Uchwała Nr XL/168/2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 16 sierpnia 2006 roku.


w sprawie : zmian granic stałych okręgów wyborczych Nr 3 i Nr 4 .


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXVI/179/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Doruchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:


1/ w okręgu wyborczym Nr 3 w rubryce określającej granice okręgu wyborczego po wyrazie „Zalesie”, dodaje się wyraz „Gruszków”;

2/ w okręgu wyborczym Nr 4 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje brzmienie: „Sołectwo Skarydzew, wsie: Mieleszówka, Morawin, Wygoda Plugawska,  Sołectwo Plugawice, wsie: Oświęcim, Tonia”.


§ 2


Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu z uwzględnieniem zmian, o których mowa

w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                            Joanna Blewąska
                                                                  Zał. do uchwały

Nr XL/168/2006
Rady Gminy w Doruchowie
z dnia 16-08-2006 r.Gmina Doruchów


Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Doruchów I ulice: Kaliska, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Stara Kuźnica I3


2

Sołectwo Doruchów I od nr 1 do nr 81 ulice: Kościelna, Kępińska, Łąkowa, Nowa, Ostrzeszowska, Parkowa, Polna, Rolna, Rzemieślnicza, Spokojna, Tokarska, Zielona

3

3

Sołectwo Doruchów II

wsie: Stara Kuźnica II, Wrzosy, Zalesie, Gruszków

2

4

Sołectwo Skarydzew, wsie: Mieleszówka, Morawin, Wygoda Plugawska,

Sołectwo Plugawice, wsie: Oświęcim, Tonia

2

5

Sołectwo Godziętowy

wsie: Godziętowy, Pieczyska

1

6

Sołectwo Przytocznica


1

7

Sołectwo Tokarzew wsie: Tokarzew, Wygoda Tokarska

1

8

Sołectwo Torzeniec wsie: Rudniczysko, Torzeniec, Torzeniec PGR

2


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XL/168/2006 z dnia 16-08-2006

w sprawie zmiany granic stałych okręgów głosowania Nr 3 i Nr 4.Rada Gminy Doruchów w dniu 21-06-2004 roku podjęła uchwałę Nr XIX/78/2004 dokonując zmiany administracyjnej sołectwa. Zmiana ta polegała na tym, że do sołectwa Doruchów II przyłączono wieś Gruszków należącą do sołectwa Skarydzew.

W związku z wyborami samorządowymi zachodzi konieczność dokonania zmian granic stałych okręgów wyborczych Nr 3 i Nr 4.


Wobec powyższego podjęcie uchwały Nr XL/168/2006 jest uzasadnione.

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                Joanna Blewąska