P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 2005

RADY GMINY DORUCHÓW

odbytej w dniu 30 czerwca 2005r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz. 10-tej otworzyła XXIX sesję Rady Gminy
w Doruchowie.

Następnie powitała Radnych i zaproszonych gości :
- Wójta Gminy Józefa Wilkosza
- Sekretarza Gminy Tomasza Bugryna
- Skarbnik Gminy Władysławę Lasota
- Sołtysów
- Prezes Zarządu Gminnego Zawiązku OSP Jadwigę Kosik
- Agronoma Idziego Baraniaka
- Dyrektorów Szkół i Przedszkola,
- Kierowników jednostek organizacyjnych
- Kierowników referatów Urzędu Gminy

Powitała też przedstawicielkę Spółdzielni Mleczarskiej „LAZUR” z Nowych Skalmierzyc Panią Martę Danielak.Pani Marta Danielak przed rozpoczęciem sesji zaprosiła wszystkich do degustacji produkowanego przez spółdzielnię mleczarską sera lazur.
Po powiataniu i degustacji sera Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

Nieobecność radni, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność to :
- Jan Jaśkiewicz
- Waldemar Pietrusiak

Lista obecnych radnych i zaproszonych gości stanowi zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła porządek obrad:

1.   Otwarcie.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Wybór Sekretarza obrad.
4.   Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
5.   Przedstawienie protokółu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.
8.   Funkcjonowanie oświaty w gminie.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
10.  Zapytania i wolne głosy.
11.  Odpowiedzi na interpelaje i zapytania.
12.  Zakończenie.

Do przedstawionego porządku radni nie zgłosili żadnego wniosku o jego zmianę.

PUNKT 3 – Wybór sekretarza obrad .

Na sekretarza obrad zgodnie z listą obecności zaproponowano radnego Czesława Anioła. Do zgłoszonej kandydatury uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Czesława Anioła na sekretarza XXIX sesji.

PUNKT 4 – Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji


Protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją rady. Z protokółem było można zapoznać się także w biurze rady. Sekretarz poprzedniej sesji Tadeusz Tuz przedstawił informację dotyczącą sporządzonego protokółu.

Uwag i wniosków do protokółu nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXVIII sesji. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII sesji rady

PUNKT 5– Informacja Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył przedstawił protokół komisji z przeprowadzonej kontroli w zakresie „ sprawdzenia stanu nawierzchni drogi gminnej Torzeniec – Stary Pan po wykonanym w 2003 roku remoncie .

Protokół z kontroli stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :
Zbigniew Broniszewski – poruszył sprawę źle wykonanego w 2003 roku remontu drogi Torzeniec – Stary Pan informując, że jest w posiadaniu protokółu, w którym to wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Ostrzeszowie, przyznało się powstałej szkody samochodowej spowodowanej złą nawierzchnią drogi ( uszkodzonych szyb ) i zobowiązało się do wypłaty odszkodowania. Szkody te jak stwierdził, w Torzeńcu występowały masowo, jednak z uwagi na krętactwo urzędnicze nie zostały pod dzień dzisiejszy zakończone. Stwierdził też, że dziwi go fakt wypowiedzi inspektora nadzoru, że remont tej drogi wykonywany był w niewłaściwym czasie i w niewłaściwych warunkach. O tym, jak firma wykonuje prace świadczy fakt ostatniej naprawy drogi po kontroli komisji rewizyjnej, gdzie następnego dnia po kontroli przyjechała ekipa remontowa do załatania dziury, które zasypała piaskiem z pobocza. Dlatego jak stwierdził, nie możemy pozwolić sobie na takie remonty za nasze pieniądze.
W związku z powyższym zgłosił wniosek aby rada powołała biegłego z dziedziny drogownictwa, który wyda opinię na temat wykonanego remontu drogi Torzeniec – Stary Pan.

Wójt Gminy
Józef Wilkosz ustosunkował się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Broniszewskiego stwierdzając m. innymi , że :
-
jego zadaniem droga ta jest przyzwoita i o ile nie wierzymy komisji rewizyjnej ,jak również i radnemu Panu Baraniakowi, który tą drogą codziennie jeździ, to przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji proponuje, aby cała rada lub większość radnych pojechała i sprawdziła stan tej drogi, bo droga ta nie jest aż taka zła.
Powiedział też, że obecnie drogą tą można nawet jechać b. szybko łamiąc nawet przepisy ruchu drogowego. Na powierzchni tej drogi mogą być różne nawierzchnie z uwagi na to, że droga ta ma różne podbudowy. Przy każdym odbiorze robót uczestniczył inspektor nadzoru. Nie bronię, jak stwierdził firmy, która realizowała drogę. Jest znaną firmą na terenie powiatu ostrzeszowskiego z przyzwoitej roboty. Z firmą tą również dogadujemy się w wielu sprawach, chociażby w udostępnieniu równiarki.
Radny Lucjan Dyba – powiedział, że był zobaczyć jak wygląda droga w Torzeńcu i stwierdził, że nie jest aż tak źle, jak się to przedstawia. W tym samym czasie, co była robiona droga w Torzeńcu, realizowano także drogę w m. Skarydzew a przeprowadzony remont drogi zatrzymał proces pękania i całkowitego jej zniszczenia. Nie jest to nakładka dywanikowa a inaczej tego nie dało się za te pieniądze zrobić. Uważam, jak stwierdził należy tu działać roztropnie a nie szukać dziury w całej sprawie.
Radny Stefan Trzciński – w swojej wypowiedzi stwierdził, że podziela zdanie aby cała Rada pojechała na drogę i sprawdziła jej stan. Stwierdził także, że nie chodzi tu o skłócenie z firmą, ale żeby firma ta robiła dobrze.
Radny Andrzej Kempa poinformował, że przejeżdżając w ostatnich dniach tą drogą, po tym jak była ta droga poprawiana , to wykonanie tych robót było skandaliczne.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie wniosek „ czy cała rada ma jechać dzisiaj i sprawdzić stan drogi „.
Głosowało 13 radnych , „za” było 12 radnych , „przeciwnych” nie było, „ wstrzymujących„ 1 radny.
Wobec powyższego Rada udała się w przerwie na wizję drogi do Torzeńca.

