UCHWAŁA Nr III/16/2006

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów


Na podstawie art.18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, Nr. poz.1591 ze zm.) , art. 30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela ( t.j.Dz.U.z 2006r. Nr 97,poz. 674 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 43,poz. 293 .) Rada Gminy uchwala , co następuje:


§ 1Ustala się Regulamin wynagradzania określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2007Rozdział I.

Postanowienia wstępne

1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów, zwany dalej „Regulaminem „ określa :


1) wysokość stawek dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki

przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw ,

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli,

4) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania


2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole,gimnazjum prowadzone przez Gminę Doruchów,

2) pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez pracodawcę ,

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) rok szkolny - należy przez to rozumieć okres od 01 września do 31 sierpnia roku następnego

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć przepis art.42 ust.3 Karty

Nauczyciela.


Rozdział II

Dodatek motywacyjny

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1). uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności :

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych

osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,efektami

egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,zawodach , olimpiadach itp.

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz

uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów

potrzebujących szczególnej opieki,

2). jakość świadczonej pracy , w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem , a w szczególności :

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń

szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) przestrzeganie dyscypliny pracy,

g) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,

h) racjonalna polityka personalna,


3). posiadanie dobrej oceny pracy,


4). zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty

Nauczyciela , a w szczególności:

a) udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na

terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego

doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.


2 . Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 3 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego

nauczycieli i nie może przekraczać dla :

- nauczycieli 20%

- dyrektora 30%

ich wynagrodzenia zasadniczego,

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy

niż 6 miesięcy.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznawania uwzględniając spełnienie warunków

regulaminowych ustala dla:

- nauczyciela - Dyrektor

- dyrektora - Wójt Gminy.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6. Wysokość środków finansowych na dodatek motywacyjny w skali roku określa uchwała budżetowa, nie mniej

niż 4 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

Rozdział III

Dodatek funkcyjny


1. Nauczycielowi,któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze

przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust.1 określa tabela dodatków funkcyjnych

stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły,jej

warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji,

liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szkoły.

4. Dyrektorowi dodatek funkcyjny przyznaje Wójt Gminy, a wicedyrektorowi i dla stanowisk kierowniczych -

dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości

określonej w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniającej do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub

funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia .


7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z

końcem miesiąca, w którym upływa okres. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub

funkcji.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu

nieczynnego i urlopu dla podratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie

zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał

pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie

pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.


9. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje osobie zastępującej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

11. Przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków, przysługuje tylko

jeden z nich – najwyższy . Nie dotyczy wypłacania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy.


Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy


1. Za prowadzenie :

1) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,

przysługuje dodatek w wysokości : 20% wynagrodzenia zasadniczego

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, ( w domu)

przysługuje dodatek w wysokości : 10% wynagrodzenia zasadniczego

3) nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w szkole

przysługuje dodatek w wysokości : 7% wynagrodzenia zasadniczego

4) zajęć w klasach łączonych tj.:

- dla oddziału do 15 uczniów włącznie - 8% wynagrodzenia zasadniczego

- dla oddziału powyżej 15 uczniów - 12% wynagrodzenia zasadniczego


2. Dodatek za prowadzenie zajęć określonych w ust.1 przysługuje w takiej części , w jakiej godziny pracy w

trudnych i uciążliwych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Dodatek, o którym mowa w ust.1 pkt 4 wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć prowadzonych w tych warunkach.

4. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej

nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.


5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.


Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw


1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się,

dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki

pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o których mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji rokuszkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni

usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w

których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin

ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 Karty

Nauczyciela, pomniejsza się o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub

dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w

takim tygodniu , nie może być jednak większa niż liczba godzin przypadających w planie organizacyjnym.

5 . Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


Rozdział VI

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy


1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1 ) Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze

określa art.49 ust.1 pkt 1 ustawy -Karta Nauczyciela i wynosi 1% planowanego rocznego osobowego

funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

2) Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród :

a/ 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego

b/ 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół

3) Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.


4) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

Przyznanie nagrody dyrektorowi uzależnione jest w szczególności od :

a/ osiągania znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów ,

b/ stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań,

c/ uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,

d/ właściwe realizowanie budżetu szkoły,

e/ prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej ,

f/ angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom. Przyznanie nagrody nauczycielowi uzależnione jest w szczególności od :

a/ posiadania wyróżniającej oceny pracy ,

b/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

c/ stopnia realizacji innych zadań statutowych szkoły określonych w art.42.ust.2 pkt 2 KN

5) Nagrody nauczycielom przyznają :

a/ ze środków, o których mowa w ust.2 pkt 2 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

b/ ze środków ,o których mowa w ust.2 pkt 1 – organ prowadzący dla dyrektora szkoły , dla nauczycieli organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6) Nagrodę wypłaca się z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.


