PROTOKÓŁ NR XXXII/2005

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 05 grudnia 2005 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

O godz. 10 -tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  o t w o r z y ł a XXXII sesję Rady Gminy w Doruchowie.

Powitała uczestniczących w sesji :
-
Radnego Wielkopolskiego Sejmiku Samorządowego P. Zbyszka Szmaja
-
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu P. Jana Smuga
-
Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału w Ostrowie Wlkp.P. Wasielę
-
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie P. Annę Gieczewską
-
Radnych i zaproszonych gości.

Następnie stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych i Rada spełnia warunki do obradowania
i podejmowania uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokółu .

Lista zaproszonych gości stanowi zał.nr 2 do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała następujący  porządek XXXII sesji.

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje o stanie dróg na terenie gminy.

 8. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

 9. Uchwalenie podatków na 2006 rok tj.
  -podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
  - podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
  - podjecie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone w dziennym domu pomocy społecznej.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Z a k o ń c z e n i e .


Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnieśli żadnych propozycji zmian.
Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punkt 3 – go tj. wyboru Sekretarza obrad. Zgodnie z listą obecności na sekretarza obrad zaproponowała Radnego Lucjana Dybę.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Lucjana Dybę na sekretarza obrad XXXII sesji.

PUNKT 4 – Przyjęcie protokółu z obrad pop[rzedniej sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że protokół z obrad XXXI sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu przed sesją Rady.

Z protokółem było można także zapoznać sie w biurze rady.

Radny Zbigniew Broniszewski sekretarz poprzedniej sesji przedstawił informację dotyczącą sporządzonego protokółu.

Rada nie wniosła żadnych uwag do treści protokółu i w wyniku głosowania protokół Nr XXXI/2005 Rada przyjęła jednogłośnie.

PUNKT 5Interpelacje i zapytania radnych.

Na XXXII sesji radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Andrzej Kempa
- zwrócił się z prośbą aby na terenie sołectwa Tokarzew ośnieżano i posypywano piaskiem drogi a szczególnie drogę Toakrzew-Wygoda Tokarska na której to jest bardzo ślisko.
Radny Zbigniew Broniszewski
-
prosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi w temacie  prowadzonej kontroli w Zespole Oświatowo- Administracyjnym w zakresie
  rozliczeń z ZUS-em,
-
zapytał, czy zostało skierowane pismo do Starosty Ostrzeszowskiego w sprawie doprowadzenia do stanu rzeczywistego ( sprawy
  geodezyjne) dróg  chłopskich,
-
wnioskował aby w szerszym zakresie podać do wiadomości informację, że z końcem roku upływa termin zgłaszania się rolników
  produkujących pasze na własne potrzeby.
Radny Czesław Langner
– wnioskował o budowę chodnika w stronę Emilianowa.
Wniosek ten wypłynął z zebrania wiejskiego, jakie odbyło się
  14 listopada br.
Radny Lucjan Dyba
- wnioskował o zamontowanie nowych barierek na moście w m. Oświęcim, gdyż te które były  zostały skradzione,
-
wnioskował aby właścicielka  Apteki w Doruchowie zrobiła  podjazd dla wejścia osób niepełnosprawnych.
Radny Henryk Rachwał
- wnioskował o naprawę oświetlenia ulicznego w Przytocznicy k. P. Janiszewskiwej. Uszkodzenie to jak powiedział zgłosił 17
  października i nie zostało do dnia dzisiejszego
naprawione.
Radny Czesław Anioł
- poruszył sprawę zimowego utrzymania dróg a szczególnie drogi wojewódzkiej Doruchów – Kalisz - Wyszanów, która w okresie
  zimowym jest lodowiskiem. Uważam, jak powiedział piasku nam nie brakuje a drogi w czasie gołoledzi są fatalne. 
  Dlatego też prosił o numery telefonów komórkowych do P. Dyrektor Zarządu Dróg jak i P. Radnego Sejmiku po to aby w 
  przypadku wystąpienia gołoledzi będzie dzwonił i informował ich o stanie tej drogi.
Radny Stefan Trzciński
- powiedział, że z uwagi na to, że  park w Doruchowie został uporządkowany wnioskował pod adresem osób dzierżawiących
  staw przy parku aby uporządkowali jego dno z gałęzi, liści
i błota, tak aby na wiosnę staw ten nie był szambem.
Radny Jan Jaśkiewicz
- w związku z kradzieżą lustra przy skrzyżowaniu drogi w Starej Kuźnicy i braku wykrycia sprawcy wnioskował o zakup i ustawienie
  nowego lustra.

