P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2005
sesji Rady Gminy Doruchów odbytej w dniu 22 września 2005r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

O godz. 10 tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła XXX sesję Rady Gminy Doruchów

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała następujący porządek obrad :

     1.  Otwarcie.
     2.  Przedstawienie porządku obrad.
     3.  Wybór sekretarza obrad.
     4.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
     5.  Interpelacje i zapytania radnych.
     6.  Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.
     7.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I pół. 2005 roku.
     8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
     9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/119/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia
          28-04-2005 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Doruchów.
    10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy Doruchów z  dnia
          28- 04-2005r. W sprawie „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I”
    11.  Zapytania i wolne głosy.
    12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    13.  Zakończenie.
Do zaproponowanego porządku obrad radny Jan Jaśkiewicz zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o temat „zaopiniowania projektu planu aglomeracji Doruchów.

Wobec zgłoszonego wniosku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewska zaproponowała przyjęcie wniosku przez głosowanie.

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych. Wniosek przyjęto jednogłośnie.Temat zostanie rozpatrzony w pkt. 10 a.

PUNKT 3 – Wybór sekretarza obrad.

Zgodnie z listą obecności na sekretarza obrad zaproponowano radnego Mieczysława Baraniaka.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Mieczysława Baraniaka na sekretarza obrad.

PUNKT 4 - Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją . Z protokółem było można zapoznać się także w biurze rady.

Radny Czesław Anioł przedstawił krótką  informację dotycząca sporządzonego protokółu.Rada nie wniosła żadnych uwag do sporządzonego protokółu.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto protokół Nr XXIX/2005.

PUNKT 5 - Interpelacje i zapytania radnych.

Na XXX sesji radni zgłosili następujące interpelacje :

Radny Andrzej Kempa– w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie lubi się powtarzać ale tak długo do póki Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie nie będzie się interesował naszymi drogami, będzie podejmował temat dróg na sesjach. Zapytał, jak długo będzie wycinane drzewo przy drodze Kępno- Rudniczysko, gdzie jest duże niebezpieczeństwo przy wyjeździe z tej drogi. Następną sprawą to wycięcie krzewów przy trasie do Tokarzewa ( droga powiatowa ) oraz zniszczone drogowskazy (krzyżówka w Tokarzewie). Zapytał też Wójta Gminy o żużel do utwardzania dróg, gdyż była obietnica dostarczenia żużla na drogę do P. Matyjaka i na Wygodę Tokarską.
Radny Zbigniew Broniszewski
- wnioskował o wycięcie krzewów przy skrzyżowaniu w Torzeńcu ( brak widoczności od strony Doruchowa).
Radny Lucjan Dyba
–zapytał czy będzie remontowany dach na budynku pałacu w Plugawicach . Prosił też o przyspieszenie realizacji drogi Mieleszówka - Brzeziny.
Radny Henryk Rachwał - przypomniał sprawę wykopania rowu w Przytocznicy. Sprawa ta była przedmiotem uzgodnienia na ostatnim posiedzeniu komisji rolnictwa.
Radny Jan Jaśkiewicz – wnioskował o ustawienie tablic z nazwą miejscowości Zalesie i Stara Kuźnica przy poczcie w Doruchowie. Zaproponował aby ustawić tablicę z nazwą m. Zalesie k. Pana Jarzyny i z nazwą m. Stara Kuźnica k. P. Pietrzak.
Radny Anioł Czesław– zapytał czy poczyniono starania w temacie utworzenia na terenie gminy szkółki tenisowej . Wiadomo jest jak powiedział, że przy szkole w Przytocznicy mamy wspaniały kort i dobrze by było aby społeczeństwo jak i młodzież korzystała z tego kortu. Należałoby to rozgłosić w prasie lokalnej, również na stronie internetowej. Temat ten należy uwzględnić w przyszłorocznym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczając pewne środki na realizację tego zadania.Powiedział też, że gro młodzieży mogłoby korzystać ze stadniny koni P. Pinkowskiego w Doruchowie. Mamy w Doruchowie stadninę a młodzież nasza nie korzysta z zajęć, które są tam prowadzone. Uważam, jak stwierdził społeczeństwo a szczególnie młodzież powinna korzystać z obu tych podmiotów. Zaproponował aby P. Pińkowskiego zaprosić na posiedzenie komisji i temat ten dopracować.Zapytał, też kto jest właścicielem mostu przy „Kasandrze” w Doruchowie, gdyż stan tego mostu jak stwierdził zagraża bezpieczeństwu przychodzącym tam osobom.

Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w pkt. 12 porządku obrad.

PUNKT 6 – Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył informację z działań podejmowanych w okresie m. sesyjnym. Poinformował między innymi, że w okresie wakacyjnym zajmował się sprawami :
- podpisania umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie zatrudnienia stażystów w Urzędzie Gminy,
- w Wojewódzkim Urzędzie zabytków w sprawie oświetlenia parku,
- przegląd drogi Rudniczysko- Tokarzew,
- Gminne Zawody sportowo- pożarnicze,
- analiza i podpisanie faktur za wodę i ścieki,
- udział w pikniku rodzinnym Doruchów II,
- przewodniczenie komisji egzaminacyjnej na awans na nauczycieli mianowanych,
- narada odnośnie gminnych dożynek i widowiska”topienia czarownic”,
- udział w posiedzeniu Zarządu LZS Doruchów,
- udział w powiatowych obchodach „Dnia Policji”,
- rozmowy w temacie zatrudnienia stomatologa,
- sprawa przetargu na remont świetlicy Wrzosy i oświetlenia parku,
- rozmowy z policja w zakresie zabezpieczenia organizacji dożynek,
- spotkanie z dziennikarzami gazety poznańskiej,
- lustracja budowy oświetleń ulicznych,
- podsumowanie pracy komisji szacującej skutki suszy,
- analiza zasobów mieszkaniowych,
- udział w zgromadzeniu wspólników spółki oświetleniowej,
- sprawy honorowego krwiodawstwa -sprawa pobierania krwi przy okazji dożynek,
- narada w sprawie przygotowania gminnych dożynek,
- kontrola remontu świetlicy Wrzosy,
- kontrola prac elektryfikacyjnych,
- ustalenie zasad honorowego krwiodawstwa,
- ustalenie zasad dzierżaw gruntowych mienia gminnego,
- spotkanie z pracownikami robót publicznych odnośnie dyscypliny pracy,
- lustracja festiwalu rokowego jaki odbył się w m. Mieleszówka,
- podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym w Kępnie
- spotkanie z inspektorem kontroli NIK,
- podsumowanie dożynek gminnych,
- rozmowa z dzierżawcami gruntów komunalnych
- kontrola pracowników robót publicznych,
- udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego,
- lustracja budowy sali gimnastycznej,
- udział w uroczystościach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Torzeńcu,
- odbycie pierwszych spotkań z członkami obwodowych komisji wyborczych,
- lustracja postępu prac przy budowie sali gimnastycznej,
- udział w walnym Zgromadzeniu Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych,
- lustracja prac publicznych,
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich,
- udział w posiedzeniach komisji rady,
- udział w posiedzeniach komisji w wyborach Prezydenta RP.

Do złożonej informacji pytania zgłosili :

Radny Henryk Rachwał – zapytał jakie są efekty prowadzenia rozmów Wójta Gminy w temacie zatrudnienia stomatologa.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – informując, że praktycznie stomatolog już jest i może rozpocząć pracę. Dziś po sesji w Ośrodku Zdrowia ma odbyć się odbiór gabinetu stomatologa. Wniosek o podpisanie umowy z Narodowym Funduszem na świadczenia od stycznia 2006 roku musi być złożony do końca września br.. Wniosek ten będzie załatwiony pozytywnie.
Wobec braku dalszej dyskusji Rada jednogłośnie przyjęła złożoną przez Wójta Gminy informację z działań w okresie m. sesyjnym.

PUNKT 7 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I poł. 2005 roku.


Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie : radny Mieczysław Niełacny, radny Jan Jaśkiewicz i skarbnik gminy Władysława Lasota.
Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków przyjęto jednogłośnie.