7) Nagroda może być przyznawana przez pracodawcę z własnej inicjatywy lub na niewiążący wniosek szkoły (rada  pedagogiczna, rada rodziców) .

8) Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

9) Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli i dyrektorów należy składać w Zespole Oświatowo Administracyjnym do dnia 10 września każdego roku.

10) Wzór wniosków określa załącznik Nr 2 i 3 do Regulaminu.

2. Dodatek mieszkaniowy


1)Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska,zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, w szkołach położonych na terenie wiejskim oraz w miastach liczących do 5 tyś. mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2) Dodatek, o którym mowa w ust.1 uzależniony jest od liczby członków rodziny i wypłacany co miesiąc

w wysokości:


a/ 2% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego Rozporządzeniem

Rady Ministrów , zwanego dalej „ najniższym wynagrodzeniem” - dla 1 osoby,


b/ 4% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób,


c/ 6% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób,

d/ 8% najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.


3) Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących :

a) małżonka,

b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku

życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej ,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

d ) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące

studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.


4) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,

przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,który będzie im wypłacał dodatek.


5) Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu

mieszkalnego.


6)Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.


7) Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy , a także w okresach:

a/ nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,

b/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkoleniu wojskowemu,okresowej służby wojskowej;

w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas

określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

d/ korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.


8)Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela , lub na wspólny wniosek nauczycieli będących

współmałżonkami, z uwzględnieniem ust.2 i 3 .


9) Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,że kwotę do 0,49zł pomija się,

a kwotę co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnych złotych.


10)Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu , w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Załącznik Nr 1

Do Regulaminu wynagradzania i przyznawania

dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów


Tabela dodatków funkcyjnych


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Stanowisko lub funkcja Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego

od - do % wynagrodzenia zasadniczego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dyrektor przedszkola 10 – 25%

liczącego do 5 oddziałów

2. Dyrektor szkoły :

- liczącej do 8 oddziałów 10 – 25%

- liczącej powyżej 8 oddziałów 20 – 40%


3. Wicedyrektor szkoły 10-- 25%


4. Wychowawca klasy,oddziału 4% wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela kontraktowego wg. pierwszej

kategorii zaszeregowania

5. Opiekun stażu 1%


6. Doradca metodyczny 10—20%


-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Do liczby oddziałów wlicza się oddział „O”.

2. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty 0,49zł

pomija się , a kwoty co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnych złotych.Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów


WNIOSEK

o przyznanie nagrody Gminy za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze


Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Doruchów

Pani/Panu ................................................... data urodzenia .....................................................

wykształcenie .............................................

staż pracy pedagogicznej ..........................

stopień awansu zawodowego ..................................................................

rozpoczęcie pracy na terenie Gminy Doruchów ( data) ............................

zatrudnionej/mu ...............................................................................................................................

(nazwa szkoły/przedszkola,w której nauczyciel jest zatrudniony)

.........................................................................................................................................................

(stanowisko, pełniona funkcja)

........................................................................................................................................................

( ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień)

Dotychczas otrzymane nagrody : ..................................................................................................

( wpisać nazwę nagrody i rok jej otrzymania)

.......................................................................................................................................................................................


Uzasadnienie wniosku :..................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


...........................................

podpis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinia rady pedagogicznej ( jeżeli z wnioskiem występuje dyrektor szkoły)

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................

data i podpisZałącznik NR 3

do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę DoruchówWNIOSEK o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawczeZgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

Panu/Pani ...........................................................................


Uzasadnienie wniosku ..........................................................................................................


..............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


Opinia rady pedagogicznej ( jeżeli to nie ona występuje z wnioskiem )


..................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................


Organ sporządzający wniosek .....................................................................................................................................................................

data i podpis§ 2

Uchyla się dotychczasowy Regulamin wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów , Uchwała Rady Gminy Doruchów Nr XXXIII/139/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku .


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.                 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
                                                    Joanna Blewąska

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr  III/16/2006  RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 28-12-2006 roku
Na podstawie art.30 ust.6 organ prowadzący obowiązany jest corocznie określić wysokość stawek dodatków , o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i 3 oraz warunki przyznawania tych dodatków (Karta Nauczyciela t.j. Dz.U. z 2006 r.Nr 97 ,poz.674 ).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                          Joanna Blewąska