U C H W A Ł A NR II / 7 / 2006


R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W


z dnia 5 grudnia 2006 r.


w sprawie : zwolnienia od podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.Nr 121, poz .844 z 2006 r./ Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2007 roku grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi polne.§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.                                     Przewodniczaca Rady Gminy
                                      Joanna Blewąska