Odpowiedzi na interpelacje zostaną dzielone w pkt.12 porzadku.

PUNKT 6 - Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działań  w okresie m.sesyjnym.

Wójt Gminy Józef Wilkosz poinformował, że w okresie m.sesyjnym zajmował się sprawami :

 • uczestniczył w lustracji budowy sali gimnastycznej w Doruchowie. W tym temacie skierowaliśmy pismo do wykonawcy zadania informujące, że realizacja tej inwestycji idzie zbyt wolno. Po tym pismie jest zauważalny postęp w budowie sali,

 • przygotowanie materiałów do sesji naukowej z okazji 70 lecia Gminy Doruchów,

 • udział w zebraniu wiejskim Doruchów,

 • udział w posiedzeniu Zarządu Gmin Ziemii Ostrzeszowskiej,

 • udział w sympozjum Stanisław Thiel i jego rodzina oraz 70-lecia Gminy Doruchów,

 • sprawa pomocy dla pogorzelca Andrzeja Szymczaka,

 • spotkanie z projektantem drogi 450 ,

 • udział w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim,

 • spotkanie z przedstawicielem ENERGA - GAZ,

 • konsultacja z radnymi z Torzeńca w sprawie projektowanej budowy drogi 450,

 • konsultacja z Związkami Zawodowymi Nauczycieli w sprawie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 • spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

 • spotkanie z jubilatami par pożycia małżeńskiego,

 • przygotowanie robót publicznych na przyszły rok,

 • spotkanie ze Związkami Emerytów i Rencistów,

 • lustracja mostu Oświęcim,

 • sprawa funkcjonowania stomatologa i umowy z NFZ,

 • udział w posiedzeniu komisji ds. porządku i zimowego utrzymania dróg,

 • udział w powiatowym spotkaniu z pracownikami socjalnymi,

 • udział w sesji Rady Powiatu,

 • udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy.

Następnie przedstawił informację z realizacji uchwał, która stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

Do przedstawionej informacji uwag i zapytań nie wniesiono.

W wyniku głosowania złożoną informację przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła dwie sprawy :

1/ W związku z niepodpisaniem umowy przez Komisje Konkursową ds. Stomatologii Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Poznaniu stomatologowi przyjmującego w Ośrodku Zdrowia w Doruchowie przedstawiła propozycje wystosowania Apelu do Komisji Konkursowej ds. Stomatologii.

Rada przyjęła jednogłośnie Apel, który skierowała do Komisji Konkursowej ds. Stomatologi NFZ w Poznaniu.

Apel stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

Zwróciła się do Radnych z propozycją aby sprawę uchwały Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz sprawę pomiędzy p. Adamem Wypchło i P. Walentym Okoniem rozpatrzyć w pkt. 12 porządku obrad.

Tą propozycję przyjęto jednogłośnie .

PUNKT 7 - Informacje o stanie dróg na terenie gminy.

Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie: radny Stanisław Przybył, radny Czesław Anioł i skarbnik gminy Władysława Lasota.

Wprowadzenia do tematu dróg dokonał Wójt Gminy Józef Wilkosz , który powiedział, że :sieć dróg publicznych dzieli się na następujące kategorie :

  - drogi krajowe

  - drogi wojewódzkie

  - drogi powiatowe

  - drogi gminne

Na terenie gminy Doruchów mamy 1 drogę wojewódzką tj. droga 450 odcinek drogi Kalisz-Opatów o długości 11,7 km. Główne mankamenty tej drogi to:

  - potrzeba przebudowy całej tej drogi i położenie dywanika asfaltowego

  - niesystematyczne usuwanie suchych drzew i gałęzi powodujących duże zagrożenie dla uczestników ruchu,

  - niewłaściwe zimowe utrzymanie z uwagi na zastosowanie jej do 4 standardu dróg zimowego utrzymania,

  - wyboje na moście w Zalesiu i przy ul. Kaliskiej (SM).

