U C H W A Ł A Nr VIII / 38 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 5 lipca 2007

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )uchwala się ,co następuje :


§ 1


W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 , Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007,Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007oraz Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007,

wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 1ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 85.800,-

do kwoty - 12.336.627,-

2.W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki o kwotę - 85.800,-

do kwoty - 13.609.635,-
W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się dochody o kwotę: 85.800,-

Dz.600 rozdz 60016 § 6260 85.800,-


W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się wydatki o kwotę 85.800,-


Dz.600 rozdz 60016 § 6050 85.800,-

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)Zmniejsza się wydatki o kwotę 29.720,-


Dz 750 rozdz.75023 § 6060 15.000,-

Dz.801 rozdz.80101 § 4210 1.500,-

80104 § 4210 1.520,-

80114 § 4210 1.000,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4300 zad. zlecone 1.000,-

85219 § 4210 1.000,-

Dz. 926rozdz.92695 § 6060 2.700,-

§ 6050 6.000,-
Zwiększa się wydatki o kwotę 29.720,-


Dz.700 rozdz 70005 § 4270 2.400,-

Dz 750 rozdz.75023 § 4750 15.000,-

Dz.801 rozdz.80101 § 4750 1.500,-

80104§ 4750 500,-

§ 6060 1.020,-

80114 § 4750 1.000,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4750 zad.zlecone 1.000,-

85219 § 4750 1.000,-

Dz 926 rozdz.92695 § 4300 6.300,-


§ 2

Załącznik Nr 5 dotyczący wykazu zadań majątkowych realizowanych na terenie gminy na 2007 wyszczególniony w § 2 ust.2 pkt.2 Uchwały rady Gminy nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2007 r otrzymuje nowe brzmienie '

2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości 3.201.820,-” określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy

Nr VIII/ 38 /2007

z dnia 5 lipca 2007


WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2007

L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie wraz z odwiertem studni

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

100.000,-

2.

Budowa dróg:

- Mieleszówka Brzeziny


- Doruchów ul. Parkowa

- Doruchów ul:

Nowa,Spokojna,Zielona,Polna


Opracowanie dokumentacji na budowę dróg:

 1. Torzeniec – Rudniczysko

 2. Stara Kuźnica Las

 3. Stara Kużnica Przytocznica

 4. Torzeniec Babiniec


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050


Dz. 600

Rozdz.60016

§ 6050


640.000,-

595.800,-


435.000,-
10.000,-

10.000,-

20.000,-

8.000,-

3.

Opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050

10.000,-

4.

Dotacja dla powiatu ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej

Dz. 754 rozdz.754 11

§ 6620

5.000,-

5.

Zakup komputerów i programów

komputerowych

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

13.000

6.

Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie- opracowanie dokumentacji


Dz. 801

Rozdz.80101

§ 6050

30.000,-

7.

Zakup do Przedszkola zmywarki

z funkcją wyparzacza
Dz.801

Rozdz.80104

§ 6060

5.920,-

8.

Budowa kanalizacji:

 1. Dąbrówka – Zalesie

 2. Doruchów ul. Leśna


Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:

 1. Doruchów Emilianów


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

390.000,-

30.000,-10.000,-

9.

Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem w Doruchowie

Dz. 926

Rozdz. 92695

6050

798.800,-

10.

Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej

Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

9.300,-

11.

Zakup maszyny szorująco- zbierającej do sprzątania hali sportowej


Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

11.000,-

12.

Parking przy Hali Sportowej

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

70.000,-


R A Z E M


3.201.820,-Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/38/2007 z dnia 5 lipca 2007
Ogółem budżet gminy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 85.800,-

Powyższą kwotę gmina otrzyma od dysponenta Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Doruchów-Parkowa .


Zmniejsza się wydatki na budowę drogi m. Godziętowy osiedle o kwotę 195.000,- i przeznacza na budowę drogi- ul. Parkowa w w Doruchowie .Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę - 29.720,-


Zwiększone wydatki przeznacza sie na:

 • 2.400,- podłączenie Budynku w m.Wrzosy do sieci gazowej

 • 15.000,- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

 • 1.500,- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji dla:

  Szkoła Podstawowa Przytocznica - 500,-

  Szkoła Podstawowa Morawin - 500,-

  Szkoła Podstawowa Torzeniec - 500,-

 • 500,- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji dla

  Przedszkola,

 • 1.020,- dofinansowanie do zakupu zmywarki dla Przedszkola

 • 1.000.- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji dla ZOA

 • 1.000,- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

  świadczenia rodzinne

 • 1.000,- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji dla GOPS

 • 6.300,- za przyłącze energetyczne dla Hali Sportowej.