U C H W A Ł A Nr XII / 57 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 20 grudnia 2007
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )


uchwala się ,co następuje :

§ 1W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 , Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Uchwałą Nr VIII/38/2007 z dnia 5 lipca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 , Uchwałą nr IX/43/2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 ,Zarządzeniem Nr 31/2007 Wójta Gminy z dnia 18 października 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 oraz Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, wprowadza się następujące zmiany:1. W § 1ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 45.714,-

do kwoty - 12.539.052,-

zgodnie z załącznikiem nr 1


2.W § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.234.786,-

do kwoty - 12.531.560,-

zgodnie z załącznikiem nr 2W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 45.714,-


Dz.758 rozdz. 75802 § 2750 45.714,-W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się wydatki o kwotę 45.714,-


Dz. 010 rozdz 01010 § 6050 38.280,-

Dz. 600 rozdz 60016 § 4210 2.000,-

§ 6050 124,-

Dz. 750 rozdz.75022 § 3030 240,-

75023 § 4260 800,-

§ 6060 4.270,-


Zmniejsza się wydatki o kwotę; 1.280.500,-


Dz.600 rozdz.60016 § 6050 1.072.255,-

Dz.757 rozdz.75702 § 8070 42.400,-

Dz.900 rozdz 90001 § 4260 7.600,-

Dz.900 rozdz 90001 § 6050 131.395,-

Dz.921 rozdz.92109 § 2480 26.850,-Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 31.783,-


Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 1.509,-

§ 4170 2.696,-

§ 4260 4.900,-

§ 4280 400,-

§ 4300 500,-

§ 4370 700,-

§ 4430 1.510,-

§ 4440 84,-

§ 4700 300,-

rozdz. 80103 § 4040 63,-

§ 4280 63,-

rozdz. 80104 § 4040 1.140,-

§ 4430 1.200,-

§ 4410 700,-

§ 4700 500,-


rozdz. 80110 § 4010 3.068,-

rozdz. 80114 § 4170 471,-

rozdz.80146 § 4300 1.140,-

§ 4410 1.516,-

rozdz. 80195 § 4440 718,-

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4170 3.000,-

§ 4440 1.407,-


Dz. 852 rozdz. 85212 §4300 zad.zlecone 1.900,-

85219 § 4700 1.100,-

§4740 590,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 8,-

Dz. 926 rozdz.92695 § 3030 600,-Zwiększa się wydatki o kwotę 31.783,-


Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 7.768,-

§ 4270 3.000,-

§ 4350 100,-

§ 4410 350,-

§ 4440 3.842,-

§ 4740 150,-

rozdz. 80103 § 4440 189,-

rozdz. 80104 § 4210 2.400,-

§ 4440 1.140,-

rozdz. 80110 § 4300 500,-

§ 4440 1.820,-

rozdz. 80113 § 4210 1.140,-

§ 4300 1.509,-

rozdz. 80114 § 4010 250,-

§ 4440 221,-

rozdz. 80146 § 4300 1.516,-

§ 4410 1.140,-

Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 61,-

§ 4010 29,-

§ 4440 460,-

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zad.zlecone 1.600,-

§ 4170 zad.zlecone 300,-

rozdz .85219 § 4010 1.600,-

§ 4110 50,-

§ 4120 40,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 8,-

Dz. 926 rozdz. 92695 §4170 100,-

§ 4300 500,-

§ 2


Wydatki o których mowa w § 1 ust.1 obejmują:


1) wydatki bieżące w wysokości 10.529.716,-

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń . 4.314.791,-

  b) dotacje 191.150,-

  w tym: podmiotowe dla instytucji kultury 191.150,-

  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

  c) wydatki na obsługę długu 74.600,-

2)Załącznik Nr 5 dotyczący wykazu zadań majątkowych realizowanych na terenie

gminy na 2007 wyszczególniony w § 2 ust.2 pkt.2 Uchwały Rady Gminy

nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r

otrzymuje nowe brzmienie -„2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości

2.001.844,-” określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.§ 3

  Załącznik nr 6 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem budżetu w 2007 wyszczególniony w § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r otrzymuje nowe brzmienie: „Nadwyżka budżetowa 7.492,- zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ” , zgodnie z załącznikiem nr 6

  do niniejszej uchwały.

§ 4


§ 6 Uchwały Rady Gminy nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie

uchwalenia budżetu na 2007 r otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie w kwocie 500.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu”.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XII/57/2007 z dnia 20 grudnia 2007


Ogółem budżet gminy zwiększa się - dochody o kwotę 45.714,- są to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy.


