Symbol:
51153

Wydział:
Ewidencja ludności, dowody osobiste,obrona cywilna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.. Nr 42, poz. 388)


Opłaty:
Opłata skarbowa:

nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej - Zbigniew Malinowski

Tryb odwoławczy:
od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku muszą być załączone: kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Dokumenty
  • wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (wymagany)

  • dokument tożsamości (do wglądu)