P R OT O KÓŁ Nr XXXlll/2005
z sesji Rady Gminy Doruchów odbytej w dniu 28 grudnia 2005 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O godz. 10-tej Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o t w o r z y ł a XXXIII sesję Rady Gminym Doruchów
Powitała radnych i zaproszonych gości. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania uchwał.


Następnie zaproponowała następujący porządek obrad :

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta z działań w okresie m. sesyjnym.

7. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 r.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały
     Nr XXX1l/134/2005 w sprawie stawek środków transportowych na 2006 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
      przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
       prowadzonych przez gminę Doruchów.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady i Komisji Rewizyjnej]
       na 2006 rok.
12.  Zapytania i wolne głosy.
13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.  Zakończenie.

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono wniosku o jego zmianę. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przystąpiła do punktu 3 go tj. wyboru sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad zaproponowała radnego Jana Jaśkiewicza.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała radnego Jana Jaśkiewicza na sekretarza obrad XXXIII sesji.

PUNKT 4 - Przyiecie protokółu z obrad poprzedniei sesji.


Protokół z XXXII sesji został wyłożony do wglądu przed sesją. Z protokółem było można zapoznać się w burze rady.

Sekretarz poprzedniej sesji radny Lucjan Dyba przedstawił informację dot. sporządzonego protokółu.

Uwag i wniosków do protokółu nie wniesiono.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXII sesji.


PUNKT 5 Interpelacie i zapytania radnych.


Na XXXIII sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
radny Andrzei Kempa
- wnioskował pod adresem prasy tj. tygodnika "Czasu Ostrzeszowskiego"
   o  to aby więcej informacji podawano o gminie Doruchów,
- zapytał, czy wiadomo jest coś w sprawie naprawy drogi Tokarzew -
   Godziętowy,
- zapytał, na jakiej podstawie Wójt wydał zarządzenie czy też polecenie
   aby przeprowadzić kontrolę poboru (zużycia) wody u radnych,
-  zapytał, ile wynosi opłata za przyłącze wodociągowe.

radny Henryk Rachwał
- wniósł zastrzeżenia, co do sposobu prowadzonej  kontroli przez pracowników Urzędu Gminy
   w zakresie poboru wody,
- zgłosił sprawę uszkodzonego oświetlenia w Przytocznicy, które to pomimo, że było zgłoszenie 
   w październiku do dnia dzisiejszego nie zostało naprawione,
- w sprawie pobieranych opłat za przyłącza wodociągowe zapytał, czy jest prawdą, że Pan Janicki
   z  Torzeńca wygrał sprawę  w Sądzie  o zwrot niesłusznie pobranej przez Gminę należności za
   przyłącze wodociągowe.
- w sprawie kontroli w ZOA w zakresie rozliczenia z ZUS-em zapytał, jak długo Rada będzie czekała na
   wynik tej kontroli.

Radny Broniszewski Zbigniew
- powiedział, że mieszkańcy Torzeńca otrzymują wezwania od Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
  sprawach skierowanych przez kominiarza P. Adamskiego. Dlatego też wnioskował aby na sesję
  zaprosić P. Adamskiego w celeu wyjaśnienia tych spraw.
- w spr. prowadzonej kontroli zużycia wody wnioskował aby sprawdzenia poboru wody dokonała 
   komisja rewizyjna.

Radny Lucian Dyba

- zgłosił sprawę zniszczonej drogi Plugawice - Wyszanów wywozem drewna  z lasu.

Radny Jan Jaśkiewicz

- poruszył sprawę wjazdu na parking w Doruchowie na którym to są dziury,woda i błoto. Wnioskował aby
  środki proponowane na położenie kostki brukowej na placu przed Weterynarią przeznaczyć na remont
  placu targowego.

Radny Czesław Anioł
- poparł wniosek radnego Jaśkiewicza, stwierdzając, że powinno nas być wstyd za taki plac targowy, 
  dlatego jakpowiedział, jest za tym aby środki przeznaczone na plac w przed Weterynarią
  przeznaczyć właśnie na plac targowy.
- wnioskował aby ustawić tablicę informacyjną na placu targowym o możliwości korzystania z WC
  w Gminnym Ośrodku Kultury.

Radny Mieczysław Baraniak
    -  wnioskował pod adresem WZIR aby oczyścić strugę spod Torzeńca.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.13 porządku sesji.

