Opinia Nr 4/2005
Rady Gminy Doruchów

z dnia 22-09-2005
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Doruchów


Stosowanie do art.43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.Nr 115,poz.1229 z póź. zm) oraz § 4 ust.2 rozporzazenia Ministra  Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz.2841)
Rada Gminy Doruchów po przeanalizowaniu  sprawy skierowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr SR.II-4.66172 - 3/05 z dnia 02-09-2005r.
  
                            opiniuje pozytywanie

projekt aglomeracji Doruchów obejmujacy miejscowości :  Doruchów, Godzietowy,Przytocznica,Tokarzew.                                                            Przewodniczaca Rady Gminy
                                                              Joanna Blewąska