UCHWAŁA NR XXXII/ 134 /2005

RADY GMINY DORUCHÓW


z dnia 5 grudnia 2005r

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ jednolity tekst: Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami Dz.U z 2002 r Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840,Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966 z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884 Nr 96 poz.959,Nr 123 poz. 1291 i Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 r.Nr 130poz. 1087,Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399 i Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz.1462 i Nr 179 poz. 1484 Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Stawka podatku od jednego środka transportowego wynosi rocznie:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i.nowszych 534,- zł

   • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 562,- zł


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

-dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 643,- zł

-dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 676,- zł


c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 750,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 788,- zł

d/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1285,- zł dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1350,- zł


b/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały


3.Od autobusów:

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych. 1072,- zł

    • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1124,- zł


b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 1518, zł

    • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1569,- zł4. Od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masą całkowitą:

a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

- wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 107,- zł

- wyprodukowanych do 2000 r. 112,- zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatku rolnego.

b/ równą i wyższą niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 25 listopada 2004 r.

Nr XXII/99 /2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/134/2005

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005r

w sprawie stawek podatku od środków

transportowych.Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 lit.d


Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)STAWKA PODATKU


nie mniej


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

13

1.056,50

1.173,60

13

14

1.076,70

1.195,80

14

15

1.097,90

1.219,10

15


1.295,80

1.438,20

TRZY OSIE

12

17

1.076,70

1.195,80

17

19

1.097,90

1.219,10

19

21

1.120,10

1.243,30

21

23

1.140,30

1.264,50

23

25

1.160,50

1.591,70

25


1.181,70

1.591,70

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.140,30

1.264,50

25

27

1.160,50

1.288,80

27

29

1.181,70

1.670,20

29

31

1.670,20

2 .477,30

31


1.670,20

2. 477,30
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/134/2005

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 2 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy+ przyczepa/w tonach/
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

1.347,30

1.495,80

18

25

1.451,40

1.611,00

25

31

1.554,40

1.725,10

31


1.709,90

1.957,10TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.554,40

1.740,20

40


2.020,00

2.574,10


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/134/2005

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005r

w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.


Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 4 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

JEDNA OŚ

12

18

155,50

172,00

18

25

259,60

323,10

25


414,10

566,80,-

DWIE OSIE

12

28

248,50

312,60

28

33

673,70

858,40

33


38


1.140,30

1.304,00

38


1.398,90

1. 716,90

TRZY OSIE I WIĘCEJ


12

38

735,30

951,70

38


1.128,20

1.293,50