PROTOKÓŁ Nr XXXI/2005
z sesji Rady Gminy Doruchów odbytej w dniu 03 listopada 2005 roku
                              
w sali sesyjnej Urzędu Gminy  w Doruchowie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10 – tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska otworzyła XXXI sesję Rady Gminy .

Po powitaniu Radnych i zaproszonych gości stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania uchwał.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowi zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała następujący porządek obrad

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

 7. Stan bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie.

 8. Informacja o funkcjonowaniu i przeprowadzonych remontach w Domach Ludowych na terenie gminy.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Doruchów.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje inwestycji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w gminnym programie profilaktyki 
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 3. Zakończenie.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnego wniosku o jego zmianę. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady przystąpiła do punktu 3- go porządku obrad.

Na sekretarza obrad zgodnie z listą obecności zaproponowała radnego Zbigniewa Broniszewskiego.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Zbigniewa Broniszewskiego sekretarzem obrad XXXI sesji.

PUNKT 4Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu przed sesją .
Z protokółem było można zapoznać się w biurze rady. Sekretarz poprzedniej sesji radny Mieczysław Baraniak przedstawił informację dotycząca sporządzonego protokółu. Rada nie wniosła żadnych uwag do protokółu.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXX/2005 sesji Rady Gminy.

PUNKT 5Interpelacje i zapytania radnych .


Na XXXI sesji radni zgłosili następujące interpelacje :

Radny Andrzej Kempa
-
w związku z zagrożeniem ptasią grypą zapytał w jaki sposób należy rozumieć sposób zamykania na otwartej przestrzeni ptactwa domowego.
Radny Stefan Trzciński
-
w sprawie dróg na terenie gminy powiedział, że droga wojewódzka Torzeniec – Wysznów jest najgorszą drogą w całym kraju. O tej drodze mówimy już całe 4 lata i nic na niej się nie dzieje. Tak samo jest
z chodnikiem przy parku w Doruchowie należącego do drogi wojewódzkiej. Tu też nic się nie robi pomimo, że daliśmy środki na dokumentację. Częściowo został on zrobiony a pozostała część stanowi zagrożenie szczególnie w okresie zimowym i nie ma możliwości przejścia tym chodnikiem.
Należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami dróg, żeby drogi wojewódzkie na terenie naszej gminy poprawić.
- zgłosił sprawę powstałego wyboju na drodze przy ul. Kaliskiej przy blokach SM, gdzie jadące   nocą  samochody ciężarowe powodują duży chaos i budzą mieszkańców,
- w
nioskował o poprawienie przejazdu na moście w m. Zalesie ,
- zapytał do kogo należą ścięte drzewa dębów przy drodze Przytocznica – Stara Kuźnica ( P. Błaszczyk)
  leżące już od 3-ch 4-ch lat.

PUNKT 6Informacja Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że w okresie m. sesyjnym uczestniczył w :
- spotkaniu z przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w temacie odbioru gabinetu stomatologicznego. Lekarz stomatolog już przyjmuje. Początkowo jako osoba prywatna a od 1 stycznia 2006r. ma mieć zawarte porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Zdrowia,
- spotkaniu z komisjami wyborczymi powołanymi do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,
- spotkaniu z przedstawicielami gazownictwa
- spotkaniu w sprawie wodociągu Stara Kuźnica
- kontroli robót publicznych,
- realizacji remontu byłej szkoły Wrzosy,
- naradzie w Urzędzie Marszałkowskim – partnerstwo regionalne,
- objeździe jednostek OSP na terenie gminy,-
- uczestniczył w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Ostrzeszowie poświęconej akcji wysiedleńczej 
   w czasie II Wojny Światowej,
- analiza wykonania budżetu gminy,
- objazd szkół ustalenie potrzeb remontowych,
- spotkanie z firmą realizującą budowę sali gimnastycznej,
- podpisanie umowy stażowej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg – w temacie budowy chodników,
- sprawy funkcjonowania wysypiska śmieci,
- lustracja prac remontowych – budynku byłej szkoły Wrzosy,
- sprawy mieszkań dla osób po rozwodzie – temat skomplikowany, gdyż przybywa nam osób samotnych
  po rozwodach i po różnych sytuacjach życiowych,
- rejestracja przedpoborowych,
- otwarcie ofert na budowę wodociągów,
- udział w spotkaniach z okazji Dnia Nauczyciela,
- Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – sprawa remontu Izby Pamięci w Torzeńcu,
- udział w naradzie w związku z zagrożeniem ptasiej grypy ,
- odbiór remontu obiektu budynku byłej szkoły Wrzosy,
- przygotowanie do sympozjum poświęconego Gen. Stanisławowi Thielowi i 70-lecia Gminy Doruchów,
- udział w komisjach rady,
- sprawa zakupu oleju opałowego dla jednostek gminnych,
- przygotowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok,
- przygotowanie do obchodów Święta Niepodległości 11 listopada,

Wójt Gminy przedstawił też informację dotyczącą sporządzonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane zgodnie z art. 24 ha ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informując, że wszystkie osoby zobowiązane do ich złożenia wywiązały się z ustawowego obowiązku
w terminie określonym w art.24 h ust. 4 i 5 ustawy. Oświadczenia zostały wypełnione rzetelnie. Nie podjęto żadnych dodatkowych działań kontrolnych w tym zakresie.

Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska, która również poinformowała, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie. Zostały one sporządzone rzetelnie i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Radny Stefan Trzciński - zapytał o temat budowy sali gimnastycznej, gdyż z obserwacji realizowanej budowy wynika, że wykonawca zbyt wolno realizuje zdanie. Zbliża się okres zimowy i jest zagrożenie, że obiekt ten na zimę zostanie niezamknięty.