Zarząd nad drogami wojewódzkim sprawuje Wielkopolski Zarząd Dróg w Poznaniu Oddział Dróg Ostrów Wielkopolski.

Dróg powiatowych na terenie gminy jest 38, 7 km z tego utwardzonych 29, 7 km pozostałe to drogi gruntowe.

Główne mankamenty na drogach powiatowych to :
-
brak chodników w ciągach zwartych zabudowań w m. Doruchów, Wygoda Plugawska, Oświecim, Przytocznica,
-
niepełne zimowe utrzymanie dróg,
-
bardzo nieregularne równanie dróg gruntowych

Nadzór nad drogami powiatowymi sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie. Na terenie gminy Doruchów mamy 95, 6 km dróg gminnych w tym utwardzonych masą bitumiczną 34,75 km i 24,35 km utwardzonych żużlem, pozostałe to drogi gruntowe.Inwestycje na drogach gminnych są realizowane zgodnie z przyjętym w marcu 2004 roku wieloletnim planem inwestycyjnym gminy Doruchów.W dyskusji jak powiedział na pewno padną krytyczne uwagi zarówno pod adresem zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych. Należy jednak mieć na względzie możliwości finansowe zarządców oraz stale rosnące koszty inwestycji drogowych. Należy też mieć na uwadze dobrą współpracę gminy z Wielkopolskim Wojewódzkim Zarządem Dróg w Poznaniu oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie. Współpraca ta zaowocowała następującymi inwestycjami :

 • przebudową drogi wojewódzkiej Kalisz-Opatów w m. Doruchów,

 • budową chodnika przy drodze wojewódzkiej Kalisz- Opatów w m. Doruchów,

 • utwardzeniem dróg powiatowych Pryztocznica- Bukownica oraz odcinka drogi Grabów- Wyszanów w m. Plugawice

 • ścinka poboczy dróg powiatowych

 • budową chodnika przy drodze powiatowej w m. Przytocznica.

Główne postulaty pod adresem Zarządu Dróg w najbliższych latach to :

 • przebudowa z położeniem nowego dywanika na drodze wojewódzkiej Kalisz – Opatów, na odcinku przebiegającym przez gminę Doruchów,

 • budowa chodnika w m. Doruchów, Wygoda Plugawska, Oświecim, Przytocznica,

 • dokończenie budowy chodnika w Doruchowie przy parku,

 • systematyczne usuwanie suchych drzew i gałęzi,

 • systematyczna wymianę zadrzewień szczególnie tych drzew, które naruszają strukturę drogi,

 • przynajmniej raz w roku równanie równiarką dróg gruntowych będących pod zarządem powiatowym,

 • sprawne prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.