Po wizji lokalnej drogi i dyskusji w tej sprawieRadny Broniszewski ponowił wniosek „ o powołanie biegłego z dziedziny budownictwa dróg „ w celu uzyskania opinii, co do prawidłowości wykonania drogi w Torzeńcu.

Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie.

Obecnych w tym czasie było 11 radnych.

Głosowało 10 radnych , „za” był 2-ch radnych , „przeciwnych” było 5 radnych , „wstrzymało” się od głosu 3 -ch radnych.

Wobec powyższego wniosek radnego Zbigniewa Broniszewskiego nie uzyskał akceptacji.

PUNKT 6 – Interpelacje i zapytania radnych .

Na XXIX sesji zgłoszono następujące interpelacje :
radny Andrzej Kempa
- zapytał jak przedstawia się sprawa wycięcia drzewa przy drodze powiatowej Kępno – Doruchów, które zasłania wyjazd z drogi Tokarzew -Rudniczysko
- wnioskował o zakazanie wożenia żwiru drogą Tokarzew – Rudniczysko.
radny Zbigniew Broniszewski
- wnioskował o przedstawienie informacji z realizacji zgłaszanych wniosków i interpelacji przez radnych.

PUNKT 7– Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz w swojej informacji powiedział m. innymi, że w okresie m. sesyjnym,
-brał udział w festynie z okazji MDD organizowanego przez Koło Wędkarskie w Doruchowie,
-uczestniczył w walnym zgromadzeniu GS ,
-z okazji obchodów MDD odwiedził szkoły i przedszkole,
-brał udział w festynie zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
-uczestniczył w sesji Rady Powiatu,
-w biurze notarialnym podpisał zrzeczenie się służebności gruntowych we wsi Plugawice
-prowadził rozmowy dotyczące realizacji zbiorników retencyjnych na stacji wodociągowej – obecnie czekamy  za wynikami wody po przeprowadzonej renowacji zbiornika do wody. Wykonawca sprawy te przedłuża, okazał się on wyjątkowo niesumiennym wykonawcą,
-prowadził rozmowy z firmą, która dostarcza olej opałowy w związku ze zmianą akcyzy, jaka miała być   
 wprowadzona,
-rozmowy z firmą zaopatrującą w gaz ziemny – firma ta załatwia obecnie dokumentację na realizację gazociągu. Wg obietnic winna wejść na budowę z końcem sierpnia br.
-uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji 15- lecia samorządu terytorialnego w Polsce,
-uczestniczył w samorządowym forum inwestycyjnym - spotkanie z dyrektorem Regionu Zachodniego P. Białym. Tematem który postawił dyrektorowi to sprawa dostępu do internetu w Doruchowie. Wg. obietnic dyrektora sprawa ta ma być rozwiązana w najbliższych miesiącach.
-podpisał umowę z firmą na budowę sali sportowej w Doruchowie.

Do złożonej informacji uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła informację złożona przez Wójta Gminy.

PUNKT 8 – Funkcjonowanie oświaty w gminie.

Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie :
radny Niełacny Mieczysław, radny Czesław Langner i skarbnik gminy Władysława Lasota.

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków przyjęto jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył, który przedstawił protokół z wspólnie przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną i komisję oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych, w Szkole Podstawowej w Przytocznicy oraz w Gimnazjum.
Protokół stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

Następnie informację z funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2004/2005 złożyli :

1Dyrektor Przedszkola Zofia Krzemińska
2.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznicy Danuta Tomczyk
3.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Torzeńcu Dorota Makles
4Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie Joanna Hyłka -Krzyżańska
5.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń
6.Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Orchowska