Do sprawy tej ustosunkował się Wójt Gminy Józef Wilkosz, który poinformował, że odbyło się spotkanie z wykonawcą robót, który zapewnił, że wszystko idzie dobrze i nie ma żadnego zagrożenia co do terminu realizacji budowy sali gimnastycznej. Mimo to do wykonawcy wystosowane stosowne pismo jak rownież podejmiemy inne działania wymuszające przyspieszenie realizacji zadania.

Wobec braku dalszej dyskusji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie m. sesyjnym.

W punkcie tym radny Lucjan Dyba – zgłosił sprawę niewłaściwego załatwienia przez Koło Łowieckie „Dzik” z Jutrosina szkody wyrządzonej przez zwierzynę leśną na polu ( w ziemniakach ) jego syna. Prosił
o wyjaśnienie tej sprawy na dzisiejszej sesji przez przedstawicieli Koła Łowieckiego uczestniczących
w dzisiejszej sesji. Stwierdził, że wypłacone odszkodowanie nie pokrywa strat wyrządzonych przez zwierzynę leśną a ponadto sama procedura załatwienia tej szkody była przez szacujących niewłaściwa. Pan Stanisław Kwik powołany do szacowania szkody nie zrobił oględzin wstępnych. Był natomiast przy kopaniu ziemniaków i widział, że nakopałem ich tylko dwie przyczepy ok. 10 ton . Uznano, że należy się odszkodowania 500 ,- zł , które podstępnie wypłacono synowi. Moim zdaniem jest to zbyt małe odszkodowanie. Koło Łowieckie nie odpowiedziało na żadne moje pismo, które zostało do nich skierowane i lekceważąco podchodzi do wnoszonych reklamacji. Moim zadaniem Koło Łowickiej winno wypłacić ok. 1200,- zł. odszkodowania. Uważam, że Pan Kwik nie może szacować szkód.

Do sprawy tej ustosunkowali się :

Pan Stanisław Kwik - przedstawiciel Koła Łowickiego”Dzik” – powiedział, że problem szkód łowieckich jest problemem odwiecznym. Koła łowieckie płacą za szkodę ale tylko za zniszczoną uprawę a nie za to, że w danym roku nie ma urodzaju. W przypadku Pana Dyby uznano 30 % szkody dlatego nie może on chcieć tego, co mu nie urosło na polu. W tym roku były znacznie mniejsze plony w ziemniakach. Protokół jest spisywany na polu w czasie oględzin szkody. To podpisuje rolnik i ten co szacuje szkodę .Natomiast dokumentem wypłaty odszkodowania jest dokument kasowy.
Pan Sławomir Jędrzejewski – przedstawiciel Koła Łowieckiego „Dzik” – przeprosił za nieobecność na sesji Pana Prezesa Koła , który z uwagi na ważne obowiązki służbowe nie mógł przyjechać, dlatego też poprosił Pana Kwika i mnie aby temat szkody Pana Dyby wyjaśnić. Powiedział, że Koło Łowickie „ Dzik”, co rocznie wypłaca rolnikom z terenu gminy Doruchów kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania. Szkody są , były i będą. W naszym wspólnym interesie zarówno rolników jak i członków koła łowieckiego jest prowadzenie tak gospodarki aby szkody były jak najmniejsze. Zawsze namawiamy rolników do współpracy a więc zgłaszania jak najszybciej momentu wystąpienia jakiejkolwiek szkody, gdyż wtedy można podjąć jakieś środki . O ile jednak już szkoda wystąpi to staramy się rzetelnie ją wyszacować. Nie możemy szacować natomiast plonu, który teoretycznie mógłby być na danym polu. Szacujemy to co faktycznie jest na polu. Jeżeli rolnik zgadza się z tym szacunkiem to spisywany jest protokół i rolnik odbiera pieniądze.W tym momencie rolnik nie ma już możliwości odwołania się od takiej wyceny. Dlatego też jak powiedział, proponuję aby z Panem Dybą Grzegorzem spotkać się po sesji indywidualnie w celem przeprowadzenia rozmowy.
Radny Stanisław Przybył – powiedział, że dalsza dyskusja w tym temacie jest zbędna. Koło Łowieckie winno przygotować na następną sesję protokół z oględzin szkody, wyliczenie straty i dokumenty związane
z wypłatą należności za szkodę.
Koło Łowickie winno też wyjaśnić dlaczego nie udzieliło żadnej odpowiedzi na pisma P. Dyby.
Radny Tadeusz Tuz – powiedział, że do szacowania szkód łowickich są szczegółowe przepisy wg. których to szacuje się szkody. Po pierwsze o ile szkoda występuje u rolnika to rolnik musi to zgłosić do danego Koła Łowickiego na tym terenie. Dalej Kolo Łowieckie musi w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody  spotkać się z tym rolnikiem , ponieważ wegetacja rośliny trwa od czasu jej zasiania aż do okresu jej zbioru. Następuje wówczas wstępne szacowanie szkody. Ostateczne natomiast szacowanie szkody następuje przy zbiorze. Szkodę szacuje się wg. rzeczywistych poniesionych strat. Znaczy to, że muszą być zrobione oględziny roślin, należy też dokonać wykopu przykładowo ziemniaków z 2-ch lub 3-ch miejsc i zważyć je. Dalej ustalić jaka była wydajność i pomnożyć przez ilość areału. O ile są sprawy sporne to rozstrzyga to Sąd. Rozpatrzenie sprawy P. Dyby obecnie będzie bardzo kłopotliwe.
Radny Stefan Trzciński powiedział, że wyszacowania szkód łowieckiej nie da się konkretnie wycenić można to zrobić w przybliżeniu ale należy przede wszystkim docenić trud rolnika. Koła Łowickie są na gruntach rolniczych, gdzie żywi się zwierzyna leśna dlatego też trud rolnika trzeba widzieć. Szkody jakie wyrządza zwierzyna leśna należy z rolnikiem załatwiać polubownie i nie doprowadzać do sporów.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła dyskusję nad tym punktem.
Zaproponowała aby P. Dyba i przedstawiciele Koła Łowickiego spotkali się w przerwie sesji i porozumieli się w tej sprawie.