Jako gmina mamy wiele do zrobienia na drogach jednak tutaj ograniczają nas możliwości finansowe. Naszym atutem jest jednak to, że w wielu przedsięwzięciach głównie tych remontowych i modernizacyjnych wspierają nas radni , sołtysi i mieszkańcy.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Stefan Trzciński – powiedział, że temat dróg na terenie naszej gminy jest tematem bardzo ważnym, gdyż niemal na każdej sesji, czy też posiedzeniu komisji jest podejmowana sprawa dróg a zwłaszcza dróg wojewódzkich i powiatowych. Sprawa remontu drogi wojewódzkiej 450 była podejmowana już na początku naszej kadencji  kadencji i do dnia dzisiejszego nie ma żadnego konkretnego działania. Nie możemy dalej sobie pozwolić aby na terenie naszej gminy droga wojewódzka, czy też powiatowa była nieprzejezdna.
Drugą sprawą to chodnik nad parkiem w Doruchowie, który  jest tak niebezpieczny, że powinien być zamknięty, gdyż w każdej chwili można tam złamać nogę. Naszym obowiązkiem jest takie działanie aby było na drogach i chodnikach w gminie bezpiecznie. Dlatego też, jak powiedział jest gorąca prośba do zarządców dróg aby te dwie sprawy zrealizować.
Zwrócił się z wnioskiem pod adresem Wojewódzkiego Zarządu Dróg o zlikwidowanie wyboju, jaki powstał na drodze w Doruchowie przy ul. Kaliskiej na wysokości budynków Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny Jan Sieczka – zwrócił się z wnioskiem i gorącą prośbą do P. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg o budowę drogi Przytocznica- Godziętowy.
Radny Lucjan Dyba - wnioskował o budowę 400m chodnika przy drodze powiatowej na Wygodzie Plugawskiej. W swojej wypowiedzi wskazał na lepsze rozwiązania w uporządkowaniu dróg na terenie sąsiedniej gminy Galewice. Prosił też
o przyspieszenie realizacji planowanej budowy drogi gminnej Mieleszówka- Brzeziny.
Podziękował za naprawę powierzchniowego utwardzenia 1 km drogi od Wygody Plugawskiej w kierunku Morawiny oraz za ścinkę drzew przy drogach na terenie sołectwa, jak również skierowanie równiarki do równania dróg szlakowych.
Radny Henryk Rachwał podziękował P. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg za oczyszczenie rowu w m. Przytocznica przy drodze powiatowej. Jednocześnie zgłosił wniosek o oczyszczenie rowu po drugiej stronie tej drogi.Powiedział też, że od 61 lat na terenie Przytocznicy nie został położony na drogach gminnych ani 1km asfaltu. Trudno jest też zrealizować niewielki odcinek drogi aby połączyć Przytocznicę z Marszałkami.
Sołtys Przygoda Janinawnioskowała o usunięcie garbów na drodze Wrzosy- Bobrowniki. Sprawa ta jak powiedziała jest doskonale znana Powiatowemu Zarządowi Dróg. Zaproponowała aby przy drogach powiatowych zrobić ścieżki rowerowe, którymi mogłyby spokojnie poruszać się osoby na rowerach i dzieci idące do szkoły.
Sołtys Adam Wypchło – poruszył sprawę wykonania pasów na drodze przy ul. Kępińskiej ,gdzie nie potrzeba większych nakładów tylko chęci zrozumienia tej sprawy. Za 3 dni będzie prawie 3 lata jak zdarzył się wypadek mojego syna na drodze ul. Kępińska przejście na ulicę Łąkową. Kilkanaście razy apelowałem o zrobienie pasów na tej drodze . Ludzie tam chodzą i będą chodzili, gdyż jest to droga w kierunku Kościoła i my powinniśmy tym ludziom umożliwić bezpieczne przejście. Takiemu zdarzeniu nie uległ tylko mój syn ale także wiele innych osób. Chodzi tu o zrobienie zwykłego przejścia, którego koszt to puszka farby. Dlatego też, jak powiedział apeluje jeszcze raz o zrobienie przejścia dla pieszych na ulicy Kępińskiej przy przejściu na ul. Łąkową.
Radny Zbigniew Broniszewski – zapytał, co jest powodem tego, że mimo to że kierujemy różne wnioski do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o usunięcie suchych drzew nie są one realizowane.
Radny Baraniak Mieczysławwnioskował o naprawę drogi Wygoda Plugawska- Stary Pan.
Radny Jan Jaśkiewicz – wnioskował o zakonserwowanie drogi Stara Kuźnica.
Radny Stanisław Przybył – wniósł zastrzeżenie, co do sposobu odśnieżania dróg , gdzie ściąga się sprzęt z odległych miejscowości. Takie działania powodują wysokie koszty zimowego utrzymania dróg.
RadnyTadeusz Tuz wnioskował aby obecni tu na sesji przedstawiciele zadeklarowali, kiedy będą realizowane nasze wnioski by nie było tak, że znów spotkamy się za rok i ponownie będziemy o tych samych sprawach mówić. Mamy przecież, jak powiedział pilne potrzeby m. innymi to przejście o którym mówił sołtys Wypchło, sprawę budowy chodnika nad parkiem, którym nie ma możliwości przejścia, sprawę budowy chodnika w kierunku Emilianowa, gdzie zginęło dziecko, sprawę drogi w kierunku Wyszanowa, gdzie można by postawić znak i ograniczyć możliwość przejazdu ciężarowych samochodów. Dlatego proponował aby zostały tu postawione pewne deklaracje, co będzie realizowane, a co nie da się zrealizować. Zapytał o sprawę możliwości usunięcia drzew przy drodze na ul. Kępińskiej celem zrobienia zjazdu do posesji .
Radny Powiatu Jan Smug – wnioskował aby gmina ustaliła kolejność realizacji zgłoszonych do Starostwa Powiatowego wniosków w zakresie budowy chodników i wskazała, który z nich ma być realizowany jako pierwszy. Ponadto poruszył sprawę badania natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej stwierdzając, że badanie to było prowadzone w niedzielę, gdzie ruch samochodów ciężarowych jest znacznie ograniczony.