Powyższą kwotę dochodów przeznacza się na następujące wydatki:


Zwiększa się wydatki

  38.280,- na modernizację stacji uzdatniania wody

 • 2.000,- zakup materiałów na drogi m.in. Znaki drogowe

 • 124,- budowę ulicy Parkowej

 • 240,- diety dla radnych

 • 800,- zakup energii

 • 4.270,- zakup maszyny do odśnieżania chodników

  -----------------

  45.714,- razem

Ogółem wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.234.786,- (1.290.000,- kredyt i pożyczka – 9.500,- umorzona z WFOŚ i GW pożyczka - 45.714,- zwiększone wydatki


Gmina odstąpiła od zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 1.290.000,- ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie inwestycje drogowe oraz budowa kanalizacji . Powyższa decyzja związana jest z przedłużającym się terminem składania wniosków o środki z Unii .


Ponadto WFOŚ i GW umorzył gminnie pożyczkę zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Doruchowie ul. Tokarska”

w kwocie 9.500,-


W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na:


 • 637.255,- budowa drogi Mieleszówka Brzeziny

 • 435.000,- budowa ulic Nowa. Spokojna,Zielona, Polna

 • 7.600,- energia elektryczna

 • 131.395,- budowa kanalizacji Dąbrówka - Zalesie

 • 26.850,- dotacja dla GOK ( dla DL. Morawin 6.850 i na wykonanie sceny- 20.000,-)

 • 42.400,- odsetki od kredytów i pożyczek

  --------------

1.280.500,-Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę 31.783,-


Zmniejszenia w dz. 801 dotyczą:


rozdz. 80101 § 4040 329,- Szkoła Podstawowa w Przytocznicy

1.180,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

§ 4170 1.974,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

722,- Szkoła Podstawowa w Torzeńcu

§ 4260 4.400,- Szkoła Podstawowa w Doruchowie

500,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

§ 4280 400,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

§ 4300 500,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

§ 4370 700,- Szkoła Podstawowa w Doruchowie

§ 4430 1.510,- Szkoła Podstawowa w Doruchowie

§ 4440 84,- Szkoła Podstawowa w Przytocznicy

§ 4700 300,- Szkoła Podstawowa w Morawinie

rozdz.80103 § 4040 63,- Oddział Przedszkolny w Morawinie

§ 4280 63,- Oddział Przedszkolny w Morawinie

rozdz 80146 § 4300 1.140,- Szkoła Podstawowa w Przytocznicy

§ 4410 1.516,- Gimnazjum w Doruchowie

rozdz.80195 § 4440 718,- Szkoła Podstawowa w Morawinie


Zmniejszenia w dz. 854 dotyczą:

rozdz 85401 § 4170 1.860,- Szkoła Podstawowa w Doruchowie

§ 4440 646,- Szkoła Podstawowa w Doruchowie

761,- Gimnazjum w Doruchowie

Ponadto zmniejszono wydatki w dz. 852 i 926 w wysokościach wymienionych w uchwale poszczególnych paragrafach.


Zwiększenia w dz. 801 dotyczą:


