy oraz krzewy. Drzewa i krzewy te był w latach 1973-74 sadzone przez młodzież w czynie społecznym a teraz okazuje się, że brakuje drzewa na opał to się je wycina.

w spr. neostrady zapytał, jak daleko jest posunięty ten temat, gdyż młodzież ciągle go pyta pyta kiedy będzie to podłączenie.


Radny Broniszewski Zbigniew

 • zapytał na jakim etapie jest sprawa kontroli przez ZUS w Zespole Oświatowo- Administracyjnym.

 • postawił wniosek do komisji rewizyjnej aby sprawdziła stan drogi Torzeniec – Stary Pan gdyż, jak stwierdził stan tej drogi jest gorszy po remoncie niż przed remontem tej drogi.

 • w spr. obcięcia suchych drzew (brzozy) przy drodze wojewódzkiej Doruchów –Torzeniec. Zapytał czy w tej sprawie zostały skierowane pisma.

Radny Andrzej Kempa

 • w spr. drogi od krzyżówki w Tokarzewie w kierunku Doruchowa – jest to już trzecia sesja, jak stwierdził na której to wnioskuję o remont tej drogi na której powstają coraz to większe wyrwy,

 • wnioskował o ograniczenie przewozu żwiru przez Pana Gużdzioła nową drogą od Tokarzewa do Rudniczyska. Droga ta jest już uszkodzona dlatego winny być podjęte przez Wójta Gminy odręczne działania


Radny Stefan Trzciński

                   -    
w spr. gazyfikacji gminy zapytał, czy w tej sprawie są czynione dalsze działania.

                    -  
w spr. drogi wojewódzkiej Doruchów – Torzeniec, która jak stwierdził jest najgorszą drogą w całej wielkopolsce . 
                        W sprawie tej drogi zobowiązali się podjąć działania radni sejmiku wojewódzkiego Pan Skoczylas i Pan Szmaj
                        Dlatego też, jak stwierdził należy skierować do radnych sejmiku wojewódzkiego pismo z zapytaniem, co w tej 
                        sprawie poczyniono.

         
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.16 porządku obrad.

PUNKT 7Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m.sesyjnym.


Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że w okresie m. sesyjnym uczestniczył jak i załatwiał między innymi sprawy:

 • w naradzie dotyczącej polityki oświatowej i finansowej oraz inwestycji oświatowych w Urzędzie Wojewódzkim,

 • w Starostwie - w sprawie robót publicznych, gdzie od 4 maja br zostaną zatrudnieni pracownicy robót tj. 5 osób w Urzędzie i 5 osób przy pracach melioracyjnych,

 • kolejne zadanie to realizacja przebudowy mostów na starorzeczu i rzece Prośnie

 • sprawdzał postęp robót na hydrofornii , gdzie prowadzony jest remont zbiorników do wody,

 • lustracja stanu dróg publicznych oraz chodników przy drogach powiatowych,

 • udział w walnym zgromadzeniu spółki oświetleniowej,

 • sprawa przebudowy parkingów przy Urzędzie Gminy,

 • udział w zgromadzeniu związku gmin ziemi ostrzeszowskiej.

 • udział w poszerzonym posiedzeniu komisji oświaty,

 • udział w” crosie „ ostrzeszowskim,

 • wydanie zarządzenia w sprawie określenia standardów organizacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjum i w przedszkolu

 • kontrola pracy równiarki, która pracowała na drogach,

 • udział w sesji rady powiatu,

 • sprawa niszczenia dróg przez Lasy państwowe,

 • organizacja robót publicznych,

 • udział w walnym Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • wydanie zarządzenia w sprawie powołania komisji stypendialnej,


Wójt Gminy przedstawił także informacje z realizacji uchwał rady podjętych na ostatniej sesji rady. Informacja stanowi zał. Nr do nin. protokółu.

Do złożonej informacji uwag i wniosków nie wniesiono. W wyniku głosowania informację rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 8 - Informacja Starosty Powiatu o ogólnej działalności powiatu.

