ZARZĄDZENIE Nr 34 /2007

WÓJTA GMINY w D O R U C H O W I E

z dnia 5 listopada 2007
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007Na podstawie art.188 ust.1 pkt .1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:§ 1


W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 , Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Uchwałą Nr VIII/38/2007 z dnia 5 lipca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 , Uchwałą nr IX/43/2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 oraz Zarządzeniem Nr 31/2007 Wójta Gminy z dnia 18 października 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 , wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 129.665,-

do kwoty - 12.493.338,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 66.665,-

do kwoty - 2.313.179,-2.W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki o kwotę - 129.665,-

do kwoty - 13.766.346,-


w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 66.665,-

do kwoty - 2.313.179,-W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 129.665,-


Dz.010 rozdz.01095 § 2010 zad.zlecone 66.665,-

Dz.801 rozdz.80195 § 2030 15.509,-

Dz.854 rozdz 85415 § 2030 47.491,-

Zmniejsza się dochody o kwotę: 4.000,-

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zad.zlecone 4.000,-


Zwiększa się dochody o kwotę: 4.000,-


Dz.852 rozdz.85212 § 6310 zad.zlecone 4.000,-W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się wydatki o kwotę 129.665,-

z tego:


1. Na zadania zlecone 66.665,-

Dz.010 rozdz.01095 § 4170 844,-

§ 4110 144,-

§ 4120 21,-

§ 4300 71,-

§ 4740 56,-

§ 4750 171,-

§ 4430 65.358,-


2. Na zadania własne 63.000,-


Dz.801 rozdz.80195 § 4240 2.230,-

§ 4300 13.279,-


Dz.854 rozdz 85415 § 3240 46.138,-

§ 3260 1.353,-

Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,-


Dz.852 rozdz.85212 § 4300 zad.zlecone 4.000,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,-

Dz.852 rozdz.85212 § 6060 zad.zlecone 4.000,-


Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)


Zmniejsza się wydatki o kwotę 29.426,-


Dz.400 rozdz.40002 § 4260 3.000,-

Dz 750 rozdz.75023 §4040 821,-

§ 4350 3.000,-

§ 4370 3.000,-

Dz.754 rozdz.75412 § 3030 600,-

§ 4300 700,-

§ 4280 900,-

Dz.801 rozdz.80101 § 4170 1.460,-

§ 4270 10.469,-

§ 4700 600,-

80146 § 4300 500,-

rozdz.80104 § 4170 1.250,-

rozdz.80110 § 4430 200,-

Dz.851 rozdz.85154 § 4210 726,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4700 zad.zlecone 500,-

rozdz.85219 § 4700 600,-

rozdz.85219 § 4740 700,-

rozdz.85228 § 4110 100,-

Dz.854rozdz.85401 § 4300 300,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 29.426,-


Dz.400 rozdz.40002 § 4270 3.000,-


Dz 750 rozdz.75023 § 3020 700,-

§ 4700 2.121,-

§ 4750 4.000,-


Dz.754 rozdz.75412 § 4210 2.200,-


Dz.801 rozdz.80101 § 4210 10.469,-

§ 4300 600,-

80104 § 4300 400,-

§ 4350 100,-

80113 § 4300 2.210,-

80146 § 4410 500,-

80110 § 4740 200,-

Dz.851 rozdz.85154 § 4390 726,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4750 zad.zlecone 500,-

rozdz.85219 § 4270 600,-

rozdz.85219 § 4750 700,-

rozdz.85228 § 4120 100,-

Dz.854rozdz.85401 § 4700 300,-

§ 2


Wydatki o których mowa w § 1 ust.1 obejmują:


1) wydatki bieżące w wysokości 10.603.526,- w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.322.769,-


2. Załącznik Nr 5 dotyczący wykazu zadań majątkowych realizowanych na terenie

gminy na 2007 wyszczególniony w § 2 ust.2 pkt.2 Uchwały Rady Gminy

nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r

otrzymuje nowe brzmienie -„2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości

3.162.820,-”. Wprowadzono nowe zadanie – zakup sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem w celu utworzenia nowego stanowiska pracy do

obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 34 /2007 z dnia 5 listopada 2007


Ogółem budżet gminy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 129.665,-Powyższą kwotę dochodów przeznacza się na następujące wydatki:


 • 66.665,- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych

przez gminy


- 15.509,- w tym; - 13.279,- dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych

pracowników

- 2.230,- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół

podstawowych i gimnazjów w wysokościach:


Szkoła Podstawowa Doruchów - 615,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica - 300,-

Szkoła Podstawowa Morawin - 400,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec - 300,-

Gimnazjum - 615,-


- 47.491,- w tym: - 46.138,- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym


- 1.353,- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów oraz

dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I–III.


- 4.000,- zmniejsza się dotacje i wydatki na zadania bieżące a przeznacza na zakup

komputera wraz z oprogramowaniem w celu utworzenia nowego stanowiska

pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego.


Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę 29.426,-


Zmniejszenia w dz. 801 dotyczą


 • rozdz.80101 § 4170 – 1.400,- Szkoły Podstawowej w Doruchowie

- 60,- „ „ w Morawinie

 • § 4270 –8.000,- „ „ w Przytocznicy

2.469,- „ „ w Morawinie

 • § 4700 - 600,- „ „ w Doruchowqioe

 • rozdz. 80146 § 4300 - 500,- „ „ w Przytocznicy

 • dz. 854 § 4300 - 300,- Świetlica Doruchów

Pozostałe zmniejszenia wg wskazanej klasyfikacji.


Zwiększenia w dz. 801 dotyczą:

 • rozdz. 80101 § 4210 8.000,- dot. Szkoły Podstawowej w Przytocznicy

na zakup mat. do usunięcia awarii co

 • 2.469,- „ „ w Morawinie


zakup mat. do remontu dachu na budynku szkoły

§ 4300 600,- „ „ w Doruchowie

 • 80113 § 4300 1.400,- „ „ w Doruchowie

 • 60,- „ „ w Morawinie

 • 750,- dowóz dzieci do Przedszkola

 • 80146 § 4410 500,- dot. Szkoły Podstawowej w Przytocznicy.

Pozostałe zwiększenia wynikają z bieżących potrzeb.