Uchwała Nr XXXV/142/2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 17.03.2006 roku

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze­niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U., Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:


ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Doruchów.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U., Nr 72 poz.. 747 z późniejszymi zmianami ),

b) „Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ście­ków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków.

c) „Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot korzystają­cy z usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

d) „Gmina" należy przez to rozumieć Gminę Doruchów prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.


§ 2

Gmina świadczy usługi zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.


§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.


ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

1. Gmina zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowa­dzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

2. Poziom świadczonych usług przez Gminę w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadza­nia ścieków określa Umowa zawarta z Odbiorcą usług.

3. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U., Nr 75 poz. 690 z późniejszym zmianami).

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jako­ściowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 203, poz. 1718).

5. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków do­stawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowa­dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U., Nr 129, poz. 1108 z późniejszym zmianami)

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 5

1. Gmina zobowiązana jest zawrzeć Umowę o zaopa­trzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieru­chomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

3. Gmina ma prawo odmówić zawarcia Umowy na za­opatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicie­lem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzy­stającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

4. Gmina ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej speł­nienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w termi­nie określonym w Umowie.

5. Umowa winna w szczególności zawierać postanowie­nia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy.

6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopa­trzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Gmina może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odpro­wadzanie ścieków.

§ 6

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określo­ny.

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za porozumie­niem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewi­dzianego w Umowie.

3. Gmina może odstąpić od Umowy w przypadkach prze­widzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Gminy doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub za­mknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

4. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze ko­rzystanie z usług.


§ 7

1. Odbiorca usług składa do Gminy pisemny wnio­sek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub Umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocz­nie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przy­łącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Gmina w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowa­nie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 8

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nie utrudnia­jący działalności Gminy, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminują­cy możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między innymi cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej.

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powo­dujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) informowania Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzy­stania z przytacza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pi­semnej Umowy zawartej z Gminą,

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych insta­lacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udo­stępniania osobom reprezentującym Gminę po okazaniu pisemnego upoważnienia prawa wstępu na teren nieru­chomości lub do obiektu budowlanego w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wo­dociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.


Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 9

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Gminę na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy taryf.

§ 10

1. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bez konieczności zmiany Umowy.

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego

3. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

4 W przypadku awarii wodomierza głównego jeżeli umowa nie stanowi inaczej ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 ostatnich miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego albo średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym

5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych

6. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody

7. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków wielkość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się również w przypadkach gdy ilość jej zużycia na ten ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierz zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.


§ 11

Gmina ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.


§ 12

1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odpro­wadzanie ścieków będą następować na podstawie określo­nych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.
Okresem rozliczeniowym dla odbiorców indywidualnych będzie rok obrachunkowy. Wystawienie faktury rozliczeniowej poprzedzone zostanie wystawieniem dwóch faktur zaliczkowych w których należności będzie ustalana na podstawie średniego zużycia w roku poprzednim. Dla pozostałych odbiorców przyjmuje się kwartalny okres obrachunkowy.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną usłu­gę w formie przelewu lub wpłaty na konto Gminy w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

3. W terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury. Odbior­ca usług może złożyć pisemną reklamację dotyczącą prawi­dłowości naliczonych opłat. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowego uregulowania należno­ści.ROZDZIAŁ V


Warunki przyłączenia do sieci


§ 13

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągo­wej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Koszty przyłączenia do sieci ponosi osoba ubiegająca się o wykonanie przyłącza.

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przy­łączona do sieci.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szcze­gólności zawierać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

d) dane wykonawcy,

e) datę i podpis wnioskodawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 14

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nie­ruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbro­jenia terenu.


§ 15

1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie Umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Gmina.

2. Warunki przyłączenia są ważne w okresie jednego roku od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miej­sca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,


§ 16

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanaliza­cyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w §15 a w przypadku zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzo­wej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodo­mierza głównego Jak również innych urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci.

3. Odbiorca jest zobowiązanym do dostosowania istniejącej instalacji do zamontowania wodomierza głównego umożliwiającego pomiar wody pobieranej z wszystkich punktów poboru wody na nieruchomości.

