Wójt Gminy Doruchów


na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)


p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i


informacje o

planowanym przedsięwzięciu polegającym na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Doruchów ul. Leśna.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa .

Z danymi dotyczącymi przedsięwzięcia można zapoznać się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Doruchów do dnia 20.03.2007r.Wójt Gminy


Józef Wilkosz