PUNKT 7Stan bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie.

                 
Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie : Radny Stanisław Przybył, Radny Czesław Anioł, Skarbnik Gminy Władysława Lasota. Do zaproponowanego składu komisji uwag i wniosków nie wniesiono. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała komisję uchwał i wniosków w składzie j. w.
            Informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz działalności jednostek OSP przedstawił Wójt Gminy Józef Wilkosz, który powiedział, że w roku 2005 na ochronę przeciwpożarową i działalność ochotniczych straży pożarnych przeznaczono kwotę : 42.000,-zł. o kwotę 3.650,- mniej niż w roku 2004.
Z tego do dnia dzisiejszego, wydatkowano;                  Plan                       Wykonanie

                                               OGÓŁEM:                 42.000,-zł              32.800,-zł.
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych              6.760,-zł.               4.949,-zł.
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe                              1.000,-zł                   700,-zł.
§ 4210 zakup materiału i wyposażenia                        16.440,-zł.              14.541,-zł.
§ 4260 zakup energii                                                  6.000,-zł.                4.240,-zł.
§ 4270 zakup usług remontowych                                 5.400,-zł.                3.720,-zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych                                   2.700,-zł.                1.560,-zł.
§ 4430 różne opłaty i składki                                        3.700,-zł.                3.090,-zł.
Wydatkowana kwota 32.800,- zł. stanowi ok. 78% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
W ramach tych środków między innymi zrealizowano:
-  zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich – 3.735,-zł.
-  zakup części do motopomp i samochodów strażackich - 1.496,-zł.
-  zakup nagród dla zawodników Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
-  oraz MDP biorących udział w turnieju wiedzy p. poż. – 1.648,-zł.
-  zakup materiału do odnowienia elewacji budynku OSP Tokarzew – 1.035,-zł
-  zakup farby do malowania budynku OSP Przytocznica - 996,-zł.
-  zakup dresów dla jednostki OSP Godziętowy (10 szt.) - 1.006,-zł.
-  zakup noszaków dla MDP Doruchów - 132,-zł.
-  zakup 3 szt. mundurów koszarowych dla OSP Plugawice oraz 4 szt. węży W-52 (2 szt. dla OSP
   Przytocznica i 2 szt. dla OSP Godziętowy) - 1.539,-zł.
-  zakup 4 szt. kanistra na benzynę 20 l. - 224,-zł.
-  zakup innych drobnych materiałów do zabezpieczenia strażnic (zamek OSP Plugawice, farba oraz
   pomalowano i zamontowano dodatkowo zamek w drzwiach pom. gospodarczego OSP Torzeniec, oprawki
   do łopat do OSP Tokarzew i inne)  280,-zł.
-  naprawa motopompy z OSP Tokarzew – 400,-zł.
-  zaprenumerowano jak corocznie czasopismo STRAŻAK dla osp - 192,-zł.
-  konserwacja samochodu OSP Morawin oraz remont bieżący – 300,-zł.
-  wykonanie bramy garażowej z materiału wykonawcy dla jednostki OSP Doruchów - 3.000,-
-  regeneracja zbiornika paliwa dla jednostki OSP Przytocznica i trójnika (rozdzielacza) dla jednostki OSP
   Doruchów – 720,-zł.
-  pokryto koszty ubezpieczenia samochodów strażackich, strażaków oraz mienia i budynków łącznie na 
   kwotę - 3.090,-zł.
-  w ramach usług pozostałych dokonano przeglądu technicznego samochodów bojowych, gaśnic,
   przeprowadzono badanie członków MDP na Gm. Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz Powiatowe Eliminacje 
   Sportowo-Pożarnicze na kwotę - 1.560,-zł.
-  w ramach środków przeznaczonych na osp pokryto również ryczałt komendanta (2.200,-zł). oraz
   ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach (2.749,-zł.) razem na
   kwotę:  4.949,-zł.
Informacyjnie podaje się, że w roku bieżącym będzie jeszcze zamontowana radiostacja nasobna na samochodzie bojowym ŻUK będącym na stanie jednostki OSP Doruchów. Radiostację tą oraz 3 szt. kurtki ocieplanej strażackiej, gaśnice oraz inny sprzęt OSP Doruchów zakupiła za środki otrzymane z Komendy Głównej Straży Pożarnej za udział w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Rokrocznie strażacy z Gminy Doruchów organizują różne imprezy kulturalne promujące wiedzę na temat działań przeciwpożarowych. Biorą udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych, często będąc zaangażowanymi podczas ich organizacji między innymi jako służby porządkowe. W roku bieżącym zabezpieczali wspólnie z policją bezpieczeństwo i porządek podczas zorganizowanych Gminnych Dożynek w Doruchowie oraz przedstawieniu „Doruchowskie Salem” . Również w tym roku zorganizowano wczesną wiosną konkurs wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej, w którym udział wzięła młodzież szkolna ( 42 osoby) ze wszystkich jednostek OSP. Zwycięzcy tego konkursu - młodzież z OSP Doruchów (Kubiak Paweł) OSP Godziętowy ( Kinga Świtoń) reprezentowali Gminę Doruchów podczas tego samego konkursu na szczeblu powiatu.
03 lipca 2005 r. zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Torzeńcu, podczas których udział wzięło 13 sekcji OSP z tego:
- 7 drużyn – seniorów,
- 4 drużyn MDP – sekcje męskie
- 2 drużyny MDP - sekcje żeńskie,
W grupie MDP męskiej pierwsze miejsce zajęła sekcja OSP Plugawice, w grupie MDP sekcje żeńskie najlepsza okazała się sekcja z Godziętów oraz w grupie seniorów najlepszą była drużyna z OSP Plugawice. Zwycięzcom wręczono puchary, natomiast nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów.Ze spraw organizacyjnych dotyczących jednostek OSP można wymienić:
- organizuje się różne kursy i przeszkolenia z zakresu ochrony przeciw pożarowej. W roku bieżącym skierowano na kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 12 druhów strażaków, udział wzięło jednak 9 osób.
- organizuje się 2 -krotnie do roku objazd jednostek w celu kontroli stanu porządku i czystości w remizach oraz sprawności sprzętu osp. W roku bieżącym przeprowadzono takie wizyty 25-05-2005r. podczas której dokonano również wybrakowania zużytego sprzętu i spisania go ze stanu osp oraz 1-10-2005r. w której wzięli udział również prezesi ze wszystkich jednostek osp, Pan Wójt Gminy, Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Prezes GZOSPRP, Komendant Gminny oraz inne osoby.Informacyjnie podajemy, że jednostka OSP Doruchów, co roku jest poddawana kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie czasami przy współudziale Komendy Wojewódzkiej z Poznania w zakresie sprawności technicznej. Aktualnie jednostka ta została już skontrolowana i na uwagę zasługuje fakt, że jako jedna z nielicznych w powiecie ostrzeszowskim nie otrzymała żadnych uwag. Jeśli chodzi o działalność ratunkową straży pożarnych, to do dnia dzisiejszego odnotowano


