U C H W A Ł A Nr XXXIII/136/2005

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2006r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń. zm.. ) oraz art. 109 ust.1,2, art.122,124 ust.1 pkt 1,2,3,6,7,9 i 10 ust.2 pkt 2, ust.3 i art. 128, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.Nr 15 , poz.148 z 2003r. z późn. zm.), oraz art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późń. zm.)

uchwala się , co następuje :

§ 1


Uchwala się budżet Gminy Doruchów na okres roku

kalendarzowego 2006.

§ 2


  1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.031.406,-

w tym :


    • dotacje na zadania zlecone 1.349.974,-

    • dochody z tytułu wydawania zezwoleń 70.000,-

na sprzedaż napoi alkoholowych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.525.056,-

w tym :

    • wydatki na zadania zlecone 1.349.974,-


    • wydatki na realizację gminnego programu 70.000,-

profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych


zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.493.650,- zostanie pokryty

z kredytu bankowego. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 9.000,-

§ 3


Ustala się wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2006 r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.


§ 4

Uchwala się dotację do gminnych instytucji kultury w wysokości 150.000,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.


§ 5Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 16.700,- oraz wydatki w wysokości 16.700,- źródła przychodu oraz cele wydatkowania określa załącznik nr 6 do uchwały.


§ 6


Określa się kwotę 100.000,- do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania .


§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.800.000,- oraz spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego tj. kredytów i pożyczek o których mowa w § 2 pkt.3.


§ 8Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz inwestycji – pomiędzy zadaniami inwestycyjnym w ramach działu.


§ 9Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 10Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/136/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2006 rBudżet gminy na 2006 uchwalony został w wysokości:


dochody - 10.031.406,-

wydatki - 11.525.056,-


w tym: - zadania zlecone- 1.349.974,-


- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi

alkoh. I wydatki na realizację programu

profilaktyki pr. Alkoh. - 70.000,-Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone uległ zmniejszeniu 0 27,-

w porównaniu do projektu budżetu, ponieważ dysponent środków zmniejszył wysokość dotacji o 27,-.


O tą kwotę zwiększone zostały dochody i wydatki zadań własnych w dziale 700 .


Pozostałe kwoty dochodów i wydatków nie uległy zmianie w porównaniu do projektu budżetu.


Na spłatę kredytu i pożyczek zaplanowano kwotę - 306.350,-


Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości – 1.800.000,-


Dotacje do gminnych instytucji kultury uchwalono w wysokości 150.000,-


Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska uchwalono w wysokości 16.700,-


Wydatki na zadania majątkowe uchwalono w wysokości 2.931.000,- w projekcie załącznika nr 4 pomyłkowo nie ujęto wydatków sklasyfikowanych w § 6060