Wójt Gminy Doruchów

 

na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)

 

p o d a j e    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i

 

informacje o planowanym  przedsięwzięciu polegającym na budowie studni wierconej nr 3  na terenie działki (wodociągowej) o numerze ewidencyjnym 616/1 w Doruchowie 
Zgodnie z art. 31 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Z danymi dotyczącymi przedsięwzięcia można  zapoznać się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Doruchów do dnia 08.05.2008 r.

 

 

 

 

                                                   Wójt Gminy

                                                       mgr Józef Wilkosz

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu   

Gminy Doruchów dnia 17.04.2008 r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń  dnia ………......

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  oraz opublikowaniu na stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.doruchow.pl