PROTOKÓŁ NR XXVIII/2005

z sesji R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

odbytej w dniu 27 maja 2005 roku

w sali Domu Ludowego w Morawinie


------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 12-tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła XXVIII sesję Rady Gminy .

Powitała  radnych i zaproszonych gości.
Powitała także uczestniczących w sesji :

 •  Księdza Proboszcza z Morawiny Bernarda Wesołego

 • Wójta Gminy Józefa Wilkosza

 • Sekretarza Gminy Tomasza Bugaryna

 • Skarbnik Gminy Władysławę Lasota

 • Sołtysów

 • członków Rady Sołeckiej Skarydzewa

 • Komendanta Policji Powiatowej Władysława Miszkiełę

 • Komendanta Rewiru Dzielnicowych asp.sztab. Romana Kowala

 • Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Jadwigę Kosik

 • Prezesa SKR Kazimierza Wilkosza

 • Przedstawiciela Izby Rolniczej Stefana Świtonia

 • Agronoma Idziego Baraniaka

 • Dyrektorów Szkół,

 • Kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy.

Po powitaniu stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania
i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawiła porządek sesji .

W pierwszej roboczej części

 1. Otwarcie

 2. Przedstawienie porządku sesji

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym

 7. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

 8. Zapytania i wolne głosy.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 10. Zakończenie I- ej części.

W drugiej części uroczystej z okazji 15 lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego

 1. Wystąpienie Wójta Gminy Józefa Wilkosza

 2. Występ kabaretu EWG

 3. Wspólny obiad.


Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono wniosku o jego zmianę.


Wobec powyższego Przewodnicząca przystąpiła do punktu 3-go porządku tj. wyboru sekretarza obrad.

Zgodnie z listą obecności na sekretarza obrad zaproponowano radnego Tadeusza Tuza.

Do zgłoszonej kandydatury uwag i wniosków nie zgłoszono. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radnego Tadeusza Tuza.


PUNKT 4 – Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją rady. Przewodnicząca Rady Joanna Blewąska z uwagi na uroczysty charakter sesji zaproponowała nie odczytywanie protokółu. Zgłoszony wniosek Radni przyjęli jednogłośnie.

Protokół z XXVII sesji Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 5 – Interpelacje i zapytania radnych.


Na XXVIII sesji Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

PUNKT 6 – Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m.sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył sprawozdanie z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 • uczestniczył w obchodach święta ludowego,

 • uczestniczył w obchodach 2o-lecia działalności Zespołu Folklorystycznego w Doruchowie i 5 -lecia działalności kabaretu EWG,

 • sprawdzał stan budowy chodnika w Przytocznicy,

 • podejmował sprawę zatrudnienia stomatologa w Narodowym Funduszu Zdrowia w Kaliszu,

 • uczestniczył w obchodach dnia europejskiego przygotowanego przez uczniów Gimnazjum,

 • uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych z okazji „Dnia Matki”,

 • uczestniczył w turnieju tenisa ziemnego w Przytocznicy,

 • uczestniczył w otwarciu ofert na budowę sali gimnastycznej.


Do złożonej informacji uwag i wniosków nie wniesiono.

W wyniku głosowania informację przyjęto jednogłośnie.


PUNKT 7 – Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.


Informację o stanie ładu , porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Doruchów za 2004 rok przedstawił Komendant Rewiru Dzielnicowych w Doruchowie asp. szt. Roman Kowal informując, że  :

w 2004 roku na terenie gminy Doruchów zaistniało ogółem 48 przestępstw, wykryto 34 przestępstw, co stanowiło 70,8 % wykrywalności, analogicznie w 2003r. zaistniało ogółem 50 przestępstw, wykryto 36, co stanowiło 70,1 % wykrywalności. Należy stwierdzić, że nastąpił nieznaczny spadek przestępstw a wykrywalność pozostała na tym samym poziomie.