Rozpoczynając swoją informację Starosta Powiatu Lech Janicki na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję a następnie pogratulował Wójtowi Gminy Józefowi Wilkoszowi za udzielone 100% absolutorium, jakie otrzymał od rady na poprzedniej sesji. Następnie swoją informacje dotycząca funkcjonowania powiatu przedstawił w kilku ważniejszych zagadnieniach m. innymi sprawy :

 • służby zdrowia, gdzie jak stwierdził na terenie powiatu funkcjonuje 1 szpital mieszczący się w Ostrzeszowie. Jego bilans jest ujemny ale tylko dlatego, że kwota 1.600 tys. to zaległości z tytułu ustawy” 203”, które kto mają być refundowane z budżetu Państwa. O ile nie zostanie to zrefundowane, to jak stwierdził żaden szpital sobie z tym nie poradzi. Pozostała kwota zaległości wynosi 330 tys. zł, jest ona znacznie mniejsza  w porównaniu do roku ubiegłego, która wynosiła 1.100,- zł. Kwota ta jest też niższa od kwoty amortyzacji szpitala, która wynosi 400,- tys. zł . Dlatego też jak stwierdził, gdyby nie „ustawa 203 „ to szpital ostrzeszowski miałby bilans dodatni. W tej sprawie są podejmowane w sejmie działania, które mają spowodować oddłużenie tego typu szpitali. Dalsze funkcjonowanie i utrzymanie szpitala w powiecie jest potrzebne. W najbliższym czasie zostanie zakończona termomodernizacja szpitala, zostały wymienione wszystkie okna oraz cały budynek będzie ocieplony. Zysk na do ciepleniu budynku przyniesie roczne oszczędności w kwocie 200 tys. zł.

  -
  w temacie oświaty, przeprosił uczniów i studentów za opóźnienia w wypłacaniu stypendiów. Środki z budżetu Państwa mają wpłynąć do 10 maja br.

 • w temacie opieki społecznej , gdzie jak stwierdził jest dobrze rozwinięta sieć pomocy w całym powiecie. Bardzo dobrze funkcjonują WTZ w Doruchowie.

 • o rosnących zadań i konieczności zwiększenia etatów w Powiatowym Biurze Pracy,w temacie drogownictwa zapowiedział upowszechnianie programu budowy chodników w oparciu zatrudnianie osób w ramach robót publicznych,

 • zaprosił na ważne imprezy jakie odbędą się w br. tj. Powiatowa Wystawę Koni, Powiatowe Dożynki w Grabowie,

 • poinformował o prowadzonej akcji na rzecz powstania na wzniesieniu Kobyla Góra dzwonu ku czci Papieża Jana Pawła II.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Jan Sieczka

 • zapytał, czy powiat będzie budował drogę powiatową Przytocznica – Godziętowy.

Radny Lucjan Dyba

 • w sprawie drogi Stary Pan- Wygoda Plugawska, której budowa ma już długą historię bo od 1975r. i miała być dawno zrealizowana.

 • w sprawie budowy chodnika w m. Wygoda Plugawska aby podnieść bezpieczeństwo na tej drodze.

Radny Henryk Rachwał

 • w swojej wypowiedzi stwierdził, że jak z przedstawionej informacji przez Starostęwynika powiat na miarę swoich możliwości zadania wykonał, mimo to jest jeszcze wiele spraw, które niejednokrotnie są to sprawy błache ale ważne m. innymi wykopanie rowu w Przytocznicy od przystanku PKS-u pod lasem , gdzie rów jest wyżej od drogi . Inną sprawą są wycięte krzaki w Przytocznicy przy drodze od krzyża do mostu, które po ścięciu pozostawiono w rowie.

- wskazał na wysokie zatrudnienie pracowników administracji w Powiatowym Zarządzie Dróg,

 • poruszył sprawę niewłaściwej wypowiedzi Kierownika Wydziału Ochrony ŚrodowiskaStarostwa Powiatowego P. Władysława Karnickiego, który to zapowiadał zamknięcie  wysypiska śmieci w Doruchowie,

         -    zapytał kiedy Doruchów będzie miał w Ośrodku Zdrowia lekarza stomatologa.


Sołtys wsi Plugawice Krystyna Jurasik

 • zapytała o możliwości remontu starego 100- tu letniego pałacu w Plugawicach ze środków unijnych,

 • poruszyła spraw ę budowy drogi Plugawice- Wyszanów .


Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło

- dla bezpieczeństwa na drodze wnioskował o budowę chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. ( 40 m) , gdzie pomoc deklaruje P. Morawiec oraz o budowę chodnika Doruchów Emilianów,

 • w sprawie funkcjonowania Związku Spółek Wodnych w Ostrzeszowie i niewłaściwegozachowania się pracownika tego Związku,

 • prosił aby podjąć działania o zatrudnienie lekarza stomatologa w Ośrodku Zdrowia.