PUNKT 6 - Informacia Wójta Gminy z działań w okresie m. sesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informację z działań w okresie m. sesyjnym.
Informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

Rada nie wniosła żadnych uwag do złożonej informacji. W wyniku głosowania informację przyjęto jednogłośnie.


W punkcie tym głos zabrał Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie P. Robert Pustkowski,  informując o  aktualnych zadaniach jakie realizuje Agencja.

PUNKT 7 - Uchwalenie budżetu Gminy na 2006 roku.

             Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu gminy Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie: radny Mieczysław Niełacny, radny Zbigniew Broniszewski, skarbnik gminy Władysława Lasota. Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków przyjęto jednogłośnie.

Następnie Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił projekt budżetu gminy na 2006 rok . Budżetu gminy stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

Skarbnik Gminy Władysława Lasota przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy. Opinia RIO stanowi zał. Nr 5 do nin. protokółu.

Głos w dyskusii zabrali:

Radny Henryk Rachwał - przedstawił pozytywną opinię komisji rolnictwa , ochrony środowiska, spraw obywatelskich i samorządowych. Stwierdził jednak, że osobiście uważa, że w budżecie na 2006rok prawie wszystkie środki przeznacza się na Doruchów natomiast na pozostałe wsie w gminie prawie nic. W Przytocznicy od 61 lat nie pobudowano żadnej drogi natomiast w Doruchowie planuje się w 2006 roku realizację dróg na 5 ulicach. Dlatego też jak powiedział, uważa podział środków budżetu za niesprawiedliwy i będzie głosował przeciw jego przyjęciu.

Radny Tadeusz Tuz - Przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych powiedział, że nie jest tak jak mówi Radny Rachwał, że wszystkie środki są dla Doruchowa, gdyż najdłuższy chodnik pobudowano właśnie w ubiegłym roku w Przytocznicy. Jeżeli chodzi o budżet na 2006 rok to komisja wyraziła pozytywną opinię o jego projekcie. Komisja rozpatrywała też sprawę przeznaczonych środków na realizację parkingu przed Weterynaria z uwagi na to, że postawiono wniosek o przeznaczeniu tych środków na remont placu targowego. Komisja zdecydowała jednak, żeby te środki pozostawić na realizacje placu przed Weterynarią, gdyż na placu targowym musi być w pierwszej kolejności zrobione odwodnienie terenu.Powiedział też, że zaplanowane zadania w budżecie gminy na bieżący rok zostały w pełni zrealizowane poza dwoma zadaniami,tj. budową kanalizacji w kierunku Ubojni Drobiu oraz budową wodociągu Stary Pan, gdzie w wyniku przetargu okazało się, że koszty obu zadań są bardzo wysokie, dlatego też postanowiono o ponownym przeprowadzeniu przetargu z początkiem 2006 roku.

Radny Jan Jaśkiewicz - Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów powiedział, że komisja analizując projekt budżetu stwierdziła, że zbyt mało środków proponuje się na remonty dróg. Powiedział też, że kwota 10 tys. zł jest to zbyt mało, aby można było na drogach coś za to zrobić. Poza tą uwagą komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2006 rok i wnosi
o jego uchwalenie.

Radny Andrzej Kempa - zapytał ile wynosi dotacja dla biblioteki. Ponadto w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie ma uwag do budżetu gminy na 2006 rok będzie głosował za przyjęciem.

      Radny Powiatu Jan Smug poinformował, że Rada Powiatu przyjęła do realizacji 3 wnioski w sprawie budowy chodników na terenie gminy, które zostały zgłoszone we wniosku Wójta Gminy.

Odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz. Udzielone odpowiedzi przyjęto.

Następnie komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała projekt budżetu pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych , "za" było 14 radnych , " przeciwnych" był 1 radny, "wstrzymujących" nie było.
Rada Gminy większością głosów uchwaliła budżet gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXlll113612005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

PUNKT 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

W punkcie tym sale opuścił radny Mieczysław Baraniak, usprawiedliwiając swoje wyście z obrad sesji.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych, "za" było 14 radnych, "przeciwnych" i" wstrzymujących" nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXlll113712005 z w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. Uchwała stanowi zał. Nr 7

PUNKT 9 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NrXXXll/134/2005 w  sprawie stawek środków transportowych na 2006rok.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXll /34/2005 w sprawie stawek środków transportowych na 2006 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Głosowało 14 radnych, "za' było 14 radnych, "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXlll/138/2005 w sprawie stawek środków transportowych na 2006 rok.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokółu.