rozdz.80101 § 4210 3.610,- dot. Szkoły Podstawowej w Doruchowie

zakup materiałów konstrukcyjnych do wykonania płotu

ok. 15m od ulicy szkolnej

3.000,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

zakup kserokopiarki niezbędnej dla prawidłowego

funkcjonowania szkoły

400,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

zakup faksu

758,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

zakup środków czystości i materiałów biurowych

§ 4270 3.000,- dot. Szkoły Podstawowej w Doruchowie

montaż płotu betonowego

§ 4350 100,- dot. Szkoły Podstawowej w Torzeńcu

zakup usług internetowych

§ 4410 350,- dot. Szkoły Podstawowej w Przytocznicy

pokrycie kosztów podróży służbowej

§ 4440 2.506,- dot. Szkoły Podstawowej w Doruchowie

864,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

472,- dot. Szkoły Podstawowej w Torzeniec

naliczenie funduszu socjalnego

§ 4740 150,- dot. Szkoły Podstawowej w Torzeńcu

zakup materiałów papierniczych

rozdz 80103 § 4440 63,- dot. Oddziału Przedszkolnego w Przytocznicy

63,- dot. Oddziału Przedszkolnego w Morawinie

63,- dot. Oddziału Przedszkolnego w Torzeńcu

naliczenie funduszu socjalnego

rozdz.80104 § 4210 2.400,- dot. Przedszkola w Doruchowie

zakup firan na hol, środków czystości i koszy do zmywarek

§ 4440 1.140,- dot. Przedszkola w Doruchowie

naliczenie funduszu socjalnego

rozdz.80110 § 4300 500,- dot. Gimnazjum w Doruchowie

opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych

§ 4440 1.820,- dot. Gimnazjum w Doruchowie

naliczenie funduszu socjalnego

rozdz.80113 § 4210 1.140,- dot. Szkoły Podstawowej w Doruchowie

dowóz dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej

i gimnazjum w Ostrzeszowie

§ 4300 1.509,- dot. Gimnazjum w Doruchowie

zwrot kosztów dowozu uczennicy do ośrodka szkolno-

wychowawczego dla niesłyszących w Kaliszu

rozdz.80114 § 4010 250,- wypłata nagrody dla pracownika w związku z

podwyższeniem kwalifikacji zawodowych

§ 4440 221,- naliczenie funduszu socjalnego

rozdz.80146 § 4300 1.516,- dot. Gimnazjum w Doruchowie

dofinansowanie do szkoleń pracowników pedagogicznych

§ 4410 1.140,- dot. Szkoły Podstawowej w Przytocznicy

zwrot kosztów podróży pracownikom dokształcających się


Zwiększenia w dz. 854 dotyczą:


rozdz.85401 § 3020 61,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

wypłata dodatków socjalnych dla nauczyciela

§ 4010 29,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

wypłata wynagrodzenia

§ 4440 460,- dot. Szkoły Podstawowej w Morawinie

naliczenie funduszu socjalnego

W pozostały działach uzupełniono brakujące środki.


 


Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy

Nr XII / 57 / 2007

z dnia 20 grudnia 2007WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH


REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2007


L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie wraz z odwiertem studni


Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

138.280,-


2.


Budowa dróg i opracowanie dokumentacji

- Mieleszówka Brzeziny


  - Doruchów ul. Parkowa


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 60502.745,-

615.924,-

3.

Opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie

Dz.700 rozdz.70005 §6050

25.000,-

4.

Dotacja do powiatu ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę powiatową Straży Pożarnej

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620

5.000,-

5.

Zakup komputerów i programów

komputerowych

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

13.000,-

6.

Zakup maszyny do odśnieżania chodników

Dz.750 rozdz.75023

§ 6060

4.270,-

7.

Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie - opracowanie dokumentacji

Dz. 801

Rozdz.80101

§ 605030.000,-

8.

Zakup do Przedszkola zmywarki

z funkcją wyparzacza
Dz.801

Rozdz.80104

§ 6060

5.920,-


9.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


Dz.852 Rozdz.85212

§ 6050

4.000,-

10.

Budowa kanalizacji i opracowanie dokumentacji

 • Dąbrówka – Zalesie

 • Doruchów ul. LeśnaDz.900

Rozdz.90001

§ 6050
238.605,-

30.000,-
11.

Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem w Doruchowie

Dz. 926

Rozdz. 92695

6050

798.800,-

12.

Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej

Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

9.300,-

13.

Zakup maszyny szorująco- zbierającej do sprzątania hali sportowej


Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

11.000,-

14.

Parking przy Hali Sportowej

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

70.000,-


R A Z E M


2.001.844,-

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady

Gminy

Nr XII/57/2007

z dnia 20 grudnia 2007

DOTACJE Z BUDŻETU

DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

w 2007 rLp.


Nazwa jednostki


Klasyfikacja

Budżetowa

Kwota dotacji

1.

Domy, Ośrodki Kultury,

Świetlice i Kluby


Dz.921 rozdz.92109

136.150,-

2.Biblioteki

Dz.921 rozdz.92116

55.000,-
Razem191.150,-


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XII/57 / 2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 20 grudnia 2007

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

w 2007


PRZYCHODY


955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 381.937,-

-----------------------

RAZEM 381.937,-

=============
ROZCHODY

991 Udzielone pożyczki i kredyty

dla: Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania 30.000,-


992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów

na:

   • budowę kanalizacji 52.500,-


   • budowę gimnazjum 71.429,-


   • budowa kanalizacji 10.500,-

- budowę hali sportowej 225.000,-

------------------------

RAZEM 359.429,-

==============


RAZEM ROZCHODY 389.429,-

===============