ZARZĄDZENIE Nr 38 /2007

WÓJTA GMINY w D O R U C H O W I E

z dnia 31 grudnia 2007
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007Na podstawie art.188 ust.1 pkt .1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:§ 1


W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 , Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007, Uchwałą Nr VIII/38/2007 z dnia 5 lipca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 , Uchwałą nr IX/43/2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 oraz Zarządzeniem Nr 31/2007 Wójta Gminy z dnia 18 października 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 , Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/57/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 35.301,-

do kwoty - 12.574.353,-

2.W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki o kwotę - 35.301,-

do kwoty - 12.566.861,-


W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 49.676,-


Dz.801 rozdz.80195 § 2030 49.676,-


Zmniejsza się dochody o kwotę: 14.375,-

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 14.375,-


W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się wydatki o kwotę 49.676,-


Dz.801 rozdz.80195 §4300 49.676,-


Zmniejsza się wydatki o kwotę 14.375,-


Dz.852 rozdz.85214 § 3110 14.375,-


Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 15.775,-

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 zad. zlecone 29,-

§ 4410 zad. zlecone 149,-

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 1.543,-

rozdz. 80110 § 4010 14.054,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 15.775,-

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 zad. zlecone 178,-

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 70,-

rozdz. 80101 § 4750 1.193,-

rozdz. 80110 § 4210 10.454,-

§ 4260 3.600,-

rozdz. 80113 § 4210 270,-

§ 4300 10,-

§ 2


Wydatki o których mowa w § 1 ust.1 obejmują:


1) wydatki bieżące w wysokości 10.565.017,- w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.299.194,-.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38 /2007 z dnia 31 grudnia 2007


Ogółem budżet gminy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 35.301,-

( zwiększenia 49.676,- minus zmniejszenia 14.375,- = 35.301,-)


Powyższą kwotę dochodów przeznacza się na następujące wydatki:


Zwiększa się wydatki:


- 49.676,- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

pracowników


Zmniejsza się wydatki:


- 14.375,- na świadczenia społeczne – zasiłki okresowe

Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę - 15.775,-

z przeznaczeniem na następujące wydatki:


  • 178,- na akcesoria komputerowe

  • 70,- zapłata za rozmowy telefoniczne

  • 1.193,- akcesoria komputerowe dla: 590,- Szkoła Podstawowa Doruchów

413,- „ „ Przytocznica

190,- „ „ Torzeniec

  • 10.454,-zakup opału, szafy do gabinetu higienistki, , biurek pod komputery

dopłata do płytek

  • 3.600,- opłata za zużycie gazu

  • 270,- dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej

  • 10,- dowóz dzieci do Szkół