Lp.

Data

Numer zdarzenia

Rodzaj zdarzenia

Miejscowość

1

01-04-2005r.


Pożar drzewa

Przytocznica

2.

02-04-2005r.


Pożar poszycia lasu

Tokarzew-Pieczyska

3.

04-04-2005r.


Pożar poszycia lasu

Ostrzeszów Pustkowie

4.

19-06-2005r.


Pożar siana

Siekierzyn

5.


02-07-2005r.


Zadymienie mieszkania

Doruchów, ul. Kępińska

6

21-07-2005r.


Wypadek drogowy

Doruchów, ul.Kaliska

7.

29-07-2005r.


Wypadek drogowy

Siekierzyn

8.

30-07-2005R.


Pożar trawy (nieużytek)


Doruchów, ul. Ostrzeszowska

9.

19-08-2005r


Pożar lasu

Plugawice

10.


22-08-2005r.


Pożar ścierniska

Rudniczysko

11.


11-09-2005r


Usuwanie konarów drzewa

Gruszków

12.


22-09-2005r


Usuwanie konaru drzewa

Doruchów, ul.Kępińska


W roku 2005 przy zaangażowaniu społeczności strażackiej, Zarządu Gminnego ZOSP oraz przy udziale środków finansowych Urzędu Gminy zrealizowano jak i jeszcze się realizuje szereg potrzeb jakie zgłosiły poszczególne jednostki OSP, dokładając starań, aby zrealizować rzeczy i sprawy najpilniejsze i najpotrzebniejsze. Te które nie udało się wykonać w roku bieżącym będziemy sukcesywnie starać się załatwiać w roku przyszłym

Następnie głos zabrał kap. Tomasz Mak – Z-ca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie, który powiedział m. innymi, że :
- od kilku lat funkcjonuje system ratowniczo gaśniczy do którego włączone zostały jednostki OSP, te które gwarantowały, że będą sprawne i odpowiednio wyposażone te, które będą sprawne w które należy inwestować i będą służyły swoją pomocą. Do tego systemu została włączona OSP Doruchów i znajduje się juz od kilku lat w tym systemie ratowniczo- gaśniczym. Powoduje to, że ta jednostka ma obowiązki wyjeżdżania poza teren gminy również i powiatu i pomagania w sytuacja zagrożenia. Na ten cel są zabezpieczane środki z których to korzysta jednostka OSP Doruchów.
- sprawa przeglądu stanu technicznego sprzętu - przeprowadzono kontrolę w jednostce OSP Doruchów.  Żadnych uwag nie wniesiono. Jednostka ta zasługuje na wyróżnienie za sprawność techniczną i należy tu pewne osoby wyróżnić, które się do tego przyczyniły. Sprzęt był czysty, zadbany, sprawny.
- na rzecz OSP Doruchów został przekazany samochód ( żuk ) z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Samochód ten otrzyma numery operacyjne oraz kryptonim radiostacji. Nadaje to Komenda Wojewódzka. Dlatego też można już ten samochód wyposażać w odpowiedni sprzęt, który jest potrzebny przy ratownictwu drogowym.
- za wymianą sprzętu, który to się dokonuje i który jest coraz to lepszy nie idą przygotowania strażaków do jego obsługi, gdzie potrzebne są pewne umiejętności w jego obsłudze. Dlatego też leży w różny sposób mobilizować strażaków do udziału w szkoleniach .
- w najbliższych dniach odbędzie się szkolenie dowódców jednostek dlatego też należy już przygotować skierowania i dostarczyć je do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie,
- o zakupie sprzętu czy też wyposażania samochodu jednostek OSP należy o tym informować Państwową Straż Pożarną aby mieć aktualne dane o jednostce.
- sprawa przekazania miejsca po akcji zdarzenia – należy każdorazowo dopilnować aby ten co jest właścicielem danej posesji po akcji stwierdził, że czynności zostały zakończone i że nie ma już zagrożenia. Wówczas właściciel przejmuje swoją posesję a jednostki są kierowane do swoich miejsc. Natomiast o ile nie ma właściciela posesji to teren taki od dowódcy akcji przejmuje samorząd terytorialny lub przedstawiciel tego samorządu.
- powiatowe zawody pożarnicze odbyły się w Ostrzeszowie. Udział brał również młodzieżowa drużyna z Godziętów, co daje pewne zadowolenie i satysfakcję mimo, że nie zdobyły jakiegoś znaczącego miejsca.
- podziękował strażakom za zaangażowanie się w ich społecznej pracy.

