Uchwała Nr XXVI/115/2005

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 30-03-2005


w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.Na podstawie art 90 f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i NR 281 poz.2781) Rada Gminy w Doruchowie uchwala co następuje:


§1

Ustala się regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie
\z postanowieniem Regulaminu powierza się Wójtowi Gminy.


§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                 Joanna BlewąskaUzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/115/2005

Rady Gminy Doruchów

z dnia 30-03-2005


W ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,
poz. 2572 i Nr 273 poz. 2703 z 2004r.) wprowadzono następującą zmianę, to znaczy po rozdziale 8 dodano rozdział 8 w brzmieniu „Pomoc materialna dla uczniów”.

Art. 90 f zobowiązał Radę Gminy do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic  do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających  w trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej j.s.t. Udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                Joanna Blewąska
 


Załącznik do uchwały Nr XXVI/115//2005

Rady Gminy Doruchów

z dnia 30.06.2005Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Doruchów.


Rozdział IPostanowienia ogólne


§ 1

Regulamin określa
 1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

 2. Formy udzielania stypendium szkolnego,

 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.


§ 2

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom:

 1. zamieszkałym na terenie gminy Doruchów

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 2. słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,

 5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 1. Warunkiem otrzymania stypendium jest trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
  w rodzinie tej występuje:

 1. bezrobocie,

 2. niepełnosprawność,

 3. ciężka lub długotrwała choroba,

 4. wielodzietność

 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 6. alkoholizm lub narkomania,

 7. niepełność rodziny,

 8. trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego.


Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 3

 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy określonych w § 3 pkt 5 regulaminu.
 1. Ustala się następujące grupy dochodowe:

 1. I grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150 zł.

 2. II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150 zł i nieprzekraczający 250 zł

 3. III grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nieprzekraczający 316 zł.

 1. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 112 zł.

 2. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej odpowiednio wynosi:

 1. przy grupie I – 80 %

 2. przy grupie II – 60 %

 3. przy III grupie – 40 %

 1. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia stypendium z tytułu sytuacji rodzinnej ucznia w wysokości 44,80 zł.


§4

 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego ze względu na formę w okresach innych niż miesięcznego lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3.

 2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1.120 zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych kwoty 1.008 zł.


§5

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

 3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.


Rozdział III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego


§6

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Oświatowo-Administracyjnym za potwierdzeniem odbioru.


§7

 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Wójta Gminy Doruchów.

 2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący i pozostali członkowie w liczbie 8 osób.

 3. Przewodniczącego Komisji i pozostałych jej członków powołuje Wójt Gminy.

 4. Do zadań Komisji należy:

 1. sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

 2. wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

 3. ustalanie propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,

 4. negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,

 5. rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

 1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach ustalonych przez Przewodniczącego.

 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

 3. Obsługę biurową prac Komisji zapewnia Urząd Gminy


§8

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym z upoważnienia Wójta Gminy przyznaje Dyrektor Zespołu Oświatowo – Administracyjnego.


§9

 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 pkt 1, realizowane jest poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.

 2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczanie uczniowi do rąk własnych lub poprzez dostarczanie za pośrednictwem szkół uczniom podręczników i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

 3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3, udzielone jest poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkół położonej poza miejscem zamieszkania ucznia szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

 4. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §5 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Zespołu Oświatowo-Administracyjnego lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (prawnych opiekunów ) lub pełnoletniego ucznia za pisemną zgodą wnioskodawcy.

 5. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 wypłacane z góry do 10 dnia roboczego każdego miesiąca, za który przysługuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy bądź gotówkowej w kasie Zespołu Oświatowo-Administracyjnym.


Rozdział IV

Tryb i sposób udzielana zasiłku szkolnego


§ 10

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Doruchów.


§ 11

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

 2. ciężki wypadek lub długotrwała choroba ucznia,

 3. pożar lub powódź w wyniku, której uczeń utracił środki materialne niezbędne do kontynuowania nauki,

 4. inne zdarzenia np. okradzenie ucznia.


§ 12

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej.

 2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego regulaminu.


Rozdział VPostanowienia końcowe


 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego składa się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku.

 3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 4. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

 5. Stypendium szkolne będzie przyznawane w zakresie posiadanych środków finansowych.

 6. Uczniowi pracującemu, uczącemu się w systemie wieczorowym lub zaocznym pomoc materialna nie przysługuje.

 7. W przypadku gdy do osoby ubiegającej się o stypendium szkolne, zasiłek szkolny występują wątpliwości pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodów, a stanem majątkowym Komisja może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie opinii o faktycznej sytuacji materialnej rodziny.

                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                      Joanna Blewąska