UC H W A Ł A Nr III/ 23 /2006

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie: wyborów organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Doruchów.Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 – 3 Statutu samorządu mieszkańców wsi Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w terminie do28 lutego 2007 roku.


§ 2Zobowiązuje się Wójta Gminy do:


1/ opracowania szczegółowego harmonogramu zebrań,

2/ zapewnienia właściwych warunków odbycia zebrań,

3/ zapewnienia właściwej obsługi technicznej zebrań.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                     Joanna Blewąska