Informacje stanowią załączniki nr 5,6,7,8,9,10 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :
Radny Czesław Anioł – powiedział kilka zadań na temat szkół w których to komisja oświaty wizytowała tj.
w Gimnazjum – jest czysto, estetycznie, ładnie. Nie widać wandalizmu i niszczenia sprzętu. Martwi tylko fakt, o którym mówiła Dyrektor Gimnazjum, że młodzież przychodząc do Gimnazjum niejednokrotnie nie umie czytać i nie umie tabliczki mnożenia.Zwrócił się do Dyrektor Gimnazjum o poczynienie działań dla nadania patrona gimnazjum.W Szkole Podstawowej w Przytocznicy – czysto,estetycznie, dobra współpraca nauczycieli z dyrekcją. W szkole tej brakuje wyposażenia technicznego, które winno być wyremontowane i odnowione. Potrzeba też jest zatrudnienia w tej szkole młodej energicznej osoby, jako pracownika gospodarczego ( nie rencistę ), który umiałaby wykonać wiele napraw we własnym zakresie, zakupując tylko potrzebny materiał do tych prac.Poruszył sprawę kortu do tenisa ziemnego, jaki jest przy tej szkole powiedział, że Doruchów powinien słynąć nie tylko z procesu spalenia czarownic, stadniny koni, czy też, bogatej tradycji Powstania Wielkopolskiego ale również z tego, że mamy wspaniałe korty, na których to powinno grać całe społeczeństwo gminy, powinny grać wszystkie szkoły powinna być utworzona szkółka grania, jak i sekcja tenisa. Temat ten winna wspólnie z Wójtem omówić komisja oświaty. Należałoby ten temat szeroko rozpropagować poprzez przekazanie informacji do wszystkich szkół, poprzez radio i prasę lokalną, również przekazać informację do szkół ponad gimnazjalnych. Obecnie na stronie internetowej o korcie w Przytocznicy jest podana informacja w dwóch zdaniach. Kort jak stwierdził, musi służyć całemu społeczeństwu, musi być też rozwiązana sprawa podłączenia drugiego licznika do wody, tak by koszty wody potrzebnej na utrzymanie kortów nie obciążało budżetu szkoły.Zwrócił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury P. Ryszarda Mazura oraz P. Jadwigi Kosik członkini Zespołu Folklorystycznego z podziękowaniem za zdobyte przez Zespół Folklorystyc zny I – miejsce w przeglądzie zespołów. Zespół ten, jak stwierdził jest wspaniałą wizytówką naszej gminy. Z tej okazji życzył zespołowi dalszych wspaniałych sukcesów oraz przekazał wyrazy szacunku i podziękowania.
Radny Henryk Rachwał w swojej wypowiedzi wskazał na złe prowadzenie działalności przez Zespół Oświatowo- Administracyjny, który to jak stwierdził winien regulować działalność wszystkich szkół na terenie gminy. Powiedział, że sprawę wyposażenia w bezpieczny sprzęt szkolny szkoły w Przytocznicy przedstawił Wójtowi Gminy na posiedzeniu komisji. Dlatego też nie będzie się powtarzał i postawił wniosek aby te najpotrzebniejsze sprawy w szkole w Przytocznicy wykonać w okresie wakacji a m. innymi obróbkę wstawionych nowych okien , uszczelnienie okien i założenie klamek do okien, zamontowanie zamków do szaf, położenie nowych blatów na stolikach, położenie nowej wykładziny w oddziale przedszkolnym. W sprawie opłat za użytkowanie kortu powiedział, że 1 godzina wynajęcia kortu kosztuje 8,- zł, natomiast pracownik utrzymujący porządek na korcie otrzymuje z tego tytuły 5, 60 zł na godzinę. Dlatego też stwierdził, że jego zdaniem utrzymanie porządku na korcie winno być w zakresie czynności pracownika gospodarczego.
Radny Tadeusz Tuz – powiedział, że komisja po raz pierwszy w tej kadencji pojechała zobaczyć jak funkcjonują szkoły, sprawdzając to funkcjonowanie od wewnątrz. Zwrócił się z prośbą, aby te wnioski i uwagi, które zostały zapisane w protokóle komisji nie pozostały tylko na papierze, ale zostało to zrealizowane w okresie wakacji.Nie można też, jak powiedział wszystkich spraw zrzucić na Gminę, jest też tam Rada Rodziców, jest Sołtys, Rada Sołtysów, które to winny się w te sprawy włączyć, gdyż w większości są to sprawy, które można we własnym zakresie wykonać.

Radny Dyba Lucjan – w swojej wypowiedzi stwierdził, że w środowisku Szkoły w Morawinie jest zupełnie inaczej. Szkoła dla Dyrektora jest tu przede wszystkim zakładem pracy i wiele prac porządkowych, gospodarczych realizowane jest przy pomocy rodziców.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznicy Danuta Tomczyk – powiedział, że szkoła w Przytocznicy dobrze wygląda na zewnątrz, natomiast wewnątrz potrzebuje większego remontu, potrzeba jest też nowego sprzętu ( ławek, szaf, krzeseł) , tego nie da się zrealizować we własnym zakresie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie Joanna Hyłka- Krzyżańska – powiedziała, że ma to szczęście, że pracuje w takim środowisku jakim jak jest Morawin, gdzie mieszkańcy szczególnie dbają o szkołę , o Kościół , o Dom Ludowy i chętnie włączają się w realizację wszystkich zadań, kupując tylko materiały natomiast prace wykonywane są przez mieszkańców.
Dyrektor Zespołu Oświatowo- Administracyjnego Wiktora Mak – ustosunkowała się do wypowiedzi Radnego Henryka Rachwał stwierdzając, że Dyrektorzy przygotowują corocznie do każdego budżetu plan swoich potrzeb, jednak tych potrzeb jest tak dużo, że nie ma możliwości zrealizowania wszystkich i dlatego wybiera się te najbardziej pilne.
Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Orchowska – poinformowała, że podjęła działania w sprawie wyłonienia grupy chętnej młodzieży do wzięcia udziału w przedstawieniu plenerowym „topienia czarownic”, jakie ma się odbyć w ostatnią niedzielę sierpnia. Na ten apel zgłosiło się 31 osób. Ponadto poruszyła sprawę wysokiego rachunku za pobór wody w pawilonie sportowym wnioskując o ustalenie nowych zasad odpłatności dla wszystkich użytkowników Pawilonu Sportowego.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Mazur przedstawił, jak obecnie przedstawia system rozliczeń za pobór wody dla wszystkich użytkowników Pawilonu Sportowego. Poinformował też o działaniach w temacie zorganizowania imprezy plenerowej „ topienia czarownic „ jaka ma się odbyć 28-08-2005r.
Jadwiga Kosik podziękowała za przekazane życzenia dla Zespołu Folklorystycznego „Doruchowianie”.
Wójt Gminy Józef Wilkosz - przedstawił informację dotycząca zasad funkcjonowania , podporządkowania i odpowiedzialności Dyrektorów szkół w układzie administracyjny.Przedstawił w tym zakresie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, że dyrektor szkoły jest pracownikiem Szkoły a nie Wójta Gminy. Szkoła jako jednostka gminna zatrudniająca pracowników zgodnie z art. 3 Kodeksu Pracy jest pracodawcą. Dyrektor szkoły zajmuje najwyższą pozycję w strukturze organizacyjnej szkoły i z tego względu jego pracownicze podporządkowanie ma specyficzną część. Nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego kierującego jego pracą. Dlatego też Dyrektor odpowiedzialny za całość działań w szkole, ma dużą władzę, łącznie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Natomiast sprawa środków jest sprawą dalszą dlatego, też nie do końca Rada i Wójt może pewne sprawy zabezpieczyć jeżeli o kształtowanie budżetu szkoły i wówczas chcąc coś dać trzeba drugiemu odebrać. Jednocześnie nie było u nas nigdy tak, że na te sprawy, które zagrażają bezpośrednio uczniom, czy też uwag Sanepidu i innych instytucji , jak też zabezpieczeniu podstawowych przyborów nie było środków na ich realizację. Nigdy takich tematów nie było, a o ile były to poprzez korekty budżetu zawsze było to zabezpieczone.
Wskazał na rosnące ogólnie koszty oświaty, które to rosną z roku na rok na utrzymanie każdego dziecka. Dlatego też jak stwierdził, będą musiały być podejmowane działania dla rozwiązania tego problemu, przyjmując inne formy działania systemu oświaty.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożone informacje o funkcjonowaniu szkół.
Głosowało 11 radnych , „za” było 9 radnych, „przeciwnych” nie było , 2-ch radnych „wstrzymało” się od głosu.
Wobec powyższego większością głosów Rada przyjęła złożone informacje.