4. Wodomierz montuje właściciel wodociągu.


ROZDZIAŁ VI

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza


§ 17

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie:

1) końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie Umo­wie o przyłączenie,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3) oświadczenia odbiorcy usług oraz wykonawcy przyłącza stwierdzające, że przyłącze zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w sposób uniemożliwiający poza licznikowy pobór wody.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien za­wierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średni­cy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyj­nego,

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowo­ści wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o za­warcie Umowy.


ROZDZIAŁ VII

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 18

1. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożli­wiających realizację usługi.

2. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 19

1. Węzeł wodomierzowy składa się z zaworu przed wodomierzem, wodomierza i zaworu za wodomierzem. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym a w przypadku braku wodomierza zawór główny.

2. Miejscem rozdziału sieci i instalacji kanalizacyjnej oraz odpowiedzialności jest :

- w przypadku istnienia studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy odprowadzającego ścieki jest pierwsza studzienka licząc od strony sieci kanalizacji

- w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem


ROZDZIAŁ VIII

Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 20

1. Gmina może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków w razie:

1) braku lub zanieczyszczeniu wody na ujęciach w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

2) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów prze­ciwpożarowych,

3) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urzą­dzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

4) uszkodzenia instalacji odbiorczej, grożącej niebezpie­czeństwem,

5) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągo­wych i kanalizacyjnych i awarii agregatu prądotwórczego.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Od­biorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie życia, zdrowia i środowiska lub awarii urządzeń uniemożliwiające świadczenie usług.

§ 21

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Gmina uprzedzi Odbiorców poprzez ogłoszenia i obwieszczenia.

§ 22

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody wynikających z prac konserwacyjno-remontowych Gmina poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajo­wo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 23

1. W razie informowania przez Odbiorców usług o przypadkach nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody lub wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków Gmina obowiązana jest udzielić informacji w ciągu:

1) 12 godzin (ustnie lub telefonicznie) - na telefoniczne żąda­nie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2) 7 dni (na piśmie) - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1,

3) 14 dni (na piśmie) - w przypadku zgłaszania pisemnych reklamacji wymagających przeprowadzenia postępowa­nia wyjaśniającego.


§ 24

Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okre­ślonych w art. 8 Ustawy.


§ 25

1. Dostawa ścieków taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego znajdującego się przy oczyszczalni ścieków może być realizowana przez podmioty, które posiadają wyda­ne przez Gminę zezwolenia na prowadzenie tej działalności.

2. Podmiot dostarczający ścieki taborem asenizacyjnym podpisuje z Gminą Umowę określającą warunki odbioru ścieków.

3. W przypadku dostarczania ścieków od Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą warunkiem odbioru ścieków jest podpisanie przez ten Podmiot Umowy z Gminą, określającej wymogi jakości dostarczanych ścieków.

ROZDZIAŁ IX

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 26

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowied­nie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 27

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiasto­wego powiadamiania Gminy o wszelkich:

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 28

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulo­wania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 29

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada­miania Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

ROZDZIAŁ X

Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 30

Gmina winna zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi oraz wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 31

Gmina zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 32

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody. Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wy­mienione w ust. 1 przypadkach nie wykonania, lub nienale­żytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

e) numer i datę Umowy,

f) podpis Odbiorcy.

4. Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Gmina udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.


ROZDZIAŁ XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 33

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo­żarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy są jednostki straży pożarnej.

§ 34

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy dokonywana jest w miejscach uzgod­nionych z Gminą, a przede wszystkim z hydrantów ulicz­nych. Minimum raz w roku z udziałem przedstawiciela straży gmina dokona kontroli sprawności hydrantów przeciw pożarowych.

§ 35

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoża­rowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy zobowiązani są do powiadomienia Gminy o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Gmina podejmie działania w celu zwiększenia dostawy wody w rejon pożaru.


Przepisy końcowe


§ 36

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 37

Gmina zobowiązana jest do udostępnienia na żąda­nie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

§ 38

Traci moc uchwała Nr XIII/51/2003 z dnia 5.12.2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 39

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.