U C H W A Ł A Nr XVIII/89/2008

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 25 września 2008 roku  w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/56/2007 Rady Gminy Doruchów
  z dnia 20-12-2007 r. dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania
  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z poź. zm.) oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz.266 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1.


Do § 6 cytowanej w/w uchwały dodaje się pkt.5 w brzmieniu :


 1. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria zawarte
  w § 4 Komisja Mieszkaniowa może wskazać inne osoby,
  z którymi może zostać zawarta umowa.§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                             /-/ Joanna Blewąska