Sołtys wsi Doruchów II Janina Przygoda

 • poruszyła sprawę drogi Wrzosy – Bobrowniki na której to ciągle powstają wyboje powodujące zagrożenie bezpieczeństwa. W sprawie tej drogi skierowano  wniosek do Zarządu Dróg, jednak z uwagi na brak środków droga ta nie została naprawiona i ciągle jest zagrożeniem.


Dyrektor Przedszkola Zofia Krzemińska

 • zwróciła się z wnioskiem o skierowanie do Doruchowa na kilka godzin w tygodniu lokopedy uzasadniając to tym,że 60 % dzieci ma złą wymowę. Jest to bardzo potrzebne, gdyż dojeżdżanie rodziców do Ostrzeszowa jest znacznym utrudnieniem i nie wszyscy mogą dojechać. Poparła wniosek sołtysa Adama Wypchły o zatrudnieniu w Ośrodku Zdrowia lekarza stomatologa.

Radny Czesław Anioł

 • wnioskował o odnowienie ( położenie nowej elewacji ) na budynku Ośrodka Zdrowia.


Prezes Związku OSP Jadwiga Kosik

 • zwróciła się z wnioskiem do P. Starosty aby w pierwszą niedzielę lipca nie organizować na terenie gminy Doruchów imprezy o zasięgu powiatowym, gdyż już od lat w tą niedzielę są organizowane gminne zawody pożarnicze.


Radny Stefan Trzciński

 • w swojej wypowiedzi stwierdził, że z przedstawionej informacji przez Starostę wynika , że robi się dużo również i na drogach ale jak wynika są to roboty bardzo drogie, gdyż przykładowo budowa 1 m chodnika , którą wyliczyliśmy wynosi ok. 200 – zł. Dlatego też takie zadania winny być realizowane w ramach robót publicznych przy odpowiednim nadzorze budowlanym aby znacznie obniżyć koszty.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie Joanna Hyłka – Krzyżańska

 • wnioskowała o zatrudnienie dodatkowo na nowy rok szkolny pedagoga bądź psychologa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrzeszowie, ponieważ czas oczekiwania dziecka do tej poradni wynosi ok. 1 roku a dzieci chorych dzieci ciągle przybywa.

Radna Joanna Blewąska

- zwróciła się w temacie godziny rozpoczynania lekcji w Gimnazjum w Ostrzeszowie, gdyż już od godz. 7-ej rozpoczynają się zajęcia i w większości dotyczy to uczniów dojeżdżających z Doruchowa. W związku z taką sytuacją i z tego co mówią rodzice to w br. większość uczniów z Doruchowa wybiera z tego powodu się do Liceum LO w Kępnie,

w spr. stypendiów zapytała, czy jest prawda, że rodzice muszą przed otrzymaniem stypendium muszą okazać się rachunkami. Problem polega na tym, że stypendia otrzymują dzieci z rodzin najbiedniejszych i aby otrzymać takie stypendium trzeba najpierw je wydać pieniądze , aby otrzymać zwrot.

Do podjętych spraw w dyskusji odpowiedzi udzielił Starosta Powiatu Lech Janicki informując, że :

w spr. stypendiów – zasady rozliczania stypendiów są ustalone przez Urząd Marszałkowski i muszą być spójne z przepisami jakie obowiązują w całym kraju. Dlatego nie jestem w stanie sam ich zmienić.

w spr. rozpoczynania zajęć od godz. 7-ej w Liceum LO – jest to podyktowane tylko bakiem bazy lokalowej. Zmieni się to od nowego roku szkolnego, gdyż zostaną zaadaptowane pomieszczenia w sąsiednim budynku. Natomiast przyszłość ( spadek ilości dzieci ) wskazuje, że powróci się do obecnych pomieszczeń.

w spr. zatrudnienia psychologa i lokopedy – przez okres 3-lat budżet poradni pedagogicznej zwiększył się dwukrotnie. Etat psychologa jest etatem tak deficytowym, że trudno jest o taką osobę. Uważam, że w każdej szkole winien być pedagog i psycholog gdyż jest to niezbędna pomoc w nauczaniu. Dlatego też sprawę tą mamy ciągle na uwadze i będziemy strać się to rozwiązywać.