Następnie głos zabrała skarbnik gminy Władysława Lasota – która złożyła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I pół. br. , sprawozdanie stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali :

radny Rachwał Henryk– Przewodniczący Komisji rolnictwa, ochrony środowiska , spraw obywatelskich
i samorządowych powiedział, że komisja nie wniosła żadnych uwag do realizacji budżetu i wnioskuje o jego przyjęcie.
radny Jaśkiewicz Jan - Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów powiedział również, że komisja nie wniosła uwag do realizacji budżetu. Zwrócono tylko uwagę na sprawę ściągalności zaległych podatków.
radny Tadeusz Tuz-Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury, zdrowia sportu i spraw socjalnych powiedział, że komisja odbyła wspólne posiedzenie z komisją rewizyjną – realizację budżetu za I pół. br. oceniono pozytywnie. O ile drugie półrocze realizacji budżetu będzie przebiegało tak jak pierwsze to realizację całorocznego budżetu będzie można przyjąć bez zastrzeżeń. Komisja jak powiedział zwróciła uwagę na to aby bliżej przyjrzeć się sprawom wydatków oświaty poprzez kontrole w terenie. Należałoby powołać komisję, która dokonałaby sprawdzenia potrzeb szczególnie tych remontowych i ustaliła które są najpotrzebniejsze do realizacji. Komisja ta winna też sprawdzić ich realizację.
radny Stanisław Przybył – Przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja rewizyjna nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń i wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I pół. br.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała przyjęcie sprawozdania przez głosowanie.
Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych , „przeciwnych „ i „wstrzymujących” nie było.
Realizację budżetu za I pół. 2005 roku Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 8 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Komisja uchwał i wniosków - skarbnik gminy Władysława Lasota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2005 rok.
Uwag i wniosków do projektu uchwały nie wniesiono.
Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Uchwałę Nr XXX/124/2005 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rokpodjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

PUNKT 9– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/119/2005 RadyGminy Doruchów z dnia 28-04-2005 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Doruchów.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Doruchów.
Uwag i wniosków do projektu uchwały nie wniesiono.
Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXX/125/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/119/2005 Rady Gminy z dnia 28-04-2005 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Doruchów podjęto jednogłośnie.Uchwała stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokółu.

PUNKT 10 -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 28-04-2005r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I”.

Powyższy projekt uchwał przedstawiła komisja uchwał i wniosków – radny Mieczysław Niełacny.
Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono. Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała uchwałę pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXX/126/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 28-04-2005r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju miejscowości Doruchów I” podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.

PUNKT 11 – Zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Doruchów.

Do powyższego tematu wprowadzenia dokonał Kierownik referatu Rolnictwa Stanisław Smiatacz.

Rada nie wniosła żadnych uwag do projektu planu aglomeracji Doruchów obejmującego miejscowości : Doruchów, Godziętowy, Przytocznica i Tokarzew.

Projekt opinii przedstawił radny Mieczysław Niełacny.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o planie aglomeracji Doruchów.
Opinia Nr 4/2005 Rady Gminy stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu

PUNKT 12 – Zapytania i wolne głosy.

W punkcie tym głos zabrali :

