Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym Wójt zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady. Więcej informacji: Statut gminy

W kadencji 2006 - 2010 Rada Gminy w Doruchowie działa w następującym składzie:

      Radni Gminy Doruchów:

1. Anioł Czesław - Doruchów
2. Baraniak Mieczysław - Torzeniec
3. Blewąska Joanna - Doruchów
4. Broniszewski Zbigniew - Torzeniec
5. Dyba Lucjan - Skarydzew
6. Kempa Andrzej - Tokarzew
7. Kubiak Roman - Doruchów
8. Niełacny Mieczysław - Skarydzew
9. Przybył Stanisław - Doruchów
10. Przygoda Janina - Wrzosy
11. Rogalewska Maria  - Doruchów
12. Sieczka Jan - Godzietowy
13. Stempin Zygmunt - Przytocznica
14. Trzciński Stefan - Doruchów
15. Wypchło Adam - Doruchów