Komendant OSP Andrzej Kempa powiedział :
-że na terenie gminy Doruchów działa 7 jednostek OP. Całością kieruje Zarząd Gminy pod przewodnictwem P. Prezes Jadwigi Kosik. W skład Zarządu wchodzą W-ce Prezes Marian Pleciak, Sekretarz P. Urszula Kowalińska i Gminny Komendant Andrzej Kempa. Funkcję Komendanta pełnię od 15.03.1987 roku. Pełnienie w tak długim okresie tej funkcji to zasługa dobrze układającej się współpracy z druhami w terenie oraz Zarządem Gminnym Związku a przede wszystkim z władzami gminy. Wszystkie jednostki oraz zarządy są zarejestrowane w Sądzie i działają na podstawie statutu.
Szanowni Radni ! pokrótce przedstawię dobre i słabe strony naszej działalności. Po pierwsze przystąpię do oceny obiektów w których jest zgromadzony sprzęt. W bardzo niekorzystnej sytuacji są OSP Torzeniec i OSP Plugawice, są to obiekty starego typu, które jako pierwsze powstały w naszej gminie i wymagają gruntownego remontu oraz modernizacji aby wyglądały tak jak budynek OSP Przytocznica.O stanie zabezpieczenia ładu i porządku w poszczególnych strażach mieli możliwość ocenić wszyscy Prezesi oraz Zarząd Gminny Związku a przede wszystkim P. Wójt i Przewodnicząca Rady podczas objazdu jednostek w dniu 01-10-2005r. Nie będę komentował oceny. Jest mi przykro, że na 7 jednostek tylko 2 posiadają samochody tj. Doruchów i Morawin. Wszystkie jednostki posiadają motopompy P-O5, które są sprawne ale wysłużone. Węże zużyte są na bieżąco uzupełniane. Występują natomiast braki i odzieży ochronnej szczególnie i w butach. Komendant Gminny wraz pracownikiem Urzędu Gminy i Zarządem dwa razy w roku dokonują objazdu jednostek a raz na dwa lata z prezesami i władzami gminy. Co dwa lata odbywają się ćwiczenia na obiekcie. Co roku odbywają się zawody gminne i co roku w innej jednostce. Wymaga to dużo pracy ze strony organizatorów. W roku bieżącym gospodarzem była jednostka OSP Torzeniec, przebiegało to bardzo sprawnie, boisko przygotowane , nagrody i puchary ufundowane, szkoda , że chuligani nie docenili wysiłku strażaków i zakłócili oraz zdemolowali finał pięknej zabawy. Chuligaństwo będę tempił i publicznie oświadczam, że byli to chuligani z miejscowości Godziętowy a najgorsze to , że był tam gimnazjalista z Tokarzewa. Nie wiem po co są lekcje katechezy, gdzie się mówi o poszanowaniu bliźniego. Dziwi też fakt bezsilności policji ale myślę, że nowy minister zrobi porządek z chuliganami. Przez takie chuligańskie wybryki zostały wstrzymane w dużym stopniu imprezy jak zabawy, gdzie straże mogły zdobyć gotówkę na zakup umundurowania wyjściowego. Niepokojące jest również włamanie do garaży OSP w Tokarzewie gdzie skradziono paliwo i w Morawinie gdzie skradziono aluminium. Niepokojące jest też to, że dochodzenie umorzono z uwagi na małe straty. Moim zdaniem nie wolno zapominać o takim włamaniach bo kiedyś ktoś wpadnie.
Szanowna Rado ! nie będę przypominał o danych z informacji złożonej przez Pana Wójta . Przypomnę, że mamy 6 drużyn MDI szkoda, że nie ma przy każdej jednostce OSP. Prośba do dyrekcji szkoły Torzeniec o pomoc w zorganizowaniu takiej drużyny.Widziałbym też aby było większe zainteresowanie się szanownych panów radnych w swoich środowiskach działalnością straży zaznaczam, że nie dotyczy to wszystkich radnych. Szanowna Rado ! nie będę podsumowywał każdą jednostkę bo są tu przedstawiciele i przedstawią swoje problemy jak również podzielą się osiągnięciami. Skoro jestem przy głosie, jako naczelnik OSP Tokarzew to muszę powiedzieć, że działalność nasza się rozwija na bieżąco. Organizujemy co roku choinkę dla dzieci, dzień dziecka, dwa wieczorki taneczne. Wykonujemy wiele prac społecznie m. innymi pokrycie blachą ubikacji, remont garażu, odnowienie tylniej ściany budynku, odmalowanie okien. Czeka nas jeszcze konserwacja dachu a za dwa lata podłogi.Na zakończenie chcę podziękować za współpracę z Komendą Powiatową Straży w Ostrzeszowie, z Zarządem Gminnym Związku OSP P. Kosik i P. Kowalińską za duży wkład pracy administracyjnej. Dobrze układa się też współpraca z miejscowa policją przy zabezpieczaniu porządku podczas imprez. Dziękuję P. Przewodniczącej i całej Radzie za przychylność, Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za wspieranie inicjatyw. Prezes OSP Doruchów Roma Kubiak – odczytał dokument w którym to Wojewódzki Związek OSP informuje o przekazaniu nieodpłatnie dla jednostki OSP Doruchów sprzętu do ratownictwa drogowego.
