UCHWAŁA Nr XXXV/145/2006

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 17.03.2006 roku.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Doruchów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym innych niż budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w następujących wysokościach.

1) przy zajęciu jezdni :

a) do 50% szerokości - 6zł.

b) powyżej 50% szerokości - 8zł.

2) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego - 4 zł.

2. Dla dróg o nawierzchni gruntowej na cele wymienione w pkt. 1 ustala się dzienną stawkę opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego - 3 zł.

3. Na cele budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się dzienną stawkę opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg w wysokości 0 zł.

4. Przy zajmowaniu pasa drogowego w związku z realizacją zadań, których inwestorem jest gmina ustala się stawkę 0 zł.

§ 2. 1 Ustala się roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia innego niż wodociągowe i kanalizacyjne w następujących wysokościach

a/ w pasie drogowym - 30 zł.

b/ na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 100 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę 0 zł.

3. Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest Gmina Doruchów ustala się opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 0 zł.

§ 3. Ustala się dzienna stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w następujących wysokościach :

1) dla obiektów budowlanych -1 zł.

2) dla reklam zawierających informację o gminie, powiecie lub województwie - 0 zł.

3) dla pozostałych reklam - 1 zł.

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności (tzw. koperty ) w wysokości – 1 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                   Joanna Blewąska