Następnie głos zabrali :
Radny Sejmiku Samorządowego Zbyszko Szmaj – serdecznie podziękował za zaproszenie na sesję cieszy się jak powiedział, że ma możność wysłuchania potrzeb środowiska, gdyż daje mu to argumenty na posiedzenia komisji sejmiku.Podziękował za serdeczne słowa skierowane przez Wójta pod adresem Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Powiatu za to, że współdziałanie i dobra wola towarzyszy nam i towarzyszyć będzie w realizacji zadań. Powiedział, że w chwili obecnej tak jak gmina, powiat, tak i województwo są na etapie przygotowywania budżetu na 2006 rok.Dlatego, też zgłoszony postulat przez radnego Tadeusza Tuza, co do tego abyśmy zadeklarowali, realizację określonych zadań, to nie mam takich możliwości, bo tak samo jak radny gminy nie może swoim wyborcom zadeklarować co będzie realizowane, tak samo i ja nie mogę składać dziś żadnych deklaracji w imieniu sejmiku samorządowego. Jest to po prostu niemożliwe i nie jestem do tego jako radny upoważniony. Jeżeli chodzi o sprawy z wiązane z odśnieżaniem dróg o których mówił radny Anioł to nie mam na to bezpośredniego wpływu. Mogę jedynie pośrednio działać na szczeblu komisji i sesji sejmiku, mogę też zaprosić Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg i przekazać, taką czy inną sprawę. Nie mogę natomiast zadziałać bezpośrednio w przypadku wystąpienia w danym dniu w gołoledzi czy też odśnieżania dróg, gdyż od tego są służby drogowe.Jeżeli zaś chodzi o Wielkopolskę i plan budżetu - to na 2006 rok jest przewidziana zdecydowanie większa pula środków na drogi niż to miało miejsce w br. Z planowanego budżet województwa ok. 700 mil. zł , na drogi łącznie z inwestycjami jest planowane 247mil zł. Jest to 1/3 budżetu województwa przy czym na inwestycje i remonty przewidziana jest kwota 151, mil zł w tym z własnych środków województwa przewiduje sie dofinansowanie w wysokości 48,- mil. zł. Pozostała kwota przewidziana jest zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Jeżeli te środki wpłyną to zadania będą realizowane. Ma to ścisły związek z budżetem Unii Europejskiej, który ma być dopiero przyjęty. W dyskusji radnych przewijała sie troska o sprawę zimowego utrzymania dróg, wnioskowano o sprawy wycięcia suchych drzew i gałęzi. Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Dróg w Ostrowie jest w trudnej sytuacji, gdyż w budżecie województwa na 2006 rok przewiduje się kwotę mniejszą niż to miało miejsce w br. Na zimowe utrzymanie dróg przewidziane jest w budżecie województwa na 2006 rok ogółem 21 mil. zł. Sprawa drogi 450 Kalisz -Opatów jest mi znana nie od dzisiaj i wielokrotnie występowałem, mówiłem i pisałem, jak również na najbliższym posiedzeniu komisji temat ten przekażę. Droga ta jednak nie jest przewidziana do realizacji na 2006 rok jest przewidziana natomiast na 2007 rok. Odcinek tej drogi 7 km ma kosztować 5mil.980 tys. zł. Z tego województwo ze środków własnych przewiduje 1mil. 495 tys. zł. Dlatego też zadanie jest przewidziane do realizacji w 2007 i 2008 roku, przy czym na 2007 rok planowane jest wykonanie zadania na kwotę 495 tys. zł.Ponadto powiedział, że w naszym kraju zaczęła się bardzo dobra tendencja, czy też polityka budowy ścieżek rowerowych. Takie ścieżki powinny być w każdej gminie, powiecie, ponieważ jazda rowerem staje się coraz bardziej wygodniejsza a szczególnie bezpieczna. Jeżeli chodzi o sprawę usuwania drzew przy drodze to można powiedzieć, że drzew te są tragedią wielu rodzin i osób. Dlatego też winien być wywierany nacisk na ochronę środowiska, gdyż ochrona środowiska jest tym czynnikiem, który hamuje te działania. W budżecie województwa na przyszły rok jest kwota 700 tys. zł na wspieranie zadań gminy, dlatego też o ile Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem o takie środki to będę starał się ten wniosek popierać aby został przyjęty.

