Uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
rodziny żołnierza (poborowego)

 

Podstawa prawna:

 

art. 88 i 39, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  Nr 241, poz.2416
ze zmianą).

 

Wymagane dokumenty :

 

1. Podanie o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
które  powinno zawierać:

a)  imię i nazwisko poborowego;

b)  datę i miejsce urodzenia poborowego;

c)  adres zamieszkania poborowego;

d)  numer ewidencyjny PESEL poborowego;

e)  wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania
bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku
do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

 

2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła
    szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

a)  kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

b)  zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego
z osobą wymagającą opieki,

c)  oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki,
jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi
konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem
pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby
wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

  3.  J eżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie
niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

a)  zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego
z osobą wymagającą opieki,

b)  ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy
i do samodzielnej egzystencji,

c)  oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki,
jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi
konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem
pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby
wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  4.  J eżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku
orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

  5.  I nne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.

 

Opłaty:

           

·        Zwolnienie z opłat

 

Termin załatwienia sprawy :

 

            Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

            Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania żołnierza  na pobyt stały lub 
           czasowy pow. 2 m-cy

           Powiatowa Komisja Poborowa właściwa ze względu na miejsce zameldowania poborowego
           na pobyt stały lub czasowy  pow. 2 m-cy

 

 

 

UWAGI:

           

            Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda uzupełnień
            lub jednostka wojskowa w której żołnierz pełni służbę.