Do przestępstw stwierdzonych należą :


 • kradzieże i włamania – 18/ w 2003r. - 17 / w tej kategorii przestępczość, utrzymuje się na tym samym poziomie, były to przeważnie drobne włamania i kradzieże, m. innymi dokonano 2 włamania do remizy OSP w Tokarzewie i w Morawinie do pomieszczeń gospodarczych, kotłowni do budynków mieszkalnych nie było natomiast włamań do sklepów a z kradzieży to m. in. kradzieże 2-ch samochodów osobowych, pił motorowych końcówek od hydrantów i inne.

 • znęcanie się nad rodziną – 1 /w 2003 r - 2

 • uchylanie się od płacenia alimentów- 3/ w 2003r. - 3/

 • przestępstwa drogowe – wypadki – 4 / w 2003 r. - 7 /

 • przestępstwa drogowe – kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości- 18/ w 2003 r. - 1 pobicia – 1 / w 2003 r. - 1/ sprawcy nieletni.

 • uszkodzenia ciała -1

 • przestępstwa p-ko dokumentów – 2

Ponadto zaistniały 3 zdarzenia , gdzie nie stwierdzono znamion przestępstwa i umorzono i tak;

 • wypadki drogowe – 3 / w 2003 r. -2/

 • przywłaszczenie powierzonego mienia – 1

 • pożar lasu – 1


Z powyższego wynika, że na terenie gminy nie było takich groźnych przestępstw jak: rozboje,wymuszeń rozbójczych, zgwałceń i gróźb celem wymuszenia okupu.

Powyższe zdarzenia miały miejsce w następujących miejscowościach : Doruchów – 25, Tokarzew – 5 , Przytocznica- 5, Torzeniec-4, Morawin -3 , Godziętowy – 4 , Rudniczysko – 2 , Stara Kuźnica – 3 , Zalesie – 2.

W 2004 r. nieletni popełnili 1 przestępstwo- pobicie przez 6 -ciu nieletnich na terenie szkoły podstawowej w Doruchowie/ i 1 wykroczenie – kradzież przyborów szkolnych przez 3-ch nieletnich,/w 2003 r. - 4 - pobicie – 1, kradzież – 2 i sprzedaż alkoholu – 1/

Należy przyjąć, że na terenie naszej gminy spadło zagrożenie przestępczością popełniana przez nieletnich sprawców. Utrzymywany jest stały kontakt dzielnicowych ze Szkołami, rodzicami nieletnich stwarzające zagrożenie demoralizacją, dokonujących przestępstw , wykroczeń oraz w rodzinach zagrożonych alkoholizmem. W każdej ze szkół utrzymywana jest współpraca dzielnicowych z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Resocjalizacji Nieletnich.

Nie ujawniono przypadków używania i rozprowadzania przez uczniów szkół na terenie gminy narkotyków i środków o podobnym działaniu.


Wykroczenia

W 2004 r sporządzono ogółem 22 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

– w 2003 r. 15.

z tego :

 • kradzieże – 8 /w 2003r. -2/

 • uszkodzenia mienia – 1 ?w 2003 – 4/

 • wywołanie niepokoju – 1

 • zwężenie pasa drogowego – 1

 • z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 1

 • wykroczenia drogowe – 10 /w 2003r. -11/

Za inne wykroczenia nałożono ogółem 45- mandatów karnych na kwotę 5.4109,- zł / w 2003 r. - 57 na kwotę 3.180,- zł/

Mandaty nałożono między innymi za takie wykroczenia jak :

 • nie dopełnienie obowiązków meldunkowych – 8

 • urządzeniom użytku publicznego – 8

 • bezpieczeństwa osób i mienia – 4

 • porządkowi i spokojowi publicznemu – 10

 • drogowe 13- / 2003 r- 30/

 • porządkowi i spokojowi publicznemu – 2

 • innym przepisom – 6


Ponadto udzielono za drobne wykroczenia 141 pouczeń / w 2003 r. - 209/.

Bezpieczeństwo na drogach:

W 2004 r. na terenie naszej gminy zaistniało 7 wypadków drogowych w wyniku których 10 osób doznało obrażeń ciała / w 2003 r. odnotowano 10 wypadków drogowych w których śmierć poniosły 4 osoby i 8 osób zostało rannych.

Przyczyny wypadków : kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości – 1 , nie zachowanie środków ostrożności na łuku drogi – 2, nieprawidłowe wyprzedzanie – 3, z udziałem pieszego – 1.

