Uchwała Rady Gminy Doruchów

Nr XXV/111/2005

z dnia 17.02.2005 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2005 roku do 31.05.2006 roku.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001r., Nr 72, poz. 747, z 2002 r., Nr 113 , poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 / Rada Gminy w Doruchowie uchwala co następuje :


§ 1

Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Doruchów :


1 / za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a /gospodarstwa domowe – 1,55 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT

b/ pozostali odbiorcy - 1,55 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


2/ za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych :


a/ gospodarstwa domowe - 2,05 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT

b/ pozostali odbiorcy - 2,05 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


3/ ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków–1,35 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


§ 2


Taryfy o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01 czerwca 2005 roku do dnia 31 maja 2006 roku.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów


§ 4


Traci moc uchwała Nr XXVII/144/2001 z dnia 29.06.2001 roku w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z wodociągów stanowiących własność Gminy Doruchów oraz uchwała nr XXVII/145/2001 z dnia 29.06.2001 roku w sprawie ustalenia ceny za odprowadzane ścieki do kanalizacji gminnej

§ 5


1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Doruchowie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2005 roku.

                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                      Joanna Blewąska