radny Jan Sieczka– powiedział, że 12 września br . odbyły się zawodowy pożarnicze w Ostrzeszowie w których to wzięła udział grupa młodzieżowa zawodniczek ( 12 dziewcząt w wieku 12 do 16 lat ) z Godziętów. Zostały wysłane same bez opiekuna. Postawił pytanie, kto odpowiadały za to o ile by się coś stało i dlaczego pojechały same.
Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło – zapytał, czy kanalizacja ulicą Rolnąw kierunku Godziętów będzie realizowana w bieżącym roku. A o ile tak, to dlaczego to planuje się do realizacji w okresie jesieni, kiedy jest okres zasiewów. Rolnicy składają wnioski do Agencji o dopłaty gdzie muszą podać areał zasiewów i następuje tu zawieszenie. O ile ktoś dokona sprawdzenia tych pól wnioski o dopłaty zostaną wstrzymane. Realizację takiego zadania należało rozpocząć w okresie ( martwym ) to jest po żniwnym. Poruszył też sprawę wytyczenia drogi na ulicy Parkowej, które to było obiecane do zrealizowania w bieżącym roku po założeniu kanalizacji na ulicy Tokarskiej. Trzecią sprawą to sprawa, którą to poruszył także radny Anioł tj. udział młodzieży w nauce jazdy konnej u P. Pinkowskiego właściciela stadniny koni w Doruchowie, który proponował naukę jazdy nieodpłatnie dla młodzieży szkolnej. Temat ten przez trzy lata nie został podjęty przez Dyrekcję Szkoły. Do tej pory nikt się nie zgłosił mimo, że miał być tylko opiekun grupy. Uważam, że Doruchów mógłby być słynny nie tylko przez czarownice ale także przez naukę jazdy konnej.
radny Czesław Anioł – poruszył dwa tematy tj.
- sprawę koszy na śmieci – wnioskował o ustawienie dodatkowego kosza w m. Zalesie przy zajeździe,
- zapoznał Radę jak i wszystkich obecnych z tematem spółek wodnych informując, że został powołany nowy Zarząd GSW Doruchów, który obecnie jest na etapie przejmowania dokument ze Związku Spółek Wodnych w Ostrzeszowie. Natomiast Związek Spółek Wodnych w Ostrzeszowie jest likwidowany, działa tam już na mocy ustawy likwidator. Zaległości Gminnej Spółki Wodnej Doruchów wynoszą 84,- tys. zł i  jest obawa, że znów wytworzy się zła atmosfera wokół spółek wodnych, gdyż likwidator będzie chciał ściągnąć te należności poprzez komornika. Nowo powołana Gminna Spółka Wodna Doruchów chce działać na nowych zasadach i zapomnieć o tych wszystkich nieporozumieniach jakie były wokół sprawy jak i zaległych należnościach. Swoją działalność rozpoczynamy od zera i planujemy uporać się z naszą administracją do końca br. i od nowego roku przygotować nowe nakazy płatnicze. Będziemy działać samodzielnie bez żadnej pomocy Związku. Spółek.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń - ustosunkował się do sprawy podjętej przez Adama Wypchłę dotyczącej korzystania przez młodzież szkolną ze stadniny koni informując, że Pan Adam Wypchło chyba dawno nie widział się z Panem Pińkowskim, ponieważ od kwietnia br. 20-ro dzieci jeździło na naukę konną . Obecnie wyselekcjonowała się grupa 6 dzieci najbardziej upartych jeździ nadal i takie zajęcia są prowadzone stąd nie potrzebny ten hałas.
Adam Wypchło
-odpowiedział Panu Okoniowi, że osobiście to sprawdzi, „w niedzielę ma posiedzenie Rady Sołeckiej i o ile to jest nie prawdą, bo już raz Pan mnie oszukał publicznie”
Walenty Okoń
– na odpowiedź P. Wypchły – powiedział : „ Pan powiedział, że ja oszukałem, to jest potwarz, rzucenie pomówienia. Chciałbym aby Pan Adam tu wyjaśnił , kiedy oszukałem, w jakiej sprawie – udzielę Panu Adamowi informacji na pismie jeśli chce, bo tak nie wiem o czym mówi, tak przy wszystkich”.
Radny Henryk Rachwał- powiedział, że już kilkakrotnie zwracał się do Pana Wójta o zdjęcie obecnego i ustawienie nowego większego kosza na śmieci przy przystanku PKS w Przytocznicy k. mojego zabudowania. Sprawa ta jest jednak nie zrealizowana. Powiedział też, że kilka lat walczył o to aby Zarząd Dróg wykopał rów przy drodze w Przytocznicy. Rów ten został wykopany ale dno tego rowu jest wyścielane afiszami wyborczymi, dlatego też potrzebny jest większy konkretny kosz.
Radny Mieczysław Baraniak – w sprawie oświetlenia w kierunku Starego Pana, które jak powiedział było planowane do realizacji w br. ale jest wstrzymane. Dlatego ma prośbę, aby to zrealizować. Jest już założona skrzynka i trzeba tylko założyć 3 lampy.Druga sprawa to droga Torzeniec - Wyszanów, która jest ciągle łatana a koło tej łatanej dziury jest następna, którą się pozostawia bez łatania. Zapytał, kto to naprawia i kto kontroluje wykonanie tych napraw.
Sołtys Wsi Doruchów II Janina Przygoda– podziękowała za przeprowadzony remont budynku szkoły na Wrzosach, który będzie dobrym wizerunkiem dla wsi. Wnioskowała o ustawienie kosza na śmieci w m. Wrzosy.
Radny Tadeusz Tuz – w swojej wypowiedzi stwierdził, że położone płytki na schodach wewnątrz obiektu Urzędu Gminy zostały źle położone i źle wykończone. Takiemu wykonawcy należałoby przynajmniej 50 % potrącić w rachunku za złe wykonanie robót lub też kazać to skuć. Poruszył sprawę zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych wnioskując o poinformowanie radnych, co ta ekipa 15 osób zatrudniona przez okres 6 m-cy zrobiła na terenie gminy. Jest to dziennie 120 godzin efektywnej pracy, miesięcznie 3 tys. a za pół roku 18 tys. godzin. Dlatego należałoby to rozliczyć i zrobić selekcję z tych pracowników i tych mało efektywnych w przyszłym roku nie zatrudniać.
Radny Lucjan Dyba– poruszył sprawę drogi wojewódzkiej Torzeniec - Wyszanów, która jest ciągle łatana i ciągle są dziury. W tej sprawie kontaktował się z radnym Sejmiku Wojewódzkiego panem Rafałem Skoczylasem, któremu przekazał pisemny wniosek o zgłoszenie tej sprawy na sesji Sejmiku. Jest to kpina jak stwierdził takiego naprawiania drogi.
Radny Zbigniew Broniszewski – wnioskował o ustawienie kosza na śmieci w Torzeńcu k. P. Noculaka. W sprawie naprawy drogi Torzenic-Wyszanów.