Wypadki drogowe zaistniały w różnych miejscowościach naszej gminy. W 2004 r. zaistniało ogółem 27kolizji drogowych/ w 2003 r. zaistniało – 14 kolizji drogowych/.

Przyczyny kolizji to m. innymi : nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, zderzenie ze zwierzęciem , kierowanie w stanie nietrzeźwości i inne. Za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości Rewir Dzielnicowych w Doruchowie zatrzymał 5 praw jazdy/ w 2003 r- 4/,

dowodów rejestracyjnych – 6 / w 2003r. - 5/ - zatrzymano za brak aktualnych badań technicznych i po zdarzeniach drogowych.

Inne działania

W 2004 r na terenie gminy przeprowadzono 38 interwencji / w 2003 r. - 31/ , z tego 23 interwencje domowe. Na nadużywających alkoholu i notorycznie wywoływanie awantur domowych pouczono strony o sposobie załatwiania dalszej procedury oraz skierowano wnioski o leczenie odwykowe – 3.

W 2004 r. nie stwierdzono zakłóceń porządku publicznego na odbywających się imprezach sportowych, festynach czy podczas dożynek powiatowych. Ponadto załatwiamy wiele spraw na rzecz różnych instytucji. Nasilone były patrole piesze w porze wieczorowo-nocnej i nocnych w rejonach szczególnie zagrożonych jak : miejscowy park,przystanek PKS-u, oraz centrum Doruchowa.

Wszystkie nasze działania skierowane są dla dobra mieszkańców naszej Gminy jak i przebywających na naszym terenie .

Chciałby podziękować w imieniu własnym i pozostałych policjantów za bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy, Wójtem,Samorządami Wiejskimi i strażakami, którzy zawsze chętnie pomagają przy zabezpieczaniu imprez masowych. W ubiegłym roku jak i w bieżącym na każdym zebraniu wiejskim był obecny dzielnicowy z danego rejony, który przedstawiał stan bezpieczeństwa w danym rejonie i występujące zagrożenia, gdzie uczestnikom zebrań przekazano informacje określające metody i sposoby zabezpieczenia własnego mienia przed kradzieżami. Proszę Wysoka Radę o pozytywną ocenę naszej służby.
 

Następnie Komendant Powiatowy Policji Władysław Miszkieło podziękował za zaproszenie na sesję rady. Powiedział , że załoga Policji Doruchowskiej jest dobra i nie ma większych uwag do ich pracy.

Uzupełnił przedstawioną informację Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Doruchowie o sprawy statystyczne przestępstw jakie wystąpiły w całym powiecie.


W dyskusji głos zabrali :

Radny Henryk Rachwał w swojej wypowiedzi stwierdził, że informacje o pracy miejscowej policji rozpatrujemy w dość trudnym okresie gdzie na

Wójt Gmin Józef Wilkosz – zapytała o sprawę sprzedaży ponownego nielegalnej sprzedaży alkoholu na targowisku w Doruchowie .

Mieszkaniec Mieleszówki Zenon Nikodem – prosił aby policja szczególną uwagę zwracała na drogach na pieszych i rowerzystów.

Radny Tadeusz Tuz – zgłosił dwa wnioski:

 1. o ustawienie znaku drogowego na drodze wojewódzkiej 450 Doruchów – Torzeniec

o zakazie jazdy samochodów ciężarowych o tonażu powyżej 15 ton,

 1. o zabronienie zatrzymywania w centrum Doruchowa wesel przez ciągle te same osoby z marginesu społecznego, którzy zatrzymują tylko po to aby wyłudzić tą drogą alkohol. Ponadto takie zatrzymywanie jest zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze.

Radny Stefan Trzciński

 • wnioskował o coroczne komisyjne sprawdzenie przed okresem letnim stanu oznakowania dróg na terenie gminy. Z objazdu takiego należałoby sporządzić protokół

i ustalić jakie są potrzeby i co jest zagrożeniem a następnie zobowiązać odpowiednie służby do ich realizacji .

Zgłoszone wnioski zostały przyjęte przez Komendanta Powiatowej Policji przyjęte do realizacji.


Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Joanna Blewąska poddała pod głosowanie informacje o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informację przyjęto jednogłośnie.

PUNKT 8 – Zapytania i wolne głosy.


Nie było.

PUNKT 9– Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Nie było.


PUNKT 10 - Zakończenie I części


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła I część XXVII sesji Rady Gminy Doruchów.

Część II.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła uroczystą sesję Rady Gminy z okazji przypadającej w dniu 27 maja 2005 roku 15- rocznicy funkcjonowania samorządu terytorialnego .

Powitała przybyłych gości :

 • Posła RP Pana Andrzeja Grzyba

 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Józefa Rackiego

 • Radnych Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego Pana Zbyszko Szmaja i Pana Rafała Skoczylasa,

 • Starostę Powiatu Pana Lecha Janickiego

 • Przewodnicząca Rady Powiatu Marię Gorzelana

 • Dyrektor Zarządu Dróg Annę Giczeską


Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych w okresie ostatnich 15 lat tj.

Cieśla Leon, Walczak Marian, Pietrzak Stefan , Pietrusiak Bogdan.


Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska powiedziała, że :

15 lat temu w dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i województw.

Z okazji tej rocznicy warto  przypomnieć osoby, które pełniły funkcje radnego w 3-ch pierwszych kadencjach :

 1. Garstak Józef

 2. Janicki Stanisław

 3. Kosik Jadwiga

 4. Łachajczyk Marian

 5. Morawski Leon

 6. Musiała Mieczysław

 7. Olek Tadeusz

 8. Połomski Maciej

 9. Rybczyński Jerzy

 1. Szubert Stanisław

 2. Hanke Henryk

 3. Jędrzejak Kazimierz

 4. Mieszała Jacek

 5. Pleciak Marian

 6. Smug Jan

 7. Jurasik Krystyna

 1. Wilkosz Józef

 2. Drzazga Krystyna

 3. Dębek Krzysztof

 4. Jeziorny Florian

 5. Rogalewska Mariaa

 6. Świtoń Marian

 7. Tomalak Marian

 8. Wiśniewski Kazimierz


Pierwsza kadencja rad była trudnym okresem budowy ustroju samorządowego natomiast kolejnej lata wykazały, że samorząd gminy, powiatu i województwa stał się fundamentem prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.

Powołanie samorządów wykazało ogromne możliwości społeczności lokalnych w rozwiązywaniu własnych potrzeb.

Minione 15 lat - to czas podejmowania bardzo ważnych a zarazem trudnych decyzji, które wymagały od wszystkich wzajemnego zrozumienia , życzliwości i gotowości do współdziałania.

Dokonania naszej gminy w minionym 15 leciu są niewątpliwie przykładem dobrej gospodarności i integracji mieszkańców. Wymiernym efektem takich działań są zwodociągowane wsie, położona kanalizacja, wybudowana oczyszczalnia ścieków, lepsze drogi, położone chodniki, odremontowane i pobudowane szkoły wybudowane sale gimnastyczne, wyremontowane Domy Ludowe i wiele innych zadań i inwestycji ułatwiających codzienne nasze życie.

Sądzę, że te zmiany odczuli wszyscy mieszkańcy naszej gminy a zdobyte tą drogą doświadczenia wzmocnią społeczność do dalszego aktywnego działania sprzyjającego rozwojowi naszej gminy.

Dzisiaj, przed samorządami stoją niezwykle odpowiedzialne zadania a szczególnie walka z bezrobociem i poprawą warunków życia. Dlatego też potrzeba jest ludzi o wyjątkowej aktywności, cierpliwości, wyrozumiałości i charyzmie.

Z okazji 15 -lecia samorządu gminy życzę wszystkim samorządowcom satysfakcji z pełnienia ważnej misji społecznej, spełnienia wszystkich zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę również wiele życzliwości i wytrwałości na co dzień, aby osiągane sukcesy społeczne zapewniły wszystkim pomyślność w życiu osobistym i rodzinnym.

Następnie poprosiła o zabranie głosu przez Wójta Gminy Józefa Wilkosza, który przedstawił następujący referat:

WYSOKA RADO !