Kończąc swoją wypowiedź życzył aby zarówno w budżecie gminy, budżecie powiatu jak i budżecie województwa można było jak najwięcej środków przeznaczyć na drogi.


Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Ostrowie P. Wasiela powiedział m. innymi, że :
-
zostało zakończone opracowywanie dokumentacji na budowę drogi 450 Torzeniec- Wyszanów. Do uzupełnienia jest tylko operat środowiskowy i dalej wystąpimy  o wydanie pozwolenia na budowę i ogłosimy przetarg.
-
w spr. wyboju na drodze 450 w m. Doruchów na wysokości bloku Spółdzielni Mieszkaniowej. Po sesji sprawdzę i może uda sie to jeszcze w br. usunąć.
-
w spr. przejścia dla pieszych ul. Kępińska i ul. Łąkowa wspólnie z Wójtem Gminy podejmiemy działania dla ustalenia zasadności wykonania tego przejścia.
-
w spr. ograniczenia przejazdu samochodów ciężarowych na drodze Doruchów- Torzeniec, w dniu wczorajszym zostały zakończone badania pomiaru ruchu na tej drodze. Uzyskane dane zostaną przeliczone i uzyskamy dane co do ilości przejazdu samochodów na drodze. Pozwoli to być może na zakwalifikowanie tego odcinka drogi do wyższego stopnia zimowego utrzymania.
-
w spr. posypywania drogi 450 w czasie gołoledzi jest ona w IV stopniu zimowego utrzymania i zgodnie z tymi zasadami jest odśnieżana.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Anna Giczewska powiedziała m. innymi, że :

- od 2003 roku zmieniły się zasady finansowania dróg powiatowych. Obecnie drogi powiatowe są finansowane ze środków
   własnych budżetu powiatu,
w drogownictwie doszła też zmiana po wejściu do Unii w podatku WAT z 7 % na 22 %
Rada powiatu przeznacza możliwie jak największą kwotę środków na drogi – wynosi to ok.2 mli zł rocznie,
przy Radzie powiatu działa komisja, która trzy razy w roku dokonuje objazdu dróg na terenie całego powiatu. Na podstawie
   tych objazdów sporządza się protokóły, które są podstawą do ustalania kolejność realizacji zadań drogowych,
z terenu gmin otrzymujemy bardzo dużo wniosków o realizację zadań drogowych. Dlatego też Rada powiatu przyjęła pewną
   formę współpracy z gminami ustalając zasadę dofinansowania realizacji danego zadania do wysokości 50 % . W przypadku
   budowy chodników, po naszej stronie jest zapewnienie materiału natomiast gmina zabezpiecza robociznę. W bieżącym roku
   powiat skierował do Urzędów Gminy pracowników w ramach robót publicznych, którzy pracowali przy pracach drogowych.
W bieżącym roku kończy się realizacja planu wieloletniego i wspólnie z Radą Powiatu zostanie opracowany nowy plan
   rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2006-2013.
W tym planie znajdą się wszystkie te wnioski i zadania o
   które wnioskowały gminy.
-
Jeżeli chodzi o drogę powiatową Przytocznica - Godziętowy to została naniesiona do projektu planu na 2006 rok. Plan ten nie
   jest jeszcze zatwierdzony przez Radę Powiatu
przy czym planowana kwota środków na to zadnie nie jest w pełni
   wystarczająca. Proponowane środki pozwalają na otwarcie realizacji zadania, które będzie można realizować w następnych
   latach. Stanowisko Zarządu Powiatu jest takie aby zadanie to jak najszybciej zrealizować.
Powiaty w województwie wielkopolskim są pokrzywdzone tym, że nie mogą korzystać ze środków funduszu ochrony gruntów
   rolnych, gdyż interpretacja przepisów jest taka, że drogi powiatowe nie są drogami dojazdowymi do pół i dlatego są
   pozbawione tego dofinansowania.
W gminie Doruchów w br. realizowano chodnik w Przytocznicy oraz chodnik przy ul. Ostrzeszowskiej i przy stacji paliw .
Do Zarządu Dróg w Ostrzeszowie z gminy Doruchów wpłynął wniosek na realizację 6 chodników. W przyszłym roku będziemy
   się starali zrealizować jedno lub dwa zadnia, przy czym chcielibyśmy aby gmina wskazała kolejność realizacji zadań.
W spr. wyboi na drodze Wrzosy – temat ten jest nam znany i obiecuję,że zostanie to zrobione.
Sprawa wycinki drzew – na to zadanie co roku przeznaczamy 1/3 budżetu . W br. usunięto 150 szt drzew kosztowało 10 tys. zł.
   Wycięcie 1 drzew kosztuje nas 100 do 150 zł a wynajęcie kosza do obcięcia konarów kosztuje 70, zł na godzinę.
-  w
spr. posiadanego sprzętu przez Powiatowy Zarząd Dróg – Powiatowy Zarząd Dróg powstał w wyniku zmian
  administracyjnychi utworzony został z jednostek poprzednich. Sieć dróg powiatowych stanowią drogi te niechciane, gdyż
  lepsze drogi poszły  pod zarząd województwa. Bazy sprzętowej nie dostaliśmy prawie żadnej . Dostaliśmy tylko obwód
  drogowy z wysłużonym  sprzętem i pracownikami fizycznymi, których stopniowo musieliśmy zwalniać, gdyż nie mogliśmy ich
  utrzymać.
  Posiadany sprzęt to:
1 koparko-ładowarka, która ma już 30 lat, 2 piaskarki , 11 pługów , 2 piaskarki samochodowe i
  2 ciągnikowe ,  2 ciągniki, 1 ścinarkę, 1 rębak do gałęzi, 1 rębak do pni.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska podsumowując dyskusję w temacie dróg powiedziała, że temat ten jest bardzo ważny a dyskusja wskazała na wiele ważnychi pilnych potrzeb do zrealizowania w naszej gminie w zakresie drogownictwa.