PUNKT 10 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu na wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.

                               Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie zgłoszono.
Wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych, "za" było 14 radnych, "przeciwnych" i wstrzymujących" nie było. Uchwałę Nr XXXlll/139/2005 Rada Gminy podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokółu.

PUNKT  11 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady i Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła propozycje planu pracy Rady na 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył przedstawił natomiast propozycje planu pracy komisji na 2006 rok.

Rada nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych propozycji planu pracy Rady

i Komisji Rewizyjnej.

Wobec czego komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia powyższych planów pracy.

Głosowało 14 radnych, "za było" 14 radnych,"przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było. Uchwałę Nr XXXlll/140/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady i komisji Rewizyjnej na 2006 rok podjęto jednogłośnie. Zał . Nr 10.

PUNKT 12 - Zapytania i wolne głosy.

W punkcie tym głos zabrali

Radny Lucian Dyba
 - zapytał czy jest możliwość pozyskania środków lub też dotacji na modernizację i remont pałacu i parku \
    w Plugawicach,
-  poruszył sprawę budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na których to budowę można też
    uzyskać określone dotacje z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja takich
    oczyszczalni  winna być jak, stwierdził wspierana także funduszami gminy.
-  podziękował P. Radnemu Powiatu Janowi Smugowi za podejmowane współdziałania, których efektem 
   są  zrealizowane na trenie naszej gminy drogi i chodniki.
-  prosił też o podjęcie działań aby doprowadzić do realizacji drogę Wygoda Plugawska­ Stary Pan.

Sołtys wsi Torzeniec Florian Jeziorny

- w sprawie oświetlenia prosił o realizację oświetlenia ulicznego przy drodze Torzeniec­- Pracele oraz
  Stary Pan,
- poruszył sprawę zagrożenia bezpieczeństwa jakim są pozostawione wykopy pod budowę bloku po
  byłym PGR Torzeniec. Są tam pozostawione częściowo mury, płyty, gdzie wrzuca się też tam śmieci. Jest
  to duże niebezpieczeństwo  i zagrożenie szczególnie dla bawiących się tam dzieci.
- wnioskował o podjęcie działań w temacie budowy drogi Wygoda P.- Wyszanów,
- w sprawie zlikwidowanego parkingu przy lesie w Torzeńcu stwierdził , że obecnie kierowcy nie mają
  gdzie się  zatrzymywać, natomiast pozostawiane są tam teraz śmieci, których nie ma kto sprzątać.

Sołtys wsi Daruchów II Janina Przygoda

- w swojej wypowiedzi stwierdziła, że w przedstawianych planach realizacji zdań w gminie bardzo mało jest dla Doruchowa II. Nasza wieś sołecka,  jak powiedziała jest traktowana tak jakby" piąte koło" a w sumie to nasza wieś sołecka ma jedno z czołowych miejsc w realizacji podatków lokalnych i jesteśmy na drugim miejscu po Doruchowie I. Wiadomo też, że każdy domaga się i dopomina o swoje zadania.
W naszej wsi jak stwierdziła,  są też duże potrzeby, chociażby droga Stara Kuźnica, gdzie mieszkańcy chodzą po błocie. Wnioskowała aby realizację tej drogi ująć do planu. Powiedziała też, że należałoby opracować plan realizacji zadań na okres 4-ch lat i tego planu ściśle się trzymać, gdyż trudno jest potem tłumaczyć mieszkańcom dlaczego ta droga nie jest realizowana.

Radnv Henryk Rachwał ­

-  powiedział, że po trzech latach walki z Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg doczekał się wykopania
   rowów w Przytocznicy. W rowach tych jednak stoi woda na wysokości 80 cm, która  nie ma dalszego
   odbpływu,  dlatego wnioskuje o dalsze oszczczenie rowu dla  odprowadzenia tej wody, gdyż
   w przeciwnym razie spowoduje to zamulenie wykopanych rowów.
-  poruszył sprawę  nie udzielenia  odpowiedzi przez Rzecznika Konsumentów w Ostrzeszowie na jego
   pismo dotyczące ustalania ceny za przesył prądu.

Sołtys wsi Doruchów I Adam Wypchło
- wnioskował o zaproszenie na sesję  przedstawicieli Energetyki odpowiedzialnych za modernizację linii
  energetycznej na terenie Doruchowa.