w spr. drogi Przytocznica – Godziętowy na realizację tego zadnia będzie pisany wniosek o środki unijne i trudno natomiast powiedzieć czasookres realizacji zadania.

w spr. elewacji budynku Ośrodka Zdrowia – musi być najpierw ocieplenie a dopiero elewacja. Musi być też współudział wspólnoty mieszkaniowej, która się zawiązała. Większy udział ma powiat ale nie ma prawa sami realizować remontu bez udziału wspólnoty. W budynku tym jest 1 mieszkanie nie wykupione i przeznaczone dla potrzeb gminy.

w spr. chodnika w m. Wygoda Plugawska – tworzony jest obecnie program rozwoju sieci drogowych do roku 2015 i na zasadzie hierarchii ich ważności wszystkie zadania drogowe o zasięgu powiatowym będziemy starali się je umieścić na poszczególne lata o ile będzie wsparcie danego samorządu. W powiecie mamy 50 km dróg powiatowych nieutwardzonych. Niektóre z nich nie powinny być drogami powiatowymi ale są .

w spr. stomatologa – problemem jest brak chętnego stomatologa, który chciały podjąć taką pracę. Sprawa ta należy do Funduszu Zdrowia i jej Dyrektor P. Gryszka obiecuje, że o ile będzie chętna osoba to sfinansuje to zatrudnienie. Sprawa stomatologa musi się rozwiązać w najbliższych miesiącach.

w spr. kosztów budowy dróg i chodników prosił o wszelkie sygnały złego wykonawstwa zadań w tym zakresie. Koszty realizacji zadań w zakresie dróg są b. wysokie ale wynikają z przetargów. Dlatego też chcemy budowę chodników realizować w ramach robót publicznych aby obniżyć koszty.

w spr. rowów oraz wycinkę krzewów o których mówił Radny Rachwała przekażę aby sprawdziła to Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg P. Giczewska.

w spr. przekazanej informacji przez Kier. Wydziału Ochrony Środowiska, przeprosił za to nie dopatrzenie ze strony kierownika, który zacytował literalny przepis ustawy w zakresie ochrony środowiska.

w spr. środków na remont pałacu – można tu sięgnąć po środki unijne ale muszą też być własne.

w spr. zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg – zatrudnionych jest tam 7 osób umysłowych i 5 fizycznych. Jeżeli chodzi o pracowników administracji to muszą oni przewrócić sterty papierów związanych z samymi przetargami i nadzorowaniem robót. Praca Powiatowego Zarządu Dróg jest zasilana pracownikami interwencyjnymi. Obecnie jest zatrudnionych 5 pracowników, którzy już pracują na drogach.

w spr. spółek wodnych – mamy satysfakcję, że w tej spornej sprawie zrobiono krok do przodu. Za Gminne Spółki odpowiada Starosta natomiast Związek Spółek Wodnych nadzoruje Marszałek Województwa.

w spr. drogi Wrzosy – Bobrowniki – sprawdzimy to i ustalimy, co jest możliwe do zrealizowania.


Udzielone odpowiedzi Rada przyjęła.

PUNKT 9 - Informacja o porządku i czystości w gminie.

Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył informację o porządku i czystości w gminie. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


W dyskusji głos zabrali :


Radny Tadeusz Tuz

 • wnioskował o zwrócenie uwagi właścicielowi posesji przy skrzyżowaniu drogi Doruchów – Kępno - Torzeniec aby poprawił stan rozwalającego się płotu.

 • wnioskował też o uporządkowanie terenu przy wjeździe do Doruchowa od strony Ostrzeszowa przy magazynie opałowym w miejscu gdzie został zasypany rów.

Prezes GS-u – Paweł Pietrusiak

- poinformował, że GS – prowadzi handel środkami ochrony roślin przy których pobierana jest kaucja za opakowania.. Mamy też podpisaną umowę z firmą Retman na odbiór tych opakowań aby nie pozostawiać ich w różnych miejscach. Ponadto stwierdził, że świadomość mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki śmieci idzie w dobrym kierunku, gdyż coraz więcej mieszkańców wrzuca śmieci do ustawionych kontenerów.


Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz wyjaśniając, że

w spr. rozwalającego się płotu skierujemy stosowne pismo do właściciela posesji.

w spr. uporządkowania terenu przy placu Gs-u zamierzamy w ramach robót publicznych zrealizować przy współpracy ze Starostwem odcinek chodnika przy ul. Powstańców i ten przy terenie GS-u.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożoną informację o porządku i czystości w gminie.

Głosowało 14 radnych, „za” było 14 radnych, „przeciwnych i „wstrzymujących nie było „.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

PUNKT 10 - Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Doruchów.


Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił propozycje zaktualizowania wieloletniego planu inwestycyjnego.


W dyskusji głos zabrali :


Radnych Jan Jaśkiewicz

 • zwrócił się do Wójta Gminy aby wzięto pod uwagę drogę Stara Kuźnica ( 250 m ) , którą to mieszkańcy w czynie społecznym remontowali a teraz mają czekać na jej realizację aż 2009 roku.


Radny Czesław Anioł

 • zapytał o temat realizacji zadań w zakresie kanalizacji.

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Kierownik Ref. Rol. Stanisław Smiatacz oraz Wójt Gminy.

Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Rada Gminy przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwale Nr XXVII/119/2005 w sprawie aktualizacji „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Doruchów”.


Uchwała stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.

PUNKT 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/2004 z dnia 15-10-2004 dotyczącej „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”.


Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/2004 z dnia 15-10-2004r. dotyczącej „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”.


Uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych , „przeciwnych „ i „wstrzymujących” nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/120/2005 w sprawie zmiany uchwały

Nr XXI/89/2004 z dnia 15-10-2004 dotyczącej „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.


PUNKT 12 - Podjęcie uchwały w sprawie „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I”


Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu rozwoju miejscowości Doruchów I „.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwał.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych „ , „przeciwnych” i”wstrzymujących „ nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/121/2005 w sprawie „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I”.


Uchwała stanowi zał. Nr 6 do nin. protokółu.


PUNKT 13 -  Przedstawienie projektu budowy sali gimnastycznej w Doruchowie.


Temat projektu budowy sali gimnastycznej w Doruchowie przedstawił  Kierownik Ref. Rol. Gosp. Kom. Stanisław Smiatacz.

Poinformował m. innymi , że :

 • sala gimnastyczna, która ma być realizowana jest to obiekt który będzie łącznikiem istniejącego budynku gimnazjum. Obiekt ten będzie dla potrzeb wszystkich szkół jak i dla potrzeb ogólno – gminnych. Istniejący teren przy budynku gimnazjum zostanie prawie w całości wypełniony budowanym obiektem a ponadto będzie w sąsiedztwie istniejącego stadionu sportowego, to w całości stanowiło będzie kompleks oświatowo- sportowy. Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 1507 m2 a sama sala gimnastyczna będzie miała powierzchnię 1025m 2 . Powierzchnia sali umożliwi ustawienie normatywnego boiska do gry w piłkę siatkową, koszykówkę ręczną oraz inne gry. Sala ta będzie podzielona w układzie poprzecznym na trzy odrębne fragmenty. To przedzielenie będzie stanowiło kotarę pozwalająca na to aby 2 i 3 grupy młodzieży mogły jednocześnie ćwiczyć. Pod te potrzeby będą też zrobione szatnie i sanitariaty. Na parterze będzie magazyn na sprzęt sportowy oraz pokój dla nauczycieli z kompleksem sanitarnym. Wysokość sali wynosi ok.8 m co pozwoli na to , że zaplecze utworzone będzie dwukondygnacyjne. Kubatura tego obiektu wynosi 14398 m3. Dach będzie z konstrukcji stalowej kryty płytami termoizolacyjnymi i na zewnątrz blachą. Cały projekt , który będzie realizowany przy udziale środków Ministerstwa Edukacji i Sportu był analizowany przez Kuratorium Oświaty jak również przez Departament Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Instytucje te wyraziły dobrą ocenę projektu , który spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie. Obiekt ten po wybudowaniu będzie stanowił kolejny obiekt który będzie dobrą wizytówką naszej gminy. Na wykonanie obiektu został ogłoszony przetarg, oferty mają wpływać do 25 maja br. a zainteresowanie jest dość duże, dlatego też nie możemy mówić jeszcze o cenie obiektu dla zachowania tajemnicy aby nie podpowiadać wykonawcom za ile można wykonać budowę. Ustawa o zamówieniach mówi o podaniu wartości ale dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert. Można tylko powiedzieć, że jest to znacząca kwota jak na naszą gminę ale przy wsparciu takie zadanie można zrealizować.