PUNKT 9 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok .

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
Do przedstawionych propozycji uwag i wniosków nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwał.
W punkcie tym w sesji uczestniczyło 11 radnych.
Głosowało 11 radnych , „za” było 11 radnych , „przeciwnych „ i „wstrzymujących „ nie było.
Uchwałę Nr XXIX/123/2005 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/123/2005 stanowi zał. Nr do niniejszego protokółu.

PUNKT 10 Zapytania i wolne głosy
.

Radny Lucjan Dyba – wnioskował o przeprowadzenie remontu dachu na pałacu w Plugawicach.Zofia Krzemińska – wnioskowała o obcięcie suchych konarów drzewa przy ul. Kaliskiej w Doruchowie przy posesji P. Krzemińska i P. Mak , stwarzające poważne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
Radny Tadeusz Tuz - wnioskował o zrealizowanie planowanego oświetlenia parku na imprezę plenerową „ topienie czarownic” jak ma się odbyć 28 sierpnia br.Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło – w związku z przeprowadzonym remontem na hydrofornii w Doruchowie wnioskował o dopilnowanie tego aby w okresie letnim nie brakowało wody .

PUNKT 11- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz informując, że

w spr . zabezpieczenia wody na okres letni – obecnie przerywamy prace remontowe na hydrofornii w związku z zbliżającym się okresem letnim, czekamy tylko za wynikami wody z nowego zbiornika.w spr. usunięcia drzew – wszystkie wnioski o usunięcie drzew przekazujemy do zarządcy danej drogi , również przekażemy zgłoszone na dzisiejszej sesji,
w spr . remontu pałacu w Plugawicach – jest obiekt , który wymagałby sporych nakładów remontowych ale z uwagi na brak środków wykonujemy tylko remonty zachowawcze zabezpieczające przed niszczeniem.w spr. wycinki drzewa przy drodze powiatowej wniosek został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg.
w spr. realizacji interpelacji i wniosków – zostanie sporządzony wykaz wniosków iinterpelacji z określeniem sposobu ich realizacji i prześlemy radnym.
w spr . transportu żwiru na drodze Tokarzew – Rudniczysko – w tej sprawie zostało skierowane pismo do Komendanta Powiatowego Policji o podjęcie stosownych działań.

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

PUNKT 12- Z a k o ń c z e n i e .

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła o godz. 14,30 XXIX sesję Rady Gminy Doruchów.


Prot. Grażyna Tuz                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       Joanna Blewąska                                                                               Zał. Nr 5 do prot. nr XXIX/2005 z dnia 30-06-2005

              Informacja o działalności Publicznego Przedszkola w Doruchowie w roku szkolnym 2004/2005

Wysoka Rado , Pani Przewodnicząca, zebrani goście. Przedszkole jako instytucja oświatowo-wychowawcza stanowi pierwszy szczebel zorganizowanego systemu edukacji. Rok szkolny 2004/05 zgodnie z ustawą o systemie oświaty zapoczątkował obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 letnie. Zaś wobec dzieci młodszych pełni funkcję kompensacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszczało 102 dzieci, w tym :
53 dzieci 6 letnie( od miesiąca marca br dla jednego dziecka 6 letniego prowadzone było nauczanie indywidualne w ilości 4 godz. tyg.)
 22 dzieci 5 -letnie
27 dzieci 3-4 letnie
Dzieci uczęszczały do 4 oddziałów - grup wiekowych.

ZATRUDNIENIE
W placówce zatrudnionych było 12 pracowników w tym 6 pracowników pedagogicznych i 6 pracowników niepedagogicznych. Tylko 1 pracownik (katechetka) pracuje w niepełnym wymiarze tj. 2 godz. tygodniowo .Pozostali pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i na cały etat. Nauczyciele z pełnymi kfalifikacjami .

CZAS PRACY
Przedszkole czynne było od 7,30 do 15,30 . Pracownicy obsługowi pracowali zgodnie z Kodeksem pracy – 40 godzin tygodniowo, a nauczyciele zgodnie z tygodniowym rozkładem dnia.

W godzinach od 7,00 – 15,00 pracowali :

 • intendentka, kucharka, pomoc kucharki, konserwator.\\W godzinach od 7,30 – 15, 30 pracowały dwie woźne oddziałowe (pomoc nauczycielki) . Dzieci w Przedszkolu mogły przebywać 5 lub 8 godzin , w zależności od zgłoszenia przez rodziców.

 • Dzieci 6 – letnie dojeżdżające z Tokarzewa miały zapewnioną opiekę – tj. odbieranie i odprowadzanie na przystanek autobusowy.

  KORZYSTANIE Z POSIŁÓW

  Wszystkie dzieci korzystały z wyżywienia w tym :

 • z dwóch posiłków ( śniadanie i obiad korzystało 65 dzieci

 • od 1 marca br. korzystało z posiłków darmowych – 16 dzieci 6 letnich z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – za co w imieniu dzieci serdecznie dziękuję. Stawka żywieniowa 2,50 zł ustalona przez wysoką Radę nie uległa zmianie.

  OPŁATA STAŁA

Średnio miesięczna opłata stała odprowadzana na konto Urzędu wynosiła 3400 , zł .Opłatę stała płaciło 65 dzieci, 37 dzieci( dzieci 6 lenie ) były zwolnione z opłaty ( gdyż korzystały tylko z Podstawy programowej. Z uzasadnionych przyczyn zwolniono z opłaty stałej- miesięcznej kilkoro dzieci( wyjazd dzieci do senatorium, pobyt w szpitalu, nieobecność spowodowana przewlekłą chorobą ).

