Symbol:
SO. 51102

Wydział:
Ewidencja ludności, dowody osobiste,obrona cywilna

Podstawa prawna:
Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej - Zbigniew Malinowski

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi:
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

- zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza "Zgłoszenie pobytu stałego";
- zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę;

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.Dokumenty
  • wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;

  • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały

  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia);

  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;