SZANOWNI GOŚCIE !

Przebudowa ustrojowa naszego państwa zainspirowana została działaniami masowego ruchu obywatelskiego jakim była „solidarność”. Podczas obrad „okrągłego stołu „ tematyka samorządowa należała do najtrudniejszych. Jednak już 8 marca 1990 roku sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w krajach Europy wschodniej w pełni wolne wybory .Zapoczątkowano tym samym funkcjonowanie samorządu terytorialnego naszej gminy.

Przebudowa ustrojowa rozpoczęta przez nasze państwo jednoznacznie potwierdziła słuszność tego kierunku , a konstytucyjny zapis , że właśnie gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego jeszcze bardziej tą słuszność uwiarygodnił.

Samodzielne podejmowanie decyzji na szczeblu gminnym i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności wymagało i wymaga od nas wszystkich podejmowania decyzji trudnych dobrze służących naszej gminie i naszym mieszkańcom

Nie mogą to być decyzje podejmowane dla chwilowego poklasku wyborców , nie odpowiedzialnie i w perspektywie zagrażające realizacji podstawowych zadań gminy.

Szanowni Państwo !

Cały 15 letni okres funkcjonowania samorządu to okres rozwiązywania problemów gminy z których najważniejszymi były:

 • Zakończenie melioracji gruntów wsi Zalesie, Torzeniec , Rudniczysko , Skarydzew. Zmeliorowano ca 900 ha użytków rolnych.

 • Wodociągowanie wsi , przejęliśmy z WZUW 41,7 km sieci , wybudowaliśmy 62,2 km i praktycznie mamy zwodociągowane wszystkie wsie i przyczółki z wyjątkiem pojedyńczych zagród. Na dzień 31.12.2004 mamy 103,9 km. Sieci.

 • Kanalizacja w  1990 roku sieć kanalizacyjna liczyła 200 m. Stan na dzień 31.12.2004 14,93 km. w tym 4,6 km. stanowi kanalizacja ogólno spławna , 7,96 km. sanitarna i 2,37 deszczowa.

- Telefonizacja

Stelefonizowano całą gminę , a po zakończeniu prac w ilości telefonów na 100 mieszkańców z ostatniego miejsca w byłym województwie kaliskim przeszliśmy do ścisłej czołówki.

 • Wybudowaliśmy wysypisko odpadów komunalnych o pojemności 15 400 m3 i uruchomiono selektywną zbiórkę odpadów .

Oddaliśmy do użytku oczyszczalnię ścieków o docelowej przepustowości 480 m3 / dobę z możliwością przyjmowania ścieków dowożonych.

- Drogi gminne

Położono dywaniki asfaltowe na długości 16,3 km. Na ulicach Szkolna, Spółdzielcza , Słoneczna , Krótka, Kwiatowa, Leśna , Ogrodowa, Topolowa, Krzywa, łąkowa , oraz w Skarydzewie , Zalesie – Rudniczysko , Tokarzew – Wygoda Tokarska , Stara Kuźnica , Wrzosy , Psia Górka – Dąbrówka , Torzeniec – Stary Pan , Tokarzew – Rudniczysko.

Najbardziej ucieszyła nas dokonana przez władze wojewódzkie przebudowa drogi wojewódzkiej 450 w centrum oraz skrzyżowania Tokarzew , Kępno z chodnikiem w centrum i na ul.Kaliskiej,

oraz budowa przez PZD chodników przy drogach powiatowych i przebudowa niektórych odcinków dróg powiatowych.

Jednak działania w tym zakresie są wysoce niewystarczające w stosunku do potrzeb.

 1. Zakupiliśmy 18 wiat przystankowych , oraz przebudowaliśmy mosty drewniane na Prośnie i Starorzeczu , oraz kładkę na Toni.

Oświata

5. dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Przytocznicy,

6. dobudowano sanitariaty ,oraz salę komputerową w Doruchowie,

7. dobudowano salę gimnastyczną , kotłownię ,oraz mieszkanie w Torzeńcu, 

8. w Morawinie wybudowano boisko asfaltowe.

9.  Wybudowano gimnazjum w Doruchowie.

Przystępujemy do budowy sali gimnastycznej.

