U C H W A Ł A NR XXXII / 133 / 2005
R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie : zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami Dz.U z 2002r Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,Nr 188 poz.1840 , Nr 200 poz.1953 i Nr 203 poz.1966 z 2004 r.Nr 92 poz.880 i 884 Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281 poz.2782 oraz z 2005 r Nr 130 poz. 1087 , Nr 143 poz.1199 , Nr 164 poz.1365 , Nr 167 poz.1399 i Nr 169 poz.1419 i Nr 175 poz.1462 i Nr 179 poz 1484 / Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2006 roku grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi polne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego . Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                    Joanna Blewąska