PRACA DYDAKRYCZNO- WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA

W codziennej swej pracy z dziećmi kierujemy się misją i wizją przedszkola. Realizacji misji i wizji służą zadania Programu Przedszkola na lata 2001/2005, które ukierunkowane są na :

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • promowanie placówki w środowisku,

 • podnoszenie jakości pracy w placówce.

Zadania przyjęte w Programie Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2004/2005 wynikały z programu rozwoju Przedszkola i określone w priorytetach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty to :

 1. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych : piękno, dobro, miłość.

 2. Rozpatrzenie i zaspakajanie potrzeb rodziców w celu doskonalenia i planowania pracy przedszkola.

 3. Przedszkole wspiera indywidualny rozwój dziecka.

 4. Przedszkole czuwa nad rozwojem sprawności ruchowej dziecka.

 5. Przedszkole stwarza dzieciom 6 – letnim dobre warunki do podjęcia nauki w szkole.

Realizując I zadanie „Rocznego Planu Rozwoju Przedszkola „ tj. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych : piękno, dobro, miłość „ .

1.Wszystkie grupy w ciągu całego roku odbyły wycieczki i spacery w różne miejsca środowiska najbliższego i w różnych porach roku w celu dostrzegania piękna,wrażeń estetycznych – krajobraz jesienny, zimowy.
2.Angażowanie dzieci do tworzenia piękna wnętrza sali, przedszkola, otoczenia poprzez prace gospodarczo- budowlane kącikach przyrodniczych, dekoracje sali i okien dostosowana do każdej pory roku, prace porządkowe na placu przedszkolnym( grabienie liści jesiennych,udział w akcji sprzątania świata).
3.Wdrożono dzieci do dbania o własny wygląd i porządek w miejscu przebywania .
W tym celu dzieci we wszystkich oddziałach systematycznie myły zęby po obiedzie. W każdym oddziale „Kąciki czystości „ z których dzieci korzystały systematycznie.Wprowadzono dyżury w grupie dzieci 5 i 6 lat , które pomogły woźnej oddziałowej nakrywać stoły do posiłków. Każde dziecko miało wydzieloną własna półkę w szafce na książki, przybory oraz półkę na przybory toaletowe w łazience. W grupach dzieci starszych systematycznie prowadzono tzw. piątkowe porządki , polegające na porządkowaniu , segregowaniu zabawek w kącikach zainteresowań i pojemników z klockami.
4.Cały personel gospodarczy czynił starania o ład i porządek, estetykę w pomieszczeniach i w obejściu przedszkola.
5.Nauczycieli w swej codziennej pracy z dziećmi stosowały techniki plastyczne i różnorodność materiałów plastyczno -konstrukcyjnych, to wpływało ma kształtowanie wrażeń estetycznych dzieci i doznań.
6.Zorganizowano dwie kompleksowe wystawy plastyczne w holu przedszkola na temat :

 • zimowe święta- w miesiącu grudniu,

 • wiosenne święta- w miesiącu marcu,
  które dostarczyły dzieciom wiele radości, przeżyć i doznań estetycznych oraz wywarły swe piętno na tradycje świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych.

  7.Angażowano dzieci w różne formy aktywności, mianowicie:
  -dzieci pełniły role jako plastyk, poeta,aktor,muzyk,tancerz,
  -dzieci słuchały różnorodnych utworów muzycznych ( muzyka rozrywkowa,poważna)

W tym celu zakupiono płyty i kasety z muzyką poważną dziecięcą. W każdym oddziale utworzono „Kącik teatralny”, który cieszył się powodzeniem wśród dzieci.
8.We wszystkich oddziałach czytano dzieciom utwory z literatury dziecięcej uwrażliwiającej dzieci na dobro , piękno, prawdę. W bieżącym roku szkolny wzbogacono nasz księgozbiór o nowe książki do czytania dzieciom oraz książki jako pomoce dydaktyczne w pracy z dziećmi w kształtowaniu pozytywnych zachowań dzieci i zaburzeń strefy emocjonalnej.W miesiącu marcu zorganizowano w przedszkolu dla dzieci spotkanie terapeutyczne z aktorem Waldemarem Jabłońskim twórcą akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, który śpiewał dzieciom utwory Jana Brzechwy.
9.Nauczycielki stosowały w czasie zajęć i zabaw dowolnych elementy metod twórczych z dziećmi oraz zabawy „pedagogika zabawy” z ukończonych warsztatów „KLANZA” w ramach WDN-u na bieżący rok. Brało w nim udział 30 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej z naszej gminy oraz gmin – Czajków, Kraszewice, Grabów, Mikstat, Ostrzeszów.Warsztaty prowadzili animatorzy ze stowarzyszenia Aktorów i Animatorów we Wrocławiu. Stosowanie w/w zabaw wpłynęło pozytywnie na kształtowanie i wyrażenie uczuć,emocji dzieci w zabawach. Były elementem rozładowań napięć i nieadekwatnych zachowań dzieci oraz bardzo przydatne okazały się w oddziale dzieci 6 letnich wśród, których dominiowała grupa dzieci z przejawem agresywności, która sprawiała nauczycielowi problemy wychowawcze. Z elementami zabawy z „Pedagogiki zabawy” zostali zapoznani również rodzice w czasie zajęć otwartych dla rodziców oraz uroczystości przedszkolnych, w których rodzice brali udział.Przedszkole było miejscem okazania innym miłości, dobroci wzmocnienia więzi uczuciowych.
10.Wszystkie oddziały odbyły koleżeńskie odwiedziny połączone ze wspólnymi zabawami, poczęstunkiem. Z okazji świat Wielkanocnych zaproszono do przedszkola gości tj. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Doruchowie i panie nauczycielki emerytowane z przedszkola, władze gminy, personel. Wspólnie z oddziałem Krasnale i Misie którzy ,wykonali ozdoby choinkowe i ubrali wspólnie choinkę.
11.W miesiącu lutym na balu karnawałowym dla dzieci gościliśmy Kapelę Doruchowianie, która przygrywała dzieciom do tańca.
12.W miesiącu kwietniu zaproszono do przedszkola rodziców na zajęcia otwarte, które odbyły się w miłej atmosferze w formie warsztatów. Rodzice brali czynny udział w zajęciach z dziećmi, wytworzone prace wykorzystano do zorganizowania wystawy wspólnej na temat - „Wiosna w ogrodzie i na łące”.
13.W miesiącu grudniu zorganizowano”spotkanie opłatkowe” dla dzieci, pracowników,emerytów , zaproszonych gości a w marcu,spotkanie wielkanocne.
14.Z okazji Dnia Dziadka w czerwcu zorganizowano Drzwi otwarte w przedszkolu dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2005/06.Dzieci zapoznały się z budynkiem i obejściem przedszkola, dzieci z oddziału Pajacyki i Smerfy przygotowały dla nich część artystyczną i wspólne zabawy. Dzieci zostały nagrodzone słodyczami zakupionymi przez Komitet Rodzicielski Placówki. W dowód podziękowania przez Komitet Rodzicielski. W dowód podziękowania za okazałą nam miłość, dobroć, sponsoring i w celu wzmocnienia więzi uczuciowych z naszym najbliższym środowiskiem wysłaliśmy kartki świąteczne, podziękowania.
Z okazji święta Matki dla Emerytów i Rencistów przedszkole przygotowało okazjonalne upominki – oddział I i II.
W dowód podziękowania za całoroczna, owocna i pomyślną współpracę z rodzicami zorganizowaliśmy piknik rodzinny w Arboretum Leśnym w Slizowie Nadleśnictwo Syców, w którym brało udział 40 rodzin. Piknik połączony był ze Świętem Dnia Matki, Ojca i Dziecka. W czerwcu z okazji pożegnania naszych dzieci 6 – letnich - „Absolwentów roku szkolnego 2004/05 „ zaproszono na uroczystość ich rodziców połączona ze spotkaniem przy kawie i cieście, ufundowanym przez Komitet Rodzicielski.