PUNKT 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz :
w spr. drogi Torzeniec – Wyszanów – mamy wiele interwencji w sprawie tej drogi również z terenu Wieruszowskiego, które to kierujemy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg. Praktycznie biorąc robota przy tej drodze jest na okrągło , która nie daje efektu , gdyż jest tak zniszczona. Obecnie prowadzone są prace projektowe tej drogi , co jest pewnym sygnałem, że kiedyś będzie prowadzony remont.
w spr.położonych płytek w Urzędzie Gminy – był komisyjny odbiór tych prac. Szereg usterek zostało stwierdzonych, które musi wykonawca usunąć.
w spr. pracowników robót publicznych – Urząd zatrudnia 5 pracowników robót publicznych pozostała grupa 10 osób jest skierowanych przez Biuro Pracy na akcje rowy i oni pracują w terenie. Z tymi to osobami jest b. Różnie . Jest słuszna uwaga, że należy zrobić selekcję tych pracowników w przyszłym roku.
w spr. koszy – my ciągle występujemy do firmy o dodatkowe kosze i kontenery. Pewien problem jest w tym, że na terenie gminy mamy drugą firmę, która też zajmuje się zbiórką śmieci ( Pan Rybczak ) i zobaczymy, jaki będzie odzew na nasze ostatnie wnioski o dodatkowe kosze.
w spr. oświetlenia – na ten rok wszystkie zadania oświetleniowe wstrzymaliśmy .Do tego tematu wrócimy ale musimy rozważyć, gdzie zakładać, gdyż wniosków tych znacznie przybyło.
w spr. usunięcia plakatów wyborczych – jest to sprawa komitetów wyborczych, które są zobowiązane te plakaty po wyborach usuną. Z tymi sprawami jest bardzo różnie a szczególnie tych kandydatów, którzy nie wygrywają wyborów.
w spr. projektu na ulicę Parkową – zadanie to jest planowane do realizacji na 2007 rok . Natomiast wytyczenie i opracowanie dokumentacji musimy zrobić w 2006 roku.
w spr.usunięcia drzewa przy drodze Rudniczysko – Kępno – wniosek w tej sprawie skierowano do Zarządu Dróg Powiatowych.Natomiast wniosek w sprawie wycięcia krzewów zostanie skierowany również do Powiatowego Zarządu Dróg
w spr . usunięcia krzewów w Torzeńcu ( skrzyżowanie ) – o ile nie zrealizuje to Wojewódzki Zarząd Dróg , zrobimy to własnymi siłami.
w spr. remontu pałacu w Plugawicach – będzie to realizowane przez firmę, która remontuje budynek na Wrzosach.
w spr . drogi Brzeziny – jest ujęta w planie inwestycyjnym do realizacji w 2007 roku.
w spr . ustawienia tablic informacyjnych – musi to być ustalone na roboczo, gdzie te tablice konkretnie ustawić aby nie zrobić większego zamieszania.
w spr . szkółki tenisowej – aby to była taka szkółka z prawdziwego zdarzenia musi to prowadzić osoba, która otworzy działalność gospodarczą w tym zakresie i zainteresuje określona grupę osób. Natomiast nie można wszystkiego finansować z funduszu alkoholowego. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie aby lekcje w-f przeznaczyć na taka naukę i propagowanie tego sportu w gminie.
w spr. mostu przy „Kasandrze „ jest to sprawa Gminnej Spółdzielni „SCH' i dzierżawcy, który ten obiekt dzierżawi.