PUNKT 8 - Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

W punkcie tym w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Radny Tadeusz Tuz opuścił sesję usprawiedliwiając swoją nieobecność.


Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

Do przedstawionego projektu programu nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.


Wobec powyższego Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała uchwałę pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXII/131/2005 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokółu.

PUNKT 9Uchwalenie podatków na 2006 rok.

Wprowadzenia do tematu podatków lokalnych na 2006 rok dokonał Wójt Gminy Józef Wilkosz. Przedstawił także propozycje stawek podatkowych na 2006 rok.
tj. podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych.

Następnie Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje opinie o zaproponowanych stawkach podatków.

Opinię Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spraw obywatelskich i samorządowych przedstawił Przewodniczący Komisji Henryk Rachwał, który wyraził pozytywną opinie nie wnosząc żadnych uwag i wniosków.

Opinię komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów przedstawił Przewodniczący Komisji Jan Jaśkiewicz, który również wyraził pozytywną opinię o proponowanych stawkach podatkowych.

W imieniu komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych opinię przedstawił Z-ca Przewodniczącego Andrzej Kempa. Powiedział, że komisja nie wnosi żadnych uwag i wniosków do zaproponowanych stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych.

Wobec braku dyskusji w temacie podatków komisja uchwał i wniosków przedstawiła kolejno uchwały :

1/ projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przeprowadziła głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę NR XXXII/132/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu.

2/ projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przeprowadziła głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę NR XXXII/133/2005 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu.

3/ projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

  Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przeprowadziła głosowanie.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących „ nie było.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/134/2005 w sprawie z stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokółu.

PUNKT 10Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia w dziennym w dziennym domu pomocy społecznej.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia w dziennym domu pomocy społecznej.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewaska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Uchwałę Nr XXXII/135/2005 Rada podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokółu.

PUNKT 11Zapytania i wolne głosy.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska – przestawiła uchwałę Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w sprawie:

1/ nadania Honorowego Obywatela Doruchowa prof. Kazimierzowi Thielowi – synowi Generała Stanisława Thiela,
2/ nadania imienia Gimnazjum Generała Stanisława Thiela,
3/ propozycji zorganizowania sesji w Doruchowie poświęconej Generałowi Stanisławowi Thiel i udziału delegacji młodzieży
    i  samorządu w podobnej sesji w Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2006 roku.