Prezes OSP Godziętowy Marian Pleciak - poruszył sprawę powiatowych zawodów pożarniczych w których to uczestniczyła młodzieżowa drużyna z Godziętów.
Na ostatniej sesji rady zarzucono mu brak opieki nad tą grupą. Wyjaśnił, że jako Prezes OSP nie mógł w tym dniu zaopiekować się grupą gdyż był oddelegowany przez szefa swojego do udziału w powiatowej wystawie gospodarczej. Grupa ta nie pojechała bez opieki. Tą opiekę sprawowała inna osoba. Wiele uwag, jak stwierdził jest do pracy komisji oceniającej wyniki i zajęte miejsca na powiatowych zawodach pożarniczych. Zwrócił uwagę na sprawę porządku aby sprawdzić w jakim miejscu usytuowany jest stóg słomy przez druha mieszkającego w Tokarzewie i pracującego w Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Jest to przykład zawodowca straży, który igra z ogniem.
Sołtys wsi Tokarzew -Wincenty Mazur zwrócił się z prośbą do Pana Wójta aby na straże w przyszłym roku zabezpieczyć więcej środków. Natomiast do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą aby przy wypadkach drogowych straż sprawniej kierowała akcją umożliwiając przejazd zatrzymanych na drodze samochodów.
Dyrektor Przedszkola Zofia Krzemińksa – poinformowała o próbnej akcji ratowniczej (alarmu ) jaka została przeprowadzona w bieżącym roku w obiekcie Przedszkola przez OSP Doruchów. Po przeprowadzonej akcji zostało zrobione podsumowanie, gdzie  oceniono, że zarówno personel jak i dzieci są dobrze przygotowane do takiej sytuacji. Sama akcja pożarnicza dla samych dzieci była wielkim przeżyciem. Z dużą radością odbyło się potem spotkanie i rozmowa strażaków z dziećmi, które obdarowane zostały przez strażaków słodyczami. Dlatego też jak powiedziała takie praktyczne działanie jest bardzo istotne , za co serdecznie w imieniu własnym i dzieci dziękuję.
Prezes Związku OSP Jadwiga Kosik – powiedziała, że 
-
 obowiązek i koszty utrzymania straży pożarnych spoczywa głównie na samorządzie.Wszyscy interesują się pracą ochotniczych straży pożarnych, wszyscy nakładają obowiązki ale bezpośrednio należy to do zadań własnych gminy. Dokument, który przedstawił Prezes OSP Doruchów to po raz pierwszy Doruchów otrzymał pomoc bezpłatną i oby to było częściej. Z drugiej jednak strony praca w ochotniczej straży pożarnej jest pracą ochotniczą. Strażak otrzymuje pewien ekwiwalent za udział w akcji ale samo przyjechanie, ubranie się i dojazd do akcji wymaga czasu. Dlatego też nie jest słuszna ocena, że strażacy przyjechali do akcji zbyt późno. Inaczej natomiast jest w służbie zawodowej, gdzie strażacy cieszą się, jak nie ma akcji i mogą spokojnie pełnić dyżur. Natomiast strażak OSP musi pokonać pewną odległość aby dojechać do jednostki i wyjechać do akcji. Kończąc swoja wypowiedź apelowała o mobilizację do pracy w jednostkach OSP. Powiedziała, że w przyszłym roku będą zebrania sprawozdawczo- wyborcze w strażach. W imieniu Zarządu Gminnego OSP podziękowała wszystkim strażakom, którzy są zaangażowani w prace jednostek i by dalej tę pracę podejmowali działając dla dobra wszystkich. Ze sprawozdania przedstawionego przez Pana Wójta jak powiedziała widać, że bezpośrednio nie paliły się zagrody poza jednym wypadkiem, gdzie zginął młody człowiek, nie było też dużych strat i z tego należy być zadowolonym. Należy prowadzić prace szkoleniowe, ćwiczebne i aby do tej pracy ludzie się angażowali. Podziękowała za współpracę z Komenda Powiatową Państwowej Straży, która to układa się b. dobrze. Wysokiej Radzie podziękowała za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony p. pożarowej. Prosiła aby nie szczędzono złotówek na działalność straży, które służą wszystkim.