Jadwiga Kosik Prezes Związku OSP ustosunkowała się do sprawy podjętej przez Radnego Jana Sieczkę wyjaśniając, że praca w ochotniczej straży pożarnej jest pracą społeczną - brak jest pewnej harmonizacji imprez organizowanych na szczeblu powiatu. W dniu kiedy były powiatowe zawody pożarnicze była też impreza 50 - lecia rzemiosła, w której to musiał wziąć z racji swojej pracy udział P. Pleciak (Prezes OSP Godziętowy ). W związku z tym nie mógł on zaopiekować się grupą dziewcząt z Godziętów, która brała udział w tych zawodach. O tym fakcie poinformował mnie. Poczyniłam działania zabezpieczając, że grupą ta zajmie się kierowca OSP z Doruchowa P. Godyla Lech, który ich zawoził samochodem strażackim. Pan Godyla przez cały czas opiekował się grupą i nic nikomu się nie stało. Dlatego też nie można powiedzieć, że grupa dziewcząt była bez opieki. Podzieliła się też wrażeniami z gminnych dożynek w Doruchowie, które jak stwierdziła odbyły się po raz pierwszy w parku i należy ocenić, że było to trafne miejsc. Było bardzo dużo uczestników imprezy, co należy przypisać zorganizowaniu w tym dniu również „ widowiska topienia czarownic” jak i też pogodzie. Powiedziała też, że uczestniczyła ostatnio wraz ze zespołem folklorystycznym w uroczystościach dożynkowych w miejscowości Nierdzany w województwie opolskim. W tej miejscowości do dożynek przygotowują się wszyscy mieszkańcy. Na trasie korowodu wszystkie zabudowania są przepięknie udekorowane. Każde sołectwo przygotowuje wieniec, który jest dziełem artystycznym. Dlatego też jak stwierdziła dla uspokojenia atmosfery wokół naszych dożynek, że tak dużo zrobiono to należy powiedzieć, że są miejscowości, gdzie mieszkańcy robią znacznie więcej dla swojego środowiska.Poruszyła też temat zorganizowania w przyszłości lokalu wyborczego w m. Wrzosy dla całego sołectwa Doruchów II w nowo odremontowanej świetlicy.
Radny Andrzej Kempa Gminny Komendat OSP – postawił pytanie do radnego Jana Sieczki w jaki sposób współpracuje z jednostka OSP Godziętowy i w jaki sposób pomógł drużynie młodzieżowej, która startowała w zawodach powiatowych.Ponadto powiedział, że opiekunem drużyny dziewcząt na powiatowe zawody pożarnicze był Pan Pleciak, który otrzymał materiały na szkolenie. Za dostarczenie i transporu drużyny na zawody była odpowiedzialna jednostka OSP Doruchów i kierowca Pan Godyla Lech, który to zadanie wykonał bez zastrzeżeń. Było też podsumowanie tych zawodów i szkoda, że nikogo z rady sołeckiej Godziętowy, jak i Pana Radnego nie było na tym spotkaniu.
Radny Jan Sieczka - powiedział, że jeżeli dla Pana Pleciaka jako Prezesa OSP Godziętowy była ważniejsza wystawa gospodarcza , jak powiatowe zawody pożarnicze to jest to przykre. Powiedział też, że o ile nie mógł być opiekunem Pan Pleciak, to Pani Prezes, czy też Pan Komendant OSP mógł powiadomić kogoś z Godziętów, sołtysa czy też radnego aby z tą grupą pojechał i nie należy bronić tu Pana Pleciaka, gdyż faktem jest to, że grupa była bez opiekuna i dobrze, że nic się nie stało.
Jadwiga Kosik - Prezes OSP – powiedziała, że nie ma celu prowadzenie dalszej dyskusji w tej sprawie, gdyż każda strona będzie miała tu swoje racje. Uważam, jak stwierdziła, że powiedzenie Radnego Sieczki , że Pan Pleciak miał nie wykonać polecenia swojego dyrektora jako przełożonego, to nie możemy tego tak traktować, gdyż jest on jego pracodawcą i płatnikiem.

Udzielone odpowiedzi przyjęto.


PUNKT 14 – Zakończenie .


W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamkła XXX sesję Rady Gminy Doruchów.

Prot. Grażyna Tuz                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                 Joanna Blewąska