Uchwała stanowi zła. nr 10 do niniejszego protokółu.

W wyniku burzliwej dyskusji w tym temacie Rada nie zgłosiła żadnych wniosków i nie podjęła żadnego rozstrzygnięcia.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła sprawę konfliktu, jaki powstał na sesji październikowej pomiędzy Panem Sołtysem Wsi Doruchów I Adamem Wypchło a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Doruchowie Panem Walentym Okoniem. Powiedziała też, że Dyrektor Okoń życzył sobie aby sprawa ta była rozpatrzona na sesji ponieważ słowa, które wypowiedział Pan Adam Wypchło padły, także na sesji. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść pisma P. Adama Wypchły i udzieloną odpowiedź P. Walentego Okonia.
Pisma stanowią zał. Nr 10 i 11 do nin. protokółu.

PUNKT 12 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy informując :
w spr. parku – będzie musiała być przeprowadzona rozmowa z konserwatorem przyrody dla ustalenia, co w parku tym będzie można ustawić, gdyż są różne propozycje.
w spr. budowy chodnika w Przytocznicy – lewa strona – z wypowiedzi przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że w najbliższym czasie musimy się wypowiedzieć co chcemy w zakresie budowy chodników zrobić i w jakiej kolejności. Mamy zgłoszonych 6 wniosków w sprawie budowy chodników. Natomiast z wypowiedzi Dyrekcji Zarządu Dróg wiemy, że zostanie uwzględnione jedno lub dwa zadania. Musi być też zrobiona wycena budowy tych chodników.
w spr. ulg w podatkach – temat ten był już przez komisje rozpatrywany. Ale nie wypracowano propozycji. Do tego tematu wrócimy. Ma też być nowe rozporządzenie w sprawie ulg dla podmiotów, które tworzą nowe miejsca pracy.
w spr. porządku stawu przy parku – staw ten został przez GS wydzierżawiony Związkowi Wędkarskiemu i mamy zapowiedź, że zostanie on uporządkowany.
w spr. lustra przy drodze w Starej Kuźnicy – śledztwo w tej sprawie umorzono z uwagi na brak wykrycia przestępcy. Zarząd Dróg nie jest natomiast zainteresowany ustawieniem nowego lustra. Rozpatrzymy możliwość zakupu z własnych środków budżetu.
w spr. uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Przytocznicy – trudno wyjaśnić dlaczego to uszkodzenie nie usunięto. Ponowne zgłoszenie nastąpiło 29 listopada i mamy zapewnienie, że w najbliższych dniach zostanie to zrobione.
w spr. zimowego utrzymania dróg – program zimowego utrzymania dróg został przesłany do sołtysów. W przypadku pilnej potrzeby dojazdu lekarza czy też innych spraw życiowych to na interwencję dojazd zapewniamy, gdyż trudno byłoby pozostawić kogoś bez pomocy medycznej. O ile będą takie przypadki to należy bezpośrednio zgłaszać do Urzędu.
w spr. barierek na moście w Oświęcimu – zostanie to zrealizowane. Obecnie szukamy wykonawcy.
w spr. podjazdu do apteki – jest to sprawa właściciela apteki. Z informacji wiemy, że właściciel apteki ma  zlecenie wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych i na pewno takie działania podejmie.
w spr. budowy chodnika Emilianów – temat znany jest to zależne od środków powiatu.
w spr. chłopskich dróg – ze strony Urzędu w sprawie uaktualnienia operatów u rolników w czerwcu br. zostało skierowane pismo do Starosty i geodezji. Sprawa ta idzie bardzo opieszale z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków. Dlatego też na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zwalniającą rolników z tego podatku.
w spr. kontroli w Zespole Oświatowo - Administracyjnym w zakresie rozliczenia z ZUS-em. Odpowiedź ZUS na pismo skierowane z Rady Gminy nie konkretyzuje tej sprawy dlatego też proponuję aby wspólnie z Przewodniczącą Rady udać się do ZUS- u celem uściślenia na jakim etapie jest sprawa tej kontroli.

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

PUNKT 13 - Z a k o ń c z e n i e .

Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodnicząca Rady Gminy zamkła XXXII o godz. 14,30 sesję rady Gminy Doruchów.


 

Prot. Grażyna Tuz                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Joanna Blewąska