Radny Lucjan Dyba – podziękował strażakom za zaangażowanie się w bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie gminy.

Odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania udzielił Kap. Tomasz Mak Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Natomiast Komendant Rewiru Dzielnicowych Roman Kowal poinformował o podejmowanych działaniach w stosunku do osób, które zakłóciły porządek na gminnych zawodach pożarniczych w Torzeńcu. Podziękował strażakom za współpracę przy zabezpieczeniu organizowanych imprez w gminie.

Wobec braku dalszej dyskusji Rada jednogłośnie przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie.


PUNKT 8 Informacja o funkcjonowaniu Domów Ludowych na terenie gminy.

        
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Mazur poinformował, że w Gminie Doruchów w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują trzy Domy Ludowe. Są to Domy Ludowe w Morawinie, Godziętowach i Torzeńcu. Domy te nie prowadzą żadnej formy działalności kulturalnej. Służą głównie mieszkańcom tych środowisk do organizowania imprez rodzinnych typu: wesela, komunie ,stypy. Organizuje się tam też różnego rodzaju zebrania, imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne i coraz rzadziej zabawy taneczne. Domami Ludowymi w poszczególnych miejscowościach zarządzają Rady Sołeckie pod nadzorem Gminnego Ośrodka Kultury. Jeśli chodzi o finansowanie Domów Ludowych dzieli się ono na dochody własne, oraz finansowanie z budżetu GOK. Dochody własne Domów Ludowych są to przeważnie wpływy z wynajmu sali, które wpływają do Rad sołeckich, a następnie są wydatkowane na działalność bieżącą i drobne remonty. Z budżetu GOK finansowane są wydatki na energię elektryczną we wszystkich Domach Ludowych, oraz za prowadzone tam remonty. Dom Ludowy w Morawinie uzyskuje dodatkowo dochody z wynajmu pomieszczenia na centralę telefoniczną TP. S.A.Remonty Domów Ludowych odbywają się przy aktywnej współpracy z Radami Sołeckimi poszczególnych miejscowości. Polega to na tym , że Rady Sołeckie organizują we własnym zakresie tzw. prace przygotowawcze i nie tylko. Z budżetu GOK finansowany jest zakup materiałów, oraz wynagrodzenie fachowców.
Przyjęto zasadę wyrównywania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi Domami.
W latach minionych najwięcej prac wykonano :
w Morawinie :
- wykonanie nowej podłogi
- montaż boazerii
- budowa toalet wewnątrz budynku
- adaptacja Klubu Rolnika na kuchnię
- budowa chłodni i zaplecza
- wykonanie nowych stołów i ławek.

w Godziętowach :
- budowa toalet wewnątrz budynku
- modernizacja kuchni i zaplecza
- odnowienie sali
- zakup nagrzewnicy olejowej.
W roku 2005 budżet został skoncentrowany w całości na Domu Ludowym w Torzeńcu, gdzie na remont zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 ,-
Z tych środków wykonano :
- 15 nowych stołów
- 30 ławek
- wykonano altankę – wiatrołap.
- zakupiono płyty i słupki na pomieszczenie gospodarcze.
- zakupiono gumolit na małą salkę.
- zamontowano nowe drzwi frontowe
- wykonano malowanie sali.
Dom Ludowy w Torzeńcu jest jedynym Domem Ludowym w Gminie, który nadal nie posiada wewnątrz budynku toalet.

Do złożonej informacji uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie informacji przez głosowanie.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła informację z funkcjonowania Domów Ludowych na terenie gminy.

PUNKT 9- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy.

                  
Wprowadzenia do tematu dokonał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Mazur, który poinformował o pracach jakie podejmowano do przygotowania i opracowania projektu herbu i flagi gminy. Powiedział, że po raz pierwszy temat ustanowienia herbu i flagi podjęto już 15 lat temu i można powiedzieć, że sprawa ta obchodzi już swój jubileusz 15 -lecia. Do tematu wrócono w 2004 roku zgłaszając ponownie projekt herbu i flagi do zaopiniowania przez komisję heraldyczną MSW. Komisja heraldyczna do przedstawionego projektu herbu i flagi w swojej opinii zaproponowała dokonanie pewnych zmian tj. zmianę pola tarczy barw i dodanie heraldycznych płomieni przy jednoczesnym pozostawieniu herbu „Niesobi” oraz częściowo zmianę kolorów eliminując kolor zielony, który w heraldyce nie łączy się z kolorem czerwony.Zaproponowane poprawki zostały naniesione. Projekt herbu i flagi został szczegółowo omówiony na komisjach rady, które wyraziły pozytywną opinię .

Do przedstawionej informacji uwag i wniosków nie wniesiono wobec czego komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Doruchów.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przeprowadziła głosowanie. Głosowało 15 radnych , „za „ podjęciem uchwały było 15 radnych, „ przeciwnych” i „ wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXI/130/2005 w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy podjęto jednogłośnie .

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

PUNKT 10Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło zapytał czy w br. będzie realizowana kanalizacja w kierunku Ubojni P. Tuza Grzegorza, gdyż z przedstawionych propozycji zmian do budżetu wynika, że zadanie to nie będzie realizowane.

Radny Jan Jaśkiewicz – zapytał czy w br. będzie jeszcze zrealizowany chodnik w Doruchowie.

Do tych spraw ustosunkował się Wójt Gminy Józef Wilkosz informując, że budowa kanalizacji została przesunięta na wiosnę przyszłego roku z uwagi na to, że ogłoszone przetargi , które odbyły się w m-cu październiku znacznie przekroczyły środki, które mieliśmy zabezpieczone w budżecie gminy. Dlatego też zostały unieważnione i ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2006 roku tak by do realizacji zadania można było przystąpić na wiosnę. Jeżeli chodzi o chodnik to będzie to zrealizowane w br.

Wobec braku dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych , „za „ było 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXI/128/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokółu.

PUNKT 11Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji

                      
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji.

Do przedstawionego projektu uchwały Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała głosowanie.

Głosowało 15 radnych , „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXI/129/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.


