ZARZĄDZENIE Nr 14/ 2007

WÓJTA GMINY w D O R U C H O W I E

z dnia 17 maja 2007
w sprawie: zmian budżetu na 2007Na podstawie art.188 ust.1 pkt .1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 oraz Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007 , wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 70.328,-


do kwoty - 12.237.348,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 59.789,-

do kwoty - 2.352.525,-
2.W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę - 70.328,-

do kwoty - 13.510.356,-w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 59.789,-

do kwoty - 2.352.525,-


 
W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 70.328,-


Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 59.789,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 10.539,-


W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się wydatki o kwotę 70.328,-

z tego:


1. Na zadania zlecone 59.789,-


Dz.010 rozdz. 01095 § 4110 131,-

§ 4120 19,-

§ 4170 766,-

§ 4210 171,-

§ 4740 53,-

§ 4300 33,-

§ 4430 58.616,-

2.Na zadania własne 10.539,-


Dz.852 rozdz.85295 § 3110 10.539,-


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr14/2007 z dnia 17 maja 2007Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 70.328,- w tym na zadania zlecone o kwotę 59.789,-


Powyższe środki przeznacza sie na :


  • 59.789,- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

    wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

  • 10.539,- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa

    w zakresie dożywiania”.