Słabą stroną, a zarazem barierą w realizacji w/w zadania w naszej placówce uważam jest to iż :

1.W naszej miejscowości brak kina, teatru, galerii , muzeum. Aby umożliwić dzieciom kontakt z tymi ośrodkami kulturowymi potrzebne są dodatkowe środki finansowe na przejazd dzieci autobusem.
2.Ograniczone, skromne środki finansowe rodziców,
3.Brak w naszej miejscowości zakładów produkcyjnych do których można byłoby wystąpić o sponsoring na dofinansowanie do biletów dla dzieci bądź przejazd autobusem.

Realizacja II zadania


Rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb rodziców w celu doskonalenia i planowania pracy przedszkola”.


W tym celu przeprowadzono badania wśród rodziców. W miesiącu styczniu skierowano do rodziców ankietę na temat „Organizacja i przebieg kształcenia dzieci w przedszkolu „
Na podstawie uzyskanych informacji od rodziców należy stwierdzić:
a/ rodzicom odpowiadają godziny pracy przedszkola ( tylko 5 rodziców opowiedziało się za zmianą tj. od godz.6,30 – 15,30 – 16,00),
b/zajęcia obowiązkowe są dostosowane do możliwości dzieci,
c/dzieci, które mają trudności w nauce mogą liczyć na pomoc nauczyciela, a dla dzieci 6 – letnich z trudnościami prowadzi się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
d/rodzice są wystarczająco informowani o postępach swojego dziecka,
e/ przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ich dziecka.

W miesiącu kwietniu skierowano ankietę dla rodziców na temat – OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC PRZEDSZKOLA
1.Rodzice dla swojego dziecka zdecydowali się wybrać nasze przedszkole ze względu na :

 • bliskość miejsca zamieszkania

 • dobra opinia o przedszkolu

 1. Rodzice zadowoleni są z organizacji pracy naszego przedszkola

 2. W przypadku problemów mogą rodzice liczyć na pomoc dyrekcji

 3. Nauczyciel dziecka spełnia oczekiwania rodziców -

 4. Rodzice są zadowoleni z pracy pracowników obsługowych


Do zalet przedszkola zdaniem rodziców należą:

 • ciekawe, atrakcyjne imprezy, wycieczki dla dzieci,

 • dobre posiłki,

 • fachowa dobra obsługa personelu,

 • dobry poziom nauczania

 • dobra współpraca z rodzicami.


Propozycje rodziców w celu podniesienia jakości pracy w przedszkolu:

 • 5 rodziców proponuje zmienić czas pracy przedszkola od 6,30 do 15,30

 • 3 rodziców opowiedziało się za wprowadzeniem zmian nauczania języka niemieckiego zamiast angielskiego,

 • obniżenie opłaty stałej i kosztów posiłków.

  Wśród ankietowanych rodziców, którzy nie opowiedzieli się za zmianami są zadowoleni z pracy przedszkola.W miesiącu czerwcu skierowano ankietę dla rodziców dzieci 6 – letnich w celu poznania ich opinii na temat czy są zadowoleni z osiągniętej „Dojrzałości szkolnej ich dziecka”. Uzyskane wyniki pozwolą nam w przyszłym roku szkolnym wprowadzić zmiany w przygotowaniu dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole. Na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych od rodziców:
  1.Dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola,
  2.Trudności w przystosowaniu ( adaptacji) do przedszkola miało 4 dzieci.
  3.Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka,
  4.Tylko 1 rodzic udzielił odpowiedzi, że jego dziecko wykazuje trudności w nauce, 4 rodziców odpowiedziało RACZEJ NIE wykazuje trudności w nauce, pozostali stwierdzili, iż ich dziecko NIE wykazuje trudności w nauce.
  5.Zdaniem rodziców Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole

 • bardzo dobre – 37 pkt

 • dobre - 16 pkt

 • słabe - 0 pkt

 • nie ma zdania- 0 pkt

  6.Od nauczyciela swojego dziecka rodzice oczekują :

- zrozumienia, dobrego kontaktu z dzieckiem, tolerancji, dobrego przygotowania pedagogicznego,

- nowych metod nauczania ,

- zachęcania dzieci do nauki, umiejętności przekazywania wiedzy dziecku, poświęcenie więcej czasu dzieciom mniej zdolnym, rozmowy z rodzicami, realizacja programu obowiązującego,

zorganizowania, żeby nauczyciel był lubiany przez dzieci, cierpliwości,odpowiednie wykształcenie.

