Uchwała Nr XXXIX/164/2006
Rady Gminy Doruchów
z dnia 30 czerwca 2006r

w sprawie:  zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.
 
                   Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 , art.18 ust.1, art.40 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzazie gminnym / tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm. / oraz art. 110 ust.1 ustaewy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm. /  Rada Gminy uchwala , co następuje :

                                                                   § 1

W Statucie Gm,innego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie stanowiący załącznik do uchwały nr XX/81/2004 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 06 września 2004 roku wprowadza  się następującą zmianę:
§ 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie :
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finanasach publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm./
§ 11 pkt.6 otrzymuje brzmienie :
6. Zasady działalności finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej regulują przepisy :
a/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r Nr 64, poz.593
z póź. zm./
b/ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tekst jedn.Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z póź. zm/.
c/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 z póź.zm./,
d/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz.177 z póź. zm./
e/ porozumienia w sprawie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań w zakresie administracji rządowej zawartego pomiędzy Gmina Doruchów
a Wojewodą Wielkopolskim.

                                                                           § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                            § 3

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwycajowo przyjęty.

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                           Joanna Blewąska