UCHWAŁA NR XXXVI /148/2006

Rady Gminy Doruchów

                                                                           z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów


Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Doruchów uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów, zwanym dalej regulaminem, w następującej treści:


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów, zwany dalej Regulaminem. określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów.

§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Doruchów.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz

osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane

do realizowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku;

2) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez

wójta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.


§ 4

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz

należytego stanu sanitarno –higienicznego, poprzez :

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia

    odpadów ;

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia

    na odpady;

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały lub zakończenia budowy

kanalizacji, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy wyposażenie nieruchomości

w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków

bytowych;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości

udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przylegających do użytku

publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie

błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń

w miarę potrzeby,

5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;


§ 5


Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się :

1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych

budynków;

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców,

urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów

przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy

infrastruktury komunalnej ;

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego

nie wyznaczonych;

4) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów ;

6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości;

8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.:

9) naprawa i mycie pojazdów samochodowych związana z ich bieżąca eksploatacją jest

dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to

zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwością dla sąsiadów . Powstałe odpady

powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami .


ROZDZIAŁ III

Rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na terenach użytku publicznego.


§ 6

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne;

2) pojemniki na odpady;

3) worki;

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw

sztucznych;

  1. kontenery .

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach według uzgodnienia z podmiotem uprawnionym.

3. Wielkość zbiornika bezodpływowego dostosować do ilości osób stale lub czasowo

przebywających na terenie nieruchomości.

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania .

5. Miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo– usługowe, przystanki komunikacji, parki

są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji

publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne.


§ 7

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości

lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie

z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego

w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu

widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej

powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie

czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej

mierze może wykonywać podmiot uprawniony.

4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, wyselekcjonowane odpady

budowlane i zielone należy indywidualnie zgłosić do odbioru podmiotowi uprawnionemu.

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika

do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym

na odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani

do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie

zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy

oraz dowodów zapłaty korzystanie z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru

odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4. Zezwala się na indywidualne wożenie odpadów komunalnych na gminne wysypisko.

§ 9

1. Pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się według

potrzeb zgłaszanych podmiotowi uprawnionemu wynikających z pojemności

pojemników lub worków, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.


2. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytkupublicznego odbywa się z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia

pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia oraz wylewania

się ścieków na zewnątrz.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.


§ 10

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

 2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

 3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących :15,65 Mg.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.


ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.


§ 11

1. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować

do stacji zlewnej w Doruchowie .


§ 12

Na terenie gminy dopuszcza się :

1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym

zakresie i na własne potrzeby,

2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami

do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.


ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.


§ 13

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wspólnych starań, aby te zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.§ 14

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 1. w odniesieniu do psów:

  • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,

  • prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawaną za agresywna lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu- w nałożonym kagańcu,

  • opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy,

  • systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

  • uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

 1. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

  • stały i skuteczny dozór;

  • nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej;

  • nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;

  • zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

  • natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych trenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione

dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.ROZDZIAŁ VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.


§ 15

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt

gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone

i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia

terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

2) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości,

w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników nieruchomości

sąsiednich.

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.


§ 16

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.


§ 17


W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, które stanowią zagrożenie sanitarne teren i obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 18


Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe.


§ 19


1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie

z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zmianami)

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(Dz. U. Nr 106, poz. 1148 ze zmianami).

§ 20


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.


§ 21


Traci moc uchwała nr XXVIII/142/97 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30.05.1997 r.

w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Doruchów .


§ 22


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Joanna Blewąska