7.Umiejętności czytania dzieci :

Dziecko :

  • czyta tekst drukowany 37 pkt

  • czyta krótkie zdania 14 pkt

  • czyta wyrazy 2 pkt

  • nie czyta 0 pkt


 1. Czynniki, które zdaniem rodziców mają wpływ na sukces ich dziecka w szkole to :

- przygotowanie dziecka w przedszkolu,

- cierpliwość ze strony pani nauczycielki

- dobry kontakt nauczyciela z dzieckiem,

- miła atmosfera w przedszkolu

- przyjazna i bezpieczna szkoła

- rozwijanie sprawności manualnych

- interesujące zajęcia, urozmaicenie czasu różnymi wyjazdami i zajęciami,

- porady specjalistyczne

- odpowiednia adaptacja przez środowisko

- właściwe oddziaływanie – dom , szkoła,

- indywidualne zdolności,

- dodatkowe zajęcia dla chętnych dzieci.


Planując prace dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w naszej placówce dyrektor,grono pedagogiczne uwzględniają :

 1. wpływ rodziców na sprawy przedszkola( opinia podręczniki dla dzieci, zatwierdzają plan współpracy rodziców w oddziale swojego dziecka, decydują o dodatkowych zajęciach dla swojego dziecka, wybiera się trójki oddziałowe, które tworzą Komitet Rodzicielski,

 2. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci :

- pedagogizacja rodziców z udziałem specjalistów,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rodzin patologicznych

- pomoc rodzicom w badaniach specjalistycznych dla dzieci,

- pomoc rodzicom w badaniach specjalistycznych dla dzieci,

- 16 dzieci 6 – letnich korzystało z dofinansowania GOPS od posiłku – obiad,

- dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych miały dopłatę do biletów wstępu na bajki w przedszkolu,

- dla 1 dziecka dopłacono do wycieczki do Wrocławia,

- pozyskane dary w postaci żywności od firm produkujących żywność rozdzielono z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin biednych, z rodzin niepełnych, wielodzietnych.Realizując II zadanie „ Planu Rocznego Przedszkola

"Przedszkole czuwa nad rozwojem sprawności fizycznej dziecka w ciągu całego roku szkolnego”


 1. Nauczycielki systematycznie prowadziły z dziećmi każdego ranka „Zestawy zabaw ćwiczeń porannych” oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych w różnych formach , wykorzystując salę gimnastyczną, plac zabaw i ścieżkę zdrowia,

 2. Nauczyciele prowadząc zestawy ćwiczeń, zabaw stosowały różnorodne metody twórcze np. Labama, Orffa, Kniessów, ruchu rozwijającego Weronik Sherbor, wykorzystując elementy z Pedagogiki zabawy- „Klanza”

 3. W grudniu z dodatkowych pozyskanych środków finansowych od Urzędu Gminy zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną(nowe piłki do prowadzenia zestawów ćwiczeń- zróżnicowane wielkości oraz 4 piłki do gry w nogę na powietrzu, 2 komplety paletek oraz komplet rzutek na odległość, za co bardzo dziękuję.

 4. Aby właściwie przebiegała praca nad rozwojem fizycznym każdego dziecka nauczycielki wszystkich oddziałów przebadały sprawność ruchową swych wychowanków. Zdiagnizowanie umiejętności dzieci pozwoliło określić słabe i mocne strony każdego dziecka w badanych nauczycielka w grupie swojej określiła kierunek pracy z dziećmi uwzględniając kompensacyjno- korekcyjne i ogólnorozwojowe ćwiczenia i zabawy.


Zadanie IV „Przedszkole stwarza dzieciom 6 letnim dobre warunki do przygotowania przedszkolnego

 1. Dostosowane podręczniki do możliwości dzieci.

 2. Nauczyciele planując prace stosują stopniowe trudności oraz stwarzają dzieciom warunki do aktywnego uczestnictwa w różnych formach.

 3. Dla dzieci z trudnościami w nauce prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – łącznie w dwóch oddziałach korzystało 20 dzieci.

 4. W miesiącu październiku wszystkie dzieci 6 letnie zostały przebadane przez lokopedę i zostały objęte ćwiczeniami.

 5. W miesiącu październiku zdiagnizowano poziom kompetencji i umiejętności dzieci w 7 strefach uzyskane wyniki o każdym dziecku pozwoliły nauczycielom dobrać właściwe metody i formy pracy
  w grupie.

 1. Nauczycielki sukcesywnie diagnozowały osiągnięcia dzieci po przekazaniu partii treści materiału z „Programu nauczania „.

 2. W celu ujednolicenia oddziaływania nauczycielki były w ścisłym kontakcie z rodzicami.

 3. Organ prowadzący zapewnia podstawowe zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty

- wszystkie dzieci 6 letnie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- bezpłatny dowóz dzieci do przedszkola

- zapewnia środki finansowe na korzystanie z podstawy programowej

- zapewnia środki finansowe na całościowe funkcjonowanie placówki.

Wnioski wynikające z całorocznej pracy :

 1. Przedszkole czyni starania o podnoszenie jakości pracy

 2. W codziennej pracy cały personel przedszkola z organem prowadzącym troszczą się aby każdy dzień pobytu dzieci był okazją do radosnego przeżywania dzieciństwa i w miarę bezstresowo dzieci 6 letnie osiągnęły dojrzałość szkolną.