 1. Dokończno budowę Gminnego Ośrodka Kultury , Domu Ludowego Godziętowy, przystanku PKS Doruchów , oraz zagospodarowano plac przed GOK.

 2. Zelektryfikowano osiedla mieszkaniowe :
  - przy kościele

- za byłym biurowcem SKR

- przy bazie spędowej w Morawinie

- Wykonano oświetlenie uliczne na osiedlach oraz :

- Rudniczysko p. Szewczyk - p. Kowalczyk

- Rudniczysko p. Hanke - p. Dukiewicz

- Rudniczysko p.Dytfeld - p. TomaszewskiZalesie, Stara Kuźnica I, Przytocznica do lasu , Torzeniec – Szubert , Skarydzew – Wolniak, Doruchów ul.Lesna , Ostrzeszowska , Powstańców Wlkp. Przy drogach powiatowych , Godziętowy , Plugawice , ul.Tokarska , plac targowy , ul. Parkowa , Morawin – cmentarz , Tokarzew – Rudniczysko , Przytocznica nad parkiem i w kierunku Marszałek , Emilianów , Doruchów Krawczyk – Cegiełka , Zalesie , Gruszków , Godziętowy za torem i osiedle , Torzeniec PGR.

Bardzo istotnym dla naszej gminy było opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Plan spowodował duże ożywienie w budownictwie , uporządkował także różnorodne działania inwestycyjne.

W swym wystąpieniu pomijam całą paletę zadań remontowo – modernizacyjnych w obiektach komunalnych, oświatowych , kultury i sportu.

Sukcesy ostatnich 15 lat niebyły by możliwe gdyby zadania te niebyły dofinansowywane przez naszych mieszkańców , oraz środki z różnorodnych dotacji.

Tylko w ostatnim okresie ze środków SAPARD pozyskaliśmy ponad 1,900 tyś. zł. na budowę dróg , kanalizacji i wodociągów

Działania inwestycyjne to tylko część działań naszego samorządu . Nie mniej istotne były działania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania administracji, pomocy społecznej ,oświaty, kultury i sportu , ochrony przeciwpożarowej.

Myślę, że my wszyscy tutaj obecni ,że wszyscy działacze samorządowi, pracownicy urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych , że wszyscy mieszkańcy naszej gminy także przeciwnicy samorządowej idei mogą być dumni z tych dokonań .

Szanowni Państwo !

Sukcesy to jedna strona medalu jest też druga strona niepowodzeń i zagrożeń i co ciekawe wiele z tych problemów narasta z wiekiem samorządu.

Dobrze pamiętamy pierwsze lata budowy nowej rzeczywistości gdy nikt nie pytał co z tego będzie miał i za ile będzie sprawował powierzoną funkcję.

Szczególnie pamiętamy realizowane w tym okresie zadania inwestycyjne tak powszechnie akceptowane i wspomagane finansowo przez zainteresowanych.

Wszyscy przecież chcieliśmy żyć lepiej mieć dostęp do bieżącej wody i telefonu , do drogi i ulicy umożliwiającej swobodną komunikację .

Nie było wówczas kunktatorstwa i cwaniactwa które pojawiły się już przy budowie oczyszczalni i kanalizacji . Znaleźli się mieszkańcy próbujący negować wcześniejsze ustalenia zebrań ogólnych mieszkańców Doruchowa i społecznego komitetu budowy .

Takie działania to typowe działania antysamorządowe ,które winny spotkać się z powszechnym potępieniem całej naszej społeczności.Rozbijają bowiem one naszą wspólnotę w której nie może być podziału na my i oni , cwaniacy i uczciwi , ci którzy uczestniczą w samorządowych wydatkach i ci którzy próbują się od nich wymigać .

Dużym problemem jest gospodarka finansowa gminy.

Wszyscy na każdym szczeblu decyzyjnym odpowiadamy za pozyskanie dochodów , ale też wszyscy odpowiadamy za racjonalne wydatki.Dowodem na to ,że tak nie jest , jest wyraźny spadek w ostatnich latach dochodów własnych oraz brak działań oszczędnościowych w niektórych jednostkach organizacyjnych.Nie pamiętamy o tym ,że każda wygospodarowana złotówka to możliwość pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.Wszyscy więc szukajmy dodatkowych dochodów a nie stwarzajmy precedensów godzących w budżet.