PUNKT 13  - Odpowiedzi na intefoelacie i zapytania


Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Józef Wilkosz

w spr. - uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Przytocznicy - nie zostało to naprawione przed świętami z uwagi na to, że ZE przyjechał do naprawy bez wysokiego podnośnika, jak również nie można było wjechać na podmokły teren, gdzie była uszkodzona lampa ( łąka). Naprawę tej lamy wykonano zaraz po świętach.
w spr. kontroli poboru wody
o prowadzeniu takiej kontroli była już mowa na komisjach i sesji, gdzie ustalano nowe stawki za wodę i ścieki. Z naszą wodą jak powiedział  dzieje się coś niedobrego, jest to po prostu kradzież wod, stąd ta kontrola, którą to zaproponowałem aby rozpocząć od siebie Radnych i Sołtysów. Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nakłada na gminę obowiązek takiej kontroli natomiast żadna ustawa nie mówi tu o zasadach tych zootechnicznych. Trudno też powiedzieć, jak  kontrola z tego tytułu ma wyglądać, Ponadto nie  wszędzie kontrolujący zostali wpuszczeni do zagród domowych.
w spr. opłaty za przyłącza wodociągowe - sprawa P. Janickiego z Torzeńca - od 2001 roku nie mogą być pobierane żadne opłaty za przyłącza wodociągowe. Wyrok Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego w Kaliszu oddalił naszą apelację. Wyrok ten był korzystny dla P. Janickiego, któremu jako Gmina wypłaciliśmy żądaną należność.
w spr. kontroli ZOA -  kontrola jeszcze się nie zakończyła. W sprawie tej zgłosiłem zapytanie do Serwisu Administracyjno- Samorządowego -porady prawne o udzielenie odpowiedzi, co do kary na naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez przekroczenie wydatków w planie finansowym.
Wójt odczytała udzieloną odpowiedź, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
w spr. usług kominiarskich
- dla wyjaśnienia tych spraw proponuję  zaprosić na sesję  Przedstawicieli Korporacji Kominiarzy.
w spr. wywozu drzewa z lasu a niszczenie drogi -  w okresie wywozu drzewa z lasu nie tylko droga Plugawice- Wyszanów jest zniszczona ale wiele innych. Nadleśnictwa tłumaczą to tym, że nie jest to ich sprawa,gdyż wywożą to inne firmy transportowe.
w spr. parkingu - placu targowego
-
zarówno plac przed weterynarią jak i plac targowy to oba te zadania z uwagi na bardzo zły ich stan muszą być  zrealizowane.
w spr. strugi spod Torzeńca sprawa ta była już sygnalizowana Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji ale mimo to  potwierdzimy to jeszcze na piśmie.
w spr. uszkodzenia dróg w akcji odśnieżania spowodowane było to tym, że akcja prowadzona była na niezamarzniętym podłożu, co spowodowało uszkodzenie poprzez zepchnięcie szlaki. Natomiast naciski na odśnieżanie dróg przez mieszkańców są bardzo duże. Uszkodzone drogi będą musiały być odnowione.
w spr. opracowania programów realizacji zadań w gminie
- takie programy mamy opracowane jeden na okres krótszy a drugi  na okres dłuższy aż do 2014 roku.
W programach tych były wprowadzone tylko niewielkie zmiany. Programy te co rocznie są aktualizowane
a wprowadzenia zmian może dokonać Rada.
w spr. oświetlenia w Torzeńcu
- temat ten jest ciągle analizowany i dyskutowany. Są to oświetlenia do kilku zagród, które  kolejno to realizujemy w miarę posiadanych środków.
spr. drogi Plugawice -Wyszanów oraz drogi Wygoda Plugawska - Stary Pan
- są to drogi powiatowe, których realizacja jest zależna od środków powiatu.
w spr. uporządkowania terenu rozpoczętej i niezakończonej budowy bloku mieszkalnego  w PGR Torzeniec w sprawie tej skierujemy pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

PUNKT 14 - Zakończenie.

W związku z kończącym się rokiem 2005 Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska złożyła życzenia noworoczne radnym i zaproszonym gościom, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń w nowym 2006 roku.
Przekazała też życzenia od Ks. Kanonika Stanisława Twardowskiego.

Życzenia noworoczne złożyli także Wójt Gminy Józef Wilkosz, Radny Powiatu Jan Smug, Prezes Związku OSP Jadwiga Kosik.

Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła XXXIII sesję Rady Gminy w Doruchowie.

Prot. Grażyna Tuz                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    Joanna Blewąska