PUNKT 12Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
                 problemów alkoholowych na 2005 rok.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków do przedstawionych propozycji zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych , „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXI/130/2005 w sprawie zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu..


PUNKT 13Zapytania i wolne głosy .

W punkcie tym głos zabrali :

Radny Czesław Anioł – z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie Zarządu LZS – u prosił Wójta Gminy aby poinformował radnych, jak przedstawia się sprawa modernizacji stadionu LZS w Doruchowie.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło
- wnioskował o zabezpieczenie na drogę w kierunku Tokarzewa rur,
- poinformował, że w dniu 14 listopada br. o godz.14 – tej w sali GOK-u odbędzie się zebranie wiejskie.

Radny Jan Jaśkiewicz
-
zapytał, co będzie z tym ukradzionym lustrem przy skrzyżowaniu drogi w Starej Kuźnicy,
- wnioskował o wprawienie wybitych szyb na przystanku PKS w Starej Kuźnicy,
- wnioskował aby uchwalę rady w sprawie ustanowienia herbu i flagi gmin wywiesić na tablicach ogłoszeń
  we wszystkich wsiach na terenie gminy.
- zapytał komu będzie służyła nowo budowana sala gimnastyczna.

Radny Tadeusz Tuz
wnioskował aby na drogi zrezygnować z zamawiana szlaki, która szybko się rozlasowuje i powoduje kurz na drodze. Lepszym materiałem są odpady  z kamienia tuczonego, które zdecydowanie lepiej utwardzają drogę.

Prezes ZG OSP Jadwiga Kosik - wnioskowała o odnowienie posadzki w budynku GOK przy wejściu ( korytarz )do Izby Regionalnej .

Radny Jan Sieczka – zapytał czy został zainstalowany agregat prądotwórczy na hydroforni w Godziętowach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w PrzytocznicyDanuta Tomczyk podziękowała radnym i sołtysom za ofiarowane dzieciom rakietki do gry w tenisa ziemnego. Każda nowa rzecz, jak powiedziała dla naszej szkoły bardzo cieszy a dzieci mogły jeszcze w ostatnich ciepłych dniach skorzystać z gry na korcie . Dlatego też bardzo za to dziękuje.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń - -
- powiedział, ze na ostatniej sesji pomówiono mnie o kłamstwo i nic w tej sprawie dalej nie poczyniono dlatego chciałbym się dowiedzieć kiedy i w którym momencie skłamałem.


Punkt 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania informując :

w spr . agregatu prądotwórczego do hydroforni w Godziętowach – jest to związane z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym, co do warunków zamontowania. Na przyszły rok w budżecie muszą być zabezpieczone na to środki.
w spr . szlaki – czy kamienia na drogi – na drogi były wożone już różne materiały ale o ile jest cos bardziej trwałe niż szlaka to z tego skorzystamy.
w spr . położenia posadzki w korytarzu GOK – jest to potrzebne i w budżecie na przyszły rok należy to uwzględnić.
w spr . skradzionego lustra – przekazano to organom Policji celem znalezienia sprawców.
w spr . wybitych szyb na przystanku PKS – zostaną wprawione.
w spr. budowy sali gimnastycznej – będzie to sala ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców gmin zarówno dzieci jak i dorosłych.
w spr . stomatologa do końca br. roku stomatolog będzie przyjmował prywatnie a od stycznia 2006 roku ma mieć podpisana umowę z NFZ.
w spr . rur na drogę – zostanie to załatwione.
w spr. modernizacji stadionu – zostały złożone stosowne dokumenty o dofinansowanie ze środków unijnych. O ile wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony będziemy musieli szukać innych środków finansowania
w spr . ptasiej grypy – dużo i bardzo różnych informacji na ten temat było w środkach masowego przekazu. Z tych wytycznych i wynika, że o ile ptactwo domowe jest zabezpieczone i nie ma kontaktu z innymi to jest to dobrze. Choroba ta zwana ptasia grypą to nic innego jak ten znany od lat typowy pomór drobiu.
w spr. dróg dróg wojewódzkich - droga do Grabowa częściowo jest już lepsza jak była, natomiast ta w kierunku Wyszanowa w miarę te większe dziury zostały załatane. Natomiast droga ta wymaga generalnego remontu. Jest przygotowywana dokumentacja ale nie będzie ona opracowana jeszcze nawet w przyszłym roku.
w spr . wyrwy na Zalesiu oraz przy ul. Kaliskiej - to sprawy te przekażemy do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
w spr . ściętych dębów przy drodze do Starej Kuźnicy – gmina nie jest ich właścicielem.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło
odpowiedział Panu Okoniowi, że nie jest dzisiaj przygotowany do odpowiedzi z uwagi wiadomą sytuację w jakiej jest dzisiaj ...” jednak daję Panu swoje słowo , że na następnej sesji dokładnie Panu przedstawię sprawę.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska powiedziała, że chciałaby prosić aby sołtys Adam Wypchło przygotował swoje zażalenia na pismie i przekazał je Dyrektorowi Okoniowi a Dyrektor Okoń odpowie na to pytanie aby nie wywołać haosu w tej sprawie.

Pan Okoń Walenty na tą propozycję nie zgodził się. Powiedział, że „ Pan Wypchło publicznie nazwał mnie kłamcą, co znalazło się w gazecie i dlatego chcę aby publicznie to odwołał.


Udzielone odpowiedzi przyjęto bez uwag.

PUNKT 14Zakończenie.


W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła XXXI sesję Rady Gminy Doruchów.
Prot. Grażyna Tuz                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                              Joanna Blewąska