U C H W A Ł A Nr III/15/2006

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2007r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001r. z późń. zm. ) oraz art.165,182,184,188 ust.2, art.195
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.Nr 249,poz.2104 ze zm)

Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1


1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2007

w wysokości 12.086.262,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały


w tym :

-  dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconychustawami w z wysokości 2.301.581,- zł

zgodnie załącznikiem nr 3;


2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej wynosi 13.000,- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2350.

§ 21. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 13.007.333,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki bieżące w wysokości 9.973.633,-.zł, w tym na:


    1. wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.315.472,-


    1. dotacje 218.000,- zł


w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury - 218.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4


c) wydatki na obsługę długu 117.900,- zł


2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości 3.033.700,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 2.301.581,- zgodnie z załącznikiem nr 3 :


§ 3


Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 72.000,- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 65.660,- i zwalczania narkomanii w wysokości 6.340,-


§ 41.Deficyt budżetu gminy w kwocie 921.071,- zostanie sfinansowany przychodami tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i GW i kredytu bankowego.


2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.


§ 5.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 21.300,-.

2) wydatki 21.300,-

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 1.790.000,- zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,- zł


  1. finansowanie planowanego deficytu budżetu 921.071,- zł


  1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

i kredytów w wysokości 368.929,-.§ 7.


Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.§ 8.Upoważnia się Wójta Gminy do:


1) zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego kredytów ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

do wysokości 500.000,-


2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach

działu w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz inwestycji – pomiędzy zadaniami inwestycyjnym w ramach działu.


3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 9.Ustala się kwotę 100.000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2007 i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 


Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr III/15/2006

z dnia 28 grudnia 2006Budżet gminy na 2007 r zamyka się kwotą:

- dochody - 12.086.262,-

- wydatki - 13.007.333,-

w tym: dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań z

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 2.301.581,-


Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 368.929.-


W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.500.000,- i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 190.000,- w uchwalonym budżecie zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 1.290.000,- tj. o 400.000,- mniej tj.(zmieniono odpowiednio załącznik nr 6 do mniejszej uchwały).

O tę kwotę zwiększono dochody budżetu gminy.


Deficyt budżetu gminy wynosi 921.071,- uległ zmniejszeniu o kwotę 400.000,- w porównaniu do projektu budżetu, w związku z tym ,że zwiększono dochody o kwotę 400.000,- w dz.


- 010 rozdz. 01036 § 6298 - 381.831,-

  • 756 rozdz. 75616 § 0320 - 18.169,-

------------------

razem 400.000,-


W roku bieżącym Gmina poniosła wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie stadionu sportowego LZS w Doruchowie” z własnych środków. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w roku bieżącym gmina miała otrzymać w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego „ SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , 2004-2006” kwotę dofinansowania w wysokości 381.831,- .

W związku z informacją ,że przekazanie środków na refundację projektu nastąpi w roku 2007 zwiększono dochody budżetu gminy na 2007 r.

Ponadto zwiększono dochody gminy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 18.169,- w związku ze wzrostem ceny żyta ustalonej do wymiaru podatku z 27,88 zł na 35,52 zł za 1 q .

Zwiększono podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.000,- zmniejszono o tę kwotę opłatę administracyjną.


Wysokość wydatków budżetu gminy nie uległa zmianie i wynosi

13.007.333,- .

Dokonano zmian w następujących działach:

Zwiększono wydatki:


  • w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300


o kwotę 6.100,- na opracowanie planu odnowy Sołectwa wsi Skarydzew i Przytocznica.


Zmniejszono wydatki:


  • dz. 757.rozdz. 75702 § 8070 – o kwotę 6.100,- w związku z planowanym mniejszym kredytem i pożyczką .


W załączniku nr 7 dotyczącym planu przychodów i rozchodów GFOŚ I GW zmieniono klasyfikację dochodów wykreślono dochody § 0920 – 300,- a zwiększono § 0690 o kwotę 300,-


Pozostałe wartości budżetu gminy nie uległy zmianie .