Bardzo poważnym tematem jest brak otwartości na problemy ludzi młodych. Ponieważ to nasi następcy musimy ich mieć przygotowanych tak aby w każdej chwili mogli nas zastąpić. Jednocześnie należy robić wszystko aby jak najwięcej młodych i wykształconych zatrzymać na terenie gminy porządkując politykę zatrudnienia. Szczególne możliwości maja tutaj dyrektorzy niektórych jednostek oświatowych. Zapomnieć muszą oni o polityce kadrowej minionej epoki , gdy braki osobowe wymuszały zatrudnianie ponad ustawowe normy godzin. Zatrudniając ludzi młodych mają realną możliwość odciążenia aktualnie zatrudnionych nauczycieli i tym samym jeszcze większego ich zaangażowania w sprawy edukacyjno – wychowawcze.

Nasza gmina jest gminą typowo rolniczą dlatego też w tym temacie chciałem powiedzieć parę słów.

Od roku jesteśmy w Unii Europejskiej i tematem najczęściej dyskutowanym są formy i zakres pomocy finansowej szczególnie dla wsi i rolnictwa. Nie ma dnia by politycy nie informowali społeczeństwa o wielkich pieniądzach trafiających na polską wieś. Wmawia się nam ,że to rolnicy są największymi beneficjentami integracji , rok 2004 będzie okresem wyraźnej poprawy opłacalności produkcji rolnej , a temat ten rozwiążą dopłaty obszarowe.

A jak jest w rzeczywistości ?

Spadki cen jednych i ogromne wahania cen na inne produkty rolne , oraz niespotykany wzrost nawet do 50% środków do produkcji rolnej powoduje, że większość gospodarstw nie tylko nie inwestuje w rozwój , ale niema środków na bieżące potrzeby socjalne.

Smutnym faktem jest to ,że coraz częściej spotyka się i to często młodych rolników którzy nie widzą przyszłości w zawodzie rolnika.

Szanowni Państwo !

Myślę,że tylko hasłowo przypomnę o innych problemach naszego samorządu :

 • sprawach bezrobocia,

 • ograniczonych środkach budżetowych w tym subwencji oświatowej,

 • skromnych środków na pomoc socjalną dla uczniów,

 • zbyt małych środkach pomocowych na wszelkiego rodzaju zadania inwestycyjne.

Szanowni Państwo!

Przedstawiciele gminnej wspólnoty samorządowej , na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania za powszechną akceptację naszych wspólnych dokonań , za współpracę , zaangażowanie , za wyrozumiałość gdy nie spełniliśmy oczekiwań , lub popełniliśmy błędy.

Sukcesy gminy, nasze wspólne sukcesy sprawiają nam dużo radości , natomiast niepowodzenia i nowe potrzeby muszą nas mobilizować do aktywnego działania i poszukiwania sposobu na rozwiązywanie naszych problemów.

Wszystkim Wam a za waszym pośrednictwem wszystkim mieszkańcom naszej gminy bardzo serdecznie dziękuję.


Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za to ,że wspierali nasze doruchowskie inicjatywy i liczymy ,że takie wsparcie dalej będzie nam udzielane.

Życzymy sobie by następne lata naszego samorządu były jeszcze bardziej udane,a nam wszystkim nie zabrakło zdrowia wzajemnej życzliwości , uśmiechu i humoru .

W dniu dzisiejszym dwa ostatnie życzenia zapewni nam z pewnością kabaret EWG.

Następnie życzenia złożyli :


 • Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego Zbyszko Szmaj

 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki

 • Starosta Powiatu Lech Janicki i Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Gorzelana

 • Dyrektorzy Szkół

 • Rada sołecka Skarydzewa

Po wystąpienia w/w osób Kabaret EWG przedstawił swój występ.


Uroczystą sesję zakończono wspólnym obiadem .

                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

  prot. Grażyna Tuz                                                                                                        /-/ Joanna Blewąska