Do przedstawionego projektu budowy sali nie wniesiono żadnych uwagi i wniosków. Rada pozytywnie oceniła przedstawiony projekt jak i podejmowane działania w kierunku budowy sali gimnastycznej.

PUNKT 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.


Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowało 14 radnych „ za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.


Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/122/2005 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu.

PUNKT 15 - Zapytania i wolne głosy.

Joanna Blewąska – Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informację Powiatowego Biura Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o składanie wniosków przez rolników na dopłaty unijne.Do tej pory wpłynęło tylko 30 % wniosków a można składać tylko do 15 maja i dlatego należy się spodziewać, że będą duże kolejki. Prosiła zatem rolników aby nie czekali do ostatniej chwili.

Idzi Baraniak – pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poinformował o technicznej stronie sporządzania wniosków.

Adam Wypchło – sołtys wsi Doruchów I zapytał w sprawie obowiązku wpłat na kanalizację.PUNKT 16Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania rozpoczął od tematu opłat za przyłącza wyjaśniając, że :

w spr. wpłat na kanalizację – kanalizacja w Doruchowie była budowana przez Społeczny Komitet Budowy , który to na ogólno wiejskim zebraniu podjął określone uchwały

o zasadach odpłatności i realizacji tego zadania. Znaczna część mieszkańców wytyczone przez SKB obowiązki zrealizowało są jednak osoby, które tych obowiązków nie wykonało. Dlatego też jest tu widoczne, jak wygląda solidarność mieszkańców.

Ze strony Przewodniczącego SKB zostaną skierowane pisma przypominające o tych zasadach do tych osób, które nie wywiązały się z obowiązków. Część osób podpisała stosowne umowy na realizację tego zadania dlatego, też wiadomą sprawą jest, że umów należy dotrzymywać, gdyż jest taka zasada prawna. Dlatego też w najbliższym czasie do osób, które nie dokonały wpłat zostaną skierowane pisma z apelem o wpłaty i nie lekceważenie tych osób, które wpłaciły a niejednokrotnie tych biednych.

w spr. ścięcia drzew k. Ośrodka Zdrowia – gospodarzem tego obiektu i terenu jest po części jest wspólnota mieszkaniowa. Dlatego też określone rozmowy zostały przeprowadzone ze wspólnotą mieszkaniową. Były wycięte dwie wierzby, które jak stwierdzono były złamane i zagrażały bezpieczeństwu.

w spr. neostrady zostanie ponownie stosowne pismo skierowane do Telekomunikacji aby poinformowali czy zadanie to zostało przyjęte w planach.

w spr. ZUS – kontrola w Zespole Oświatowo – Administracyjnym, , obecnie prowadzona jest prowadzona kontrola ZUS. O postępie w prowadzonej kontroli i poinformuję na najbliższej sesji.

w spr. drogi do Starego -Pana – droga ta o ile by miała nakładkę 4-6 nawierzchni na pewno byłaby taka jaką sobie życzymy ale byłaby 8 – 10 krotnie droższa. Dlatego też ze swej strony proponuję aby wspólnie z komisja rewizyjną, realizatorami tej drogi
i inspektorem nadzoru sprawdzić stan tej drogi i ustalić co jeszcze można poprawić.

w spr. drzewa przy drodze wojewódzkiej – wszystkie zgłaszane wnioski są kierowane do odpowiednich instytucji , nie mamy natomiast żadnego wpływu na realizację tych wniosków .

w spr. drogi powiatowej Tokarzew – Doruchów myślę, że podjęte będą tu działania ze strony Starosty.

w spr. ograniczenia przewozu żwiru na drodze Tokarzew – Rudniczysko zostanie skierowany wniosek do służb drogowych o podjęcie stosownych działań.

w spr. gazyfikacji – na budowę gazociągu jest opracowywany projekt budowy oraz czynione są starania o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.


Do udzielonych odpowiedzi uwag nie wniesiono.

PUNKT 17 - Z a k o ń c z e n i e .W zwiazku z zrealizowanie porządku Obrad Przewodnicząca rady Gminy Joanna Blewąska o gdoz. 14,30 zamkła XXVII sesję Rady Gminy Doruchów

Prot. Grażyna Tuz                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy             
                                                                                                                      Joanna Blewąska