 3. Zorganizowano wiele imprez, uroczystości dla dzieci, rodziców.

 4. Wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy Wieczorek Karnawałowy z którego wypracowany dochód (5.000.-) przeznaczono na zakup dywanów do 4 sal zajęć,biura intendentki.


Naprawy i remonty


Ze środków budżetu przedszkola:

 • wymieniono 2 pary drzwi bocznych przy sali nr 3

 • założono boazerie w łazience dla personelu kuchennego

 • zakupiono naczynia kuchenne ze sali szlachetnej,

 • zakupiono meble dla dzieci 6- letnich jeden oddział) – wymogi sanepidu,

 • zakupiono meble do archiwum przedszkolnego.


Na okres wakacji w ramach remontu planuje się wymianę ekranu na budynku przedszkola, polegająca na założeniu blachy trapezowej. Koszt inwestycji ok.13.000,- zł.

Dziękuję Wysokiej Radzie, pracownikom Urzędu za zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Na rok przyszły budżetowy i kolejne lata widzę potrzebę :

 • wymiany okien

 • -ocieplenie budynku przedszkola

 • -położenie elewacji zewnętrznej,

 • stopniowa wymiana drzwi awaryjnych przy sali nr 1 i 2, sali gimnastycznej.


Na rok szkolny 2005/06 prace planujemy zgodnie z opracowanym Arkuszem organizacyjnym. Przyjęto 97 dzieci, planuje się 4 oddziały.

Miniony rok szkolny uważam za udany, szczęśliwy, bezpieczny( gdyż nie było żadnego wypadku )

Dziękuję za dobra współpracę z pracownikami Urzędu Gminy, wysokiej Radzie pracownikom Zespołu Oświatowo – Administracyjnego , ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas w trudnych  chwilach
i potrzebach.


                                                                             DYREKTOR PRZEDSZKOLA

                                                                               mgr Zofia Krzemińska

Zał.Nr    do protokółu sesji NR XXIX/2005
z dnia 30-06-2005

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno wychowawczej Szkoły Podstawowej

w Torzeńcu w roku szkolnym 2004/2005

W roku szkolnym 2004/2005 w szkole realizowano obowiązek szkolny 54 uczniów w 4 oddziałach oraz 6-ro sześciolatków w oddziale przedszkolnym. Dwa spośród czterech oddziałów szkolnych to oddziały łączone. W oddziale przedszkolnym również przeprowadzono zajęcia łączone. Jest to grupa pięcio i sześciolatków ( łącznie 12 dzieci). Jedna uczennica realizuje obowiązek szkolny poprzez indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu.Dwoje uczniów na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie realizuje program szkoły specjalnej. Dla jednego spośród tej dwójki uczniów szkoła prowadzi indywidualną rewalidację z udziałem logopedy ze względu na duże opóźnienia w rozwoju mowy. W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy następnej, a 10 – ro ukończyło szkole podstawową. Siedmioro uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem ze średnią powyżej 4,75.Średnia wyników sprawdzianu szóstoklasistów to 27.7 pkt. Najwyższy wynik to 37 pkt.-1 uczeń, najniższy – 11 punktów. Umiejętnością najlepiej opanowaną okazało się korzystanie z informacji, w stopniu zadawalającym opanowane zostało: rozumowanie, czytanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Najsłabiej opanowana umiejętność tegorocznych absolwentów to pisanie z zachowaniem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i językowej.
W roku szkolnym 2004/2005 w szkole zatrudnionych było 10 nauczycieli oraz dodatkowo logopeda na 4- godz. tygodniowo. 5- cioro nauczycieli zatrudnionych jest w pełnym wymiarze obowiązującego pensum, troje uzupełnia etat innej szkoły, troje zatrudnionych na podstawie umowy o pracę . 8 - ro nauczycieli to nauczyciele mianowani, dwoje – dyplomowani, jeden kontraktowy. W dniu 31 maja czworo ukończyło staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z pracowników obsługi szkoła zatrudnia jedną sprzątaczkę i palacza – konserwatora na pół etatu a w sezonie grzewczym na cały etat.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2004/2005 prowadzono dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego dla klas młodszych, kółko ortograficzne, gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych, kółko ekologiczno -przyrodnicze, zajęcia korekty logopedycznej zgodnie ze wskazaniami poradni psychologicznej, pozalekcyjne zajęcia sportowe. SKS oraz wychowanie prorodzinne. W okresie jesienno - zimowym szkła wspólnie z Radą Rodziców organizuje szklankę ciepłego napoju dla wszystkich uczniów. Przez cały rok szkolny 24 uczniów z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej miało możliwość skorzystania z pełnego obiadu finansowanego ze środków GOPS w Doruchowie. Czworo uczniów otrzymało bezpłatną wyprawkę w podręczniki do klasy pierwszej . 12-ro uczniów skorzysta z bezpłatnego wypoczynku w postaci półkolonii w Doruchowie.
W trakcie roku szkolnego uczniowie naszej szkoły brali udział w przede wszystkim  w licznych turniejach i rozgrywkach sportowych zorganizowanych przez LUKAS „Giganciki” z Doruchowa. Udział uczniów zaowocował licznymi medalami:
-złoty medal w biegu na 60 metrów

-srebrny medal w skoku w dal

brązowy w rzucie piłeczką palantową

Byliśmy organizatorami gminnego etapu Małej Olimpiady Matematycznej. Uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym organizowanym przez muzeum w Ostrzeszowie, gdzie uczeń naszej szkoły otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę, gdzie zajęliśmy I i II miejsce , w konkursie recytatorskim, konkursie ortograficznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Przytocznicy. Jak co roku szkoła wspólnie z Radą Rodziców organizowała Dzień Babci, dzień Matki i Ojca, bal karnawałowy z którego dochód przeznaczony został na dofinansowanie jednodniowej wycieczki całoszkolnej do Tarnowskich Gór. Dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły w minionym roku szkolnym było otrzymanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsca Pamięci Narodowej.                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                         mgr Dorota Makles